Till presentationen

VÄRDESKAPANDETBANARVÄGFÖRTILLVÄXT
Presenta(onavdelårsrapportför2ärdekvartalet2016
DavidDahlgren,VDAmasten
AMASTENIKORTHET
AFFÄRSIDÉ
Härnösand
Timrå
•  Bostäderibästaläge
22%
•  Klusterruntregionstäder
•  Treregionerförrisk-spridning
Sala
Karlskoga
Strängnäs
Finspång
UPPSATTAMÅL
•  4miljarderinnanutgång2018
•  Nasdaqshuvudlista2017
2
Olofström
Osby Ronneby
Helsingborg
34%
44%
PORTFÖLJENIDAG
• FASTIGHETSVÄRDE2,54mdr
• DIREKTAVKASTNING5,6%
• ANDELBOSTÄDER65%
• UTHYRNINGSGRAD93%
• ANTALBOSTÄDER3174st
• BELÅNINGSGRAD64%
FASTIGHETSBESTÅNDET,MKR
3000
2500
2000
1500
1000
500
-
2 539
1 973
1 286
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2014
2015
2016
DIREKTAVKASTNING&RÄNTA
7,5%
6,0%
4,5%
3,0%
1,5%
0,0%
5,54%
3,60%
2,90% *
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2014
2015
2016
• SUBSTANSVÄRDE/AKTIE4,87kr
3
*Genomsnidligräntekostnadexkl.ejinvesteradeobliga(onsmedel
Direktavkastning
Räntekostnad
2016ISAMMANDRAG
• AVKASTNINGEGETKAPITAL16,4%
– Finansielltmålom10-12%
HYRESINTÄKTER,MKR
200
100
0
FÖRÄNDRINGFRÅN2015
• HYRESINTÄKTER46%
• DRIFTSÖVERSKOTT60%
• FÖRVALTNINGSRESULTAT50%
4
169
88
2014
2015
2016
DRIFTSÖVERSKOTT,MKR
127
150
100
50
0
79
39
2014
2015
2016
TOTALRESULTAT,MKR
132
150
100
• TOTALRESULTAT100%
246
300
50
0
39
2014
66
2015
2016
VÄRDESKAPANDEFÖRVALTNING
• FOKUSPÅVÄRDESKAPANDETILLVÄXT
• ÖKADRENOVERINGSTAKT
• DRIFTSFÖRBÄTTRANDEINVESTERINGAR
– Tak,stammarochundercentraler
DRIFTSKOSTNADERPERKVM,
ÅRSTAKT
493
600
500
400
300
200
100
0
50
40
ÖVERSKOTTSGRAD,%
51
60
40
30
20
10
0
Q1
Q2
Q3
Q4
2015 5
482
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2014
2015
2016
– Ökadeunderhålletrela(vtQ4förgåendeår
RENOVERADELÄGENHETER,ST
465
Q1
Q2
Q3
Q4
2016 70
60
50
40
30
20
10
0
36
Q4
45
48
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2015 2016 GERÖKANDEFASTIGHETVÄRDEOCHSUBSTANSVÄRDE
•  SUBSTANSVÄRDE4,87KR/STAMAKTIE
– Ökat8%frånQ3och24%frånQ42015
SUBSTANSVÄRDE&AKTIEKURS
5,00
4,00
2,00
– Jämförasmed1,9%(digarekvartal
Q1
Q2
Q3
Q4
2016 Ak(ekurs
SUBSTANSVÄRDETILLVÄXTPER
STAMAKTIE,Å/Å,%
FASTIGHETSVÄRDETILLVÄXT,Kv/
Kv,ÅRSTAKT,%
6
Q1
Q2
Q3
Q4
2015 Substansvärde
– Totalavärdeökningarsom6,5%för2016
9,6%
5,9%
Q1
Q2
Q3
Q4
2015 3,37
3,00
•  VÄRDEÖKNINGAROM2,4%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
4,87
Q1
Q2
Q3
Q4
2016 40,0%
20,0%
0,0%
-20,0%
-40,0%
-60,0%
11,7%
Q1
Q2
Q3
Q4
2015 24,2%
Q1
Q2
Q3
Q4
2016 VÄRDEÖKNINGARLYFTERTOTALRESULTATET
FÖRVALTNINGSRESULTAT,TKR
•  RESULTATPERSTAMAKTIE
–  Ökat117%frånQ42015
•  FÖRVALTNINGSRES.PERSTAMAKTIE
– Ökat15%frånQ42015
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
-2000
5 935
-1 211
PERIODENSRESULTATPER
STAMAKTIE,KR
0,40
0,20
0,10
0,10
0,13
0,00
7
Q4
Q4
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2015 2016 FÖRVALTNINGSRESULTATPER
STAMAKTIE,KR
0,28
