null

Kommunikationsenhet
Användarhandbok
Se handboken för användning med din kamera.
D4-serien,
D7000
D7100
Kommunikationsenhet UT-1
Användarhandbok (medföljer
UT-1)
Kommunikationsenhet UT-1
Användarhandbok för användare
av D7100 Digitalkameror
Kommunikationsenhet UT-1
D800, D800E Användarhandbok för användare
av D800/D800E Digitalkameror
Övriga
kameror
Kommunikationsenhet UT-1
Användarhandbok version 2
Sv
Kommunikationsenhet
Handbok för användare
av D7100 Digitalkameror
Sv
Vad UT-1 kan göra för dig
Vad UT-1 kan göra för dig
Denna handbok beskriver hur du ansluter till ett nätverk och
överför bilder till en dator eller ftp-server eller kontrollerar
kameran med fjärrstyrning genom att använda
Camera Control Pro 2. Använd UT-1 för att ansluta till Ethernetnätverk, eller anslut till trådlösa nätverk genom att ansluta en
WT-5 till UT-1.
Innan du ansluter UT-1 till D7100, uppdatera UT-1:s firmware till
version 1.1 eller senare. För mer information, besök webbplatserna
som listas på sida x.
Ansluta till ett nätverk
Ethernet-nätverk
För information om hur du ansluter till en dator, se sida 17.
För information om hur du ansluter till en ftp-server, se sida 45.
Trådlösa nätverk
Anslut till trådlösa nätverk genom att använda en trådlös sändare
WT-5 (06).
För information om hur du ansluter till en dator, se sida 17.
För information om hur du ansluter till en ftp-server, se sida 45.
ii
Nätverksanslutningar
Vad UT-1 kan göra för dig
När en nätverksanslutning har upprättats kan du:
Överföra existerande bilder till en dator (034)
Kontrollera kameran med fjärrstyrning genom att använda
Camera Control Pro 2 (041)
Överföra bilder till en ftp-server (045)
iii
Information om varumärken
Vad UT-1 kan göra för dig
Mac OS är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. Microsoft,
Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör
Microsoft Corporation. Alla andra varunamn som nämns i denna handbok
eller annan dokumentation som följer med den här produkten från Nikon
är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive
innehavare.
Public Source License från Apple
Denna produkt innehåller Apple mDNS-källkod som omfattas av villkoren
i Apple Public Source License som finns på länken
http://developer.apple.com/opensource/.
Copyright © 2012 Apple Computer, Inc. Alla rättigheter förbehålles.
Filen innehåller ursprunglig kod och/eller modifieringar av ursprunglig
kod som följer definitionen i Apple Public Source License Version 2.0
(“licensen”) och omfattas av villkoren i denna. Filen får endast användas i
enlighet med villkoren i licensen. Hämta en kopia av licensen på
http://www.opensource.apple.com/license/apsl/ och läs den innan filen
används.
Den ursprungliga koden och all programvara som distribueras i enlighet
med licensen distribueras “I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA SOM HELST
GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OCH APPLE
AVSÄGER SIG HÄRMED ALLA SÅDANA GARANTIER, INKLUSIVE OCH UTAN
BEGRÄNSNING ALLA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET
FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL, BESITTNINGSRÄTT ELLER FRÅNVARO AV
INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. Se licensen för närmare
information om vilka rättigheter och begränsningar som följer av licensen.
iv
För din säkerhet
För din säkerhet
Läs följande säkerhetsföreskrifter i sin helhet innan du använder denna
utrustning. På så vis förhindrar du att Nikon-produkten, du själv eller
andra skadas. Förvara dessa säkerhetsföreskrifter så att de är tillgängliga
för alla som använder produkten.
Konsekvenserna av att inte följa föreskrifterna i detta avsnitt markeras av
följande symbol:
Denna ikon markerar varningar som bör läsas innan Nikonprodukten används, för att förebygga skaderisker.
❏ VARNINGAR
Demontera inte produkten
Underlåtenhet att följa denna säkerhetsföreskrift kan medföra brand, elchock
eller annan skada. Om produkten öppnas på grund av att den tappas eller
genom någon annan olyckshändelse kopplar du från kamerans
strömförsörjning och tar produkten till en Nikon-servicerepresentant för
undersökning.
Bryt strömmen omedelbart om det uppstår ett fel
Om det kommer rök från utrustningen eller om den luktar konstigt kopplar du
omedelbart bort nätadaptern och avlägsnar batteriet. Gör detta försiktigt så
att du inte bränner dig. Fortsatt användning av utrustningen kan medföra
skador. När du har tagit ut batteriet tar du utrustningen till en Nikonservicerepresentant för undersökning.
Får inte användas vid förekomst av brandfarliga gaser
Underlåtenhet att följa denna säkerhetsföreskrift kan medföra explosion eller
brand.
Förvaras torrt
Produkten får inte sänkas ned i eller utsättas för vatten eller regn.
Underlåtenhet att följa denna säkerhetsföreskrift kan medföra brand eller
elchock.
Får inte hanteras med våta händer
Underlåtenhet att följa denna säkerhetsföreskrift kan medföra elchock.
Hantera inte strömkabeln och gå inte i närheten av laddaren under åskväder
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det leda till elstötar.
Förvaras utom räckhåll för barn
Underlåtenhet att följa denna säkerhetsföreskrift kan medföra skada.
v
Undvik långvarig kontakt
För din säkerhet
Låt inte huden komma i kontakt med kameran, kommunikationsenheten,
batteriet eller laddaren under längre perioder medan produkterna är påslagna
eller används. Delar av produkten blir varma; om produkten är i direkt kontakt
med huden under längre perioder kan det leda till lågtemperaturbrännskador.
Följ säkerhetsföreskrifterna vid hantering av batterier
Batterier kan läcka eller explodera om de hanteras felaktigt. Följ dessa
säkerhetsföreskrifter vid hantering av batterier för denna produkt:
• Stäng av produkten innan du byter batteriet. Om du använder en nätadapter
får den inte vara ansluten till elnätet.
• Använd endast batterier som är godkända för användning i denna
utrustning.
• Försök inte att stoppa in batteriet upp och ner eller bakåtvänt.
• Kortslut inte batteriet och ta inte isär det.
• Utsätt inte batteriet för öppen låga eller hög värme.
• Produkten får inte sänkas ned i eller utsättas för vatten.
• Sätt tillbaka terminalskyddet vid transport av batteriet. Undvik att
transportera eller lagra batteriet tillsammans med metallföremål som
halsband eller hårnålar.
• Batterier kan läcka när de är helt urladdade. Ta därför ut batteriet när det är
urladdat, så undviker du att produkten skadas.
• Sätt på terminalskyddet och förvara batteriet svalt när det inte används.
• Omedelbart efter användning, eller när produkten drivs med batteri en
längre tid, kan batteriet bli varmt. Innan du tar ur batteriet, stäng av
produkten och låt batteriet svalna.
• Sluta genast att använda batteriet om det förändras (till exempel missfärgas
eller deformeras).
Får inte utsättas för höga temperaturer
Lämna inte enheten i ett stängt fordon i solen eller på andra platser med
mycket hög temperatur. Underlåtenhet att följa denna säkerhetsföreskrift kan
medföra brand eller skador på höljet eller inre delar.
CD-ROM
Cd-rom-skivorna som innehåller programvara och bruksanvisningar ska inte
spelas i ljudanläggningar. Om man spelar cd-rom i en cd-spelare avsedd för
musik kan man skada hörseln eller utrustningen.
Följ instruktionerna från sjukhus- och flygbolagspersonal
Denna produkt avger radiofrekvent strålning som kan störa medicinsk
utrustning och navigeringsutrustning. Stäng av produkten under start och
landning eller när du uppmanas att göra detta av flygbolags- eller
sjukhuspersonal.
vi
Anmärkningar
Anmärkningar
• Ingen del av de handböcker som medföljer denna produkt får mångfaldigas,
överföras, transkriberas, lagras i ett lagringssystem eller översättas till något
språk på något sätt utan föregående skriftlig tillåtelse från Nikon.
• Nikon förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna för den hård- och
mjukvara som beskrivs i dessa handböcker när som helst och utan
föregående meddelande.
• Nikon ansvarar inte för några skador som kan uppstå genom användning av
denna produkt.
• Vi har gjort allt för att säkerställa att informationen i dessa handböcker är
korrekt och fullständig. Vi är tacksamma om ni uppmärksammar Nikonrepresentanten i ert område på eventuella fel och utelämnanden (adress
tillhandahålls separat).
Denna produkt, som innehåller krypteringsmjukvara som har utvecklats i USA,
lyder under United States Export Administration Regulations och får inte
exporteras eller vidareexporteras till något land som omfattas av USA:s
varuembargo. För närvarande omfattas följande länder av detta embargo:
Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan och Syrien.
Meddelande till kunder i Europa
❏ Symbol för källsortering i europeiska länder
Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning måste lämnas
till separat insamling.
Följande gäller endast användare i europeiska länder:
• Den här produkten ska lämnas till separat insamling vid en särskild
insamlingsplats. Släng inte produkten tillsammans med det
vanliga hushållsavfallet.
• Separat insamling och återvinning hjälper till att spara på
naturresurserna och förhindrar den negativa påverkan på människors hälsa
och på miljön som kan inträffa vid felaktig kassering.
• Mer information får du från återförsäljaren eller av de lokala myndigheter
som ansvarar för avfallshanteringen där du bor.
vii
Innehåll
Vad UT-1 kan göra för dig........................................................................................... ii
För din säkerhet............................................................................................................. v
Anmärkningar ..............................................................................................................vii
Inledning .............................................................................1
UT-1:s delar...................................................................................................................... 2
Ansluta UT-1.................................................................................................................... 4
Ansluta WT-5 .......................................................................................................................................6
Lägen som stöds ........................................................................................................... 7
Arbetsföljd....................................................................................................................... 9
Använda UT-1 med en dator ........................................... 17
Kopiera nätverksprofiler till kameran ..................................................................18
Överföra bilder till en värddator............................................................................31
Ansluta UT-1 .....................................................................................................................................31
Överföra bilder................................................................................................................................34
Camera control ............................................................................................................39
Ansluta till datorn..........................................................................................................................39
Styra kameran..................................................................................................................................41
Överföra bilder till en ftp-server .................................... 45
Kopiera nätverksprofiler till kameran ..................................................................46
Anslut till ftp-servern.................................................................................................58
Överföra bilder.............................................................................................................61
viii
Menyguide ....................................................................... 67
Välj maskinvara............................................................................................................ 68
Nätverksinställningar................................................................................................ 68
Välja en nätverksprofil ................................................................................................................ 68
Radera nätverksprofiler.............................................................................................................. 69
Redigera ftp-serverprofiler ...................................................................................................... 69
Alternativ....................................................................................................................... 73
Autosänd............................................................................................................................................ 73
Radera efter sändning?.............................................................................................................. 73
Sänd fil som ...................................................................................................................................... 73
Skriv över vid samma namn................................................................................................... 74
Skydda om mark. för överf. ..................................................................................................... 74
Sänd mapp........................................................................................................................................ 74
Avmarkera alla? .............................................................................................................................. 74
Batteriinformation ........................................................................................................................ 75
Fördröjd automatisk avstängning....................................................................................... 75
MAC-adress....................................................................................................................................... 75
Firmwareversion ............................................................................................................................ 75
Bilagor .............................................................................. 77
Skapa en FTP-server .................................................................................................. 77
Windows 8/Windows 7 ............................................................................................................. 78
Windows Vista................................................................................................................................. 85
Windows XP ..................................................................................................................................... 92
Mac OS X 10.6.................................................................................................................................. 96
Skapa ftp-profiler med hjälp av kameramenyerna ........................................ 98
Felsökning...................................................................................................................101
Specifikationer...........................................................................................................102
Index .............................................................................................................................105
ix
A
Bakgrundskunskap
Den här handboken förutsätter grundläggande kunskaper om ftp-servrar
och lokala nätverk (LAN). För mer information om installation,
konfigurering och användning av enheter i ett nätverk, kontakta
tillverkaren eller nätverksadministratören.
A
Illustrationer
Om inget annat anges är alla dialogrutor, meddelanden och displayer för
programvara och operativsystem tagna från Windows 8 Pro eller Mac OS
X. Deras faktiska utseende och innehåll kan variera med det
operativsystem som används. För information om grundläggande
datoranvändning, se dokumentationen som medföljde datorn eller
operativsystemet.
A
Livslångt lärande
Som en del av Nikons åtagande ”Livslångt lärande” i fråga om
produktsupport och utbildning kommer informationen att uppdateras
löpande på följande webbplatser:
• För användare i USA: http://www.nikonusa.com/
• För användare i Europa och Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/
• För användare i Asien, Oceanien och Mellanöstern: http://www.nikon-asia.com/
Besök dessa sidor för att få den senaste informationen om produkter, tips,
svar på vanliga frågor (FAQ) samt allmänna råd om digitalfotografering.
