Open Access - Lunds universitet

JURIDISKAFAKULTETEN
vidLundsuniversitet
RobinSpaak
Kontraheringspliktochpersonförsäkring
LAGF03Rättsvetenskapliguppsats
Kandidatuppsatspåjuristprogrammet
15högskolepoäng
Handledare:DavidReidhav
Termin:6
Innehåll
SUMMARY
1
SAMMANFATTNING
2
FÖRORD
3
FÖRKORTNINGAR
4
1 INLEDNING
5
1.1 Bakgrund
5
1.2 Syfte och frågeställningar
5
1.3 Avgränsningar
6
1.4 Teori och metod
6
1.5 Källor och material
6
1.6 Forskningsläge
7
1.7 Disposition
7
2 DEN AVTALSRÄTTSLIGA KONTEXTEN
8
2.1 Inledning
8
2.2 Avtalsfrihet
9
2.3 Kontraheringsplikt
3 KONTRAHERINGSPLIKT FÖR PERSONFÖRSÄKRINGAR
11
13
3.1 Inledning
13
3.2 Försäkringsavtalet
13
3.3 Bakgrund till kontraheringsplikten
15
3.4 Kontraheringspliktens måluppfyllelse
16
3.4.1 Uppföljning
3.4.2 Alternativa lösningar
4 ANALYS
16
16
18
4.1 Inledning
18
4.2 Hur kan kontraheringsplikt rättfärdigas?
18
4.3 Vilka var motiven bakom kontraheringsplikten för personförsäkringar?
4.4 Kan kontraheringsplikten anses motiverad för att nå målen?
5 SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE KOMMENTARER
21
24
20
Summary
The freedom of contract-principle has been a standard rule within the
general contract law for quite some time. The principle was strongly
supported by the liberals’ point of view and its importance grew during the
liberalistic era. In contrast, socialists were concerned that weaker parties
would come to be mistreated by an absolute form of freedom of contract. It
is now known that the parties of the free market had a diversity of strength,
where the stronger sometime abused their position. To avoid that weaker
parties were being refused access to contracts, which is required in order to
fulfill their needs, a obligation to contract has been applied to some extent.
For this reason the swedish law can nowadays be characterized as being in a
state of relative freedom of contract.
The question is when the obligation to contract can be righteously applied. It
is possible that less restricting measures have been enough at some
occasions where obligation to contract nevertheless has been applied
anyway. Obligation to contract for personal insurance was introduced in
2006 as part of Försäkringsavtalslagen (2005:104) (FAL). This essay
examines whether the obligation to contract for personal insurance can be
considered as justified.
The conclusion I’ve drawn from the survey is that the obligation to contract
for personal insurance can be considered justified in achieving the
objectives pursued. However, one should examine whether there are less
restrictive alternatives that can be used instead.
1
Sammanfattning
Principen om avtalsfrihet är en sedan länge befäst princip som utgör en
huvudregel inom den allmänna avtalsrätten. Principen vinner starkt stöd från
liberalistiskt håll och fick ett uppsving under den liberalistiska eran, medan
det från socialistiskt håll sedermera väckts en oro kring att sämre ställda
parter kan tänkas hamna i kläm av en absolut avtalsfrihet. Det har nu visat
sig att det råder olika styrkeförhållanden hos marknadens parter, där de
starkare i viss utsträckning missbrukar sin position. För att motverka att
svagare part nekas tillgång till avtal som de behöver för att tillgodose sina
behov, har därför kontraheringsplikt införts på vissa håll. Av denna
anledning kan man säga att den svenska rätten numera präglas av en relativ
avtalsfrihet.
Frågan är när införandet av kontraheringsplikt kan anses rättfärdigat. Det
kan tänkas att mindre ingripande åtgärder hade varit tillräckliga på vissa
håll, där kontraheringsplikt likväl har införts. Kontraheringsplikt för
personförsäkringar infördes 2006 genom Försäkringsavtalslagen (2005:104)
(FAL). Denna uppsats undersöker om kontraheringsplikten för
personförsäkringar kan anses vara rättfärdigad för att nå de mål som
eftersträvas.
Den slutsats jag har dragit av undersökningen är att kontraheringsplikten för
personförsäkringar kan anses rättfärdigad för att nå de mål som eftersträvas,
men att man bör undersöka om det finns mindre ingripande alternativ som
kan användas istället och att man i så fall i första hand använder dem.
2
Förord
Denna uppsats skriver jag som C-uppsats på juristprogrammet vid Lunds
universitet. Jag vill ta tillfället i akt att tacka föreläsare och övrig personal
vid fakulteten för deras engagemang och insatser som har bidragit till att
kunna erbjuda mig och mina kurskamrater en utbildning vi kan vara stolta
över. För denna uppsats vidkommande vill jag i synnerhet rikta ett tack till
David Reidhav, vilken med engagemang och skarpsinne har delat med sig
av sin kompetens och därvid bidragit till genomförandet av min
undersökning.
Härutöver vill jag tacka den som av vilken anledning som helst tar sig tid att
läsa mitt arbete. Jag bjuder med värme in den som är intresserad till
diskussion och utbyte av idéer kring min undersökning.
Med hängivna hälsningar,
Robin Spaak
[email protected]
3
Förkortningar
Avtalslagen
Lagen (1915:218) om avtal
andra rättshandlingar på
förmögenhetsrättens område
Dir.
Direktiv
FAL
Försäkringsavtalslagen (2005:104)
Prop.
Regeringens proposition
SOU
Statens offentliga utredningar
4
1 Inledning
1.1 Bakgrund
Vi lever i en tid där konsumentskydd och skydd för svagare parter anses
viktigt och där vi samtidigt ser en nedmontering av det svenska folkhemmet
(sociala välfärden). Vi ser en privatisering av sådana sektorer i samhället
som tidigare det allmänna har ansvarat för. Invånarna görs alltmer beroende
av privata aktörer för att tillgodose sina grundläggande behov. När det gäller
personförsäkringar är det privata bolag som tillhandahåller dessa. För att
invånarna ska kunna tillskansa sig nyttigheter som utbjuds av en privat aktör
på marknaden fordras att parterna ingår avtal med varandra.
Inom den allmänna avtalsrätten råder en sedan länge väl befäst princip om
avtalsfrihet. Principen om avtalsfrihet utgör en huvudregel, innebärandes en
frihet för kontrahenter att välja om och med vem de vill avtala med men
också en frihet att vägra ingå avtal med någon. Detta ger vid handen att det
kan uppstå situationer där invånare saknar möjligheter att tillgodose sina
grundläggande behov, på grund av motpartens ovilja att ingå avtal. Vid
avsaknad av reglering härvid riskerar invånarna att sådana situationer
uppstår av skäl som inte kan anses godtagbara ur socialt och humanitärt
hänseende. Av sådana skäl har kontraheringsplikt införts på vissa håll. Det
är emellertid tänkbart att kontraheringsplikt införs även i sådana fall där det
inte kan anses nödvändigt, vilket kan antas ge negativa verkningar i
samhället. Därför är det av vikt med forskning som undersöker huruvida en
rimlig balans mellan parternas intressen upprätthålls genom den lagstiftning
som nu gäller i Sverige.
Kontraheringsplikten för personförsäkringar infördes i Sverige 2006. Denna
uppsats söker svar på om denna kan anses rättfärdigad för att nå de mål som
eftersträvas med densamma.
1.2 Syfte och frågeställningar
Genom denna uppsats ämnar jag föra i ljuset om kontraheringsplikten för
personförsäkringar, av sådana grunder som kan anses rättfärdiga
kontraheringsplikt i allmänhet, kan anses rättfärdigad för att nå de mål som
eftersträvas.
