Klicka här för restplatser utanför Europa VT18

Utlysning av platser för utbytesstudier
Fakulteten för Lärande och Samhälle
Restplatser utanför Europa VT2018
Avtal
Land
Lärosäte
Bilaterala
avtal
Australien
Olika städer
Australien
Perth
Australien
Tasmanien
Kanada
Squamish
Kanada
Waterloo
Kanada
St. John’s
Kina
Hong Kong
Kina
Hong Kong
Kina
Macau
Mexico
Colima
USA
Fort Worth
Australian Catholic University (ACU)
http://www.acu.edu.au/international
Murdoch University
http://www.murdoch.edu.au/
University of Tasmania (UTAS)
http://www.utas.edu.au/education/international/student-exchange-incoming
Quest University
https://questu.ca/
University of Waterloo
https://uwaterloo.ca/find-out-more/international-students
Memorial University of Newfoundland
http://www.mun.ca/international/global/inbound/index.php
Hong Kong Institute of Education
http://www.eduhk.hk/main/
Chinese University of Hong Kong
http://www.oal.cuhk.edu.hk/
University of Macau
http://www.umac.mo/gao/incoming_exchange_students.php
University of Colima
http://www.ucol.mx/conocenos/en/
Texas Christian University (TCU)
http://coe.tcu.edu/prospective-students/
Dnr: UTB 3.2.2-2017/50
Kommentar
Antal
Platser
V18
1
1
2
1
1
1
2
1
Lämpligt för studenter som läser engelska
under sin utbytestermin
Språkkrav: Intyg spanska nivå C1
1
3 av 4 kurser måste läsas inom College of
Education (1 kurs motsvarar 7.5 ECTS)
1
15 februari 2017
1
Utlysning av platser för utbytesstudier
Fakulteten för Lärande och Samhälle
Restplatser utanför Europa VT2018
Praktisk information:
Lärande och samhälles International Office gör urval och nominerar till utbytet. Sökande får besked 2-3 veckor efter deadline.
Ansökan görs online på: http://mah.se/studerautomlands/ansokan När du skickat ansökan online ska du skriva ut den och lämna två exemplar till Emilia Frölich
senast 15 mars 2017. Ansökan lämnas i Emilia Frölichs postfack på plan 2 i Orkanen eller skickas med post till Malmö högskola, Lärande och samhälle, Emilia Frölich,
20506 Malmö. Frågor mailas till [email protected]
Grundläggande krav för behörighet att söka utbytesstudier utanför Europa:
•
•
•
•
Du ska vara en aktiv student och ska vid avresa ha avklarat minst ett års heltidsstudier (60 hp).
Studierna inom utbytet ska kunna tillgodoräknas i din examen vid Malmö högskola.
Studierna utomlands ska bedrivas på heltid och omfatta minst 3 månader.
Du ska ha goda språkkunskaper i engelska samt i det språk på vilket undervisningen bedrivs (om annat än engelska). För utomeuropeiska universitet
med undervisning på engelska krävs antingen Engelska B, lägst betyg VG, eller Engelska 6, betyg A, B eller C, eller motsvarande (se vidare på
http://www.mah.se/Ar-student/Studera-utomlands/Studier-utomlands/Ansok-om-utbytesstudier/Behorighetskrav/)
För att vara behörig att söka ska du även acceptera följande krav:
•
•
•
Att efter hemkomsten utvärdera utbytet för framtida studenters skull
Att efter hemkomsten vara tillgänglig för medverkan vid olika informationstillfällen om utlandsstudier
För utbytesstudier inom Erasmus+ ska studenten göra två språktest, ett före utbytet och ett i samband med utbytets avslut.
Urvalskriterier:
•
•
•
•
Akademiska meriter
Personlig motivering för utbytesstudier (Statement of Purpose)
Kursval och möjligheter till tillgodoräknande
Språkkunskaper i engelska och/eller i det språk på vilket undervisningen bedrivs
Dnr: UTB 3.2.2-2017/50
15 februari 2017