Ytterligare information kan du få av Nikon-representanten i ditt område.
Se URL-adressen nedan för kontaktinformation:
http://imaging.nikon.com/
x
Inledning
Tack för att du har köpt en kommunikationsenhet UT-1 för
kompatibla Nikon-digitalkameror. Denna handbok är avsedd för
de som använder en digitalkamera D7100; läs den noggrant och
förvara den där alla som använder produkten kan läsa den.
Följande symboler och konventioner används i hela denna
handbok:
D
Denna ikon markerar varningar som bör läsas innan Nikonprodukten används, för att undvika skador på produkten.
A
Denna ikon markerar information som bör läsas innan enheten
används.
0
Denna ikon markerar hänvisningar till andra sidor i handboken.
Inledning
1
UT-1:s delar
UT-1:s delar
1
8
7
2
9
6
14
3
10
4
11
5
1
2
3
4
Yttre anslutningslock
Yttre anslutning
Strömbrytare.................... 33, 40 60
Statusindikeringar.................. 3, 37
POWER (STRÖM) (grön/gul),
LINK (LÄNK) (grön),
ERROR (FEL) (orange)
5 Ögla för rem
6 USB-anslutning ................ 4, 31, 58
2 Inledning
13
12
7 Skydd för
USB-anslutning .................4, 31, 58
8 Anslutningslock Ethernet
9 Ethernet-kontakt
10 Lock för strömkontakt ............... 11
11 Låsskruv
12 Fötter
13 Stativhållare
14 Batterifackets lock....................... 10
A
A
Medföljande tillbehör
Följande tillbehör levereras med UT-1 (batterier såsom EN-EL15 och
batteriladdare såsom MH-25 medföljer ej):
❏ Användarhandbok
❏ Kommunikationsenhet USB(denna handbok)
kabel B (för användning med
D800- och D800E-kameror)
❏ Garanti
❏ UF3-RU14, packning till USB❏ CD
kabel (för användning med D4-,
❏ Fodral
D800- och D800E-kameror)
❏ Kommunikationsenhet USBkabel A (för användning med D4- ❏ Anslutningslock för USB-kabel
UF-3 (för användning med D800och D7000-kameror)
och D800E-kameror)
UT-1:s delar
POWER-indikator
När UT-1 är på lyser POWER-lampan grönt för att visa att batteriet är
fulladdat eller att nätadaptern är ansluten. Vid batterinivåer under 10 %
blinkar den grönt för att varna för att batteriet behöver laddas. När UT-1
stängs av lyser POWER-lampan gult en kort stund medan produkten stängs
av.
Dessutom följer dessa tillbehör med när UT-1 köps som ett set med WT-5:
❏ Trådlös sändare WT-5
❏ Jobba trådlöst med en D4 digital
systemkamera och WT-5 trådlös
❏ WT-5 Användarhandbok
sändare
Inledning
3
Ansluta UT-1
Anslut UT-1 till D7100 med kabeln UC-E6 som medföljer kameran.
Ansluta UT-1
4 Inledning
A
Ansluta UT-1
Ansluta UT-1
UT-1 kan monteras på ett stativ eller på kamerans tillbehörssko. För att
montera UT-1 på kameran när en blixtenhet eller annat tillbehör är
monterat på tillbehörsskon, använd extra fäste SK-7.
För att montera UT-1 på kamerans tillbehörssko:
1 Ta bort locket för tillbehörsskon.
2 Skjut UT-1 på tillbehörsskon.
3 Dra åt låsskruven.
Inledning
5
Ansluta WT-5
Ansluta UT-1 / Ansluta WT-5
UT-1 kan användas i kombination med den extra trådlösa
sändaren WT-5 för att ansluta till trådlösa lokala nätverk. WT-5
ansluter som beskrivs nedan.
1
2
3
Öppna det yttre anslutningslocket på
UT-1.
Sätt i WT-5-kontakten helt i den yttre
anslutningen på UT-1.
Vrid det låsbara hjulet för att låsa fast
WT-5.
A
MAC-adressfiltering
Om nätverket använder filtrering av MAC-adress och UT-1 är ansluten till
en WT-5, måste filtret förses med MAC-adressen för WT-5. Efter att ha
anslutit WT-5, välj Nätverk > Alternativ > MAC-adress (075) i kamerans
inställningsmeny och notera de trådlösa MAC-adresserna och Ethernet
MAC-adresserna.
6 Inledning
Lägen som stöds
FTP-överföring (045)
Bildöverföring (031)
Camera control (039)
Överför nya eller existerande fotografier och
filmer till värddatorn.
Styr kameran från en dator genom att använda
programmet Camera Control Pro 2 (säljs separat).
Lägen som stöds
UT-1 ansluter kameran till Ethernet och, med en trådlös sändare
WT-5 (säljs separat), till trådlösa nätverk. Fotografier på kameran
kan sedan överföras till en dator eller ftp-server och kameran kan
fjärrstyras från en dator. UT-1 stödjer följande funktioner:
Innan data kan överföras över ett trådlöst nätverk eller Ethernetnätverk måste kameran förses med en nätverksprofil som ger
information om värddatorn eller ftp-servern.
Inledning
7
A
Lägen som stöds
FTP-servrar
Servrar kan konfigureras med standard ftp-tjänster som följer med de
operativsystem som stöds, såsom IIS (Internet Information Services).
Anslutning till datorer på andra nätverk via en router, Internet ftpanslutningar och ftp-servrar som körs på programvara från tredje part
stöds inte.
A
Ethernet-anslutning
Inga justeringar av de trådlösa LAN-inställningarna behövs när kameran
ansluts till ett LAN med en Ethernet-kabel.
A
Routers
Anslutning till datorer i andra nätverk via en router stöds inte.
A
Brandväggsinställningar
UT-1 använder TCP-portarna 21 och 32768 till 61000 för ftp och TCP-port
15740 och UDP-port 5353 vid anslutning till en dator. Datorns
brandväggar måste vara konfigurerade för att tillåta åtkomst till dessa
portar, annars kan datorn kanske att inte nå UT-1.
8 Inledning
Arbetsföljd
1 Ställ in UT-1 och installera programvara.
1-1 Förbereda UT-1 (010)
1-2 Installera Wireless Transmitter Utility (012)
Arbetsföljd
När UT-1 används för första gången, följ stegen nedan för att ställa
in UT-1, installera den programvara som behövs och överföra
bilder till datorn.
2 Överföra bilder.
Överföra bilder till en värddator (017).
2-1 Kopiera nätverksprofiler till kameran
2-2 Ansluta UT-1
2-3 Överföra bilder
Överföra bilder till en ftp-server (045).
2-1 Kopiera nätverksprofiler till kameran
2-2 Anslut till ftp-servern
2-3 Överföra bilder
Inledning
9
Förbereda UT-1
Arbetsföljd
❏ Sätta i batteriet
För att förhindra strömavbrott vid inställning eller uppladdning,
ska du använda ett fulladdat batteri eller en separat såld
nätadapter. UT-1 fungerar med ett EN-EL15 uppladdningsbart
litiumjon-batteri; inga andra batterier kan användas.
1
2
3
Skjut (q) och öppna (w) luckan för
batterifacket.
Sätt i batteriet i den riktning som visas.
För säkerhetsföreskrifter och information
om hur man laddar batteriet, se
handböckerna för batteriet och laddaren.
Stäng luckan för batterifacket.
10 Inledning
A
Ta ut batteriet
Var försiktig så att du inte tappar batteriet när du
öppnar luckan för batterifacket och tar ur batteriet
som visas till höger.
Arbetsföljd
A
Standby-läge
När den kopplas bort från kameran stängs UT-1 av automatiskt efter den
fördröjning som valts för Alternativ > Fördröjd automatisk
avstängning i Nätverk menyn (075), vilket minskar urladdning av
batteriet.
A
Batterinivå
Nivån på det batteri som satts in i UT-1 kan erhållas genom att man
ansluter UT-1 till kameran (031, 58) och kontrollerar batterinivån med
Batteriinformation-alternativet (075) i kamerans inställningsmeny.
A
Använda en nätadapter
En strömkontakt EP-5B och nätadapter EH-5b eller EH-5/EH-5a (säljs
separat) kan också användas för att driva kameran när UT-1 är ansluten.
Sätt i strömkontakten så som visas nedan.
Öppna batterifacket (qw) och locken på strömkontakterna (e) på UT-1
och sätt sedan i strömkontakten EP-5B i den riktning som visas (r).
Placera strömkontakten så att den löper genom strömkontaktsfacket (t)
och stäng luckan för batterifacket.
Inledning
11
Installera Wireless Transmitter Utility
Arbetsföljd
Detta avsnitt beskriver hur du installerar Wireless Transmitter
Utility. Wireless Transmitter Utility används för att kopiera
nätverksprofiler till kameran och behövs när du konfigurerar
kameran för anslutning till en dator i bildöverförings- och camera
control-läge (antingen Wireless Transmitter Utilitys eller kamerans
menyer kan användas för anslutning till ftp-servrar i ftpöverföringsläge; se sida 98 för information om att använda
kamerans menyer för ftp).
Följ stegen nedan för att installera Wireless Transmitter Utility
under Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP eller
Mac OS X.
❏ Systemkrav
Innan du använder UT-1, WT-5 eller Wireless Transmitter Utility,
kontrollera att ditt system uppfyller följande krav:
Nikon D4, D800, D800E, D7100 och D7000 digitala
spegelreflexkameror. För information om nyare modeller
stödjer UT-1 eller inte, se kamerans handbok.
Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL15 eller
Strömkälla
strömkontakt EP-5B och nätadapter EH-5b (säljs separat)
Förinstallerade versioner av Windows 8 (64- och
32-bitarsversioner), Windows 7 (Service Pack 1, 64- och
32-bitarsversioner), Windows Vista (Service Pack 2, 64- och
2
OS
32-bitarsversioner), Windows XP (Service Pack 3, endast
32-bitarsversion), eller Mac OS X version 10.6, 10.7 eller
10.8 (endast Intel-processorer).
Kamera 1
12 Inledning
Nätverk
Arbetsföljd
Diverse
• Trådlös: trådlös sändare WT-5 och accesspunkt för trådlöst
lokalt nätverk eller dator med inbyggd eller extern
trådlös nätverksadapter (IEEE 802.11n, 802.11b, 802.11g
eller 802.11a-kompatibel).
• Ethernet: Ethernet-kabel och dator med inbyggd eller
extern Ethernet-port (100 base-TX eller 10 base-T)
• Wireless Transmitter Utility: krävs för att kopiera datorprofiler
till kamera. 3
• USB: den bifogade USB-kabeln och en dator med inbyggd
USB-port behövs när man kopierar nätverksprofiler till
kameran. 4
1. Var noga med att uppdatera till de senaste versionerna av UT-1 firmware
och medföljande programvara. Användare av D7100 måste uppdatera
UT-1:s firmware till version 1.1 eller senare och Wireless Transmitter Utility
till version 1.4.0 eller senare.
2. För den senaste informationen om vilka operativsystem som stöds, se
Nikons webbsajt för ditt område (0x).
3. Krävs inte för anslutning till ftp-servrar.
4. Anslut kameran direkt till datorn. Kameran fungerar kanske inte som förväntat
vid anslutning via en hubb, en förlängningskabel eller ett tangentbord.
Inledning
13
❏ Installering av programvara
Arbetsföljd
Innan du ansluter till ett nätverk, installera Wireless Transmitter
Utility. Wireless Transmitter Utility kan användas för att skapa
nätverksprofiler.
Innan du installerar programvaran, kontrollera att din dator
uppfyller systemkraven på sida 12. Se till att uppdatera till senaste
versionerna av Wireless Transmitter Utility och kamerans och
UT-1:s firmware. Användare av D7100 måste uppdatera UT-1:s
firmware till version 1.1 eller senare och Wireless Transmitter Utility
till version 1.4.0 eller senare.
1
Dubbelklicka på installationsikonen.
Med hjälp av den medföljande CD:n, ladda ned
Wireless Transmitter Utility från en Nikon
webplats. När nedladdningen är avslutad,
dubbelklicka på installationsikonen.
2
Välj ett språk (endast Windows).
Välj ett språk och klicka på Nästa.
q Välj språk
w Klicka på Nästa
14 Inledning
3
Starta installationsprogrammet.
4
Windows
Mac OS
Klicka på Nästa
Klicka på Fortsätt
Arbetsföljd
Klicka på Nästa (Windows) eller Fortsätt (Mac OS) och följ
anvisningarna på skärmen.
Avsluta installationsprogrammet.
Klicka på OK (Windows) eller Stäng (Mac OS) när installationen är
slutförd.
A
Windows
Mac OS
Klicka på OK
Klicka på Stäng
Inställningsverktyg för WT-4
Wireless Transmitter Utility måste installeras igen om WT-4 Setup Utility
eller något annat Nikon-program för trådlösa nätverk installeras efter att
installationen är slutförd.
