Schema med läsansvisningar

Vecka, tid
och sal
LRK60G/ L6K60G VT17
Styrdokument, bedömning och betygssättning
för lärare i fritidshem samt åk. 4-6
Litteratur och lärare
Schema med arbetsmoment
V7
17/2 fre
BE 036
Kursstart med introducerande föreläsning
Lärare: RoseMarie Kamperin och Viktoria Norling
Ta med kursplan, litteraturlista och
kursguide eller digital tillgång till
dessa.
10:15-12
Allmänna råd:
Systematiskt kvalitetsarbete för
skolväsendet
BE 036
13-14:45
Föreläsning RoseMarie Kamperin
(Andersson (2013). Kap 6, 9, 11)
Lgr 11
Elevers lärande i kvalitetsarbetet
SFS 2010:800 Skollagen
V8
Föreläsning och workshop
Mån 20/2
Lisbeth Gyllander Torkildsen
AK2 155
Undervisning, lärande och bedömning
10-14:45
Lgr 11
Samt artikeln:
http://pedagogskanenordvast.se/ko
nstruktiv-lankning/
Lunchrast ca
11:45
Ta med platta eller dator!
21/2 tis
Lästid litt sem1
22/2 ons
Litteraturseminarium 1 i 8 grupper
A1 334 RMK
Kunskapssyn, Didaktik, Bedömning
8:15 – 10 grA
10:15-12 grB
13-14:45 grC
Lärare: Kristin Bergman, RoseMarie Kamperin,
Ola Strandler
B2 214 OS
8:15 – 10 grD
10:15-12 grE
12:30-14:15
Lundgren, Säljö & Liberg (red):
Selander och
Lundahl (turkos bok)
Alternativ:
Lundgren, Säljö & Liberg (red):
Lundahl och
grF
Erickson & Gustafsson (gul bok)
A1 332 KB
10:15-12 grG
(+Carlgren)
13-14:45 grH
1
Föreläsning Viktoria Norling
23/2 tors
BE 036
9-12
Planering och genomförande av undervisningen
Under föreläsningen introduceras också examinationsuppgiftens steg 1-4 och i ndelningen a v a rbetslag presenteras.
Litteraturseminarium 2 i arbetslagen
13-15
Analys av kursplanerna – presentation i arbetslaget
Va l fri pl a ts
Se GUL för i nfo Dokument > Li ttera turs emi na ri er
Andersson kap 6, 9 och 11
Ca rl gren (2012)
Lgr 11
Allmänna råd:
Planering och genomförande av
undervisningen
Systematiskt kvalitetsarbete för
skolväsendet
Ha rri son & Howard.
24/2 fre
Arbete i arbetslagen
Hel a da gen
ti l l
Start examinationsuppgift steg 1
Se examinationsuppgift i kursguiden för detaljerad
information.
förfoga nde
Lgr 11
Allmänna råd: Planering och
genomförande av undervisningen.
Va l fri pl a ts
Inlämning kl 18
Respons examinationsuppgift steg 1
V9
4 s a lar bokas
Lärare:
27/2 mån
13- 16:45
Under detta ti llfälle får du och ditt a rbetslag muntlig respons
på er exa minationsuppgift s teg 1 (grovplanering). Responsen
s yfta r ti ll att hjälpa er a tt utveckla er uppgift vi dare i nästa
Anders Hellqvist arbetslag 1-6
s teg.
Viktoria Norling arbetslag 19-24
Ca 30 mi nuter per l a g, s e ti derna i Arbets l a gs gruppens
Ans l a gs ta vl a
Övriga lästid litt sem 3
28/2 tis
Respons examinationsuppgift steg 1
Karin Lager arbetslag 13-18
B1 107 KL
Under detta ti llfälle får du och ditt a rbetslag muntlig respons
på er exa minationsuppgift s teg 1 (grovplanering). Responsen
2
s yfta r ti ll att hjälpa er a tt utveckla er uppgift vi dare i nästa
s teg.
