leverensbestämmelser

LEVERANSBESTÄMMELSER
Reklamation
Köparenfårinteåberopaattvaranärfelaktigomhaninteinomnedanangivnatidsfristerlämnar
säljarenmeddelandeomfelet(reklamation).Fel,sommärktsellerbordehamärktsnärvaran
emottogsavköparenelleravdenneanvisadmottagareskallreklamerasinomenveckadärefteroch-
iförekommandefall-innanvaranbearbetas.Iannatfallskallfelreklamerasinomskäligtidefterdet
attfeletmärktsellerbordehamärktsellerannarskommittillköparenskännedomgenom
reklamationfrånannan.
Reklamerasinteinomfyramånaderfrånvaransemottagande,förlorasrättenattåberopafelet.
Varaskallinteinågotfallansesfelaktigvidfärgavvikelseomfärgavvikelsenuteslutandeberorpå
beställdappliceringsteknik(tryck-ochbrodyrteknik)ellervaransmaterial.Vidtryckpåickevita
underlagkanvissfärgavvikelseförekomma,förvilketSäljarenintekanpåtasignågotfelansvar.
Returer
Proverkrediterasej.Returneradevarorskallvarapackadeioriginalförpackningochejvaraanvända
ellerbearbetade.Påretur,somejberorpåfelleveransellerreklamation,görsavdragmed20%på
fakturabeloppet.Docklägst50:-,förekrediteringomreturskerinom2månaderfrånfakturadatum.
Senarereturerän2månaderefterfakturadatumkrediterasej.
SäljarensAnsvar
Säljarensersättningsskyldighetförstyrktskadaärbegränsadtillhögst10%avköpesumman.
Säljarenärdockinteersättningsskyldigfördenskadasomköparenlidergenomsäljarensdröjsmål
omdröjsmåletberorpåetthinderutanförsäljarenskontroll,somhaninteskäligenkundeförväntas
haräknatmedvidköpetochvarsföljderhanintehellerskäligenkundehaundvikitellerövervunnit.
Säljarenärintehellerersättningsskyldigfördenskadasomköparenlidergenomattvaranärfelaktig
omdetharförelegatettsådanthindersomavsesiandrastycketförattavlämnafelfrivara.
Förskadagenomindirektförlustellerförförlustsomköparentillfogasgenomskadapåannatänden
såldavaranärsäljarenersättningsskyldigendastomskadanvisashasingrundigrovvårdslöshetpå
säljarenssida.
Original
Kundenansvararheltförattinsändaoriginalärriktiga.Vidförvanskningavoriginalsomsäntsdigitalt,
fråntagersigsäljarenansvaretfördetsamma.