i Lund, Lunds kommun Markören 7 m. fl. Detaljplan för

Fastighetsredovisningen aktuell 2017-01-31
Koordinatsystem: Sweref 99 13 30
GRUNDKARTEBETECKNINGAR
traktnamn med registerkvartersnamn med register-
Kvartersmark
O
H1K
H1K
Kontor- och handelsverksamhet, ej livsmedel
OO
Hotell
servitut
byggnad karterad efter huslivet
byggnad karterad efter takkanten
transformatorbyggnad
staket med grind
Utformning och omfattning
belysningsstolpe resp brunn
PLANKARTA
Skala 1:1000 (A2)
0
10
20
30
40
50
100 m
Ny byggnad
Befintlig byggnad
i Lund, Lunds kommun
2017-02-13
Antagen av
Laga kraft
ILLUSTRATION
Granskningshandling
Antagandehandling
Ole Kasimir
Lisa Ganestam
planchef
planarkitekt
Stadsbyggnadskontoret
Lunds kommun
Ritad av Beata Szyszko Bibel
1281K-P194