0,30
6 248
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2015 2016 0,08
0,06
0,04
0,02
0
-0,02
0,01
0,02
-0,01
Q4
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2015 2016 FÖRVALTNINGSRESULTATETIQ4BELASTASAV
• OUTNYTTJADEOBLIGATIONSMEDEL
– 2,5mkriobliga(onsräntekostnad
– Höjergenomsnidligräntekostnadmed
DIREKTAVKASTNING&RÄNTA
7,5%
6,0%
4,5%
3,0%
1,5%
0,0%
0,7%-enheter
– Delvisföljdavhöjdrenoveringstakt
– Ökardockvärdetochdärmed
totalresultatet
3,60%
2,90% *
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2014
2015
2016
Direktavkastning
• FASTIGHETSKOSTNADER
– NågothögreunderhållskostnaderiQ4
5,54%
Räntekostnad
DRIFTSKOSTNADERPERKVM,
ÅRSTAKT
600
500
400
300
200
100
0
493
465
482
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2014
2015
2016
8
*Genomsnidligräntekostnadexkl.ejinvesteradeobliga(onsmedel
HÄNDELSEREFTERKVARTALETSUTGÅNG
FÖRVÄRV
• BOSTADSBESTÅNDCENTRALAFINSPÅNG
– 215lägenheter(94%bostäder)
– Fas(ghetsvärde178mkr
– Direktavkastningom5,5%
– Förväntat(llträdeunderapril
– Drygt900lägenheteriFinspånggerskalfördelar
9
TILLVÄXTAGENDAFÖR2017
• FORTSÄTTAFÖRVÄRVA
• GEOGRAFISKRENODLING
• HÖJDRENOVERINGSTAKT
• INITIERANYPRODUKTION
• HUVUDLISTAISLUTETAVÅRET
10
BEGRÄNSADLÅNGRÄNTEUPPGÅNGHISTORISKTSETT
-Kortaochlångaräntor–2007(llfeb2017
6
5
4
3
2
1
0
-1
2007
2008
2009
2010
2011
STIBOR3M
11
2012
SWAP5Y
2013
2014
SWAP10Y
2015
2016
2017
GODAUTSIKTERFÖRAMASTEN
2017OCHFRAMÅT
• 
Fortsadlågaräntor
• 
Lokaltförtroende
• 
Förvärvskapacitet
• 
Uthålligaffärsmodell
• 
Renodlaporpöljen
• 
NasdaqStockholm2017
• 
Godamarknadsutsikter
ochförvärvsmöjligheter
FRÅGOR
Följosspåwww.amasten.se
www.facebook.com/amastenholdingab
www.instagram.com/amastenholdingab
APPENDIX
RAPPORTENIKORTHET
NYCKELTALIURVAL
OKT-DEC
2016
OKT-DEC
2015
JAN-DEC
2016
JAN-DEC
2015
5,5
4,8
5,5
5,2
Substansvärde/stamak(e,kr
4,87
4,05
4,91
4,05
Egetkapital/stamak(e,kr
4,39
3,80
4,48
3,80
2539
1973
2539
1973
0,28
0,13
0,82
0,44
Direktavkastning,%
Fas(ghetsvärde,mkr
Resultatperstamak(e,kr
Uteståendeak(er
Antalfas(gheter,st
15
149459005 148316148 149173291 123262620
197
174
197
94
RESULTATRÄKNING
16
BALANSRÄKNING
17
INTJÄNINGSFÖRMÅGA
18
ÄGARSTRUKTUR
De största aktieägarna
Innehav
Siffrorfrån2016-12-31
SternerStenhusFastigheterAB
LänsförsäkringarFondförvaltningAB
SveaEkonomi
D.Carnegie&Co
ImmobilienNordicAB
GeniusInvest
AvanzaPension
ElguddenInvestAB
DanskeCapitalSverigeAB
MöllerholmFörädlingochFörv.AB
Summa
Övriga
Amastentotalt
19
Stamaktier
25053528
12672836
12500000
10000000
7692308
4683563
4217858
4205165
3730000
3161406
87916664
61542341
149459005
Preferensaktier
Totalt
-25053528
-12672836
-12500000
-10000000
-7692308
-4683563
148024 4365882
-4205165
46000 3776000
-3161406
194024 88110688
605976 62148317
800000 150259005
Andelav
Kapital
16,7%
8,4%
8,3%
6,7%
5,1%
3,1%
2,9%
2,8%