Inledning
15
Arbetsföljd
16 Inledning
Använda UT-1 med
en dator
UT-1 kan användas i följande lägen:
• Bildöverföring: Överföra bilder till en dator.
• Camera control: Styr kameran från en dator med Camera Control
Pro 2 (säljs separat).
Arbetsflödet för var och ett av dessa lägen visas nedan.
1 Kopiera nätverksprofiler till kameran (018).
2 Överföra bilder.
Överföra bilder till en värddator (031–38).
2-1 Ansluta UT-1
2-2 Överföra bilder
Camera control (039–43).
2-1 Ansluta till datorn
2-2 Styra kameran
D
Innan anslutning
Slutför nätverksinställningarna på datorn innan du ansluter.
Använda UT-1 med en dator
17
Kopiera nätverksprofiler till kameran
Kopiera nätverksprofiler till
kameran
Innan du kopierar nätverksprofiler, kontrollera att datorn körs och
att användaren är inloggad.
1
Anslut USB-kabeln som medföljer kameran.
2
Sätt på kameran.
3
Strömbrytare
Starta Wireless Transmitter Utility.
• Windows: Dubbelklicka på ikonen för Wireless Transmitter
Utility på skrivbordet.
• Mac OS X: Klicka på ikonen för Wireless Transmitter Utility i
dockan.
18 Använda UT-1 med en dator
4
Följande dialogruta visas; klicka Nästa.
Kopiera nätverksprofiler till kameran
5
Välj Kabelanslutet nätverk när en Ethernet-anslutning
används, WT-5 (trådlöst nätverk) vid anslutning till ett
trådlöst nätverk med WT-5.
Använda UT-1 med en dator
19
6
Välj Lägg till/Redigera profiler och klicka Nästa.
Kopiera nätverksprofiler till kameran
20 Använda UT-1 med en dator
A
Använda UT-1 med en dator
Kopiera nätverksprofiler till kameran
Dialogrutan ”Välj åtgärd”
De andra åtgärderna i dialogrutan ”Välj åtgärd” beskrivs nedan.
• Ändra lösenord: Dialogrutan som ses till
höger visas. Om ett lösenord anges i
denna dialogruta så visar Wireless
Transmitter Utility en uppmaning om
att ange lösenord när kameran ansluts
till andra datorer. När korrekt lösenord
har angetts visas inte rutan igen. För
att byta ett befintligt lösenord, ange
det gamla lösenordet innan du skriver
in det nya. För att ta bort lösenordet,
välj Återställ lösenord (profilerna
tas bort) och klickar på Nästa. Notera
att återställning av lösenordet tar bort alla befintliga enhetsprofiler från
kameran. Klicka på Föregående för att avsluta utan att ändra
lösenordsinställningar.
• Konfigurera bildmapp: Dialogrutan till
höger kommer att visas. Denna skärm
ger dig möjlighet att välja målmapp
när du överför bilder till din dator i
bildöverföringsläge. Klicka på
knappen Bläddra... för att välja mål
för bilder som överförs till datorn
(kameran behöver inte vara ansluten
för denna funktion). Standardmålet är
mappen “Wireless Transmitter Utility” i
“\Users\(användarnamn)\Pictures”
(Windows) eller “/Users/
(användarnamn)/Pictures” (Mac OS).
• Öppna i ViewNX 2: Om detta alternativ väljs kommer överförda bilder att
visas i ViewNX 2 när anslutningen till UT-1 avslutas. Detta alternativ är
endast tillgängligt om ViewNX 2 är installerat.
21
7
Välj Lägg till profil och klicka Nästa.
Kopiera nätverksprofiler till kameran
22 Använda UT-1 med en dator
8
Kopiera nätverksprofiler till kameran
Ange följande information och klicka Nästa:
• Profilnamn: Skriv ett namn med upp till 16 tecken.
• Anslutningstyp: Välj Bildöverföring eller Camera control.
Om du ansluter via Ethernet, gå vidare till steg 11.
Använda UT-1 med en dator
23
9
Välj Manuell installation (för avancerade användare) och
klicka Nästa.
Kopiera nätverksprofiler till kameran
24 Använda UT-1 med en dator
A
Kopiera nätverksprofiler till kameran
”Automatisk installation”
Välj Automatisk installation (rekommenderas) när du använder ett
nätverk för första gången med hjälp av en UT-1 ansluten till en WT-5.
Följande dialogruta visas; välj Ad hoc, eller välj Infrastrukturnätverk
(rekommenderas) och välj ett nätverk från rullgardinsmenyn. Klicka
på Nästa för att gå vidare till steg 11 (028).
Alternativet Automatisk installation (rekommenderas) kan inte
användas med befintliga nätverksprofiler, tredje parts trådlösa
nätverksadaptrar, nätverk som använder statiska IP-adresser eller
Mac OS X.
Använda UT-1 med en dator
25
10 Ange följande information och klicka Nästa.
Kopiera nätverksprofiler till kameran
• Nätverksnamn (SSID): Ange ett nätverksnamn eller välj i listan
över befintliga nätverk. Ändra inte namnet om det
tillhandahölls automatiskt.
• Kommunikationsläge: Välj Infrastruktur eller Ad hoc.
• Kanal: Välj en kanal (endast ad hoc; i infrastrukturläge väljer
UT-1 kanal automatiskt). Observera att om en matchande
SSID upptäcks på en annan kanal kan UT-1 komma att byta
kanal automatiskt.
• Autentisering: Den autentisering som används i nätverket. Välj
mellan öppet system, delad nyckel, WPA-PSK och WPA2-PSK
(infrastruktur) eller mellan öppet system och delad nyckel
(ad hoc).
• Kryptering: Den kryptering som används i nätverket. Vilka
alternativ som är tillgängliga beror på vilken autentisering
som används.
Öppen: Ingen kryptering; 64- eller 128-bitars WEP
Delad: 64- eller 128-bitars WEP
WPA-PSK: TKIP; AES
WPA2-PSK: AES
• Krypteringsnyckel: Om kryptering används i nätverket anger du
nätverksnyckeln. Antalet tecken beror på vilken typ av
nyckel som används:
Antal tecken (ASCII)
Antal tecken (hex)
WEP (64 bitar)
5
10
WEP (128 bitar)
13
26
TKIP, AES
8–63
64
Notera att beroende på enheten och nyckelinställningen
som används, kanske UT-1 inte kan ansluta. Om detta
inträffar, pröva att välja en annan nyckelinställning.
• Nyckelindex: Om WEP64 eller WEP128 väljs för Kryptering,
ska du välja ett nyckelindex (standardindex är 1). Ett
nyckelindex behövs inte när Ingen kryptering väljs.
26 Använda UT-1 med en dator
Kopiera nätverksprofiler till kameran
27
Använda UT-1 med en dator
11 Om nätverket är konfigurerat att tillhandahålla IP-adresser
Kopiera nätverksprofiler till kameran
automatiskt med en DHCP-server eller Auto IP, välj Erhåll
automatiskt och klicka på Nästa. Avmarkera annars detta
alternativ och ange följande information innan du klickar på
Nästa:
• Erhåll automatiskt: Välj detta alternativ om nätverket är
konfigurerat för att tillhandahålla IP-adresser automatiskt.
Om det inte finns en DHCP-server i nätverket tillhandahålls
adresserna av Auto IP.
• Adress: Om nätverket är konfigurerat för manuell IPadressering, ange en IP-adress för UT-1.
• Mask: Om nätverket är konfigurerat för manuell IPadressering, ange en subnätmask för UT-1.
• Använd gateway: Om nätverket kräver en gatewayadress, välj
detta alternativ och ange adressen som tillhandahölls av
nätverksadministratören.
• Aktivera DNS: Om en domännamnserver (DNS) existerar i
nätverket, välj detta alternativ och ange adressen som
tillhandahölls av nätverksadministratören.
28 Använda UT-1 med en dator
12 Kontrollera att inställningarna är korrekta och klicka Nästa.
Kopiera nätverksprofiler till kameran
13 Välj Stäng guiden och klicka Nästa.
Använda UT-1 med en dator
29
14 Stäng av kameran och dra ut USB-kabeln.
Kopiera nätverksprofiler till kameran
Nätverksprofilen har nu kopierats till kameran. Fortsätt till
”Överföra bilder till en värddator” (031), eller ”Camera control”
(039).
30 Använda UT-1 med en dator
Överföra bilder till en värddator
1
2
Stäng av kameran och sätt i minneskortet
med bilderna som ska sändas (kortet kan
sättas in i vilket fack som helst).
8GB
Innan du ansluter UT-1, kontrollera att värddatorn körs och att
användaren är inloggad.
Öppna USB-anslutningslocket på UT-1
och anslut enheten till D7100 med USBkabeln som medföljer kameran.
Använda UT-1 med en dator
Överföra bilder till en värddator / Ansluta UT-1
Ansluta UT-1
31
3
Anslut Ethernet-kabeln eller den trådlösa sändaren.
Överföra bilder till en värddator / Ansluta UT-1
Ethernet-nätverk: Kontrollera att kameran är avstängd och anslut
Ethernet-kabeln till datorn och UT-1 så som visas. Använd inte
våld och sätt inte i kontakterna snett.
Trådlösa nätverk: Anslut den trådlösa sändaren WT-5 som
beskrivs på sida 6.
4
Sätt på kameran.
5
Välj nätverkstypen.
Strömbrytare
I kamerans inställningsmeny, öppna
Nätverk > Välj maskinvara och markera
Kabelanslutet nätverk eller Trådlöst
nätverk. Tryck på 2 för att välja det
markerade alternativet och återgå till
nätverksmenyn.
32 Använda UT-1 med en dator
6
Visa nätverksprofiler.
7
8
9
Välj Nätverk > Alternativ och justera
inställningarna enligt beskrivningen på
sidorna 73–75.
Slå på UT-1 genom att trycka in
strömbrytaren i ungefär en sekund.
Strömbrytare
Överföra bilder till en värddator / Ansluta UT-1
I inställningsmenyn, välj Nätverk >
Nätverksinställningar för att visa
profillistan. Bildöverföringsprofiler
indikeras med en K-ikon. Markera en
profil och tryck på 2 för att välja den
markerade profilen och återgå till nätverksmenyn.
Kontrollera att den valda profilen visas i
grönt på den högsta nivån i
nätverksmenyn. För information om vad
som ska göras om ett fel visas, se
“Felsökning” (0101).
Använda UT-1 med en dator
33
Överföra bilder
Överföra bilder till en värddator / Överföra bilder
1
Tryck på knappen K om du vill visa bilder från minneskortet.
Visa den första bilden som ska sändas i enbildsuppspelning
eller markera den i listan med miniatyrer.
2
Tryck på P. Bilden markeras med en vit
“sänd”-ikon och överföringen startar
omedelbart. Under överföring markeras
bilder med en grön “sänder”-ikon.
Upprepa dessa steg för att sända
ytterligare bilder (bilder sänds i den
ordning de markeras).
Bilder som har överförts markeras med en
blå ”sänt”-ikon. Bilder kan sändas på nytt
genom att använda inställningarna som
beskrivs ovan för att ändra den blå ”sänt”
-ikonen till en vit ”sänd”-ikon.
A
Retuschera
När UT-1 är ansluten fungerar kamerans P-knapp under bildvisning för att
välja bilder för överföring i ftp- och bildöverföringsläge. Andra
bildvisningsåtgärder som använder P-knappen, så som Jämförelse sida
vid sida kan inte användas, även om kameran för närvarande inte är
ansluten till ett nätverk. Men dessa funktioner kan användas genom att
välja ett annat alternativ än FTP-överföring eller Bildöverföring för
Anslutningstyp.
34 Använda UT-1 med en dator
3
Strömbrytare
❏ Avbryta överföringen
För att avbryta överföringen av bilder
markerade med en vit “sänd”-ikon eller grön
“sänder”-ikon, välj bilderna under
bildvisning och tryck på P. Ikonen tas bort.
Överföringen avbryts också om du gör något av följande:
• Stäng av kameran eller UT-1
• Välj Ja för Nätverk > Alternativ > Avmarkera alla?
Överföra bilder till en värddator / Överföra bilder
Stäng av UT-1 genom att trycka in
strömbrytaren i ungefär en sekund.
Koppla ur USB-kabeln och UT-1. Den
destinationsmapp som valdes i Wireless
Transmitter Utility (021) öppnas
automatiskt när anslutningen mellan
datorn och UT-1 avbryts.
D
Under överföring
Ta inte ur minneskortet eller koppla bort Ethernetkabeln under
överföringen.
A
Intervalltimerfotografering
Välj högre värden för väntelägestimern innan intervalltimerfotografering
påbörjas.
A
Förlust av signal
Överföringen kan avbrytas om signalen förloras (037). Överföringen kan
återupptas genom att man stänger av UT-1 och sätter på den igen.
