Sammanträde i Sjukvårdsnämnd Sund 2017-02-15

Sjukvårdsnämnd Sund
BESLUTSFÖRSLAG
Peter Sigsjö
Enhetschef
040-675 36 91
[email protected]
Datum
Dnr
2017-02-10
1600806
1 (2)
Sjukvårdsnämnd Sund
Verksamhetsberättelse 2016 - Skånevård Sund
Ordförandens förslag
1. Sjukvårdsnämnd Sund fastställer föreliggande förslag till
sammanfattad verksamhetsberättelse 2016 och sammanfattningen
överlämnas till regionstyrelsen.
2. Sjukvårdsnämnd Sund fastställer föreliggande förslag till
verksamhetsberättelse 2016, överlämnar densamma till hälso- och
sjukvårdsnämnden samt lägger rapporten med godkännande till
handlingarna.
Sammanfattning
Verksamhetsberättelse för Sjukvårdsnämnd Sund har tagits fram för att
beskriva verksamhetsförändringar, resultat och måluppfyllelse av
verksamheten 2016. Verksamhetsberättelsen finns dels som en rapport, dels
som en sammanfattning. Sammanfattningen kommer att ingå i Region
Skånes årsredovisning 2016.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2017-02-10
2. Verksamhetsberättelse 2016 Sund
3. Sammanfattning verksamhetsberättelse Sund 2016
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget
Ärendet innehåller en årsberättelse som beskriver 2016 års
verksamhetsförändringar, resultat och måluppfyllelse, som omfattar
förvaltningen Skånevård Sund. Sjukvårdsnämnd Sund fastställer
årsberättelsen och överlämnar densamma till hälso- och sjukvårdsnämnden.
C:\pactdok\Sjukvårdsnämnd Sund\2017-02-15\Verksamhetsberättelse 2016 - Skånevård Sund\1600806-U37___Sund_Beslutsförslag.docx
Postadress: 291 89 Kristianstad
Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98
Internet: www.skane.se
Organisationsnummer: 23 21 00-0255
Datum
2017-02-10
2 (2)
Ekonomiska konsekvenser och finansiering
Ärendet är en redogörelse för verksamheten inom Skånevård Sund 2016 och
innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Juridisk bedömning
Samråd med regionjurist har inte bedömts nödvändig.
Miljökonsekvenser
Ärendet får inga omedelbara miljökonsekvenser.
Samverkan med berörda fackliga organisationer
Ingen samverkan/MBL-förhandling har bedömts nödvändig i detta ärende.
Uppföljning
Verksamhetsberättelsen är en uppföljning av hälso- och sjukvårdsuppdraget
och förvaltningsuppdraget 2016.
Yvonne Augustin
Ordförande
Björn Zackrisson
Förvaltningschef
Region Skåne