ppsala - Uppsala kommun

ppsala
KOMMUN
IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN
Datum
2017-01-31
KALLELSE
Nämnd/Organ:Idrotts- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum: 15 februari 2017, klockan 15:00
Sammanträdeslokal:Bergius
Ordförande:Rickard Malmström (MP)
Sekreterare:
Annie Arkebäck Morål tel. 018-727 56 02, e-post [email protected]
Föredragningslista
Ärenderubrik
Nr
Övriga uppgifter
Diarienummer
Formalia
1.
Upprop
2.
Val av justerare, tid och plats
3.
Fastställande av föredragningslista
Information
4.
5.
Avrapportering arenaprojekt
PT-app i Stadsskogens motionsspår
Muntlig
Muntlig
Beslutsärenden
6.
Förslag till bokslut och
verksamhetsberättelse 2016
Handling
Anmälningsärenden
7.
Anmälan av protokoll från idrotts- och
fritidsnämndens arbetsutskott 18 februari
2017
Handling på
bordet
8.
Anmälan av protokoll från idrotts- och
fritidsnämnden 25 januari 2017
Se uppsala.se
IFN-2017-0031