A
Stänga av kameran
”Sänd”-markeringen kommer att sparas om kameran eller UT-1 stängs av
medan överföringen pågår. Överföring av bilder markerade med en
”sänd” -ikon kommer att återupptas när kameran eller UT-1 sätts på.
Använda UT-1 med en dator
35
❏ Överföringsstatus
Under uppspelning visas status för bilder som har markerats för
överföring så här:
Överföra bilder till en värddator / Överföra bilder
a: ”Sänd”
Bilder som har markerats för överföring
markeras med en vit a-ikon.
b: ”Sänder”
Under överföringen visas en grön b-ikon.
c: ”Sänt”
Bilder som har överförts markeras med en blå
c-ikon.
A
Ta bort ikonerna ”sänd”, ”sänder” och ”sänt”
Du kan ta bort ikonerna ”sänd”, ”sänder” och ”sänt” från alla bilder genom
att välja Ja för Nätverk > Alternativ > Avmarkera alla? (074).
36 Använda UT-1 med en dator
❏ Nätverksstatus
Statusindikeringar
POWER-lampan lyser när UT-1 är på.
Signalens kvalitet visas av LINK-lampan: ju
snabbare lysdioden blinkar, desto bättre
signal och data kan överföras snabbare.
ERROR-lampan blinkar när ett fel har inträffat.
Status
UT-1 av
USB-kabel ej ansluten
Ansluter till värd
Väntar på att sända eller sänder data
Anslutningsfel
Fel i UT-1:s hårdvara eller batteri
Statusindikeringar
POWER
(STRÖM)
LINK
(LÄNK)
ERROR
(FEL)
I (av)
I (av)
I (av)
K (på)
I (av)
I (av)
K (på)
K (på)
I (av)
K (på)
H (blinkar)
I (av)
K (på)
I (av)
H (blinkar)
Överföra bilder till en värddator / Överföra bilder
Statusen för länken mellan värden och UT-1 visas av
statusindikeringarna och av displayen i översta nivån på
nätverksmenyn.
H (blinkar) H (blinkar) H (blinkar)
Använda UT-1 med en dator
37
Statusvisning
Nätverksstatusen visas även på den översta nivån i
nätverksmenyn.
Överföra bilder till en värddator / Överföra bilder
e, f: Uppskattad
tid som krävs för att
sända återstående
bilder.
Batterinivå: En
femnivåersdisplay
som visar batteriets
laddningstillstånd i
UT-1.
38 Använda UT-1 med en dator
Statusområde: Status för anslutningen
till värddatorn. Värddatorns namn
visas med grön färg när en anslutning
upprättas. Under överföring av filer
visar statusrutan ”Sänder nu”, följt av
namnet på den fil som sänds.
Eventuella fel som uppstår under
överföringen visas även här (0101).
Signalstyrka: Trådlös signalstyrka.
Ethernet-anslutningar visas genom
d.
Camera control
Ansluta till datorn
Innan du ansluter UT-1, kontrollera att värddatorn körs och att
användaren är inloggad.
1
2
Efter att kameran stängts av, öppna USB-anslutningslocket på
UT-1 och anslut enheten till D7100 med USB-kabeln som
medföljer kameran.
Camera control / Ansluta till datorn
I camera control-läge kan en kamera utrustad med en UT-1 styras
via ett trådlöst eller Ethernet-nätverk från en dator som kör
Camera Control Pro 2 (säljs separat), och bilder sparas direkt på
datorns hårddisk istället för på kamerans minneskort (filmer sparas
fortfarande på minneskortet och kan därför endast spelas in när
ett minneskort finns isatt i kameran).
Anslut Ethernet-kabeln eller den trådlösa sändaren.
Ethernet-nätverk: För att få åtkomst till nätverket via Ethernet,
kontrollera att kameran är avstängd och anslut Ethernet-kabeln
till datorn och UT-1 så som visas. Använd inte våld och sätt inte i
kontakterna snett.
Trådlösa nätverk: Anslut den trådlösa sändaren WT-5 som
beskrivs på sida 6.
Använda UT-1 med en dator
39
Camera control / Ansluta till datorn
3
Sätt på kameran.
4
Välj nätverkstypen.
Strömbrytare
I kamerans inställningsmeny, öppna
Nätverk > Välj maskinvara och markera
Kabelanslutet nätverk eller Trådlöst
nätverk. Tryck på 2 för att välja det
markerade alternativet och återgå till
nätverksmenyn.
5
Visa nätverksprofiler.
I inställningsmenyn, välj Nätverk >
Nätverksinställningar för att visa
profillistan. Camera control-profiler
indikeras med en L-ikon. Markera en
profil och tryck på 2 för att välja den
markerade profilen och återgå till nätverksmenyn.
6
7
Slå på UT-1 genom att trycka in
strömbrytaren i ungefär en sekund.
När en anslutning upprättats visas
nätverksnamnet i grönt i översta nivån på
nätverksmenyn. För information om vad
som ska göras om ett fel visas, se
“Felsökning” (0101).
40 Använda UT-1 med en dator
Strömbrytare
Styra kameran
3
4
Slutför stegen i ”Ansluta till datorn” (039).
Starta Camera Control Pro 2 på värddatorn och bekräfta att
”PC” visas på kamerans kontrollpanel.
Styr kameran enligt beskrivningen i Camera Control Pro 2:s
handbok eller onlinehjälpen.
När överföringen är slutförd, tryck på
strömbrytaren i cirka en sekund för att
stänga av UT-1 och koppla sedan ur
USB-kabeln.
Strömbrytare
Camera control / Styra kameran
1
2
D
Trådlösa nätverk
Det kan behövas mer tid för att fullborda operationerna i trådlösa nätverk.
D
Ethernet-nätverk: Dra inte ut Ethernet-kabeln
Dra inte ut Ethernet-kabeln medan kameran är på.
A
Trådlösa nätverk: Förlust av signal under överföring
Om signalen förloras kan anslutningen avbrytas medan bilder överförs till
Camera Control Pro 2. Om ERROR-lampan på UT-1 blinkar (02), stäng då
av UT-1 och slå sedan på den igen. Överföringen fortsätter när
anslutningen återupprättas. Stäng inte av kameran. Överföringen kan
inte fortsätta när kameran har stängts av.
Använda UT-1 med en dator
41
❏ Nätverksstatus
Camera control / Styra kameran
Statusen för länken mellan värden och UT-1 visas av
statusindikeringarna och av displayen i översta nivån på
nätverksmenyn.
Statusindikeringar
POWER-lampan lyser när UT-1 är på.
Signalens kvalitet visas av LINK-lampan: ju
snabbare lysdioden blinkar, desto bättre
signal och data kan överföras snabbare.
ERROR-lampan blinkar när ett fel har inträffat.
Status
POWER
(STRÖM)
Statusindikeringar
LINK
(LÄNK)
ERROR
(FEL)
I (av)
I (av)
I (av)
UT-1 av
K (på)
I (av)
I (av)
USB-kabel ej ansluten
K (på)
K (på)
I (av)
Ansluter till värd
K (på)
H (blinkar)
I (av)
Väntar på att sända eller sänder data
K (på)
I (av)
H (blinkar)
Anslutningsfel
H (blinkar) H (blinkar) H (blinkar)
Fel i UT-1:s hårdvara eller batteri
42 Använda UT-1 med en dator
Statusvisning
Nätverksstatusen visas även på den översta nivån i
nätverksmenyn.
Signalstyrka: Trådlös signalstyrka.
Ethernet-anslutningar visas genom d.
Använda UT-1 med en dator
Camera control / Styra kameran
Batterinivå: En
femnivåersdisplay
som visar batteriets
laddningstillstånd i
UT-1.
Statusområde: Status för anslutningen
till värddatorn. Värddatorns namn
visas med grön färg när en anslutning
upprättas. Eventuella fel som uppstår
under överföringen visas även här
(0101).
43
Camera control / Styra kameran
44 Använda UT-1 med en dator
Överföra bilder till en
ftp-server
Följ stegen nedan för att överföra bilder till en ftp-server över
trådlösa nätverk eller Ethernet-nätverk.
1 Kopiera nätverksprofiler till kameran (046)
2 Anslut till ftp-servern (058)
3 Överföra bilder (061)
D
Innan anslutning
Konfigurera servern innan anslutning. Servrar kan konfigureras med
standard ftp-tjänster som följer med de operativsystem som stöds, som IIS
(Internet Information Services). Anslutning till datorer på andra nätverk
via en router, Internet ftp-anslutningar och ftp-servrar som körs på
programvara från tredje part stöds inte.
Överföra bilder till en ftp-server
45
Kopiera nätverksprofiler till kameran
Kopiera nätverksprofiler till
kameran
Innan du kopierar nätverksprofiler, kontrollera att datorn körs och
att användaren är inloggad.
1
Anslut USB-kabeln som medföljer kameran.
2
Sätt på kameran.
3
Strömbrytare
Starta Wireless Transmitter Utility.
• Windows: Dubbelklicka på ikonen för Wireless Transmitter
Utility på skrivbordet.
• Mac OS X: Klicka på ikonen för Wireless Transmitter Utility i
dockan.
46 Överföra bilder till en ftp-server
4
Följande dialogruta visas; klicka Nästa.
Kopiera nätverksprofiler till kameran
5
Välj Kabelanslutet nätverk när en Ethernet-anslutning
används, WT-5 (trådlöst nätverk) vid anslutning till ett
trådlöst nätverk med WT-5.
Överföra bilder till en ftp-server
47
Välj Lägg till/Redigera profiler och klicka på Nästa.
7
Välj Lägg till profil och klicka på Nästa.
Kopiera nätverksprofiler till kameran
6
48 Överföra bilder till en ftp-server
8
Kopiera nätverksprofiler till kameran
Ange följande information och klicka Nästa:
• Profilnamn: Skriv ett namn med upp till 16 tecken.
• Anslutningstyp: Välj FTP-överföring.
Om du ansluter via Ethernet, gå vidare till steg 11.
Överföra bilder till en ftp-server
49
9
Välj Manuell installation (för avancerade användare) och
klicka Nästa.
Kopiera nätverksprofiler till kameran
50 Överföra bilder till en ftp-server
A
Kopiera nätverksprofiler till kameran
”Automatisk installation”
Välj Automatisk installation (rekommenderas) när du använder ett
nätverk för första gången med hjälp av en UT-1 ansluten till en WT-5.
Följande dialogruta visas; välj Använd ad-hoc-nätverk, eller välj
Infrastrukturnätverk (rekommenderas) och välj ett nätverk från
rullgardinsmenyn. Klicka på Nästa för att gå vidare till steg 11 (054).
Alternativet Automatisk installation (rekommenderas) kan inte
användas med befintliga nätverksprofiler, tredje parts trådlösa
nätverksadaptrar, nätverk som använder statiska IP-adresser eller
Mac OS X.
Överföra bilder till en ftp-server
51
10 Ange följande information och klicka Nästa.
Kopiera nätverksprofiler till kameran
• Nätverksnamn (SSID): Ange ett nätverksnamn eller välj ett i
listan över befintliga nätverk. Ändra inte namnet om det
anges automatiskt.
• Kommunikationsläge: Välj Infrastruktur eller Ad hoc.
• Kanal: Välj en kanal (endast ad hoc; i infrastrukturläge väljer
UT-1 kanal automatiskt). Observera att om en matchande
SSID hittas på en annan kanal kan UT-1 komma att byta
kanal automatiskt.
• Autentisering: Den autentisering som används i nätverket. Välj
mellan öppet system, delad nyckel, WPA-PSK och WPA2-PSK
(infrastruktur) eller mellan öppet system och delad nyckel
(ad hoc).
• Kryptering: Den kryptering som används i nätverket. Vilka
alternativ som är tillgängliga beror på vilken autentisering
som används.
Öppen: Ingen kryptering; 64- eller 128-bitars WEP
Delad: 64- eller 128-bitars WEP
WPA-PSK: TKIP; AES
WPA2-PSK: AES
• Krypteringsnyckel: Om kryptering används i nätverket anger du
nätverksnyckeln. Antalet tecken beror på vilken typ av
nyckel som används:
Antal tecken (ASCII)
Antal tecken (hex)
WEP (64 bitar)
5
10
WEP (128 bitar)
13
26
TKIP, AES
8–63
64
Notera att beroende på enheten och nyckelinställningen
som används, kanske UT-1 inte kan ansluta. Om detta
inträffar, pröva att välja en annan nyckelinställning.
• Nyckelindex: Om WEP64 eller WEP128 väljs för Kryptering,
ska du välja ett nyckelindex (standardindex är 1). Ett
nyckelindex behövs inte när Ingen kryptering väljs.
52 Överföra bilder till en ftp-server
Kopiera nätverksprofiler till kameran
53
Överföra bilder till en ftp-server
11 Avmarkera Erhåll automatiskt och ange följande
Kopiera nätverksprofiler till kameran
information. Klicka på Nästa för att fortsätta när inmatningen
är avslutad.
