Anteckningar från genomgång av miljöpolicy

Dokumenttyp
Anteckningar
Dokument nr
Utgåva
Avdelning
sida
01
Renhållning
1(1)
Anteckningar från genomgång av miljöpolicy, betydande miljöaspekter och övergripande & detaljerade miljömål
& handlingsplaner 2016
Allmän beskrivning
Som underlag vid genomgång har använts statistik och uppföljning av de övergripande & detaljerade miljömålen och tillbudsrapporterna som har
gjorts under året. 4 tillbud under 2016 som innebar materiella skador.
Förändringar som har skett i verksamheten under det gångna året är:
 På Bredemads återvinningscentral har det genomförts en bokbytardag och en klädbytardag med en tippromenad med frågor kring
sortering av avfall på återvinningscentralen.
 Arbeten med att sluttäcka gamla icke farligt avfall deponin pågår med att bygga upp rätt lutningar.
 Farligt avfall deponin lade under slutet av 2016 ut på upphandling för sluttäckning. Pengarna är sedan tidigare fonderade för ändamålet.
 På Bredemad har en optisk (färg) sorteringsanläggning för matavfall och restavfall handlats upp. Anläggningen kan mycket enkelt och
kostnadseffektivt senare kompletteras med fler linjer som sorterar ut förpackningar och tidningar. Systemets enkla påbyggnadsmöjligheter
ger kommunen fördelar när insamling av förpackningar och tidningar ska införas fastighetsnära. Taxan kan komma att behöva justeras för
förpackningsinsamlingen som ska ske i framtiden.
 Miljökalendern som delas ut till alla hushåll i Ljungby kommun innehåller information om hushållens avfall.
 Ny lastbil
 Recertifiering har genomförts för ISO 14001.
 Personalen har genomgått en HLR-kurs.
 I slutet av 2015 kom en ny version till ISO14001 som heter ISO14001:2015. Under 2016 har dokument uppdaterats för att anpassa till
den nya versionen.
Dokumenttyp
Dokument nr
Anteckningar
Utgåva
Avdelning
sida
01
Renhållning
2(1)
Sammanställning av uppföljning av övergripande & detaljerade miljömål
Entreprenörer, återvinning & transporter
Uppföljning genom statistik över inkommande material, se separat dokument.
Brand
Uppföljning genom dokumentet 7.2-1 Kompetens, utbildning och medvetenhet.
Sluttäckning
Naturgrus/återvunnet material har fortsatt samlas in för sluttäckningen.
Energi
Uppföljning genom mer detaljerad statistik över elanvändningen och dieselförbrukningen på APT.
Tabell 1 Total elanvändning (kWh)
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Januari
26 816
23 542
25 054
21 774
24 200
28 094
Februari
22 771
20 529
19 717
19 300
23 498
26 072
Mars
20 956
17 398
17 580
23 521
17 911
22 857
April
14 196
12 759
27 706
16 232
31 252
26 471
Maj
28 869
12 444
27 208
31 672
73 101
55 599
Juni
48 573
25 974
25 521
46 951
49 296
48 049
Juli
7 359
34 545
16 551
40 440
36 547
38 807
Augusti
8 172
34 840
20 264
41 481
43 194
43 418
September
32 106
29 705
26 431
33 247
39 806
56 947
Oktober
28 616
11 815
16 139
21 246
52 051
55 930
November
20 423
16 153
17 936
16 728
60 269
28 744
December
22 105
20 848
22 747
10 887
30 484
24 060
Totalt
280 962
260 582
262 854
323 479
481 609
455 048
Kommentar: Elanvändningen har ökat under året.
Det kan bero på att det varit kallare under
vintersäsongen och att den nya verksamheten
med Åter i bruk drar lite energi. Som ses i juni så
gick luftarna i lakvattendammen för fullt, men
behövdes inte under juli och augusti.
Dokumenttyp
Dokument nr
Anteckningar
Utgåva
Avdelning
sida
01
Renhållning
3(1)
1 liter diesel motsvarar 9,8 kWh.
Tabell 2 Total dieselförbrukning
2016
2016
2015
(l)
(kWh)
(l)
Januari
4 387
42 993
5 135
Februari
5 658
55 448
5 189
Mars
5 737
56 223
5 683
April
4 133
40 503
4 549
Maj
5 509
53 988
4 295
Juni
4 044
39 631
4 253
Juli
3 117
30 547
3 335
Augusti
3 684
36 103
5 751
September
5 212
51 078
4 650
Oktober
6 123
60 005
6 056
November
5 902
57 840
4 119
December
5 130
50 274
3 349
Totalt 58 636 574 633 56 364
2015
(kWh)
50 323
50 852
55 693
44 580
42 091
41 680
32 683
56 360
45 570
59 350
40 366
32 820
552 367
2014
(l)
4 029
6 821
6 073
5 018
4 678
3 747
3 620
4 603
4 202
5 780
4 749
4 560
57 880
2014
(kWh)
39 484
66 845
59 515
49 176
45 844
36 720
35 476
45 109
41 179
56 644
46 540
44 688
567 224
2013
(l)
4 049
3 805
4 817
4 723
4 058
3 128
4 375
4 096
4 500
5 141
5 046
4 392
52 130
2013
(kWh)
39 680
37 289
47 206
46 285
39 768
30 654
42 875
40 140
44 100
50 381
49 450
43 041
510 874
2012
(l)
3 379
4 790
5 287
3 845
3 752
3 612
2 712
3 588
3 962
4 362
5 247
3 208
47 744
2012
(kWh)
33 114
46 942
51 812
37 681
36 769
35 397
26 577
35 162
38 827
42 747
51 420
31 438
467 891
Dokumenttyp
Dokument nr
Anteckningar
Utgåva
Avdelning
sida
01
Renhållning
4(1)
Tabell 3 Total energianvändning (kWh)
2016
2015
2014
2013
2012
Elanvändning
280 962
260 582
262 854
323 479
481 609
Dieselförbrukning
574 633
552 367
567 224
510 874
467 891
Totalt
855 595
812 949
830 078
834 353
949 500
Tabell 4 Maskinanvändning
År
2016
2015
Antal timmar
5 040 4 894
Antal mil
1 287 1 354
2014
4 744
2 194
2013
3 196
1 440
Under 2016 fick Bredemad in mycket sluttäckningsmaterial till deponin, vilket har inneburit en del maskinanvändning för att klara
omhändertagningen.
Lakvatten
Uppföljning i miljörapport. Mängden kväve sammanställs varje år och jämförs med föregående år.
Tabell 5 Mängd lakvatten som pumpats till reningsverket
År
Mängd lakvatten
Mängd kväve
Koncentration N
(m3)
(kg)
(mg/l)
2011 130 147
12 104
93
2012 100 345
8 830
88
2013 71 944
6 403
89
2014 107 577
8 120
76
2015 98 280
6 510
66
2016 101 096
5742
57
Kommentar: Under 2016 regnade det lite jämfört med andra år, men då
vattennivån sänktes på den lilla dammen pumpades det ungefär lika mycket
vatten som åren innan. Vattennivån på lilla dammen sänktes för att ha en
buffertnivå om kommande säsong blir mer regnig.