För detta ändamål är mina ambitioner att ge svar på följande frågor;
1. Hur kan kontraheringsplikt rättfärdigas i allmänhet?
2. Vilka var lagstiftarens motiv vid införandet av kontraheringsplikt för
personförsäkringar?
3. Kan kontraheringsplikten för personförsäkringar anses rättfärdigad
för att nå de mål som eftersträvas?
5
1.3 Avgränsningar
Att göra en allomfattande undersökning av vad som kan motivera
kontraheringsplikt skulle inte rymmas inom denna uppsats ramar.
Kontraheringsplikt sorterar inom juridiken under den allmänna avtalsrätten.
Det ter sig härvid som en rimlig avgränsning att ringa in undersökningen till
att omfatta endast spörsmål hänförliga till just den allmänna avtalsrätten.
När det kommer till själva utformningen av kontraheringsplikten har
uppsatsen lidit nödvändigt ont av att den endast rymmer en mycket
kortfattad beskrivning härför. I synnerhet vad gäller ”särskilda skäl” enligt
FAL, hade vidare förklaring varit på sin plats. Avgränsningen härvid har
gjorts på så vis att ”särskilda skäl” har sammanfattas som att det krävs stöd
av en försäkringsteknisk bedömning vid avslag av ansökan.
Viss historik har tagits med i uppsatsen och har hållits kortfattad då denna
endast är ämnad att ge förståelse för vissa utvecklingslinjer och bakgrunden
till nuvarande värderingar och spörsmål på området.
Då försäkringsrätten i sig kan upplevas som komplex och svårtillgänglig
hade en redogörelse för denna disciplin möjligen ansetts motiverad.
Eftersom uppsatsen endast fokuserar på själva kontraheringsplikten för
personförsäkringar ryms emellertid inte en introduktion till
försäkringsrätten. Istället ges själva försäkringsavtalet och dess utmärkande
egenskaper samt de rättsregler som omgärdar detta och avtalets parter mer
utrymme.
Intressant att inkludera i den del som handlar om överprövning, hade varit
försäkringstagarnas möjligheter att genom Diskrimineringsombudsmannens
hjälp väcka talan mot sådan diskriminering som ligger i strid mot
Diskrimineringslagen (2008:567). Detta får emellertid av utrymmesskäl
lämnas därhän till senare forskningsansatser.
1.4 Teori och metod
Vid genomförandet av denna uppsats har tillämpats en rättsdogmatisk metod
för att fastställa vad som är gällande rätt samt vilka värden som ligger
bakom densamma. Med rättsdogmatisk metod åsyftas att lagtext, praxis,
förarbeten och doktrin, vilka utgör allmänt accepterade svenska rättskällor
enligt rättskälleläran, tillämpas.
1.5 Källor och material
Till största del har doktrin och förarbeten använts vid utförandet av
undersökningen. Någon praxis förekommer i princip inte inom
fokusområdet för undersökningen och har således inte använts.
6
Av den doktrin som har använts har Avtalsfrihet och rättvisa1,
Kontraheringsplikt2 och Avtalsfrihet – rätt till avtal3 varit till särskild stor
hjälp. Vad förarbetena anbelangar, har prop. 2003/04:150 haft överordnad
betydelse, då denna innehåller motiveringen till införandet av
kontraheringsplikten för personförsäkringar.
1.6 Forskningsläge
Vad gäller forskning om kontraheringsplikten för personförsäkringar finns
relativ färsk sådan utförd av Frantz. I Uppsatser om försäkringsavtalslagen,
avhandlar Frantz kontraheringsplikten för personförsäkringar, där hon
snarast gör en allmän genomlysning av relevanta rättsregler.
För att jämföra denna uppsats med den forskning som Frantz gjort kan
nämnas att förhandenvarande avhandling i större utsträckning minskar
fokusomfånget. Denna uppsats har sin brännvidd i själva rättfärdigandet av
att införa kontraheringsplikten för personförsäkringar ur ett allmänt
avtalsrättsligt perspektiv. Förhoppningen är att den som vill revidera om
införandet av kontraheringsplikt för personförsäkringar kan anses
rättfärdigad ur ett allmänt avtalsrättsligt perspektiv genom denna uppsats
kan ges ledning därvid.
1.7 Disposition
Undersökningen tar sitt avstamp i kapitel 2, där förhållandet mellan
huvudregeln om avtalsfrihet och kontraheringsplikten som undantag
undersöks samt vilka bakomliggande värden i samhället som kopplar an till
dessa. Här ges även en överskådlig redogörelse för avtalet som instrument
och för den allmänna avtalsrätten, något som ansetts nödvändigt för att
grundlägga den vidare undersökningen.
I kapitel 3 går uppsatsen först igenom vad som kännetecknar
försäkringsavtalet och kontrahenternas partsställning. Härefter görs en
genomgång av kontraheringsplikten vid personförsäkringar och de för denna
bakomliggande motiven.
I kapitel 4 utförs själva analysen och i kapitel 5 redogörs för de slutsatser
som har dragits med utgångspunkt i analysen. I denna avslutande del ger
författaren även uttryck för personliga reflektioner och ställningstaganden.
1
Svensson (2012).
Pehrson (1977).
3
Nybergh (1997).
2
7
2 Den avtalsrättsliga kontexten
2.1 Inledning
Kännetecknande för avtal i allmänhet är dels dess bindande verkan,
varigenom parterna tillförsäkras de rättigheter som är upptagna i avtalen,
och dels att avtalet pekar ut parterna. Genom avtalet ingår parterna ett
rättsförhållande med varandra och deras respektive åtaganden blir rättsligt
sanktionerade. Detta innebär en möjlighet för part att - genom domstol eller
exekutionsmyndigheter - tvinga sin motpart till uppfyllelse enligt avtalet,
alternativt utkräva skadestånd från densamma, om så inte sker.4 Principen
och huvudregeln om att ”avtal ska hållas”, pacta sunt servanda, har sedan
mycket lång tid tillbaka fungerat som en grundläggande förutsättning för
ordnad mänsklig samvaro.5 Från denna huvudregel finns - till undvikande av
orimliga resultat – undantag; avtal ska inte alltid hållas, pacta non sunt
semper servanda.6 I den juridiska doktrinen anses avtalets bindande verkan,
i det första rummet, tjäna den ekonomiska omsättningens intresse och
avtalet ses som en fundamental del av en välmående marknadsekonomi.7
Avtalet är ett rättsligt instrument som kan användas för att konstituera och
reglera allehanda typer av mellanhavanden. Den viktigaste funktionen med
avtal är att skapa förutsättningar för utbyte av prestationer mellan parterna,
såsom arbetsprestation mot pengar och pengar mot varor och andra
nyttigheter. Ett avtal kan emellertid även användas för att åstadkomma rent
handlingsdirigerande verkningar. Parter med motstående intressen kan på så
vis enas vid kompromisslösningar för att undvika ständiga
konfliktsituationer, härvid utgör kollektivavtal ett gott exempel. Parter med
gemensamma intressen kan i sin tur ordna olika typer av samverkansformer
såsom i bolag och föreningar på ett vis som gagnar dem.8 Vikten av avtalet
som instrument samt envars tillgång till avtal i olika former kan således inte
överdrivas.
Att kunna vara part i ett avtal kallas rättskapacitet, ett attribut som
tillkommer var och en; såväl fysiska som juridiska personer. Detta ska
hållas isär från rättshandlingsförmåga, vilket betecknar en kompetens att
med rättsligt bindande verkan själv kunna företa rättshandlingar. För
juridiska personers vidkommande blir detta en fråga om behöriga
4
Adlercreutz (2011) s. 26, Ramberg (2010) s. 30
Adlercreutz (2011) s. 17, Ramberg (2010) s. 30, Svensson (2012) s. 183 Puffendorf
(2001) s. 98.