• Adress: Ange en IP-adress för UT-1.
• Mask: Ange en mask för UT-1.
• Använd gateway: Om nätverket kräver en gateway-adress,
väljer du detta alternativ och anger adressen som
tillhandahölls av nätverksadministratören.
• Aktivera DNS: Om en domännamnserver (DNS) existerar i
nätverket, väljer du detta alternativ och anger adressen som
tillhandahölls av nätverksadministratören.
54 Överföra bilder till en ftp-server
12 Ange ftp-inställningar och klicka på Nästa.
Överföra bilder till en ftp-server
Kopiera nätverksprofiler till kameran
• Adress: Ange ftp-serverns URL- eller IP-adress.
• Port: Ange ftp-serverns portnummer.
• Mapp: Välj den mapp som bilder ska överföras till. Om ingen
mapp anges kommer bilder att överföras till
hemmamappen.
• Servertyp: Välj FTP eller SFTP.
• Anonym inloggning: Välj detta alternativ för anonym
inloggning, eller lämna detta alternativ omarkerat för att
uppge Användar-ID och Lösenord.
• Använd proxyserver: Om en proxyserver krävs för ftp, markera
detta alternativ och ange IP-adressen och portnumret för
proxyservern.
• PASV-läge: Välj detta alternativ om du vill använda PASV-läge.
55
13 Kontrollera att inställningarna är korrekta och klicka Nästa.
Kopiera nätverksprofiler till kameran
14 Välj Stäng guiden och klicka Nästa.
56 Överföra bilder till en ftp-server
15 Stäng av kameran och dra ut USB-kabeln.
Överföra bilder till en ftp-server
Kopiera nätverksprofiler till kameran
Nätverksprofilen har nu kopierats till kameran. Fortsätt till ”Anslut
till ftp-servern” (058).
57
Anslut till ftp-servern
1
2
Stäng av kameran och sätt i minneskortet
med bilderna som ska sändas (kortet kan
sättas in i vilket fack som helst).
Öppna USB-anslutningslocket på UT-1
och anslut enheten till D7100 med USBkabeln som medföljer kameran.
58 Överföra bilder till en ftp-server
8GB
Anslut till ftp-servern
Innan du ansluter UT-1, kontrollera att värddatorn körs och att
användaren är inloggad.
3
Anslut Ethernet-kabeln eller den trådlösa sändaren.
Anslut till ftp-servern
Ethernet-nätverk: För att få åtkomst till nätverket via Ethernet,
kontrollera att kameran är avstängd och anslut Ethernetkabeln till datorn och UT-1 så som visas. Använd inte våld och
sätt inte i kontakterna snett.
Trådlösa nätverk: Anslut den trådlösa sändaren WT-5 som
beskrivs på sida 6.
4
Sätt på kameran.
5
Välj nätverkstypen.
Strömbrytare
I kamerans inställningsmeny, öppna
Nätverk > Välj maskinvara och markera
Kabelanslutet nätverk eller Trådlöst
nätverk. Tryck på 2 för att välja det
markerade alternativet och återgå till
nätverksmenyn.
Överföra bilder till en ftp-server
59
6
Visa nätverksprofiler.
Anslut till ftp-servern
I inställningsmenyn, välj Nätverk >
Nätverksinställningar för att visa
profillistan. FTP-serverprofiler indikeras
med en N-ikon. Markera en profil och
tryck på 2 för att välja den markerade
profilen och återgå till nätverksmenyn.
7
8
9
Välj Nätverk > Alternativ och justera
inställningarna enligt beskrivningen på
sidorna 73–75.
Slå på UT-1 genom att trycka in
strömbrytaren i ungefär en sekund.
Kontrollera att den valda profilen visas i
grönt på den högsta nivån i
nätverksmenyn. För information om vad
som ska göras om ett fel visas, se
“Felsökning” (0101).
60 Överföra bilder till en ftp-server
Strömbrytare
Överföra bilder
Tryck på knappen K om du vill visa bilder från minneskortet.
Visa den första bilden som ska sändas i enbildsuppspelning
eller markera den i listan med miniatyrer.
2
Tryck på P. Bilden markeras med en vit
“sänd”-ikon och överföringen startar
omedelbart. Under överföring markeras
bilder med en grön “sänder”-ikon.
Upprepa dessa steg för att sända
ytterligare bilder (bilder sänds i den
ordning de markeras).
Överföra bilder
1
Bilder som har överförts markeras med en
blå ”sänt”-ikon. Bilder kan sändas på nytt
genom att använda inställningarna som
beskrivs ovan för att ändra den blå ”sänt”
-ikonen till en vit ”sänd”-ikon.
A
Retuschera
När UT-1 är ansluten fungerar kamerans P-knapp under bildvisning för att
välja bilder för överföring i ftp- och bildöverföringsläge. Andra
bildvisningsåtgärder som använder P-knappen, så som Jämförelse sida
vid sida kan inte användas, även om kameran för närvarande inte är
ansluten till ett nätverk. Men dessa funktioner kan användas genom att
välja ett annat alternativ än FTP-överföring eller Bildöverföring för
Anslutningstyp.
A
Intervalltimerfotografering
Välj högre värden för väntelägestimern innan intervalltimerfotografering
påbörjas.
Överföra bilder till en ftp-server
61
3
Överföra bilder
Tryck på strömbrytaren i ungefär en
sekund för att slå av UT-1, och koppla ur
USB-kabeln och UT-1.
Destinationsmappen kan väljas med
Wireless Transmitter Utility (021, 55).
Strömbrytare
❏ Avbryta överföringen
För att avbryta överföringen av bilder markerade med en vit
“sänd”-ikon eller grön “sänder”-ikon, välj bilderna under
bildvisning och tryck på P. Ikonen tas bort. Överföringen avbryts
också om du gör något av följande:
• Stäng av kameran eller UT-1
• Välj Ja för Nätverk > Alternativ > Avmarkera alla?
D
Under överföring
Ta inte ur minneskortet eller koppla bort Ethernet-kabeln under
överföringen.
62 Överföra bilder till en ftp-server
❏ Överföringsstatus
Under uppspelning visas status för bilder som har markerats för
överföring så här:
Bilder som har markerats för överföring
markeras med en vit a-ikon.
Överföra bilder
a: ”Sänd”
b: ”Sänder”
Under överföringen visas en grön b-ikon.
c: ”Sänt”
Bilder som har överförts markeras med en blå
c-ikon.
A
Förlust av signal
Överföringen kan avbrytas om signalen förloras (064). Överföringen kan
återupptas genom att man stänger av UT-1 och sätter på den igen.
A
Stänga av kameran
”Sänd”-markeringen kommer att sparas om kameran eller UT-1 stängs av
medan överföringen pågår. Överföring av bilder markerade med en
”sänd”-ikon kommer att återupptas när kameran eller UT-1 sätts på.
A
Ta bort ikonerna ”sänd”, ”sänder” och ”sänt”
Du kan ta bort ikonerna ”sänd”, ”sänder” och ”sänt” från alla bilder genom
att välja Ja för Nätverk > Alternativ > Avmarkera alla? (074).
Överföra bilder till en ftp-server
63
❏ Nätverksstatus
Överföra bilder
Statusen för länken mellan värden och UT-1 visas av
statusindikeringarna och av displayen i översta nivån på
nätverksmenyn.
Statusindikeringar
POWER-lampan lyser när UT-1 är på.
Signalens kvalitet visas av LINK-lampan: ju
snabbare lysdioden blinkar, desto bättre
signal och data kan överföras snabbare.
ERROR-lampan blinkar när ett fel har inträffat.
Status
UT-1 av
USB-kabel ej ansluten
Ansluter till värd
Väntar på att sända eller sänder data
Anslutningsfel
Fel i UT-1:s hårdvara eller batteri
64 Överföra bilder till en ftp-server
POWER
(STRÖM)
Statusindikeringar
LINK
(LÄNK)
ERROR
(FEL)
I (av)
I (av)
I (av)
K (på)
I (av)
I (av)
K (på)
K (på)
I (av)
K (på) H (blinkar) I (av)
K (på)
I (av) H (blinkar)
H (blinkar) H (blinkar) H (blinkar)
Statusvisning
Nätverksstatusen visas även på den översta nivån i
nätverksmenyn.
Överföra bilder
e, f: Uppskattad
tid som krävs för att
sända återstående
bilder.
Statusområde: Status för anslutningen
till värddatorn. Värddatorns namn
visas med grön färg när en anslutning
upprättas. Under överföring av filer
visar statusrutan ”Sänder nu”, följt av
namnet på den fil som sänds. Här
visas även eventuella fel som uppstår
under överföringen.
Signalstyrka: Trådlös signalstyrka.
Ethernet-anslutningar visas genom
d.
Batterinivå: En
femnivåersdisplay
som visar batteriets
laddningstillstånd i
UT-1.
Överföra bilder till en ftp-server
65
Överföra bilder
66 Överföra bilder till en ftp-server
Menyguide
I detta avsnitt beskrivs de inställningar som är
tillgängliga för alternativet Nätverk på
kamerans inställningsmeny när UT-1 är
ansluten.
Menyalternativ
Välj maskinvara
Nätverksinställningar
Välja en nätverksprofil
Radera nätverksprofiler
Redigera ftp-serverprofiler
Alternativ
Autosänd
Radera efter sändning?
Sänd fil som
Skriv över vid samma namn
Skydda om mark. för överf.
Sänd mapp
Avmarkera alla?
Batteriinformation
Fördröjd automatisk avstängning
MAC-adress
Firmwareversion
S.
068
068
068
069
069
073
073
073
073
074
074
074
074
075
075
075
075
Menyguide
67
Välj maskinvara
Välj maskinvara
Välj hårdvaran som används för att ansluta till
nätverket: Ethernet (Kabelanslutet nätverk)
eller trådlöst nätverk (Trådlöst nätverk).
Nätverksinställningar
Markera Nätverksinställningar och tryck på 2 för att visa listan
med nätverksprofiler.
Välja en nätverksprofil
Kameran kan lagra upp till nio
nätverksprofiler. Markera en profil och tryck
på 2 för att ansluta, eller tryck på O (Q) för
att radera den markerade profilen (069). För
att visa information om den markerade
profilen, tryck på L (U).
Profilnamn
(023, 49)
SSID
Anslutningstyp
(023, 49)
För att redigera den markerade profilen trycker du på W (S)
(069).
68 Menyguide
Radera nätverksprofiler
Redigera ftp-serverprofiler
För att redigera ftp-serverprofiler, markera
profilen i profillistan, tryck på W (S), och
välj bland följande alternativ:
Allmänt
Trådlös
TCP/IP
FTP
Redigera profilnamnet och lösenordet (070).
Redigera trådlösa inställningar (endast för trådlösa
anslutningar; 071).
Redigera TCP/IP-inställningar (072).
Redigera FTP-inställningar (072).
Nätverksinställningar / Radera nätverksprofiler
Tryck på O (Q) för att radera den profil som
är markerad i profillistan. En
bekräftelsedialogruta visas; markera Ja och
tryck på J.
D
Redigera profiler
Om avtryckaren trycks ned medan menyerna visas, stängs monitorn av
och alla ändringar i den aktuella profilen går förlorade.
Menyguide
69
A
Textinmatning
Följande dialogruta visas när textinmatning krävs.
Nätverksinställningar / Redigera ftp-serverprofiler / Allmänt
Tangentbordsområde
Textvisningsområde
Använd multiväljaren för att markera önskat tecken i
tangentbordsområdet, och tryck på J för att infoga det markerade
tecknet vid den aktuella markörpositionen (notera att om ett tecken
matas in när fältet är fullt raderas det sista tecknet i fältet). För att radera
tecknet under markören, tryck på knappen O (Q). För att flytta markören
till en ny position, håll in W (S) och tryck på 4 eller 2.
För att slutföra inmatningen och återgå till föregående meny, tryck på
X (T). För att avsluta utan att slutföra textinmatningen, tryck på G.
❏ Allmänt
Välj Profilnamn för att redigera profilnamnet,
Lösenordsskydd för att ange ett lösenord för
profilen och aktivera eller inaktivera
lösenordsskydd. Aktivering av
lösenordsskydd hindrar andra från att se
nätverksinställningarna.
70 Menyguide
❏ Trådlös
Antal tecken (ASCII)
Antal tecken (hex)
WEP (64 bitar) WEP (128 bitar)
5
13
10
26
Nätverksinställningar / Redigera ftp-serverprofiler / Trådlös
Redigera följande trådlösa inställningar:
• SSID (krävs): Ange namnet (SSID) på nätverket
i vilket värddatorn eller FTP-servern finns.
• Kommunikationsläge: Välj Infrastruktur för
trådlös kommunikation via en accesspunkt
för trådlöst nätverk, Ad hoc om kameran är
ansluten till FTP-servern eller datorn direkt.
• Kanal: Välj en kanal (endast ad hoc; i infrastrukturläge väljs
kanalen automatiskt).