Ca 30 mi nuter per l a g, s e ti derna i Arbets l a gs gruppens
Ans l a gs ta vl a
Övriga lästid litt sem 3
28/2 tis
Workshop I (i fyra grupper)
A1 314 AH
10:15-12
grAB
Nationella prov och bedömningsstöd
Lä nkar för förberedelse kommer a tt
fi nnas på GUL.
Lärare: Anders Hellqvist och Anette Johansson
13-14:45
grCD
Övriga lästid litt sem 3
A1 336 AJ
10:15-12
grEF
13-14:45
grGH
1/3 ons
Övriga lästid litt sem 3
8:15-12
Respons examinationsuppgift steg 1
B1 106 OS
A1 332 RMK
Under detta ti llfälle får du och ditt a rbetslag muntlig respons
på er exa minationsuppgift s teg 1 (grovplanering). Responsen
s yfta r ti ll att hjälpa er a tt utveckla er uppgift vi dare i nästa
s teg.
RoseMarie Kamperin arbetslag 7-12
Ola Strandlers arbetslag 25-30
Ca 30 mi nuter per l a g, s e ti derna i Arbets l a gs gruppens
Ans l a gs ta vl a
2/3 tors
Litteraturseminarium 3: 4 grupper
A1 318 KB
10:15-12 grF
Bedömning för lärande
13-14:45 grE
Inför s eminariet läser du Lundahls bok Bedömning för lärande.
Anteckna när du läser dina ta nkar och reflektioner för att sedan
kunna a nvända dessa i diskussion under seminariet och i ditt
a rbetslag.
A1 332 RMK
10:15-12 grH
13-14:45 grG
Lunda hl (2011 eller 2014). Ka p 3-10.
Bedömning för lärande.
Vi kommer under s eminariet bland a nnat diskutera denna
frå ga :
Lundahls ledord är ”synlighet, delaktighet och ansvar”.
Hur förklarar du detta? Finns det ytterligare ledord som du
skulle vilja ha med? Motivera!
Lärare: Kristin Bergman och RoseMarie Kamperin
3
Gyl l ander Torkildsen (2017). Bedömning
av utveckling av lärares undervisning.
3/3 fre
Litteraturseminarium 3: 4 grupper
A1 332 RMK
10:15-12 grC
Bedömning för lärande
13-14:45 gr B
Inför s eminariet läser du Lundahls bok Bedömning för lärande.
Anteckna när du läser dina ta nkar och reflektioner för att sedan
kunna a nvända dessa i diskussion under seminariet och i ditt
A1 318 EL
10:15-12 grD
13-14:45 grA
Lunda hl (2011 eller 2014). Bedömning
för lärande.
a rbetslag.
Vi kommer under s eminariet bland a nnat diskutera denna
frå ga :
Lundahls ledord är ”synlighet, delaktighet och ansvar”.
Hur förklarar du detta? Finns det ytterligare ledord som du
skulle vilja ha med? Motivera!
Lärare: RoseMarie Kamperin och Emma Leifler
V 10
Arbete i arbetslagen med steg 2
6/3 mån
Va l fri pl a ts
Hel a da gen
ti l l
förfoga nde
7/3 tis
Arbete i arbetslagen med steg 2
Va l fri pl a ts
Hel a da gen
ti l l
förfoga nde
Inlämning 18:00
8/3 ons
Lästid litt sem 4 och 5
9/3 tors
Föreläsning och Workshop II
9 - 10
Föreläsning i
CE 22
Elevdokumentation – en del av
skolans bedömningspraktik
Lä gg i n i GUL: vä lj Innehåll, vä lj Färdig
pl a nering: Steg 2. Lä gg in under din
exa minerande lärares namn.
Deadline kl 18:00
Andreasson
Allmänna råd för Utvecklingssamtalet
och den skriftliga IUP.
Den skriftliga individuella
utvecklingsplanen.
10:15-12
Workshop i
A1 336 +
Lunda hl & Folke-Fichtelius (red):
Hofvendal
4
A1 338
Litteraturseminarium 5 i arbetslagen
Ca 13-15
Elevdokumentation – en del av
skolans bedömningspraktik
Se GUL för i nfo Dokument > Li ttera turs emi na ri er
Andreasson
Allmänna råd för Utvecklingssamtalet
och den skriftliga IUP.