6
Ramberg (2010) s. 32.
7
Adlercreutz (2011) s. 27, 17, Ramberg (2010) s. 31 f.
8
Adlercreutz (2011) s. 18 f., Ramberg (2010) s. 30 f.
5
8
företrädare och för fysiska personer främst om att kontrahenten inte är
omyndig eller ställd under förvaltarskap.9
Den viktigaste lagstiftningen inom den allmänna avtalsrätten är Lagen
(1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens
område, ”Avtalslagen”. Som rubriken antyder är lagen tillämplig på avtal
och andra rättshandlingar inom förmögenhetsrättens område. Detta innebär
att lagen, utöver att reglera avtal i strikt bemärkelse, även är tillämplig på
ensidiga viljeförklaringar (rättshandlingar) såsom utfärdande av fullmakter.
Avtalslagen är emellertid långt ifrån heltäckande på avtalsrättens område
och svaret på flertalet avtalsrättsliga spörsmål får sökas på annat håll. De
luckor som Avtalslagen lämnar fylls till stor del av allmänna avtalsrättsliga
principer.10 Som exempel härvid kan nämnas att de centrala principerna om
att ”avtal ska hållas” samt om ”avtalsfrihet” inte kommer till direkt uttryck i
lagtexten utan följer av allmänna avtalsrättsliga principer.
Sedan 1976 innehåller Avtalslagen, genom dess 36 §, ett skydd mot oskäliga
avtalsvillkor, varigenom villkoren i fråga kan jämkas alternativt att avtalet
som helhet förklaras som ej gällande om avtalsinnehållet anses oskäligt.
Detta skydd tillkommer främst parter som typiskt sett är underlägsna och
fungerar således som ett viktigt hinder mot att starkare part missbrukar sin
ställning.11
2.2 Avtalsfrihet
Avtalsfriheten, så som den uppfattas i modern tid, kan härledas tillbaka till
Hugo Grotius och Samuel Pufendorf samt den rationalistiska
naturrättsfilosofin. Perioden från 1500-talet till 1800-talets början präglades
emellertid av en tid då Grotius och Pufenforfs idéer hölls tillbaka av det
merkantilistiska samhällets grepp.12 Tankarna om avtalsfrihet fick ett rejält
uppsving först något senare, i samband med den våg av liberalism, vilken
tog sin form under 17- och 1800-talen, som en reaktion mot bland annat
skråväsende, paternalism och begränsad frihandel. Senast nämnda period
präglades av Jeremy Benthams och andra tänkares idéer om privatautonomi;
att var och en vet själv vet vad som är bäst för dem. Den efterföljande
utvecklingen kan liknas med vattenmassorna i en havsvåg som med kraft
slår mot land och sedan sakta strilar tillbaka mot havet. Den liberala vågen
hade slagit mot land och fick sedermera, i viss mån, göra avkall till förmån
för socialismen och strila tillbaka något. Röster om att absolut avtalsfrihet i
praktiken förtryckte de sämre bemedlade i samhället höjdes nämligen från
socialistiskt håll. Detta kom att föranleda att avtalsfriheten inskränktes
9
Adlercreutz (2011) s. 130 ff., Ramberg (2010) s. 45 ff.
Ramberg (2010) s. 24 ff., Adlercreutz (2011) s. 37.
11
Adlercreutz (2011) s. 310 ff. Ramberg (2010) s. 175 ff.
12
Nybergh (1997) s. 27 ff.
10
9
genom skyddslagstiftning till skyddande av svagare parter såsom
arbetstagare, hyresgäster och konsumenter.13
Idag är utgångspunkten inom avtalsrätten att avtal ska bygga på frivilliga
överenskommelser mellan parterna.14 Således utgör principen om att det
råder avtalsfrihet en huvudregel inom civilrättens område.15 Avtalsfrihet
innebär frihet att bestämma huruvida man överhuvudtaget vill förbinda sig
genom avtal, frihet att bestämma vem man vill avtala med samt frihet att
bestämma vad man vill avtala om.16 Inom den juridiska doktrinen är en
vanlig uppfattning att avtalsfriheten uppnås och upprätthålls genom
frånvaron av legala hinder därvid.17
Det kan ifrågasättas om frånvaron av legala hinder i realiteten utgör en
garant för en rent faktisk avtalsfrihet. Ola Svensson håller isär begreppen
legal och genuin avtalsfrihet. Han menar att den förra är en rent formell
frihet och att det fordras något ytterligare för att det ska kunna talas om den
senare. Svensson definierar genuin avtalsfrihet som legal avtalsfrihet, med
den egenskapen, att den faktiskt går att utnyttja. För att illustrera detta
tänker sig Svensson en spekulant som vill ingå avtal om köp, där det inte
råder något legalt hinder, men att hindret; otillräckliga resurser, innebär att
någon genuin avtalsfrihet inte är förhanden. 18
Ett problem med avtalsfriheten, så som den har redogjorts för ovan, är hur
den ena partens frihet att ingå avtal (positiv frihet) förhåller sig till
motpartens frihet att avstå (negativ frihet). Frey Nybergh uppmärksammar
detta problem och menar att det överhuvudtaget inte är tänkbart med ett
samhälle där det, å ena sidan, råder absolut frihet att sluta vilka avtal som
helst och där det, å andra sidan, står var och en fritt att - under alla
omständigheter - vägra att ingå avtal. Nybergh utmanar avtalsfrihetens
position vilken, enligt honom, lägger tyngdpunkten på näringsidkarens
frihet med avseende på att avtala eller inte avtala om något. Enligt Nybergh
bör denna position balanseras mot konsumtionsfrihet, där han talar om
konsumentens ”rätt till avtal” under vissa förutsättningar. En sådan balans
skulle uppnås genom en kontraheringsplikt som trycker tillbaka
näringsidkarens negativa avtalsfrihet till förmån för konsumentens positiva
avtalsfrihet. Nybergh ser på så vis kontraheringsplikten som en del av vad
han kallar kvalificerad avtalsfrihet snarare än en ett undantag från
avtalsfriheten.19 För att relatera till Svenssons resonemang ovan, tar
Nybergh sikte på situationen att det varken finns legala hinder eller
bristande resurser hos part, dock att presumtiva motparter nekar vid
förfrågan om avtal.
13
Svensson (2012) s. 19., SvJT 1976 s. 436 f.
Adlercreutz (2011) s. 113.
15
Adlercreutz (2011) s. 27, Ramberg (2010) s. 29 f., Pehrson (1977) s. 1.
16
Ramberg (2010) s. 30, Svensson (2012) s. 40.
17
Svensson (2012) s. 19, 40.
18
Svensson (2012) s. 59, 499, Nybergh (1997) s. 80.
19
Nybergh (1997) s. VII f.
14
10
Avtalsfrihet anses utgöra en grundbult för en marknadsekonomi och
motiveras således till stor del av att tjäna det ekonomiska intresset; att
upprätthålla den fria marknaden.20 Ett annat viktigt motiv för avtalsfrihet är
det ideella intresset för varje individ att råda över sitt liv och sin personliga
utveckling.
Det har visat sig att en fri marknad består av starka och svaga parter, där de
starka utnyttjar de svaga, bland annat genom monopolställningar och
karteller. Detta motiverar sådana inskränkningar av avtalsfriheten som leder
till att varje individ endast ges en så stor frihet att denna är förenlig med
motsvarande frihet för andra.21 Även intresset av att skydda envars liv och
hälsa samt av att tillförsäkra alla möjligheter att på rimliga villkor
tillfredsställa sina behov motiverar inskränkningar av avtalsfriheten. En
sådan inskränkning är kontraheringsplikt, vilket ålägger part ett tvång att
ingå avtal, varom mer nedan. Avtalsfriheten kan vidare inskränkas genom
förbud mot att ingå vissa avtal, förbud mot att ingå avtal med vissa parter
och genom reglering av avtalets innehåll.