• Autentisering: Den autentisering som används i nätverket. Välj
mellan öppet system, delad nyckel, WPA-PSK och WPA2-PSK
(infrastruktur) eller öppet system och delad nyckel (ad hoc).
• Kryptering: Den kryptering som används i nätverket. Vilka
alternativ som är tillgängliga beror på vilken autentisering som
används:
Öppen: Ingen, 64- eller 128-bitar WEP
Delad: 64- eller 128-bitar WEP
WPA-PSK: TKIP, AES
WPA2-PSK: AES
• Krypteringsnyckel: Om kryptering används i nätverket anger du
nätverksnyckeln. Antalet tecken beror på vilken typ av nyckel
som används:
TKIP, AES
8–63
64
• Nyckelindex: Om WEP64 eller WEP128 väljs för Kryptering, ska du
välja ett nyckelindex som matchar det som används av
accesspunkten eller värddatorn. Ett nyckelindex behövs inte när
Ingen kryptering väljs.
Menyguide
71
❏ TCP/IP
Nätverksinställningar / Redigera ftp-serverprofiler / TCP/IP
Om nätverket är konfigurerat för att
tillhandahålla IP-adresser automatiskt, välj
Aktivera för Erhåll automatiskt. Välj annars
Inaktivera och ange följande information:
• Adress/Mask: Ange en IP-adress och en
subnätmask.
• Gateway: Om nätverket kräver en gateway-adress, väljer du
Aktivera och anger adressen som tillhandahölls av
nätverksadministratören.
• DNS-server (domännamnsserver): Om en domännamnserver (DNS)
existerar i nätverket, väljer du Aktivera och anger adressen som
tillhandahölls av nätverksadministratören.
❏ FTP
Redigera följande FTP-inställningar:
• Servertyp: Välj FTP eller SFTP och ange URL
eller IP-adress (krävs), målmapp och
portnummer.
• PASV-läge: Välj Aktivera för att aktivera PASVläge.
• Anonym inloggning: Välj Aktivera för anonym inloggning, eller välj
Inaktivera för att ange ett Användar-ID och Lösenord.
• Proxyserver: Om en proxyserver krävs för ftp, välj då Aktivera och
ange proxyserverns adress och portnummer.
72 Menyguide
Alternativ
Redigera följande inställningar.
Om På väljs för bildöverföring eller ftpserveranslutningar, överförs bilder
automatiskt till datorn eller ftp-servern när de
tas (notera dock att bilder endast kan tas om
ett minneskort är isatt i kameran). Filmer kan
inte överföras med detta alternativ; överför
filmer under uppspelning enligt beskrivningen på sida 34 och 61.
Alternativ / Autosänd
Autosänd
Radera efter sändning?
Välj Ja för att automatiskt radera bilder från
kamerans minneskort när de överförts
(endast bildöverföring och FTPserveranslutningar; filer markerade för
överföring innan detta alternativ väljs
påverkas inte). Filerna numreras i ordning när
detta alternativ är aktivt, oavsett vilket alternativ som valts för
Anpassad inställning d7 i kameramenyerna. Det kanske inte går att
radera vid vissa kamerafunktioner.
Sänd fil som
När NEF+JPEG-bilder överförs till en dator
eller FTP-server (endast bildöverföring och
FTP-serveranslutningar) ska du välja om både
NEF (RAW)- och JPEG-filerna eller bara JPEGkopian ska överföras.
Menyguide
73
Skriv över vid samma namn
Alternativ / Skriv över vid samma namn
Välj Ja för att skriva över filer med samma
namn vid överföring till en FTP-server, Nej för
att lägga till tecken till namnen på nyligen
överförda filer när det behövs, så att
existerande filer inte skrivs över.
Skydda om mark. för överf.
Välj Ja för att automatiskt skydda filer
markerade för överföring till en FTP-server.
Skyddet avlägsnas när filerna är överförda.
Sänd mapp
Välj en mapp för överföring (endast
bildöverföring och FTP-serveranslutningar).
Alla bilder i den valda mappen (inklusive de
som redan har markerats som “sända”)
kommer att överföras omedelbart. Filmer kan
inte överföras med detta alternativ. Överför
filmer vid bildvisning enligt beskrivningen på sidorna 34 och 61.
Avmarkera alla?
Välj Ja för att avlägsna
överföringsmarkeringarna från alla bilder
som valts för överföring till en dator eller FTPserver (endast bildöverföring och FTPserveranslutningar). Överföring av bilder som
är märkta med ikonen “sänder” avbryts
omedelbart.
74 Menyguide
Batteriinformation
Fördröjd automatisk avstängning
Välj hur länge UT-1 förblir påslagen när USBanslutningen till kameran avbrutits.
Alternativ / Batteriinformation
Visa information om det batteri som sitter i
UT-1. Displayen Batt. livsl. med fem nivåer
visar batteriets livslängd: 0 indikerar att
batteriets prestanda är opåverkad, 4 att
batteriet har nått slutet av sin livslängd och
måste bytas ut.
MAC-adress
Visa MAC-adressen för den maskinvara som
valts för Välj maskinvara (068).
Firmwareversion
Visa den aktuella firmwareversionen i UT-1.
Menyguide
75
Alternativ
76 Menyguide
Bilagor
Skapa en FTP-server
Bilder kan överföras till ftp-servrar som skapats med de
standardtjänster för ftp som medföljer Windows 8, Windows 8
Enterprise/Pro, Windows 7 (Professional/Enterprise/Ultimate),
Windows Vista (Ultimate/Business/Enterprise), Windows XP
Professional och Mac OS X version 10.6. Under Windows krävs
Internet Information Services (IIS) för att konfigurera ftp-servrar
(installationsinstruktioner finns tillgängliga från Microsoft). Se till
att endast använda tecken som finns i tangentbordsområdet i
kamerans textinmatningsruta (070) för sådana inställningar som
användar-ID, lösenord och mappnamn.
Följande inställningar används nedan för illustrativa syften:
IP-adress: 192.168.1.3
Subnätmask: 255.255.255.0
FTP-serverport: 21
ftp-server
• Windows 8/Windows 7 ....................................................................... 078
• Windows Vista................................................................................................ 085
• Windows XP .................................................................................................... 092
• Mac OS X version 10.6 ............................................................................... 096
Bilagor
77
Windows 8/Windows 7
1
Gå till Nätverks- och delningscenter.
Skapa en FTP-server
Klicka på Kontrollpanelen > Nätverk och internet > Nätverksoch delningscenter.
2
Visa listan med nätverksadaptrar.
Klicka på Ändra inställningar för nätverkskort.
3
Öppna fönstret med egenskaper för nätverk.
Om du ansluter via en trådlös nätverksadapter, högerklicka på
Wi-Fi (Windows 8) eller Trådlös nätverksanslutning
(Windows 7) och välj Egenskaper. Om du ansluter via Ethernet,
högerklicka på Ethernet (Windows 8) eller Anslutning till
lokalt nätverk (Windows 7) och välj Egenskaper.
78 Bilagor
4
Visa TCP/IP-inställningar.
5
Skapa en FTP-server
Välj Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) och klicka på
Egenskaper.
Ange en IP-adress och en subnätmask.
Ange en IP-adress och subnätmask för FTP-servern och klicka på
OK.
Bilagor
79
6
Stäng fönstret med egenskaper för nätverk.
Klicka på Stäng.
Skapa en FTP-server
7
Öppna administrationsverktyg.
Klicka på Kontrollpanelen > System och säkerhet >
Administrationsverktyg.
80 Bilagor
8
Öppna IIS-hanteraren.
9
Skapa en FTP-server
Dubbelklicka på Internet Information Services (IIS)hanteraren.
Välj Lägg till FTP-plats...
Högerklicka på användarnamnet för datorn och välj Lägg till
FTP-plats...
Bilagor
81
10 Ange information för platsen.
Skapa en FTP-server
Ge platsen ett namn och välj sökvägen till den mapp som ska
användas för FTP-överföring. Klicka på Nästa för att gå vidare.
A
Anonym inloggning
För att tillåta anonym inloggning ska du välja en mapp bland användarens
öppna mappar som katalog.
82 Bilagor
11 Välj binding och SSL-alternativ.
Bilagor
Skapa en FTP-server
Välj IP-adressen som angavs i steg 5, notera portnumret, välj
Starta FTP-platsen automatiskt, och markera Ingen. Klicka på
Nästa för att gå vidare.
83
12 Välj autentiseringsalternativ.
Skapa en FTP-server
Justera inställningarna enligt beskrivningen nedan och klicka på
Avsluta.
• Autentisering: Grundläggande
• Tillåt åtkomst till: Alla användare
• Behörigheter: Läsa/Skriva
84 Bilagor
Windows Vista
1
Visa nätverksanslutningar.
2
Öppna fönstret med egenskaper för nätverk.
Om du ansluter via Ethernet, högerklicka på Anslutning till
lokalt nätverk och välj Konfigurera. Om anslutningen går via en
trådlös nätadapter, välj Konfigurera i kontextmenyn för Trådlös
nätverksanslutning.
3
Skapa en FTP-server
Klicka på Start > Kontrollpanelen > Nätverks- och
internetinställningar > Nätverksanslutningar > Hantera
nätverksanslutningar.
Klicka på Tillåt.
En dialogruta “Kontroll av användarkonto” kommer att visas;
klicka på Tillåt.
Bilagor
85
4
Visa TCP/IP-inställningar.
Skapa en FTP-server
Välj Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) och klicka på
Egenskaper.
86 Bilagor
5
Ange en IP-adress och en subnätmask.
6
Skapa en FTP-server
Ange en IP-adress och subnätmask för FTP-servern och klicka på
OK.
Öppna administrationsverktyg.
Klicka på Start > Kontrollpanelen > System och underhåll >
Administrationsverktyg.
Bilagor
87
7
Öppna IIS-hanteraren.
Dubbelklicka på IIS6 Manager.
Skapa en FTP-server
8
Klicka på Tillåt.
En dialogruta “Kontroll av användarkonto” kommer att visas;
klicka på Tillåt.
88 Bilagor
9
Visa egenskaper för FTP-platsen.
Högerklicka på Default FTP Site och välj Egenskaper.
Skapa en FTP-server
Bilagor
89
10 Välj adressen och portnummer.
Skapa en FTP-server
Välj den IP-adress som angavs i steg 5 och ange ett TCP-portnummer.
90 Bilagor
11 Välj en arbetskatalog.
Bilagor
Skapa en FTP-server
Öppna fliken Arbetskatalog och välj En katalog på den här
datorn. Rotkatalogen för bilder överförda till FTP-servern framgår
av textrutan Lokal sökväg; välj en mapp och välj Läsbehörighet,
Skrivbehörighet och Åtkomst till loggfil. Klicka på OK för att
stänga dialogrutan för egenskaper.
91
Windows XP
1
Visa nätverksanslutningar.
Skapa en FTP-server
Klicka på Start > Kontrollpanelen > Nätverks- och
internetinställningar > Nätverksanslutningar.
2
Öppna fönstret med egenskaper för nätverk.
Om du ansluter via Ethernet, högerklicka på Anslutning till
lokalt nätverk och välj Egenskaper. Om anslutningen går via en
trådlös nätadapter, välj Egenskaper i kontextmenyn för Trådlös
nätverksanslutning.
3
Visa TCP/IP-inställningar.
Välj Internet Protocol (TCP/IP) och klicka på Egenskaper.
92 Bilagor
4
Ange en IP-adress och en subnätmask.
5
Skapa en FTP-server
Ange en IP-adress och subnätmask för FTP-servern och klicka på
OK.
Öppna Internet Information Services.
Klicka på Start > Kontrollpanelen > System och underhåll >
Administrationsverktyg och öppna konsolen Internet
Information Services.
Bilagor
93
6
Visa egenskaper för FTP-platsen.
Högerklicka på Standard-FTP-plats och välj Egenskaper.
Skapa en FTP-server
7
Välj adressen och portnummer.
Välj den IP-adress som angavs i steg 4 och ange ett TCP-portnummer.
94 Bilagor
8
Välj en arbetskatalog.
Bilagor
Skapa en FTP-server
Öppna fliken Arbetskatalog och välj en katalog på den här
datorn. Rotkatalogen för bilder överförda till FTP-servern framgår
av textrutan Lokal sökväg; välj en mapp och välj Läsbehörighet,
Skrivbehörighet och Åtkomst till loggfil. Klicka på OK för att
stänga dialogrutan för egenskaper.
95
Mac OS X 10.6
1
Visa nätverksinställningar.
Skapa en FTP-server
Öppna Systeminställningar och klicka på Nätverk.
2
Justera nätverksinställningar.
Klicka på den typ av nätverk du vill använda för att ansluta till
servern, ange en IP-adress och skriv ned subnätmasken. Klicka på
Visa alla för att återgå till huvudpanelen systeminställningar när
inställningarna är klara.
3
Klicka på Delning.
96 Bilagor
4
Visa alternativ för fildelning.
