Förslag om placering av 21 förskolebarn på Gräshagsskolan

2017-02-15
Förslag om placering av 21 förskolebarn på
Gräshagsskolan
Till hösten slutar 19 barn på Tokarps förskola för att gå vidare till förskoleklass. Samtidigt finns
i området över 40 ett-åringar. Vi utgår från att en övervägande majoritet av dessa barn är i
behov av plats på förskola. Med anledning av det utökade antalet barn på Tokarps förskola
behöver vi under en period tillskapa fler platser.
Behovet av förskoleplatser i området är stort och har så varit en längre tid. Olika lokallösningar
har undersökts men har tyvärr visat sig vara olämpliga eller omöjliga att verkställa. Beslut finns
om nybyggnation men det dröjer tyvärr ytterligare några år innan vi kan ta detta i bruk.
Förslag finns därför att de 21 blivande 5-åringarna på Tokarps förskola 1 och 2, barn födda
2012, placeras i en åldershomogen grupp i egna lokaler på Gräshagsskolan. Denna avdelning
kommer att tillhöra Tokarps förskola och lärare från Tokarps förskola som redan är kända av
barnen kommer att följa med. En egen avgränsad utemiljö kommer att skapas.
De lokaler som enligt förslaget kommer att tas i bruk används i dag av Gräshagsskolans
förskoleklass. Till hösten kommer i så fall förskoleklassen att samlokaliseras med
Gräshagsskolans fritidshem.
Genom denna lösning slipper vi att ytterligare förtäta gruppstorleken för våra yngsta barn.
Vi har i kommunen många grundskolor som även inrymmer förskolegrupper. Vi har därmed
erfarenhet av detta och är trygga i att detta kommer att fungera bra.
Nu pågår riskanalyser och barnkonsekvensanalyser på både förskolan och skolan.
Informationsmöten
Berörda vårdnadshavare till barn födda 2012 är inbjudna till informationsmöte på måndag den
20 februari. Informationsmöte på skolan samt för övriga vårdnadshavare med barn på Tokarps
förskola är under planering.
Om du har frågor om detta är du alltid välkommen att kontakta förskolechef Katarina Dalén.
Peter Lindström
Chef förskola