De många undantag som idag finns från huvudregeln om avtalsfrihet ger för
handen att det med rätta kan sägas att det i den svenska avtalsrätten råder
relativ avtalsfrihet. 22
2.3 Kontraheringsplikt
Kontraheringsplikt innebär ett tvång att, på begäran från part, ingå avtal med
denne, alldeles oavsett om någon egen vilja därom har givits uttryck för
eller överhuvudtaget föreligger. Begreppet betecknar även ett förbud mot
avtalsvägran utan saklig grund. Vidare sorterar under kontraheringsplikten
begränsningar av möjligheterna att säga upp ingångna avtal.23 Som nämnts
utgör principen om avtalsfrihet huvudregel inom avtalsrätten.
Kontraheringsplikten, vilken kan ses som en motpol till denna, förekommer
således såsom ett undantag från denna huvudregel. Icke desto mindre utgör
kontraheringsplikten ett betydande inslag i avtalsrätten.
Frågan är vilka tankar som ligger bakom detta undantag. Lars Pehrson har
gjort en genomlysning av rätten på de områden där kontraheringsplikt
förekommer. Denna visade att kontraheringsplikt ofta tillämpades där
beroendeförhållande föreligger. Beroendeförhållande identifieras också som
ett av de vägande skälen för motivera en kontraheringsplikt.24 Här bör även
erinras om Nyberghs tankar ovan, om kontraheringsplikten som en del av
avtalsfriheten, i egenskap ett medel för att förverkliga en balanserad,
”kvalificerad”, avtalsfrihet. Nybergh ringar således in ”rätten till avtal” som
20
Ramberg (2010) s. 32.
SvJT 1976 s. 436 ff.
22
Ramberg (2010) s. 32.
23
Adlercreutz (2011) s. 113, Ramberg (2010) s. 33.
24
Adlercreutz (2011) s. 113 f., Ramberg (2010) s. 33.
21
11
motiv för kontraheringsplikten.25 Tankarna om invånarnas ”rätt till” vissa
avtal kan betecknas som sociala skäl för en kontraheringsplikt. Avtal som
var och en har ett skyddsvärt intresse av att tillgå är bland annat
försäkringsavtal, elavtal och hyresavtal för bostad.26
25
Se kap. 2.2.
Ramberg (2010) s. 33, Pehrson (1977) s. 11 f, 28 ff., Nybergh (1997) s. 89 ff., 104 ff.,
149 ff., 175 ff.
26
12
3 Kontraheringsplikt för
personförsäkringar
3.1 Inledning
Försäkring har ett intimt förhållande till det utomobligatoriska skadeståndet
och de bildar tillsammans rättsområdet ”ersättningsrätt”. Grundläggande för
ersättningsrätten anses vara att fördelningen av ekonomiska förluster till
följd av skador ska tillgodose allmänt erkända krav på social rättvisa och
trygghet, samtidigt som det mest rationella utnyttjandet av det allmännas
och enskildas ekonomiska resurser ska uppnås. Vid en avvägning härvid är
den sedan länge vedertagna uppfattningen i svensk rätt, att försäkring
lämpar sig bättre än skadestånd, när det kommer till att fördela risker.
Således har försäkringslösningar intagit en upphöjd position i
ersättningsrätten, vilket är något som anses motivera att invånarna också ges
tillgång till försäkringar.27
3.2 Försäkringsavtalet
”Försäkringsavtalet” betecknar den rättsligt förpliktande förbindelsen,
genom vilken försäkringstagaren och försäkringsgivaren ingår avtal om
försäkring.28 Något som är karaktäriserande för ett försäkringsavtal är att
detta ingås för att bestå med viss varaktighet, i regel under en i avtalet
preciserad löptid efter vilken avtalet sedan kan förnyas. Vidare präglas
försäkringsavtalet av att det, per se, innefattar ett visst mått av osäkerhet.29
Partsställningen kännetecknas av att försäkringsbolaget har såväl överlägsen
ekonomi som överlägsen sakkunskap. Detta innebär att parterna inte ingår
avtalet på ”equal footing” (jämbördiga utgångspunkter), utan
försäkringstagaren intar alltså en underlägsen position. Denna
underlägsenhet återspeglas även genom det sätt på vilket avtalsinnehållet
växer fram, varom mer nedan.30 För att motverka att försäkringsgivaren
missbrukar sin position finns därför tvingande reglering gällande de
allmänna förpliktelserna i försäkringsavtalet. Med beaktande av
produktfrihetsprincipen, har dock försäkringsgivarna lämnats fria att fritt
utforma sina produkter och således att fritt välja vilka risker som de vill
försäkra.
27
Prop. 2003/04:150 s. 244 f., Bengtsson (2015) s. 16, 421.
Se kap. 3.1.
29
Bengtsson (2015) s. 16.
30
Se s. 14.
28
13
Det finns inga formkrav vid ingåendet av försäkringsavtal, utan avtalet blir
bindande enligt allmänna avtalsrättsliga principer.31 En egenhet hos
försäkringsavtal är emellertid den tvingande regleringen om avtalsslut som
finns i 3 kap. 1 § samt 11 kap. 1 § FAL. Denna stipulerar att
försäkringsgivarna inte får vägra att meddela en konsument- eller
personförsäkring som bolaget normalt tillhandahåller allmänheten med
mindre än att det föreligger särskilda skäl för detta. Senast nämnda är vidare
ett utryck för den kontraheringsplikt vilken utgör föremål för denna uppsats.
Försäkringstagsavtalens innehåll ser givetvis olika ut beroende på vilken typ
av försäkring avtalet avser. Här kan vidare erinras om den ovan nämnda
produktfrihetsprincipen som lämnar fria händer för försäkringsgivarna att
utforma sina försäkringar (produkter). Denna variationsmöjlighet gestaltar
sig genom försäkringsbolagens utformande av villkoren i
försäkringsavtalen. Försäkringsgivare och försäkringstagare förhandlar i
regel inte om avtalsinnehållet utan detta är normalt sett statiskt.
Avtalsinnehållet bestämds på förhand av försäkringsgivaren i form utav
standardvillkor vilka tillämpas i förhållande till hela kundkretsar. När
försäkringstagaren vill ingå avtal om försäkring uppstår därmed ingen
förhandlingssituation rörande villkoren, utan denne ställs istället inför ett
”take it or leave it”-erbjudande.32
Det kan härvid te sig som att det föreligger en risk för försäkringstagaren,
att hamna i en situation där denne tvingas acceptera orimligt betungande
villkor, för att kunna tillfredsställa sin önskan om att vara försäkrad. Det
finns emellertid skyddande reglering till förmån för försäkringstagaren. Här
får den ovan nämnda 36 § Avtalslagen betydelse då oskäliga avtalsvillkor
kan jämkas till försäkringstagarens fördel.33 Vidare innehåller FAL visst
skydd. Detta genom att föreskriva om en skyldighet för försäkringsgivaren
att ge försäkringstagaren viss information. Tanken med
informationsskyldigheten är att försäkringstagaren ska ges förståelse för
försäkringsskyddets omfattning och innebörden i övrigt av villkoren. På så
vis antas försäkringstagaren kunna jämföra olika försäkringsprodukter och
därvid kunna fatta beslut om vilken som bäst passar honom eller henne.34
Försäkringsavtalet är så pass speciellt till sin typ att de allmänna
avtalsrättsliga principerna måste tillämpas med försiktighet.35 Detta gestaltar
sig bland annat genom att den ovan behandlade principen om avtalsfrihet
sätts åt sidan av den kontraheringsplikt som gäller vid ingåendet av
konsument- och personförsäkringar, varom mer nedan. Försäkringsrätten
har vidare en egen uppsättning allmänna försäkringsrättsliga principer. Som
exempel härpå kan nämnas ekvivalensprincipen; innebärandes att premien
ska motsvara risken och produktfrihetsprincipen; innebärandes en frihet
försäkringsbolagen vid utformningen av sina produkter.
