kallelse för årsmötet som PDF 5 kB.

Harmed kallas medlemmarna i Ekeby Sportfiskeklubb
till Arsmote den 6 Mars 2017 i klubbstugan kl 19.00.
§ 1 Arsmotets oppning
§ 2 Kallelsens godkiinnande
§ 3 Dagordningens godklinnande
§ 4 Protokollsuppliisning Sekret.
§ 5 Val av Ordf att leda arsmotet
§ 6 Styrelse o Verksamhetsberlittelse
§ 7 Kassaberiittelse / Kassor.
§ 8 Revisionsberiittelse av Revisor
§ 9 Ansvarsfrihet for styrelsen
§ 10 Val i tur att avga Inge Holmkvist, Bo Inge Lilja
suppelang Lars Nilsson.
Revisorer Anders Ljung /Jan Holmkvist Valberedning /
Jimmy Holmkvist / Anders Ljung
Tlivlingsledare John Svensson / Medhjalpare Patrik Tillgren
§ 11 Arsavgift samt intrade 500:- + 350:- styrelsen foresleir
oforandrat
§ 12 Info Fas3 / klubbstugan / Tombolor
§ 13 Info ang vei r Bat som har varit forlagd till Lodde A
§ 14 Info angicende inbrott i klubbstugan samt inbrott och
skadegorelse i var tombola belligen vid EkebyHallen
§ 15 Styrelsen har beslutat om en arensning ( viirstiidning )
vid Veged den 22 April samling Rask o Bjork Billesholm kl
9.00 vi hailer pa till ca 14.00 i ( Korvgrillning klubben bjuder).
Den 19 Augusti hailer vi var traditionella grillfest vid
klubbstugan i Ekeby, vi borjar kl 14.00. ( Detta air styrelsens
forslag) Medtag Vali, vad ni tanker grilla och dricka, Klubben
bjuder pa Kaffe och tarta. Samt hailer klubben oss med
grillkol mm.
Obligatorisk anmalan till Gun Britt / tel 070 7958069 eller till
Inge 0706 745373 senast den 12 Augusti.
§ 16 Nya fragor.
§ 17 Tiivlingsledare John Svensson informerar om vara
tavlingar 2016 samt om kommande tavlingar 2017. John
kommer att aysluta med att foratta prisutdelning.
§ 18 Arsmotets Avslutning.
Efter arsmotet kaffesamkvam.
Valkomna sekreterare
Gun-Britt Hoimkvist