P 18, 2017-02-21 - Stockholms läns landsting

P 18, 2017-02-21
1 (1)
Landstingsrådsberedningen
SKRIVELSE
2017-02-15
Landstingsstyrelsen
Fortsatt medlemskap i EIT Health – ett samarbete
rörande hälsa och aktivt åldrande
Föredragande landstingsråd: Peter Carpelan
Ärendebeskrivning
Förslag om att Stockholms läns landstings medlemskap i det europeiska
konsortiet EIT Health förlängs för åren 2017-2018.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att godkänna förslag om att Stockholms läns landstings medlemskap i den
tyska ideella föreningen EIT Health förlängs för perioden 2017-2018.
Landstingsrådsberedningens motivering
Stockholms läns landsting har medverkat i det europeiska konsortiets för
forskning och innovation EIT Health sedan 2015. Syftet med samarbetet är
att främja forskning och innovation samt utveckling av lösningar för en mer
effektiv hälso- och sjukvård samt prevention av ohälsa.
Således ligger ett fortsatt medlemskap i EIT Health helt i linje med
landstingets långsiktiga ambition inom såväl forskning som innovation.
Därutöver har landstinget en långsiktig ambition om att öka medverkan i
EU:s program och fonder såsom Horisont 2020 samt att finna former för
att utveckla samverkan med näringsliv och industri.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokollsutdrag 31 januari 2017
Forskningsberedningens protokollsutdrag 26 januari 2017
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 5 januari 2017
Irene Svenonius
Peter Carpelan
Carl Rydingstam
LS 2016-1509
Stockholms läns landsting
16
PROTOKOLL 2/2017
31 januari 2017
Landstingsstyrelsen
Arbetsutskottet
LS 2017-0069
§16
Fortsatt medlemskap i E I T Health - ett samarbete rörande
hälsa och aktivt åldrande
LS 2016-1509
Ärendebeskrivning
Förslag om att Stocldiolms läns landstings medlemskap i det europeiska
konsortiet EIT Health förlängs för åren 2017-2018.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 5 januari 2017
Forskningsberedningens protokollsutdrag den 26 januari 2017
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar föreslå landstingsstyrelsen besluta
att godkänna förslag om att Stocldiolms läns landstings medlemskap i den
tyska ideella föreningen EIT Health förlängs för perioden 2017-2018.
Beslutsexpediering:
Landstingsstyrelsen
Akt
Ordförande
Justerare
Exp. datum
Sign.
Stockholms läns landsting
6
PROTOKOLL 1/2017
2017-01-26
Landstingsstyrelsen
Forskningsberedningen
LS 2017-0071
§4
Fortsatt medlemskap i E I T Health - ett samarbete rörande
h ä l s a och aktivt åldrande
LS 2016-1509
Ärendebeskrivning
Förslag om att Stocldiolms läns landstings medlemskap i det europeiska
konsortiet EIT Health förlängs för åren 2017-2018.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 5 januari 2017
Förslag och yrkande
Ordförandes förslag om bifall till landstingsdirektörens förslag
Forskningsberedningens beslut
Forskningsberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå landstingsstyrelsen
besluta
att godkänna förslag om att Stocldiolms läns landstings medlemskap i den
tyska ideella föreningen EIT Health förlängs för perioden 2017-2018.
Beslutsexpediering:
Arbetsutskottet
Akt
Ordförande
Justerare
Exp. datum
Sign.
Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsens förvaltning
SLL Forskning och innovation
1 (2)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2017-01-05
Ankom
Handläggare:
Maria
LS 2016-1509
Stockholms läns landsting
Söderlund
2017 -O - 0 9
1
Landstingsstyrelsens
forskningsberedning
Fortsatt medlemskap i EIT Health - ett samarbete
rörande hälsa och aktivt åldrande
Ärendebeskrivning
Förslag om att Stockholms läns landstings medlemskap i det europeiska
konsortiet EIT Health förlängs för åren 2017-2018.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 5 januari 2017
Förslag till beslut
Forskningsberedningen föreslår arbetsutskottet föreslå landstingsstyrelsen
besluta
att godkänna förslag om att Stockholms läns landstings medlemskap i den
tyska ideella föreningen EIT Health förlängs för perioden 2017-2018.
Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Landstinget har medverkat i det europeiska konsortiet för forskning och
innovation EIT Health sedan 2015. Syftet med samarbetet är att främja
innovation och utveckling av lösningar för en mer effektiv hälso- och
sjukvård samt prevention av ohälsa. Medlemskapet ligger väl i linje både
med ambitionen att öka landstingets medverkan i EU:s ramprogram för
forskning Horisont 2020 samt att hitta former för att utveckla samverkan
med näringslivet. Förvaltningen föreslår därför att Stockholms läns
landstings medlemskap i EIT Health förlängs för åren 2017-2018.
Bakgrund
Landstingsstyrelsen beslutade 2015 att godkänna förslag om att Stockholms
läns landsting ansökte om medlemskap i EIT Health (LS 1402-0173).
Konsortiet EIT Health är en sammanslutning av europeiska noder som
består av lärosäten, offentliga institutioner och företag som ansökt om EU-
Ru>kÅ N
Stockholms läns landsting
2(2)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2017-01-05
finansiering för ett så kallat Knowledge and Innovation Community för
perioden 2015-2025. Syftet med samarbetet är att främja innovation och
utveckling av lösningar för en mer effektiv hälso- och sjukvård samt
prevention av ohälsa.
Inom EIT Health finns sex regionala noder: Skandinavien, StorbritannienIrland, Tysldand-Schweiz, Frankrike, Nederländerna-Belgien samt Spanien.
Budgeten omfattar två miljarder euro under perioden 2015-2025 och
huvuddelen av dessa medel utlyses för samarbetsprojekt mellan
medlemmarna i konsortiet. EIT Healths verksamhet delas in i tre delar:
innovation, utbildning och forskning.
Landstinget har medverkat som så kallad associerad partner i EIT Health
sedan det etablerades 2015. EIT Health bedrivs som en ideell förening
baserad i Tyskland. Landstinget tillhör den skandinaviska noden där även
Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms stad är
medlemmar. Landstingets medlemskap i EIT Health koordineras av SLL
Forskning och innovation inom landstingsstyrelsens förvaltning. Arbetet
sker i nära samverkan med Karolinska Universitetssjukhuset.
Överväganden
Landstinget har sedan arbetet inleddes 2015 varit en aktiv och uppskattad
medlem i EIT Health. Medlemskapet ligger väl i linje både med ambitionen
att öka landstingets medverkan i EU:s ramprogram för forskning Horisont
2020 samt att hitta former för att utveckla samverkan med näringslivet.
Stockholms läns landsting har bland annat beviljats medel för projektet
[email protected] som syftar till att förebygga arbetsskador och som bedrivs
tillsammans med partners från Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska
högskolan och Philips.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att Stockholms läns
landstings medlemskap i EIT Health förlängs för åren 2017-2018.
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Beslutet innebär att landstinget åläggs att betala en medlemsavgift 250000
kronor. Kostnaden ryms inom befintlig budget för 2017.
Jpn Andersson
Forskningsdirektör
LS 2016-1509