Välj Fildelning och klicka på Alternativ....
Skapa en FTP-server
5
Aktivera FTP-fildelning.
Välj Dela filer och mappar med FTP.
Bilagor
97
Skapa ftp-profiler med hjälp av
kameramenyerna
Skapa ftp-profiler med hjälp av kameramenyerna
I FTP-överföringsläge kan kamerans menyer användas i stället för
Wireless Transmitter Utility för att skapa ftp-profiler. Innan du
skapar en ftp-profil med kamerans menyer, anslut UT-1. För att
förhindra att strömmen bryts oväntat, se till att batteriet är
fulladdat eller använd en extra strömkontakt EP-5B och nätadapter
EH-5b.
1
Öppna locket till UT-1:s USB-anslutning
och anslut USB-kabeln från UT-1 till
kamerans USB-anslutning. Om du
ansluter via ett trådlöst nätverk, anslut
WT-5 till UT-1 (06).
D
Använda menyerna
Om avtryckaren på kameran trycks ned medan menyerna visas, stängs
monitorn av och alla ändringar av den aktuella profilen går förlorade.
A
Brandväggar
I UT-1 används TCP-portarna 21 och 32768–61000 för ftp. Det kan vara
nödvändigt att ändra brandväggsinställningarna före anslutning till en
server bakom en brandvägg.
A
Redigera befintliga ftp-profiler
Se sida 69 för information om hur du använder kamerans menyer för att
redigera befintliga ftp-profiler.
98 Bilagor
2
4
Strömbrytare
Slå på UT-1 genom att trycka
in strömbrytaren i ungefär en sekund.
Strömbrytare
Välj nätverkstypen.
I kamerans inställningsmeny, öppna
Nätverk > Välj maskinvara och markera
Kabelanslutet nätverk eller Trådlöst
nätverk. Tryck på 2 för att välja det
markerade alternativet och återgå till
nätverksmenyn.
5
Skapa ftp-profiler med hjälp av kameramenyerna
3
Sätt på kameran.
Välj Lägg till FTP-profil för Nätverk >
Nätverksinställningar (068).
Lägg märke till att en ny ftp-profil inte kan
skapas om kameran redan innehåller nio
profiler; om nödvändigt, radera en profil
genom att använda O (Q)-knappen.
Bilagor
99
6
Justera inställningarna.
Skapa ftp-profiler med hjälp av kameramenyerna
Justera inställningarna enligt
beskrivningen i “Redigera ftpserverprofiler” (069).
100 Bilagor
Felsökning
Problem
Alternativet Nätverk
Bekräfta att UT-1 är ansluten och på.
är inte tillgängligt.
Starka
Justera positionen för den trådlösa
radiostörningar.
accesspunkten eller värddatorn.
Fel i UT-1-hårdvara eller batteri.
Alla lysdioder
Kontakta en Nikonauktoriserad
blinkar samtidigt.
servicerepresentant.
• Kontrollera inställningarna för
värddatorn och/eller den trådlösa
Kameran visar TCP/
nätverksadaptern och ändra
IP- eller FTPkamerainställningarna enligt dessa.
anslutningsfel.
• Kontrollera
brandväggsinställningarna.
• Kontrollera att värddatorn och den
trådlösa nätverksadaptern är på.
• Kontrollera att det inte finns några
Felmeddelande om
hinder mellan UT-1 och det trådlösa
trådlös anslutning
nätverkskortet.
visas på kameran.
• Kontrollera inställningarna för
värddatorn och/eller den trådlösa
nätverksadaptern och ändra
kamerainställningarna enligt dessa.
”Ethernet-kabeln är Anslut Ethernet-kabeln eller välj WT-5
inte ansluten” visas (trådlöst nätverk) för Välj
på kameran.
maskinvara.
Kontrollera att minneskortet är rätt
Minneskortsfel visas.
isatt.
Överföringen
Överföringen kommer att återupptas
avbryts innan alla
om UT-1 stängs av och sedan sätts på
fotografier har
igen.
skickats.
USB-kabel kopplas
Koppla in USB-kabeln igen. Stäng inte
ur under
av kameran.
överföringen.
Sida
33, 40, 60
10, 75
31, 39, 58
Felsökning
STRÖM-indikatorn
tänds inte.
Lösning
• Sätt på UT-1.
• Kontrollera att batteriet är isatt och
fulladdat.
—
—
26, 52, 69
8
—
—
26, 52, 69
19, 47, 99
—
35, 41, 63
—
Bilagor
101
Specifikationer
Specifikationer
❚❚ Kommunikationsenhet UT-1
Ethernet
Standarder
Datahastigheter
Port
Trådlöst (WT-5)
Standarder
IEEE 802.3u (100 base-TX)/IEEE 802.3 (10 base-T)
10/100 Mbit/s med automatisk identifiering
100 base-TX/10 base-T (AUTO-MDIX)
WT-5/WT-5A/WT-5B/WT-5C: 802.11a/b/g/n
WT-5D: 802.11b/g/n
IEEE802.11a: OFDM
IEEE802.11g: OFDM
Kommunikationsprotokoll
IEEE802.11b: DSSS
IEEE802.11n: OFDM
WT-5: 5180-5320 MHz (36/40/44/48/52/56/60/
64 ch)
5500-5700 MHz (100/104/108/112/116/120/
124/128/132/136/140 ch)
2412-2472 MHz (1–13 ch)
WT-5A: 5180-5320 MHz (36/40/44/48/52/56/60/
64 ch)
5745-5825 MHz (149/153/157/161/165 ch)
Driftfrekvens (MHz)
2412-2462 MHz (1–11 ch)
WT-5B: 5180-5320 MHz (36/40/44/48/52/56/60/
64 ch)
2412-2472 MHz (1–13 ch)
WT-5C: 5745-5825 MHz (149/153/157/161/
165 ch)
2412-2472 MHz (1–13 ch)
WT-5D: 2412-2462 MHz (1–11 ch)
Ungefärlig räckvidd
Ungefär 180 m
(fri sikt) *
102 Bilagor
Trådlöst (WT-5)
IEEE 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 och 54 Mbps
IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 och 11 Mbps
IEEE 802.11n-HT20: Max 72 Mbps
IEEE 802.11n-HT40: Max 150 Mbps
Autentisering: Öppet system, delad nyckel, WPAPSK, WPA2-PSK
Säkerhet
Kryptering: 128/64-bitars WEP, TKIP, AES
Åtkomstprotokoll
Infrastruktur, ad hoc
Dataöverföringsprotokoll
PTP-IP, ftp
Ungefär 1,9 W maximalt (endast UT-1)
Energiförbrukning
Ungefär 2,8 W maximalt (inklusive WT-5)
Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL15 ×1
Strömkälla
(säljs separat), strömkontakt EP-5B och
nätadapter EH-5b (säljs separat)
Temperatur: 0 °C–40 °C
Driftmiljö
Luftfuktighet: 85 % eller mindre (ingen
kondensation)
Ungefär 205 g (inklusive batteri)/
Vikt
Ungefär 120 g (endast kamerahus)
Mått (B × H × D)
Ungefär 57 mm × 114 mm × 46 mm
* Med stor antenn vid trådlös accesspunkt. Räckvidden kan variera med
signalstyrkan och närvaron eller frånvaron av hinder.
† Maximala logiska datahastigheter enligt IEEE-standarden. Faktiska
hastigheter kan skilja sig från dessa.
Datahastigheter †
Specifikationer
Bilagor
103
A
Specifikationer
Batterilivslängd
Tidsperioden som batterier kan användas och antalet bilder som kan
överföras innan omladdning varierar med batteriernas skick,
signalstyrkan, och hur kameran och UT-1 används. Följande mätningar
utfördes med ett fulladdat EN-EL15-batteri (1900 mAh) vid en temperatur
på 23 °C medan bilder med en genomsnittlig filstorlek på 6 megabyte
(motsvarande en stor JPEG-bild med normal kvalitet tagen med D7100)
kontinuerligt överfördes till en ftp-server som konfigurerats med Internet
Information Services (IIS) under Windows 8 över ett infrastrukturnätverk
med UT-1 i FTP-överföringsläge (alla siffror är ungefärliga).
Nätverk
Antal överförda bilder
Batterilivslängd
Trådlös (802.11n)
11000
300 min. (5 tim.)
Ethernet (100 base-TX)
20000
480 min. (8 tim.)
Så här får du ut så mycket som möjligt av batteriet:
• Håll batterikontakterna rena. Smutsiga kontakter kan försämra
batteriets prestanda.
• Använd EN-EL15-batterier omedelbart efter laddning. Batterier som
ligger oanvända laddas ur.
• Kontrollera batteriet med jämna mellanrum med Nätverk >
Alternativ > Batteriinformation.
• Batterinivån som visas på kameran kan variera vid
temperaturförändringar.
• En kraftig minskning av den tid som batteriet är laddat indikerar att
batteriet måste bytas.
104 Bilagor
Index
A
Adress..............................................28, 54, 72
Alternativ .....................................................73
Ansluta UT-1 ..........................31, 39, 58, 98
Anslutningstyp.............................23, 49, 68
Användar-ID................................................55
Autentisering..............................................71
Autosänd......................................................73
Avmarkera alla?..........................................74
B
Batteriinformation ....................................75
Bildöverföring ....................................... 7, 31
C
Camera control ..................................... 7, 39
Camera Control Pro 2 .................. 7, 39, 41
D
DHCP-server................................................28
DNS ..................................................28, 54, 72
DNS-server (domännamnsserver)......28,
54, 72
E
Ethernet........................................2, 7, 8, 101
F
Felmeddelanden .................................... 101
Filnamn..................................................38, 65
Firmwareversion........................................75
Fördröjd automatisk avstängning11, 75
FTP-överföring ...................................... 7, 45
FTP-server ...............................45, 55, 72, 77
G
Gateway..........................................28, 54, 72
K
Kanal ...................................... 26, 52, 71, 102
Kommunikationsläge ................26, 52, 71
Kryptering...................................... 26, 52, 71
nyckel........................................... 26, 52, 71
L
Läge ................................................................. 7
Lösenord......................................................21
Lösenordsskydd ........................................70
Index
Symboler
a: ”Sänd” ..............................................36, 63
b: ”Sänder” ..........................................36, 63
c: ”Sänt” ...............................................36, 63
M
Mac OS X......................................................96
MAC-adress............................................ 6, 75
Mappar ...................... 21, 55, 74, 82, 91, 95
Menyer..................................67–75, 98–100
Minneskort ..................................................31
N
Nätverk .........................................................67
Nyckelindex .................................. 26, 52, 71
O
Överföring ..................................... 31, 34, 61
avbryta ...............................................35, 62
välja bilder för..................................34, 61
P
PASV-läge .............................................55, 72
Port .................................................... 8, 55, 98
Portnummer .......................... 72, 83, 90, 94
Profilnamn............................................68, 70
Proxyserver ..........................................55, 72
PTP-IP ......................................................... 103
R
Radera efter sändning?...........................73
S
Sänd fil som ................................................73
Sänd mapp..................................................74
Skriv över vid samma namn..................74
Skydda om mark. för överf. ...................74
SSID........................................... 26, 52, 68, 71
Statusindikeringar ....................2, 3, 37, 42
T
TCP/IP....................................................... 8, 72
Textinmatning ...........................................70
Trådlöst nätverk ........................................71
Bilagor
105
V
Välj maskinvara ......................................... 68
Index
W
Windows 7 .................................................. 78
Windows 8 .................................................. 78
Windows Vista........................................... 85
Windows XP ............................................... 92
Wireless Transmitter Utility .... 12, 18, 46
106 Bilagor
Kommunikationsenhet
Handbok för användare
av D800/D800E Digitalkameror
Sv
Vad UT-1 kan göra för dig
Vad UT-1 kan göra för dig
Denna handbok beskriver hur du ansluter till ett nätverk och överför
bilder till en dator eller ftp-server eller kontrollerar kameran med
fjärrstyrning genom att använda Camera Control Pro 2. Använd
UT-1 för att ansluta till Ethernet-nätverk, eller anslut till trådlösa
nätverk genom att ansluta en WT-5 till UT-1.
Innan du ansluter UT-1 till en D800 eller D800E, kontrollera att
kamerans firmware är version A 1.10/B 1.10 eller senare och UT-1:s
firmwareversion 2.0 eller senare. Tidigare firmware kommer att
behövas uppdateras till den senaste versionen; för mer information,
besök webbplatserna som listas på sida xi.
Innan du använder UT-1:s nätverksfunktion, anslut kameran till
ett nätverk.
Ethernet-nätverk
För information om hur du ansluter till en dator, se sida 15.
För information om hur du ansluter till en FTP-server, se sida 57.
Trådlösa nätverk
Anslut till trådlösa nätverk genom att använda en trådlös sändare
WT-5 (06).
För information om hur du ansluter till en dator, se sida 23.
