allt du behöver veta för att tävla i

ALLT DU BEHÖVER
VETA FÖR ATT TÄVLA I
ÅRETS HANTVERK.
TÄVLINGSKRITERIER FÖR SM I UNG FÖRETAGSAMHET
UNG FÖRETAGSAMHET│Årets hantverk│ 1
ÅRETS
HANTVERK
Håller ni på med tillverkning och design i ert
UF-företag, ett hantverk? Då kan du tävla i Årets
Hantverk. Tävlingen syftar till att UF-företaget ska
visa hur väl de utför sitt valda hantverk både när det gäller val av produktionsmetoder, material och produktens anpassning till målgruppen,
kommersialisering. Hantverket skall vara egenhändigt utfört och hålla
hög kvalité i både tillverkning, design och slutgiltig produkt. Ett hantverk kan vara både en vara och en tjänst. UF-företaget ska ta hänsyn till
lagar och bestämmelser samt att det är en säker och resurssnål produkt.
Företaget ska beskriva följande
• UF-företagets affärsidé - en kortfattad beskrivning av affärsidén samt
en beskrivning av tillverkningsprocessen av hantverket och en
priskalkyl.
• Tillverkningsmetod – Beskrivning av tillverkningsmetoden/utförandemetoden. Företagets förmåga att arbeta hållbart och koppla material till
prissättning.
• Hantverket – Beskrivning av vad det är för hantverk och varför valde
ni att arbeta med hantverket, yrkeskunskapen. Beskriv även hantverkets
kvalité.
• Målgrupp och försäljning – Beskrivning av vilken målgrupp ni når och
vilka försäljningsstrategier som använts.
• Estetisk utformning – Beskrivning av hur ni har tänkt och arbetat med
hantverkets estetiska utformning.
Begreppsförklaringar - Vad är ett hantverk?
Hantverk är ett produktionssätt som utförs för hand. Utövaren behärskar hela processen och det färdiga resultatet beror mycket på hantverkarens yrkeskunskap och skicklighet. Det handlar alltså om manuell
tillverkning i kombination med yrkeskompetens. Ett hantverk kan vara
en vara eller tjänst (t.ex. ett köksredskap eller skönhetsstyling). Det viktiga är att man ska måste ha kunskap om hela processen och en särskild
hantverksskicklighet.
2 │Årets hantverk│UNG FÖRETAGSAMHET
Juryn bedömer
• Det egenhändiga arbetet, tillverkningsprocessen.
• UF-företagets förståelse och medvetenheten för tillverkningsmetoden/
produktionssättet.
• Hantverkets användningsområden, kvalité och estetiska utformning.
Tillvägagångssätt
En skriftlig beskrivning på maximalt 3 A4-sidor inklusive. bilder, ritningar, etc i PDF-format och på maximalt 3 Mb ska laddas upp på Ung
Företagsamhets hemsida, ungforetagsamhet.se. I tävlingsbidraget ska
det tydligt framgå företagets namn, region och vilken tävling det avser.
Juryn besöker UF Showroom för att få en tydligare bild av företaget.
Observera att affärsidén inte får innehålla plagiat samt inte får strida
mot Ung Företagsamhets och skolans regler eller svensk lagstiftning.
Märk din PDF
Årets hantverk
DEADLINE
10 APRIL
KL 13
...och du, din PDF
får bara vara 3 Mb!
UNG FÖRETAGSAMHET│Årets hantverk│ 3
Fler än 360 000
elever har drivit
UF-företag sedan
starten 1980.
Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement.
Sedan 1980 har vi utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom
utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar vi även på grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna
och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.
Ung Företagsamhet har tre läromedel för grundskolan Vårt samhälle,
Se möjligheterna och Min framtid och ekonomi och utbildningen
UF-företagande på gymnasiet. Dessutom finns ett alumninätverk
bestående av före detta UF-företagare.
Vi erbjuder läromedel, lärarhandledningar, fortbildning,
bedömningsstöd, möjligheter till stipendier, utbyte med an
dra länder och inspiration för lärare och elever.
Vi finns över hela Sverige, från norr till söder, genom ett nationellt
kansli och 24 regionala föreningar. Vi har över 100 engagerade medarbetare till hjälp för elever och lärare, och organisationen har en bred
kompetens inom entreprenörskap.
Organisationen stöds av offentliga medel och
det privata näringslivet.
ungforetagsamhet.se
4 │Årets hantverk│UNG FÖRETAGSAMHET