2,5%
2,1%
58,6%
41,4%
100,0%
Röster
16,8%
8,5%
8,4%
6,7%
5,1%
3,1%
2,8%
2,8%
2,5%
2,1%
58,8%
41,2%
100,0%
STRUKTURELLBRISTPÅHYRESRÄTTER
MELLANSTORAORTERGERHÖGRE
DIREKTAVKASTNINGTILLBEGRÄNSADRISK
• 86%avkommunernaharlägenhetsbrist
• Lägenhetsbristminskarvakansrisken
• 1%vakanshosallmännydaniAmastensorter
• Amastenshyror16%underallmännydans
20
AMASTENSKOMMERSIELLAYTOR
21
FORTSATTGODARÄNTEUTSIKTERTROTSVISSUPPGÅNG
REPORÄNTANSUTVECKLINGOCHRIKSBANKENSRÄNTEPROGNOSER,%
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,54
0,5
0,0
-0,5
-1,0
2010
2011
2012
Reporänta,upall
22
2013
2014
2015
Riksbankensprognoser
2016
2017
2018
2019
Riksbankenssenasteprognos
BEGRÄNSADLÅNGRÄNTEUPPGÅNGHISTORISKTSETT
-Kortaochlångaräntor–2007(llfeb2017
6
5
4
3
2
1
0
-1
2007
2008
2009
2010
2011
STIBOR3M
23
2012
SWAP5Y
2013
2014
SWAP10Y
2015
2016
2017
HISTORISKTLÅGARÄNTOR(STYRRÄNTA)
-Styrräntaellermotsvarande1856-2016
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
RiksbankensdiskontoYll1995,däre\erstyrräntan
•  Amastensräntekostnad3,6%iQ4(2,9%exkl.obliga(onsräntekostnad)
24
KORTREALRÄNTAINTEEXTREMTLÅGHISTORISKT
-Ränta,infla(on&avkastningskrav1955-2015
12,0%
9,0%
6,0%
3,0%
0,0%
-3,0%
-6,0%
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2015
Styrränta(Diskontoföre1995)
Realräntaexkl.inflaYon
InflaYon
FakYskdirektavkastning-bostäderövrigaSverige
•  Direktavkastningarnapåbostäderutanförstorstädernaharsjunkitöver(d
•  Dockinteisammaomfadningsomrealaräntan
25
2010
LÅGINFLATIONOCHBNP-TILLVÄXTIETTHISTORISKTPERSPEKTIV
-1856-2015
6,0%
5,3%
5,0%
4,8%
4,4%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
2,6%
2,5%
1,9%
0,9%
1,9%
1,8%
1,2%
0,9%0,8%
1,8%
1,2%
0,7%
0,2%
0,0%
Styrränta
Realränta
1856-2015
1955-2015
Infla(on
2001-2015
2011-2015
•  Detärfrämstinfla(onenoch(llväxtensomärhistorisktlåg
•  Talarförlågaräntorunderlång(dframåtiSverigeochglobalt
26
BNP-(llväxt
STYRELSE
RICKARDBACKLUND
CHRISTIANHAHNE
ULFNILSSON
STYRELSEORDFÖRANDESEDAN2014
FÖDD1950
HUVUDSAKLIGSYSSELSÄTTNING
VDiCityholdPropertyAB
STYRELSELEDAMOTSEDAN2014
FÖDD1945
HUVUDSAKLIGSYSSELSÄTTNING
ViceVDiErikSelinFas(gheterAB
STYRELSELEDAMOTSEDAN2013
FÖDD1958
HUVUDSAKLIGSYSSELSÄTTNING
VDförD.Carnegie&COAB
• 
UTBILDNINGCivilingenjörVägochVaden
• 
ÖVRIGTRickardharsedan(digareenlångerfarenhetfrånbygg-och
fas(ghetsbranschendärhanförnärvarandeärVDiCityhold
Proper(esABsamtSeniorAdvisoriIPD.Hanäräven
styrelseordförandeochrådgivareifas(ghetsbolagetNP3ochVDför
GrönBostadAB.
• 
UTBILDNINGUniversitetsstudierijuridikochekonomi
• 
UTBILDNINGJurkand,UppsalaUniversitet
• 
ÖVRIGTLångerfarenhetinombygg-ochfas(ghetsbranschenbl.a.
somVDförNewsecCorporateFinance.Arbetandestyrelseordförande
iFas(ghetsABCentur,AlnovaBalkongssystemAB,WorldFuelSecure
SystemsAB,Fas(ghetsABBryggerietm.fl.bolag.Hanäräven
styrelseledamotiNP3Fas(gheterAB.
