Hälso- och sjukvård

Socialtjänstens organisation
Socialdirektör
Karl Gudmundsson
Biträdande socialdirektör
Stefan Österström
IS-enhet
chef: Claes Otterborg
Administrativ enhet
chef: Stefan Österström, tf
Tillståndsenhet
Ekonomienhet
Utbildning och
kompetensförsörjning
chef: Martin Sinclair
chef: Janos Dios
Analys och strategi
chef: Karin Pilkvist
Personalenhet
chef: Lena Pettersson
Projektledning och
verksamhetsutveckling
chef: Stefan Österström
Bostad och lokalförsörjning
chef: Mia Chaib
Individ- och familjeomsorg
Funktionschef
Annika Åberg
SOCIALFÖRVALTNINGEN
Senast uppdaterad mars 2017
Ensamkommande barn
och unga
Funktionschef
Åsa Jonsson-Sköld
Äldreomsorg
Funktionshinderomsorg
Hälso- och sjukvård
Funktionschef
Camilla Johansson
Funktionschef
Anna Bunninger
Funktionschef
Marianne Lillieberg
Individ- och familjeomsorg
Funktionschef
Annika Åberg
Biträdande funktionschef
Carin Wiberg
Stab
Missbruksvård
Försörjningsstöd
Områdeschef
Lars Bergstrand
Områdeschef
Carin Wiberg, tf
Myndighetssektion
Behandlingssektion
Boende- och sysselsättningssektion
HVB-sektion
Sektion Sofiahuset
Sektion Råslätt
Sektion Öxnehaga
Sektion Hoven
Invandrar- och
flyktingsektion
SOCIALFÖRVALTNINGEN
Senast uppdaterad mars 2017
Barn och ungdom
Områdeschefer
Lilian Elmqvist
Ann Grabow Blansch
Myndighetsutövning
Råd och service
Öppenvård
Ensamkommande barn och unga
Funktionschef
Åsa Jonsson-Sköld
Stab
Tolkförmedling
Myndighetsutövning
Enhetschef
Carina Leion
Sektionschef
Ann-Charlotte Svensson
Tolkförmedlare
Tolkar
SOCIALFÖRVALTNINGEN
Senast uppdaterad mars 2017
Socialsekreterare
Familjehemssekreterare
Administratörer
Verksamheten
Hem för vård eller boende
Områdeschef
Marie Andersson
HVB-hem
Äldreomsorg
Funktionschef
Camilla Johansson
Stab
Äldreområde 1
Äldreområde 2
Områdeschef
Barbro Lundeby
Områdeschef
Marika Waldemarsson
Äldreboende
Kostverksamhet
Äldreboende
Rehabiliteringsenheter
SOCIALFÖRVALTNINGEN
Senast uppdaterad mars 2017
Äldreområde 3
Områdeschef
Jenny WibergLarsson
Äldreboende
Område Hemtjänst
Område Service
Område Myndighet
Områdeschef
Mikael Ekström
Områdeschef
Maria Edblom
Områdeschef
Helén Plym
Hemtjänstjour
Patruller
Dagverksamheter
Stabsadministratörer
Anhörigstödsteam
Hjälpmedelsteam
Kultur och fritid
Demensteam
Handläggare SoL
Vårdplaneringsteam
Hemteam
Hemtjänst
Funktionshinderomsorg
Funktionschef
Anna Bunninger
Stab
Område
Myndighet
Område
Arbete - Assistans
Område
Socialpsykiatri - Resurs
Område
Boende - Korttids
Områdeschef
Barbro Thunberg
Områdeschef
Ewa Bjurenstedt
Områdeschef
Per-Eric Samuelsson
Områdeschef
Åsa Blennborn
Personlig assistans
Daglig verksamhet
Resurspool
Träffpunkt Kålgården
Annan särskilt anpassad
bostad
Socialpsykiatri:
Integrerade enheter psyk
Korttidsboende NPF, Barn
Korttidsboende NPF-IF
Resurs:
Kontaktpersonrekrytering
Förvaltarenhet
Ledsagning
Stödfamilj
Avlösarservice
Anhörigvård
Handläggare LSS/SoL
SOCIALFÖRVALTNINGEN
Senast uppdaterad mars 2017
Boende med särskild service
Hälso- och sjukvård
Funktionschef
Marianne Lillieberg
Stab
Hälso- och sjukvårdsområde 1
Hälso- och sjukvårdsområde 2
Områdeschef
Marie Hansen
Områdeschef
Maria Frank
Stabsadministration
Enhetschefer
hälso- och sjukvårdsteam 1-5, 11
Enhetschefer
hälso- och sjukvårdsteam 6-10
Biträdande enhetschefer
Hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende
Tvärprofessionella team
Sjuksköterskor natt
Ekhagens gästhem
Lönnens korttidsenhet
Palliativa teamet
Enhetsadministration
Biträdande enhetschefer
Hälso- och sjukvård i ordinärt och särskilt boende
Tvärprofessionella team
Kommunens psykiatriska team
Resursteamet
Förflyttningsutbildning
Demenssjuksköterskor
Enhetsadministration
SOCIALFÖRVALTNINGEN
Senast uppdaterad mars 2017