Vårdcentraler i Skåne

Februari 2017
Kartläggningen är nu klar!
Fredagen den 3 februari gjordes de sista besöken!
Vi vill därmed gärna tacka för alla intressanta och bra möten vi haft ute hos er på vårdcentralerna runt om i Skåne!
Nu börjar arbetet med att sammanställa materialet och Kunskapscentrum demenssjukdomar kommer att hålla en konferens på Jubileumsaulan i Malmö onsdagen den 13 september, där bl a resultat från denna kartläggning kommer att
presenteras. Mer information om anmälan kommer längre
fram.
Har förändrat ert arbetssätt på något sätt kring minnesutredningar sedan vi varit på just er vårdcentral?
Vi vill gärna att ni mailar eller ringer oss och berättar!
Nu går vi in i nästa fas och startar upp ett samverkansprojekt med syfte att skapa en sammanhållen vårdkedja samt
genomföra hälsoekonomiska studier.
Utifrån de fem kommuner som anmält intresse; Burlöv, Båstad, Lomma, Simrishamn och Örkelljunga, har aktuella vårdcentraler fått information och en inbjudan till planeringsmöte.
Viktigt! Ny konsulttelefonlista till specialistminnesmottagningarna i Skåne länk
Vårens datum för nätverket:
19 maj Casemetodik för minnesmottagningar
1 juni kl 9-13 alt kl 12-16. Nätverksträff. Lunch ingår.
Utbildningar för primärvården via KC
13-17 februari Veckoutbildning—demenssjukdomar
och kognition
1 mars med uppföljning 6 april
Upprättande av minnesmottagning inom primärvården
20 mars Att stödja personen bakom demenssjukdomen
29 mars alt 19 april RUDAS – ett mångkulturellt kognitivt test
24 april Demens och sjukgymnastik/fysioterapi
28 april Mindfulness/Medicinsk yoga
18 maj BPSD utbildning för distriktsläkare
Anmälan: http://www.skane.se/kcdemens klicka på
fliken utbildningar
Svenska demensdagarna 3-4 maj på
Svenska mässan i Göteborg länk
Webbutbildningar:

Migrationsskolan— om demens på olika språk

Demens - föreläsning av Sibylle Mayer för att
öka kunskapen om behandling vid BPSD länk
Demens ABC plus för primärvården webbutbildning med inriktning demensutredningar i primärvården länk

Senior i centrum 8-9 maj på Malmö Arena länk
länk
Vårdcentraler i Skåne
Kontaktuppgifter ansvariga utgivare: [email protected] och [email protected]