31
Ibid s. 23.
Bengtsson (2015) s. 26, Bernitz (2013) s. 14 f.
33
Se Bernitz (2013) s. 155, Ramberg (2010) s. 177 f., Adlercreutz (2011) s. 314 f.
34
Bengtsson (2015) s. 19 f., 205 ff., 405.
35
Ibid s. 23, 43.
32
14
Produktfrihetsprincipen ger till resultat att försäkringsbolagen fritt kan
definiera tillönskad kundkrets och vilken risk de vill försäkra.36 Sedan 2006
utgör FAL - vilken genom sitt ikraftträdande ersatte 1927 års
försäkringsavtalslag och 1980 års Konsumentförsäkringslag - den mest
centrala lagstiftningen på området. Lagreformens syfte var att, under former
som underlättar för försäkringsbolagen att bedriva försäkringsverksamhet,
ge försäkringstagarna ett starkt skydd vid alla typer av försäkringar.37 FAL
är som huvudregel tvingande till försäkringstagarens förmån, undantag finns
främst för företagsförsäkringar.38
3.3 Bakgrund till kontraheringsplikten
Det var först genom 2006 års FAL som kontraheringsplikten infördes för
individuellt tecknade personförsäkringar.39 Den kontraheringsplikt som
gäller för personförsäkringar är med andra ord en tämligen modern
företeelse. Vad motiverade då den inskränkning av avtalsfriheten som
införandet av kontraheringsplikten för personförsäkringar innebär?
Av motiven till FAL framgår att regeringen anser den allmänna
avtalsrättsliga principen om avtalsfrihet vara av allmänt intresse även när det
kommer till försäkringsavtal. Regeringen menar emellertid att det är
motiverat att göra avsteg från avtalsfriheten om det behövs för att tillgodose
ett annat allmänt intresse, exempelvis intresset av sociala hänsyn eller av
jämlikhet i avtalsförhållandet. Enligt propositionen till FAL ska lagen i
möjligaste mån ligga nära de allmänna avtalsrättsliga grundsatserna,
samtidigt som även försäkringens särart ska tas i beaktande.40
Att genom införandet av kontraheringsplikt för personförsäkringar
konstituera en ”rätt till försäkring” ansågs påkallat av att det finns ett
betydande socialt och ekonomiskt behov för (potentiellt) skadelidande att få
möjlighet till försäkringsersättning. Detta bland annat eftersom
socialförsäkring och kollektiva försäkringar befarades kunna ge ett
otillräckligt skydd i det enskilda fallet.41 Praxis visade i och för sig att
försäkringstagarnas möjligheter att teckna personförsäkringar i praktiken var
goda även innan införandet av kontraheringsplikten. Detta eftersom
försäkringsbolagen inte verkade missbruka sin rätt att avslå ansökningar.
Försäkringskommittén och regeringen var emellertid av den uppfattningen
att en god praxis inte utgjorde någon garanti mot missbruk i det långa
loppet, då samhällsförhållanden och ekonomiska förhållanden kan ändra sig.
Till detta kom också att det fanns ett relativt begränsat antal
försäkringsbolag att vända sig till för att teckna försäkring och att
försäkringstagarna således intar beroendeställning i förhållande till
36
Bengtsson (2015) s. 43 ff.
Prop. 2003/2004:150 s. 1.
38
Ibid s. 138 ff.
39
Prop 2003/04:150 s. 94, Frantz s. 60 f.
40
Prop. 2003/2004:150 s. 129 f.
41
Prop 2003/04:150 s. 2, 245, SOU 1986:56 s. 269.
37
15
försäkringsbolagen. Med en lagreglerad rätt till försäkring förutsattes att
försäkringstagarens skydd skulle stärkas och garanteras över tid.42
En förutsättning för att de privata försäkringarna ska kunna fylla denna
samhälleliga funktion är emellertid, enligt regeringen, att det ges goda
förutsättningar för försäkringsbolagen att bedriva försäkringsverksamhet.
Försäkringstagarnas ovan nämnda intresse av att få vara försäkrade måste
således vägas mot detta försäkringsgivarnas intresse. Om denna balans inte
upprätthålls uppstår det så kallade ”moturvalsproblemet” och utbudet av
försäkringar minskar, varvid möjligheterna att försäkra sig mot olika risker
försämras. Det var med denna intresseavvägning för ögonen som
utformandet av kontraheringsplikten beslutades.43
3.4 Kontraheringspliktens måluppfyllelse
3.4.1 Uppföljning
Regeringen har ansett det angeläget att få till stånd en uppföljning av
kontraheringsplikten för personförsäkringsavtal. Detta för att säkerställa att
den avvägning mellan intressen som ligger bakom lagstiftningen får
genomslag i praktiken. Utredningen, SOU 2016:37 tillsattes således med
uppgiften att kontrollera hur kontraheringsplikten för personförsäkringar
tillämpas av bolagen.44 Utredningens arbete renderade den slutsatsen att
försäkringsbolagen generellt sett är måna om att leva upp till
kontraheringsplikten. Likväl visade det sig dock att bolagen inte levde upp
till de krav som utredningen menade att kontraheringsplikten innebär. Bland
annat befanns försäkringsbolag i viss utsträckning utforma inskränkningar i
försäkringsavtalen som enligt utredningen inte var försäkringsmässigt
nödvändiga. Ett annat exempel var att försäkringsbolagen till viss del
tenderade att göra bedömningar som inte var förenliga med kravet på att
försäkringstagare ska bedömas individuellt och inte schablonmässigt.45
Detta antogs bero på att regleringen är otydlig med avseende på hur
kontraheringsplikten ska tillämpas i praktiken. Utredningen kom således
med förslag på åtgärder som till största delen gick ut på att förtydliga
kontraheringspliktens närmare innebörd.
3.4.2 Alternativa lösningar
Man kan fråga sig om det alls är nödvändigt att tillämpa just
kontraheringsplikt som ett verktyg för att uppnå önskat resultat.
42
Prop. 2003/04:150 s. 245, prop. 2009/10:241 s. 23, prop. 2012/13:168 s. 19,SOU 1986:56
s. 271, SOU 2016:37 s. 58, Bengtsson (2015) s. 421
43
Prop. 2003/04:150 s. 244 f., prop. 2009/10:241 s. 23 och prop. 2012/13:168 s. 19, SOU
2016:37
44
Dir 2014:80 s. 1 ff.
45
SOU 2013:67 s. 200 ff.
16
I Danmark tillämpas exempelvis en motiveringsplikt (”begrundelseplikt”)
istället. Den danska lösningen innebär en rätt att få sitt beslut motiverat,
men där finns ingen möjlighet finns att i det enskilda fallet få beslutet
överprövat. Det finns inget individuellt skydd mot avslag på ansökningar
som grundar sig på osakliga skäl i dansk rätt. Den danska lösningen går
istället ut på att deras motsvarighet till den svenska finansinspektionen
granskar hur försäkringsbolagen generellt sett behandlar ansökningar om
försäkringsavtal. Skulle det visa sig att de danska försäkringsbolagen i
någon större utsträckning avslår ansökningar på osaklig grund, anses detta
strida mot god sed i försäkringsbranschen. Om så är fallet kan sanktioner i
form utav straffavgifter beslutas. På senare år har dock även utvecklats en
praxis, innebärandes att försäkringsbolaget kan åläggas att ingå avtal med en
försäkringstagare som tidigare nekats på grunder som strider mot fast
försäkringspraxis, branschkutymer eller bolagets egna praxis.46
46
Sørensen (2015) s. 78 ff., Jønsson & Kjærgaard (2012) s. 90 ff.