• 
ANDRAUPPDRAGUlfNilssonärutöversinhuvudsakligasysselsädning
somVdförD.Carnegie,ävenledamotiöverstyrelsenförStockholms
Brandkontor,styrelseledamotiHyresbostäderiSverigeIIABsamti
HolmiensisBostäderAB.
• 
BAKGRUNDUlfNilssonhar25årserfarenhetfrånfinansoch
fas(ghetsbranschenochvarsenastVDförSavillisiSverige.Tidigare
harUlfhauledandebefadningarhosEY,ABBFinancialServicesoch
Handelsbanken.
ELISABETHNORMAN
VERONICASJÖDIN
ELIASGEORGLADIS
Styrelseledamotsedan2015
FÖDD1961
HUVUDSAKLIGSYSSELSÄTTNING
Entreprenörinomfas(ghetsbranschen
Styrelseledamotsedan2013
FÖDD1960
HUVUDSAKLIGSYSSELSÄTTNING
Administra(vchef
Styrelseledamotsedan2016
FÖDD1978
HUVUDSAKLIGSYSSELSÄTTNING
Entreprenörinomfas(ghetsamt
byggbranschen
• 
UTBILDNINGFilKandUppsalaUniversitet
• 
ÖVRIGTEngageradiedflertalstyrelservaravnoteradeNP3
Fas(gheter.Övrigauppdragknutna(lldetstatligariskkapitalfonden
Inlandsinnova(onsporpöljbolag.Tidigareblandannatfas(ghetschef
påTV4samtpartner/VDförRSD&ShoppingCentreDevelopment.
27
• 
UTBILDNINGGymnasieekonom,Lärarutbildning,utbildningarinom
Fas(ghetsägarnaSyd
• 
ÖVRIGTPrivatfas(ghetsägareochfas(ghetsförvaltare1995-2007.
StyrelseledamotiHSBNordvästraSkåne.
Intresseledamotihyresnämnden2005-2010.
StyrelseledamotiFas(ghetsägarnaSyd2004-2008.
• 
• 
UTBILDNINGGymnasieutbildning
ÖVRIGTLångerfarenhetinombyggsamtVDiSternerstenhussomär
blanddestörreputsföretageniSverige.Erfarenhetinomfas(gheter,
förvaltningochombyggna(onerpåegnafas(gheter
LEDNING
DAVIDDAHLGREN
MARTINSERSÉ
VD
ANSTÄLLD2014
FÖDD1973
CFO
ANSTÄLLD2015
FÖDD1972
• 
UTBILDNINGEkMagfrånStockholmsUniversitet,huvudinriktningNa(onalekonomi
ochFinansiering
• 
UTBILDNINGCivilekonomfrånHandelshögskolaniStockholm,juristlinjenvid
Stockholmsuniversitet
• 
BAKGRUNDDesenastesjuårenharhanvaritNorden-VDpåTavistockGroup.
Fas(ghetsporpöljenpåTavistockomfadadesommest211fas(gheteriSkandinavien
mededfas(ghetsvärdepå6,5miljarderkronorochbestodav
kontors-,industri-ochhandelsfas(gheter.Delaravbeståndetvarnoteratpå
Londonbörsen.DessförinnanarbetadeDavidsominvesteringsrådgivarepåAberdeen
PropertyInvestorsunderdrygttreår.Hanbörjadesinkarriärifinansbranschen1998.
• 
BAKGRUNDKommernärmastfrånegenkonsultverksamhetochhardessförinnan
varitVDochCFOfördennordiskaverksamheteniCBREGlobalInvestorsvars
fas(ghetsinvesteringariNordenomfadaredfas(ghetsvärdeomcirka10mdr
kronor.Mar(nharengedigenkarriärinomfas(ghetersamtfinansieringoch(digare
ävenarbetatpåSEB,Leimdörfer,Sveafas(gheterochAarealBank.
OLOFPERGAMENT
PERJÖNSSON
FÖRVALTNINGSCHEF
ANSTÄLLD2014
FÖDD1981
REDOVISNINGSANSVARIG
ANSTÄLLD2013
FÖDD1978
• 
UTBILDNINGKTHCiv.ing.Samhällsbyggnad,Bygg-ochFas(ghetsekonomi
• 
UTBILDNINGEkonomfrånHögskolanKris(anstadochLundsuniversitet
• 
BAKGRUNDKommernärmastfrånAFAFas(gheterdärhanvaritfas(ghetschefför
bostadsporpöljen.Dessförinnanharhanbl.a.arbetatpåByggVestaochAberdeen
AssetManagement.
• 
BAKGRUNDHar(digarearbetatsomekonominomSEMSystemgruppeniHelsingborg.
VardessförinnanekonomichefpåS&HTeknikAB.
28