Den skriftliga individuella
utvecklingsplanen.
Lunda hl & Folke-Fichtelius (red):
Hofvendal
Arbetslagets minnesanteckningar läggs
i mapp på GUL:
Vä l j Projektgrupper, vä lj din
a rbetslagsgrupp, välj Dokument, vä lj ditt
a rbetslag, lägg in dokumentet i mappen
10/3 fre
Workshop III (i två grupper)
A1 311
10:15-12 A-D
Skolverkets bedömningsstöd
13-14:45 E-H
praktisk-estetiska ämnen
Lärare: RoseMarie Kamperin och Viktoria Norling
V 11
och MU.
De s om vill trä nar också planering av en
l ektion i PRES.
Workshop IV
13/3 mån
A1 338
12:15-14 E-H
Mi nnesanteckningar,
Works hopen fokuserar på de
pra ktiskestetiska ämnena där vi bekantar
os s med och prövar på Skolverkets
bedömningsstöd i ä mnena BL, IDH, HKK
Systematiskt kvalitetsarbete - planering och
bedömning med fokus på fritidshemmet
14:15-16 A-D
Lärare: Karin Lager och RoseMarie Kamperin
14/3 tis
Litteraturseminarium 4 i 4 grupper:
A1 332
Myndighetsutövning och friutrymme
8:15-10 gr B
10:15-12 grC
Lä ra re: Ann-Kri s ti n Jona s s on
5
Gyl l ander Torkildsen (2017). Bedömning
av utveckling av lärares undervisning.
Allmänna råd: Systematiskt
kvalitetsarbete för skolväsendet
Lunda hl & Folke-Fichtelius (red):
Va l lberg Roth
Kl a pp Lekholm
Börjesson & Rehn
Ni l sson
Nordgren och Odenstad
13-14:45 grD
15-16:45 grA
+ 28, 29
OBS: Seminariegrupp H blir här uppdelade i två tillfällen,
15/3 ons
Förberedelse steg 3
16/3 tors
A1 332
8:15-10 gr E
10:15-12 grF
+30
tis o tors
Litteraturseminarium 4 i 4 grupper:
Myndighetsutövning och friutrymme
Lärare: Ann-Kristin Jonasson
Lä ra re: Ann-Kristin Jonasson,
Sta ts vetenskapliga institutionen
Lunda hl & Folke-Fichtelius (red):
Va l lberg Roth
Kl a pp Lekholm
Börjesson & Rehn
Ni l sson s 19-28
Nordgren och Odenstad. Betyg i teori
och praktik
Lä ra re: Ann-Kristin Jonasson,
Sta ts vetenskapliga institutionen
BE 036
13-14:45
A1 332
15-16:45 grG
Föreläsning Åsa Hirsh: Skolans dokumentation ur
ett pedagogiskt och juridiskt perspektiv
Litteraturseminarium 4 i 4 grupper:
Myndighetsutövning och friutrymme
Lärare: Ann-Kristin Jonasson
17/3 fre
8:15-14:45
A1 316 AH
Examination muntlig
Redovisning examinationsuppgift steg 3
RoseMarie Kamperin arbetslag
Se mer i nforma ti on under rubri ken Exa mi na ti ons uppgi ft i
kurs gui den.
A1 336 RMK
Karin Lager arbetslag
Viktoria Norling arbetslag
B2 215 KL
Ola Strandler arbetslag
A1 314 VN
B2 214 OS
20/3 mån
Anders Hellqvist arbetslag
Arbete med individuell inlämningsuppgift steg 4
6
A1 332
10:15-12
Omexamination steg 3
21/3 tis
Arbete med individuell inlämningsuppgift steg 4
22/3 ons
Arbete med individuell inlämningsuppgift steg 4
Inlämning 23:55
KURSVÄRDERING
7
IPS VT17
RoseMarie Kamperin och Viktoria Norling
8