17
4 Analys
4.1 Inledning
Ovan har motsatsparet avtalsfrihet och kontraheringsplikt avhandlats på ett
allmänt avtalsrättsligt plan varvid bakomliggande intressen som kopplar an
till dessa har undersökts. Uppsatsen har även gått igenom
kontraheringsplikten för personförsäkringars konstruktion och vad som
enligt lagstiftaren motiverar denna. Härnedan gör jag en ansats att dra ett
antal slutsatser utifrån min undersökning och delar med mig av några
personliga tankar kring ämnet.
4.2 Hur kan kontraheringsplikt
rättfärdigas?
Det har visat sig att avtalet i princip är ett nödvändigt instrument för ett
fungerande utbyte av varor och tjänster. Den som vill komma i åtnjutande
av en vara, tjänst eller annan nyttighet är hänvisad till att ingå avtal med part
som utbjuder detta. Avtalets bindande verkan anses främja den ekonomiska
omsättningens intresse och intresset av en fri marknad. Att kunna binda sig
rättsligt genom avtal gagnar således den som utbjuder något i lika mån som
den som efterfrågat något, då ju bådadera är beroende av en fungerande
marknad och omsättning. Avtalet erbjuder också möjligheten för den som
ingår avtal med annan att förlita sig på att denne håller vad den lovar eller i
vart fall att kompensation annars utges. Det ter sig naturligtvis som
någonting positivt, att löften kan sanktioneras genom avtalet. Detta inte
minst då den reglering som styr avtalen i icke obetydlig utsträckning
skyddar part från att drabbas av motpartens ohederlighet och även erbjuder
ett skydd mot bundenhet av ett oskäligt avtalsinnehåll. Härvid kan erinras
om bland annat 36 § Avtalslagen.
Det har emellertid också visat sig att alla inte utan vidare har tillgång till de
avtal som de behöver, då huvudregeln om avtalsfrihet innebär att den som
utbjuder något är fri att avstå att ingå avtal. Enligt Svensson räcker det inte
med frånvaron av legala hinder (legal avtalsfrihet) för att någon ska ha
möjlighet att ingå visst avtal utan det krävs också tillräckliga resurser
(genuin avtalsfrihet) för att kunna erlägga den motprestation som den
utbjudande parten efterfrågar. Detta är tänkvärt särskilt med hänsyn till den
privatisering som vi kan se exempelvis inom utbildning och sjukvård. Där
invånarnas görs beroende av att de har de resurser som krävs för att kunna
tillfredsställa grundläggande behov anser jag att det kan uppstå situationer
där inskränkningar av avtalsfriheten kan motiveras. I enlighet med
Nyberghs resonemang räcker det emellertid inte med att komma tillrätta
med problemet med bristande resurser för att någon ska garanteras tillgång
till ett visst avtal. Detta eftersom motparten likväl kan avböja på andra - i
18
värsta fall osakliga - grunder. Enligt Nybergh kan kontraheringsplikt
användas för att motverka detta, varvid en kvalificerad avtalsfrihet inträder.
Huvudregeln om avtalsfrihet anses motiverad av att denna utgör en
grundbult av marknadsekonomin och är en sedan länge befäst princip
förespråkad av bl.a. Grotius, Puffendorf och Bentham. Om avtalsfriheten
skulle dras till sitt maximum (absolut avtalsfrihet) skulle kanske
marknadsekonomin blomma. Jag finner det emellertid beklämmande att
vissa individer lämnas utan tillgång till avtal som kanske är livsnödvändiga
för dem med hänvändelse till att helt fri väg ska lämnas åt
marknadsekonomin. Detta menar jag skulle innebära någon slags
utilitaristisk grundval för den allmänna avtalsrätten som inte tar sociala
hänsyn, något jag anser ligger ur tiden och tillika strider mot vad som är
humanitärt acceptabelt. Den socialistiska vågen som tog värn om svagare
parter, genom att begränsa avtalsfriheten på vissa håll, anser jag härvid vara
betryggande. Detta menar jag öppnar upp för att kontraheringsplikt kan vara
berättigat på vissa håll.
Enligt Nybergh kan kontraheringsplikten rättfärdigas när den används som
ett instrument för att stärka konsumentens rätt till avtal. Jag ställer mig
bakom Nyberghs resonemang om att det vore orimligt om var och en skulle
ha obegränsade möjligheter att avböja förfrågan om avtal av alla dess slag.
Att göra invånarna beroende av ett eller kanske ett fåtal bolags goda vilja
inom ett område där bolagen har monopol eller i vart fall monopolliknande
ställning skulle exempelvis kunna leda till att någon eller flera skulle sakna
tillgång till något som de har behov av på osakliga grunder. Härav anser jag,
liksom Nybergh, att kontraheringsplikt kan vara motiverat att införa, under
förutsättning att det finns skyddsvärda intressen som annars skulle hotas.
Detta särskilt då kontraheringsplikt inte behöver vara absolut utan kan vara
relativ; göras beroende av att vissa av förutsättningar är uppfyllda.
I fråga om i vilken vidd kontraheringsplikten kan rättfärdigas står jag till
viss del bakom maximen; att kontraheringsplikten bör användas för att
uppnå att varje individ endast ges så stor avtalsfrihet att denna är förenlig
med motsvarande frihet för andra. Jag anser emellertid att det skulle föra för
långt att sträva mot detta också för avtal som är av mindre betydelse för
invånarna att ha tillgång till.
Enligt mig borde nämnda maxim gälla endast för avtal som är av särskild
betydelse för invånarna, att det finns något skyddsvärt intresse som
säkerställs genom uppnåendet av maximen. Jag vill exempelvis kunna
förbehålla mig rätten att inte placera mina barn på vilket dagis som helst,
samtidigt som jag anser att inget dagis ska få avböja min ansökan på
osakliga grunder. I det förra fallet anser jag att det inte finns något intresse
av betydelse som ska tvinga mig att välja viss plats, i det senare anser jag att
det finns ett skyddsvärt intresse av att alla föräldrar har lika förutsättningar
att ingå nämnda avtal. För att dra exemplet till sin spets kan man tänka sig
att jag valt att bo på en mindre och avlägsen ort där det bara finns en aktör
att vända sig till. Det skulle då föreligga ett beroendeförhållande, där jag är
19
beroende av att få ingå avtal med denne för att överhuvudtaget ha tillgång
till den nyttighet som jag har behov av. Jag finner således att
beroendeförhållande och ”rätten” till vissa avtal kan göra det berättigat att
anta reglering om kontraheringsplikt. Samtidigt anser jag att ett tvång för
någon att avtala inte är en lösning som ska tillgripas i första hand eftersom
åtgärden inskränker den ena kontrahentens intresse till förmån för den
andre. Min mening är härvid att mindre ingripande alternativ bör ses över i
första hand. Med mitt ovan givna exempel i betraktelse, kan man tänka sig
att ett likvärdigt resultat kunde uppnås genom marknadsrättsliga sanktioner
mot särbehandling. På så vis skulle den väl förankrade principen om
avtalsfrihet inte inskränkas, samtidigt som den beroende parten skyddas
genom motpartens vilja att slippa ekonomiska sanktioner.
