Öka domstolarnas kunskap om våld

Svenska Dagbladet torsdag 16 februari 2017
6
1
Debattredaktionen
[email protected]
Telefon 08-13 51 49
Redaktör
Carina Stensson
Bitr redaktör
Carl-Johan
Bilkenroth
Webb:
SvD.se/debatt
Twitter:
twitter.com/
SvDDebatt
Facebook:
SvD Debatt
Mer debatt 1
Mer debatt 1
Rubrik 18 p
ca två rader
Rubrik 18 p
ca två rader
Fakta bröd ui
SvD.se/debatt
Fakta bröd ui
SvD.se/debatt
DEBATT
Öka domstolarnas
kunskap om våld
Våld i nära relationer Vid vårdnadsprocesser där våld
förekommit körs mammor och barn ofta över. Domstolarna saknar
kunskap om mäns våld mot kvinnor. Därför bortser man många
gånger från det våld som utövats av papporna och menar att vårdnads­
frågorna kan lösas i samförstånd, skriver Zozan Inci, Roks.
T
änk dig att du och dina barn utsatts för
våld av din partner (oftast, men inte
alltid en man). Till slut får du nog, du
bestämmer dig för skilja dig. Du vet att
samhället kommer att erbjuda skydd
och hjälp, du och dina barn är ju utsatta för ett brott. Det blir en vårdnadsprocess. Du
och barnen vittnar om våld och maktutövande. Så
kommer domen: gemensam vårdnad. (Alternativt
enskild vårdnad med umgängesrätt.) Era liv rasar
samman.
Hur kan samhället tillåta att en våldsam förälder
får fortsätta att träffa sina barn? Hur garan­terar
man barnens säkerhet? Hur garanterar man att
mamman inte utsätts för fortsatta hot, maktövning
och kontroll från ex-partnern?
Roks erfarenhet är att tingsrätterna är benägna
att betrakta mammans våldsanmälan som mindre
trovärdig om det samtidigt pågår en vårdnadstvist.
Detta för att det finns en fördom som saknar stöd
i forskningen att mammor i vårdnadsärenden riktar falska anklagelser mot pappor av strategiska
skäl. Mammor anklagas dessutom ofta av pappor
för att vara psykiskt instabila och inte kan ta hand
om sina barn. Vår erfarenhet är även att man tar
större hänsyn till pappornas behov och rätt till barnet än det skydd och stöd som mamman och barnet
behöver då de varit utsatta för våld. Detta bekräftas
i nya rapporten ”Våld & Vårdnad” framtagen på
uppdrag av Roks av juristen Eva Diesen som undervisar om relationsvåld och sexualbrott vid Stockholms universitet.
Problemet är inte nytt. Roks kvinno- och tjej­jourer
har kämpat med denna fråga i över 30 år. Vår långa
erfarenhet är att domstolarna tenderar att vara försonliga mot våldsamma män och att det ofta är pappornas intressen som står i fokus vid domstols­
prövningen, inte barnens. Man går sällan in på vilket våld kvinnan och barnet blivit utsatta för och
missar därmed vilka konsekvenser det har fått. Allt
­fokus ligger i stället på att föräldrarna ska hitta en
samförståndslösning, utan djupare analys av hur
barnets bästa ska tillgodoses. Schablontolkningen
av ”barnets bästa” anses då ofta vara att föräldrarna
kommer överens, kan fortsätta att umgås och att
barnet får ha kontakt med båda föräldrarna.
Det finns vanligtvis bra underlag som dom­
stolarna väljer att bortse ifrån. Kommunernas
familje­rätter gör till exempel oftast en utredning
om barnet, men domstolarna tar inte alltid hänsyn
till det våld som barnet upplevt eller att barnet själv
säger att hen inte vill träffa pappan. Vår erfarenhet
är att en viss domstol kan lyssna på ett fyraårigt
barn som har svårt att uttrycka sig, medan en
”
Roks anser att det är
dags för rättsväsendet
att börja ta varje anmälan om mäns våld mot
kvinnor på allvar.
­ nnan domstol ignorerar berättelsen från en
a
15-åring som rymt hemifrån av rädsla för sin pappa.
Det blir ett lotteri vilken kommun man råkar bo i,
vilken domstol man hamnar i och vilken kunskap
de har. Detta är rättsosäkert och därmed fullständigt oacceptabelt. Att detta stämmer stöds bland
annat av en avhandling, ”Ofridstid. Fäders våld, staten och den separerade familjen” från Uppsala universitet som Linnea Bruno, doktor i sociologi, har
skrivit.
Roks erfarenhet är att tingsrätterna är benägna att betrakta mammans
våldsanmälan som mindre trovärdig om det samtidigt pågår en vårdnadstvist, skriver Zozan Inci, ordförande Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Foto: Tomas Oneborg
Roks kräver:
• Att samtliga domstolar måste genomgå kvalificerad utbildning om mäns våld mot kvinnor, tjejer
och barn.
• Att barnets rätt att skyddas mot våld från en vårdnadshavare alltid måste gå före vårdnads­havarens
rätt till barnet. Barn ska slippa påtvingat umgänge
med en våldsam förälder. Detta är att värna barnets bästa.
• Att Sverige följer Norges goda exempel om barnkonventionen som blivit lag. Där måste barnets
vilja i vårdnadsprocesser redovisas från sju års
ålder och när domen är klar, måste domare och
barnpsykolog förklara den för barnet efteråt.
• Att även barn får rätt till ett eget juridiskt ombud
i vårdnadsprocesser, precis som de har rätt till när
det handlar om brott av närstående eller LVU. Det
är inkonsekvent att så inte sker även vid vårdnadsprocesser.
Zozan Inci
ordförande Roks, Riksorganisationen för
Roks anser att det är dags för rättsväsendet att
­börja ta varje anmälan om mäns våld mot kvinnor
på allvar. Och, om det samtidigt pågår en vårdnadsprocess, sätta barnens säkerhet framför pappors
umgängeskrav i stället för att låta sig vilseledas av
unkna fördomar.
Det framgår i Föräldrabalken att varje beslut om
vårdnad, boende och umgänge ska vara grundat på
barnets bästa. Lagen finns alltså, men domstolarna
följer den långt ifrån alltid.
kvinnojourer och tjejjourer i Sverige
SvD Debatt 1
14 mars 2015: ”Barn och unga måste få skydd från
våld”, skriver åtta svenska aktörer i civil­samhället.
13 november 2016: ”Stöd papporna – så får vi ökad
jämställdhet”, skriver debattörerna Luis Lineo,
­Michael Wells och Mats Berggren.
SvD.se/debatt