4.3 Vilka var motiven bakom
kontraheringsplikten för
personförsäkringar?
Det har visat sig att införandet av kontraheringsplikten för
personförsäkringar motiverades av att denna förväntades tillförsäkra att
försäkringstagarnas sociala och ekonomiska intresse av att vara försäkrade
tillgodoses. Tanken var att socialförsäkring och kollektiva försäkringar inte i
tillräcklig mån uppnådde sådant resultat. Utöver detta motiverades
kontraheringsplikten av rättssäkerhetsskäl; att avslagsbeslut skulle kunna
prövas av domstol.
Även om praxis visade att försäkringsgivarna inte missbrukade sin ställning
och försäkringstagarnas tillgång till personförsäkringar såg tämligen
tillfredsställande ut redan innan, ansågs det motiverat att genom införandet
av kontraheringsplikt skydda försäkringstagarnas intresse över tid. Vid
denna bedömning spelade det faktum, att det fanns ett relativt begränsat
antal försäkringsbolag att vända sig till in; att det med andra ord föreligger
en beroendeställning hos försäkringstagarna.
Försäkringsbolagens intresse av att de ska ha goda förutsättningar att driva
försäkringsverksamhet ansågs, trots inskränkningen av deras avtalsfrihet,
tillgodoses i tillräcklig utsträckning genom själva utformandet av
kontraheringsplikten. Härvid kan erinras bland annat om
försäkringsbolagens frihet vid utformandet av sina produkter och att
försäkringsbolagen är får avslå ansökan om det motiveras av en
försäkringsteknisk bedömning. Detta har också varit argument vid
motiveringen av kontraheringsplikten.
20
4.4 Kan kontraheringsplikten anses
motiverad för att nå målen?
De intressen som berörs av kontraheringsplikten för personförsäkringar har
på försäkringsrättens område visat sig vara invånarnas sociala och
ekonomiska intresse av att vara försäkrade, som ställs mot
försäkringsbolagens intresse av att det ska råda gynnsamma förhållanden för
att bedriva försäkringsverksamhet. Något som påverkar förhållandet mellan
dessa intressen har visat sig vara att det råder en skev partsställning mellan
försäkringsbolagen och försäkringstagarna, där försäkringsbolagen intar en
överlägsen position. Det har vidare visat sig att försäkringstagarna i viss
mån står i beroendeförhållande till ett tilltänkt försäkringsbolag att avtala
med eftersom det finns ett relativt begränsat antal aktörer på marknaden.
Härutöver påverkas förhållandet mellan de motstående intressena av
lagreglering och försäkringsrättsliga principer. Ur allmänt avtalsrättsligt
perspektiv påverkar kontraheringsplikten för personförsäkringar principen
om avtalsfrihet, vilken i sin tur anses bära upp den fria marknadsekonomin.
Denna uppsats har visat att försäkringstagarnas tillgång till försäkring anses
vara ett skyddsvärt intresse. Det kan således - i linje med Nyberghs
resonemang om konsumenternas rätt till avtal - hävdas att
kontraheringsplikten, ur ett allmänt avtalsrättsligt perspektiv, kan
rättfärdigas av det resultat som eftersträvas. Vad som eftersträvas är att slå
vakt om försäkringstagarnas sociala och ekonomiska intressen samt deras
intresse av rättssäkerhet. Detta är något som förväntas uppnås genom att
säkra deras tillgång till personförsäkringsavtal och att de således kommer i
åtnjutande av en kvalificerad avtalsfrihet.
Till stöd för att det kan anses berättigat med kontraheringsplikt för
personförsäkringar ligger även att det finns ett relativt begränsat antal
aktörer på marknaden och att försäkringstagarna befinner sig i en
beroendeställning. Det har vidare visat sig att det råder en skev
partsställning och att försäkringsbolagen har en överlägsen position.
Skyddshänsyn för försäkringstagarna som svagare part på marknaden talar
således också för att kontraheringsplikten kan anses berättigad.
Det är, gällande kontraheringsplikten för personförsäkringar, fråga om en
relativ kontraheringsplikt, som i sin utformning tar hänsyn till
försäkringsbolagens intresse. Försäkringsbolagen får avslå ansökan i de fall
en försäkringsteknisk bedömning stödjer ett sådant beslut.
Produktfrihetsprincipen; innebärandes att försäkringsbolagen står fria att
utforma sina produkter och utpeka bestämda riskkollektiv samt
ekvivalensprincipen; innebärandes att försäkringsbolagen får ta betalt för
den risk de försäkrar, gör det mer försvarbart med en kontraheringsplikt för
personförsäkringar. Detta eftersom försäkringsbolagens intressen därigenom
får utrymme trots kontraheringsplikten. Givet detta får parternas friheter i
inte obetydlig utsträckning anses vara förenliga med varandra, något som
enligt vad som framkommit bör eftersträvas. Detta talar för att
21
kontraheringsplikten kan rättfärdigas. Jag vill dock i detta stycke hänvisa till
mitt resonemang nedan om att än mindre ingripande åtgärder bör tillgripas i
första hand, något som likväl talar emot ett rättfärdigande.47
Det allmänna intresset av en fungerande marknadsekonomi, vilket inom den
allmänna avtalsrätten anses tjänas av principen om avtalsfrihet torde, givet
att det här endast rör som en relativ kontraheringsplikt, inte inskränkas i
någon förödande utsträckning. För denna ståndpunkt talar också att
marknaden för personförsäkringsavtal i vilket fall som helst, i viss
omfattning, styrs av ekvivalensprincipen och produktfrihetsprincipen.
Lagstiftaren anser att försäkring har en upphöjd position över skadestånd för
att fördela ekonomiska förluster till följd av skador. Detta eftersom social
rättvisa, trygghet och det mest rationella utnyttjandet av enskildas och det
allmännas resurser anses uppnås bäst genom försäkringen, vilken fördelar
risker på ett bättre sätt än skadestånd. Man kan således, vilket lagstiftaren
också gör, argumentera för att kontraheringsplikten för personförsäkringar
rättfärdigas av det allmänna intresset av att envar också bör ges tillgång till
denna lösning för fördelningen av ekonomiska resurser.
Mot att kontraheringsplikten kan anses rättfärdigad kan hävdas att det, enligt
vad som framgått av praxis, redan före införandet av kontraheringsplikten
inte verkade som att försäkringstagarnas intressen verkligen var hotade.
Kontraheringsplikten infördes snarast i förebyggande syfte, något som enligt
mig gör det tveksamt om denna kan ses som en berättigad åtgärd. Låt vara
att om det nu redan ser ut på motsvarade sätt, det inte heller innebär en så
stor inskränkning av försäkringsbolagens handlingsfrihet att fixera rådande
förhållanden genom lagfästning, varmed jag åsyftar införandet av
kontraheringsplikten. Rent principiellt kan dock hävdas att legala
inskränkningar av ett rättssubjekt frihet bör vara en ultima ratio-lösning, det
kan ju tänkas att friheten i sig bidrar till de positiva förhållandenas
förhandenvaro och således ligger även den potentiellt skyddsbehövande
parten till gagn. För att så också kan vara fallet talar möjligen att
försäkringsbolagen i allmänhet torde sträva efter att sprida en goodwill hos
allmänheten.
Man kan argumentera för att kontraheringsplikt som verktyg för att uppnå
tillönskat resultat inte kan anses rättfärdigat om mindre ingripande åtgärder
är tillräckliga. Med en utblick på den danska lagstiftningen verkar det också
finnas mindre ingripande alternativ, i form utav marknadsrättsliga
sanktioner, som uppenbarligen ansetts tillräckliga i Danmark. Låt vara att
dansk försäkringspraxis på senare tid utvecklat en viss rätt till avtal även
där. Här vill jag erinra om ståndpunkten, att varje individ endast bör ges så
stor avtalsfrihet att den är förenlig med motsvarande frihet för andra.
Försäkringstagarnas intresse av att få vara försäkrade anses utgöra ett
skyddsvärt intresse. Det kan dock ifrågasättas om försäkringstagarnas
avtalsfrihet är förenlig med försäkringsbolagens motsvarande frihet när
47
Se s. 22 sista stycket samt s. 23.
22
samma eller nästan samma resultat kan uppnås genom åtgärder som innebär
mindre ingrepp i försäkringsbolagens avtalsfrihet.
Den uppföljning som genom SOU 2016:37 gjordes av kontraheringsplikten
för personförsäkring gav bilden av att kontraheringsplikten inte i sig är ett
olämpligt medel för att nå målen, dock att måluppfyllelsen inte anses
tillfredsställande på grund av otydlighet i lagen. Utredningen kan varken
sägas tala för eller emot införandet av kontraheringsplikt i allmänhet. Dock
kan utredningen anses tala emot kontraheringsplikten i dess nuvarande
skepnad.
23
5 Slutsatser och avslutande
kommentarer
Kontraheringsplikt kan rättfärdigas när andra, mindre ingripande alternativ,
för att ge konsumenter tillgång till ett avtal som de behöver tillgång till inte
är tillräckliga för att tillgodose ett skyddsvärt intresse som annars skulle
hotas genom att ansökan avslås på osakliga grunder. Vidare kan
kontraheringsplikten rättfärdigas av att det föreligger ett
beroendeförhållande mellan parterna och att den part, vars avtalsfrihet
inskränks, likväl visas hänsyn för sina intressen i viss utsträckning. Sådan
hänsyn visas exempelvis genom att vissa förutsättningar måste vara
uppfyllda för att kontraheringsplikten ska inträda.
Införandet av kontraheringsplikten för personförsäkringar ansågs av
lagstiftaren motiverat av att försäkringstagarnas sociala och ekonomiska
intresse av att få vara försäkrade därigenom skulle skyddas samt av
rättssäkerhetsskäl. Kontraheringsplikten ansågs nödvändig för att säkra
försäkringstagarnas rätt till försäkring över tid och att försäkringstagarna
intar beroendeställning i förhållande till försäkringsbolagen.
Försäkringsbolagen vars avtalsfrihet inskränks visas hänsyn för sina
intressen genom själva utformandet av kontraheringsplikten.
Kontraheringspliktens utformning innebär att försäkringsbolagen
fortfarande får avslå ansökningar om detta stöds av en försäkringsteknisk
bedömning samt att de står fria att utforma sina produkter, detta ansågs
också utgöra motiv för kontraheringspliktens införande.
För att kontraheringsplikten för personförsäkringar kan anses rättfärdigad
talar;
• Att försäkringstagarnas skyddsvärda intresse av tillgång till
personförsäkring därigenom skyddas.
• Att försäkringstagarna i förhållande till försäkringsbolagen intar
beroendeställning
• Att försäkringsbolagens intressen bevakas och att parternas friheter i
princip är förenliga med varandra varvid försäkringsbolagen ges
goda förutsättningar att driva försäkringsverksamhet trots
kontraheringsplikten.
• Att det allmänna intresset av en välmående marknadsekonomi inte i
någon större utsträckning kan förväntas påverkas negativt.
• Att envar ges tillgång till den lösning som det allmänna håller för
bäst med avseende på rättvisa, trygghet och rationellt utnyttjande av
enskildas och det allmännas resurser.
Mot detsamma talar;
• Att försäkringstagarnas intresse inte verkade vara hotat före
införandet av kontraheringsplikten och att införandet av en sådan i
24
•
•
värsta fall kan få motsatt effekt, då rådande förhållanden kan vara ett
resultat av frånvaron av reglering.
Att legala inskränkningar av rättssubjekts frihet bör vara ett
sistahandsalternativ, särskilt när kontraheringsplikten snarast införs i
förebyggande syfte.
Att mindre ingripande alternativ verkar vara tillräckliga med en
utblick på den danska regleringen varvid parternas friheter skulle
kunna anses som icke förenliga med varandra.
Vid en sammantagen bedömning kan följande anföras. Det ter sig som att
mindre ingripande alternativ kunde vara tillräckliga för att uppnå de av
lagstiftaren eftersträvade målen för kontraheringsplikten. Dock tyckts det
som att den inskränkning som kontraheringsplikten innebär med avseende
på försäkringsbolagen avtalsfrihet är relativt lindrig i förhållande till de mål
som eftersträvas med kontraheringsplikten. Försäkringsbolagens intresse
ges, trots kontraheringsplikten, sådant utrymme att parternas friheter trots
allt kan anses vara i stort sett förenliga med varandra. Med hänsyn till att
konsumentskydd, rättssäkerhet och invånarnas sociala och ekonomiska
intressen förväntas stärkas genom kontraheringsplikten är jag av den
uppfattningen att fördelarna överväger nackdelarna. Härvid kommer jag till
slutsatsen att kontraheringsplikten för personförsäkringar kan anses
motiverad för att nå de mål som eftersträvas, dock att revision bör ske för att
se om mindre ingripande alternativ kan vara tillräckliga.
25
Käll- och litteraturförteckning
Tryckta källor
Offentligt tryck
Propositioner
Prop. 2003/04:150 Ny försäkringsavtalslag.
Prop. 2009/10:241 Ett förstärkt integritetsskydd i försäkringssammanhang.
Prop. 2012/13:168 Preskription och information i försäkringssammanhang.
Utredningsbetänkanden
SOU 1986:56 Personförsäkringslag.
SOU 2016:37 Rätten till en personförsäkring– ett stärkt konsumentskydd.
Övrigt offentligt tryck
Dir 2014:80 Rätten till personförsäkring
Litteratur
Adlercreutz, Axel & Gorton, Lars, Avtalsrätt. 1, 13., [rev.] uppl.,
Juristförlaget, Lund, 2011.
Bengtsson, Bertil, Försäkringsavtalsrätt, 3., [uppdaterade] uppl., Norstedts
juridik, Stockholm, 2015
Bernitz, Ulf, Standardavtalsrätt, 8. kompletterade uppl., Norstedts juridik,
Stockholm, 2013.
Hellner, Jan, Försäkringsrätt, 2., omarb. uppl., Stockholm, 1965.
Jønsson, Henning & Kjærgaard, Lisbeth, Dansk forsikringsret, 9. udg.,
Jurist- og økonomforbundets forl., København, 2012.
Nybergh, Frey, Avtalsfrihet - rätt till avtal: en nordisk undersökning om
kontraheringsplikt till förmån för privatpersoner, Nordiska ministerrådet,
København, 1997.
Lindell-Frantz, Eva, Uppsatser om försäkringsavtalslagen, Jure, Stockholm,
2009.
Pehrson, Lars, Kontraheringsplikt, LiberFörlag, Stockholm, 1977.
26
Pufendorf, Samuel von, Om de mänskliga och medborgerliga plikterna
enligt naturrätten: [i två böcker], City Univ. Press, Stockholm, 2001.
Ramberg, Jan & Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt, 8., [rev.] uppl.,
Norstedts juridik, Stockholm, 2010.
Svensson, Ola, Avtalsfrihet och rättvisa: en rättsfilosofisk studie,
Juristförlaget, Lund, 2012.
Sørensen, Ivan, Forsikringsret, 6. udg., Jurist- og økonomforbundets Forlag,
København, 2015.
Victorin, Anders, Om kontraheringstvång inom förmögenhetsrätten, SvJT
1976 s. 436, 1976 [cit. Victorin (1976)].
27