För information om hur du ansluter till en FTP-server, se sida 64.
ii
När en nätverksanslutning har upprättats kan du:
Överföra existerande bilder och filmer
FTP-överföring (075)
Dator
FTP-server
Vad UT-1 kan göra för dig
Bildöverföring (035)
Ta eller bläddra bland bilder med fjärrstyrning
Camera control (040)
HTTP-server (043)
iPhone
Camera Control Pro 2
Dator
D
Firmwareuppdateringar
Nätverksfunktioner och profiler som stöds med tidigare versioner kan inte
längre användas efter att kamerans firmware uppdaterats från en tidigare
version till version A 1.10/B 1.10 eller senare. Återskapa nätverksprofiler
efter behov.
iii
Information om varumärken
Vad UT-1 kan göra för dig
Mac OS är ett varumärke som tillhör Apple Computer, Inc. Microsoft,
Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör
Microsoft Corporation. Alla andra varunamn som nämns i denna handbok
eller annan dokumentation som följer med den här produkten från Nikon
är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive
innehavare.
Public Source License från Apple
Denna produkt innehåller Apple mDNS-källkod som omfattas av villkoren
i Apple Public Source License som finns på länken
http://developer.apple.com/opensource/.
Copyright © 2013 Apple Computer, Inc. Alla rättigheter förbehålles.
Filen innehåller ursprunglig kod och/eller modifieringar av ursprunglig
kod som följer definitionen i Apple Public Source License Version 2.0
(“licensen”) och omfattas av villkoren i denna. Filen får endast användas i
enlighet med villkoren i licensen. Hämta en kopia av licensen på
http://www.opensource.apple.com/license/apsl/ och läs den innan filen
används.
Den ursprungliga koden och all programvara som distribueras i enlighet
med licensen distribueras “I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA SOM HELST
GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OCH APPLE
AVSÄGER SIG HÄRMED ALLA SÅDANA GARANTIER, INKLUSIVE OCH UTAN
BEGRÄNSNING ALLA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET
FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL, BESITTNINGSRÄTT ELLER FRÅNVARO AV
INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. Se licensen för närmare
information om vilka rättigheter och begränsningar som följer av licensen.
iv
För din säkerhet
För din säkerhet
Läs följande säkerhetsföreskrifter i sin helhet innan du använder denna
utrustning. På så vis förhindrar du att Nikon-produkten, du själv eller
andra skadas. Förvara dessa säkerhetsföreskrifter så att de är tillgängliga
för alla som använder produkten.
Konsekvenserna av att inte följa föreskrifterna i detta avsnitt markeras av
följande symbol:
Denna ikon markerar varningar som bör läsas innan Nikonprodukten används, för att förebygga skaderisker.
❏ VARNINGAR
Demontera inte produkten
Underlåtenhet att följa denna säkerhetsföreskrift kan medföra brand, elchock
eller annan skada. Om produkten öppnas på grund av att den tappas eller
genom någon annan olyckshändelse kopplar du från kamerans
strömförsörjning och tar produkten till en Nikon-servicerepresentant för
undersökning.
Bryt strömmen omedelbart om det uppstår ett fel
Om det kommer rök från utrustningen eller om den luktar konstigt kopplar du
omedelbart bort nätadaptern och avlägsnar batteriet. Gör detta försiktigt så
att du inte bränner dig. Fortsatt användning av utrustningen kan medföra
skador. När du har tagit ut batteriet tar du utrustningen till en Nikonservicerepresentant för undersökning.
Får inte användas vid förekomst av brandfarliga gaser
Underlåtenhet att följa denna säkerhetsföreskrift kan medföra explosion eller
brand.
Förvaras torrt
Produkten får inte sänkas ned i eller utsättas för vatten eller regn.
Underlåtenhet att följa denna säkerhetsföreskrift kan medföra brand eller
elchock.
Får inte hanteras med våta händer
Underlåtenhet att följa denna säkerhetsföreskrift kan medföra elchock.
Hantera inte strömkabeln och gå inte i närheten av laddaren under åskväder
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det leda till elstötar.
Förvaras utom räckhåll för barn
Underlåtenhet att följa denna säkerhetsföreskrift kan medföra skada.
v
Undvik långvarig kontakt
För din säkerhet
Låt inte huden komma i kontakt med kameran, kommunikationsenheten,
batteriet eller laddaren under längre perioder medan produkterna är påslagna
eller används. Delar av produkten blir varma; om produkten är i direkt kontakt
med huden under längre perioder kan det leda till lågtemperaturbrännskador.
Följ säkerhetsföreskrifterna vid hantering av batterier
Batterier kan läcka eller explodera om de hanteras felaktigt. Följ dessa
säkerhetsföreskrifter vid hantering av batterier för denna produkt:
• Stäng av produkten innan du byter batteriet. Om du använder en nätadapter
får den inte vara ansluten till elnätet.
• Använd endast batterier som är godkända för användning i denna
utrustning.
• Försök inte att stoppa in batteriet upp och ner eller bakåtvänt.
• Kortslut inte batteriet och ta inte isär det.
• Utsätt inte batteriet för öppen låga eller hög värme.
• Produkten får inte sänkas ned i eller utsättas för vatten.
• Sätt tillbaka terminalskyddet vid transport av batteriet. Undvik att
transportera eller lagra batteriet tillsammans med metallföremål som
halsband eller hårnålar.
• Batterier kan läcka när de är helt urladdade. Ta därför ut batteriet när det är
urladdat, så undviker du att produkten skadas.
• Sätt på terminalskyddet och förvara batteriet svalt när det inte används.
• Omedelbart efter användning, eller när produkten drivs med batteri en
längre tid, kan batteriet bli varmt. Innan du tar ur batteriet, stäng av
produkten och låt batteriet svalna.
• Sluta genast att använda batteriet om det förändras (till exempel missfärgas
eller deformeras).
Får inte utsättas för höga temperaturer
Lämna inte enheten i ett stängt fordon i solen eller på andra platser med
mycket hög temperatur. Underlåtenhet att följa denna säkerhetsföreskrift kan
medföra brand eller skador på höljet eller inre delar.
CD-ROM
Cd-rom-skivorna som innehåller programvara och bruksanvisningar ska inte
spelas i ljudanläggningar. Om man spelar cd-rom i en cd-spelare avsedd för
musik kan man skada hörseln eller utrustningen.
Följ instruktionerna från sjukhus- och flygbolagspersonal
Denna produkt avger radiofrekvent strålning som kan störa medicinsk
utrustning och navigeringsutrustning. Stäng av produkten under start och
landning eller när du uppmanas att göra detta av flygbolags- eller
sjukhuspersonal.
vi
Anmärkningar
Anmärkningar
• Ingen del av de handböcker som medföljer denna produkt får mångfaldigas,
överföras, transkriberas, lagras i ett lagringssystem eller översättas till något
språk på något sätt utan föregående skriftlig tillåtelse från Nikon.
• Nikon förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna för den hård- och
mjukvara som beskrivs i dessa handböcker när som helst och utan
föregående meddelande.
• Nikon ansvarar inte för några skador som kan uppstå genom användning av
denna produkt.
• Vi har gjort allt för att säkerställa att informationen i dessa handböcker är
korrekt och fullständig. Vi är tacksamma om ni uppmärksammar Nikonrepresentanten i ert område på eventuella fel och utelämnanden (adress
tillhandahålls separat).
Denna produkt, som innehåller krypteringsmjukvara som har utvecklats i USA,
lyder under United States Export Administration Regulations och får inte
exporteras eller vidareexporteras till något land som omfattas av USA:s
varuembargo. För närvarande omfattas följande länder av detta embargo:
Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan och Syrien.
Meddelande till kunder i Europa
❏ Symbol för källsortering i europeiska länder
Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning måste lämnas
till separat insamling.
Följande gäller endast användare i europeiska länder:
• Den här produkten ska lämnas till separat insamling vid en särskild
insamlingsplats. Släng inte produkten tillsammans med det
vanliga hushållsavfallet.
• Separat insamling och återvinning hjälper till att spara på
naturresurserna och förhindrar den negativa påverkan på människors hälsa
och på miljön som kan inträffa vid felaktig kassering.
• Mer information får du från återförsäljaren eller av de lokala myndigheter
som ansvarar för avfallshanteringen där du bor.
vii
Innehåll
Vad UT-1 kan göra för dig........................................................................................... ii
För din säkerhet............................................................................................................. v
Anmärkningar ..............................................................................................................vii
Introduktion........................................................................1
UT-1:s delar...................................................................................................................... 2
Ansluta UT-1.................................................................................................................... 4
Ansluta WT-5 .......................................................................................................................................6
Nätverksfunktioner som stöds ................................................................................. 7
Arbetsflöde...................................................................................................................... 9
Överföring, Control och HTTP ........................................ 15
Ethernet-anslutningar...............................................................................................15
Steg 1: Ansluta utrustningen .................................................................................................16
Steg 2: Konfigurera hårdvaran för Ethernet-anslutningar ....................................18
Steg 3: Kör anslutningsguiden..............................................................................................18
Steg 4: Parkoppling ......................................................................................................................21
Trådlösa anslutningar................................................................................................23
Steg 1: Förbereda utrustningen ...........................................................................................25
Steg 2: Aktivera en trådlös anslutning..............................................................................26
Steg 3: Anslutningsguiden ......................................................................................................26
Steg 4: Nätverksinställningar..................................................................................................32
Bildöverföring ..............................................................................................................35
Camera Control............................................................................................................40
HTTP-server...................................................................................................................43
Datorwebbläsare ...........................................................................................................................49
iPhone-webbläsare ......................................................................................................................53
viii
FTP .................................................................................... 57
Ethernet-anslutningar .............................................................................................. 57
Steg 1: Ansluta hårdvaran........................................................................................................ 58
Steg 2: Konfigurera hårdvaran för Ethernet-anslutningar.................................... 60
Steg 3: Kör anslutningsguiden.............................................................................................. 60
Trådlösa anslutningar ............................................................................................... 64
Steg 1: Ansluta utrustningen................................................................................................. 65
Steg 2: Aktivera en trådlös anslutning ............................................................................. 66
Steg 3: Anslutningsguiden...................................................................................................... 66
Steg 4: Nätverksinställningar.................................................................................................. 72
FTP-överföring............................................................................................................. 75
Menyguide ....................................................................... 81
Välj maskinvara............................................................................................................ 81
Nätverksinställningar................................................................................................ 82
Profillistan........................................................................................................................................... 82
Skapa profil ....................................................................................................................................... 82
Kopiera till/från kort..................................................................................................................... 83
Radera nätverksprofiler.............................................................................................................. 83
Redigera nätverksprofiler......................................................................................................... 84
Alternativ....................................................................................................................... 87
Autosänd............................................................................................................................................ 87
Radera efter sändning?.............................................................................................................. 87
Sänd fil som ...................................................................................................................................... 87
Skriv över vid samma namn................................................................................................... 88
Skydda om mark. för överf. ..................................................................................................... 88
Sänd mapp........................................................................................................................................ 88
Avmarkera alla? .............................................................................................................................. 88
HTTP-användarinställningar................................................................................................... 89
Batteriinformation ........................................................................................................................ 89
Fördröjd automatisk avstängning....................................................................................... 89
MAC-adress....................................................................................................................................... 89
Firmwareversion ............................................................................................................................ 90
ix
Bilagor .............................................................................. 91
Kopiera profiler ............................................................................................................91
Skapa profiler på en dator .......................................................................................93
Skapa en FTP-server...................................................................................................94
Windows 8.1/Windows 7..........................................................................................................95
Windows Vista ..............................................................................................................................103
Windows XP...................................................................................................................................110
Skapa profiler manuellt ......................................................................................... 114
Felsökning .................................................................................................................. 116
Specifikationer .......................................................................................................... 117
Index............................................................................................................................. 121
Garantivillkor - Nikons europeiska servicegaranti ....................................... 124
x
A
Bakgrundskunskap
Den här handboken förutsätter grundläggande kunskaper om ftp-servrar
och lokala nätverk (LAN). För mer information om installation,
konfigurering och användning av enheter i ett nätverk, kontakta
tillverkaren eller nätverksadministratören.
A
Illustrationer
Utseendet och innehållet för programvara och operativsystemets
dialogrutor, meddelanden och displayer som visas i denna handbok kan
variera beroende på det operativsystem som används. Se
dokumentationen som medföljde datorn eller operativsystemet för
information om grundläggande datoranvändning.
A
Livslångt lärande
Som en del av Nikons åtagande ”Livslångt lärande” i fråga om
produktsupport och utbildning kommer informationen att uppdateras
löpande på följande webbplatser:
• För användare i USA: http://www.nikonusa.com/
• För användare i Europa och Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/
• För användare i Asien, Oceanien och Mellanöstern: http://www.nikon-asia.com/
Besök dessa sidor för att få den senaste informationen om produkter, tips,
svar på vanliga frågor (FAQ) samt allmänna råd om digitalfotografering.
Ytterligare information kan du få av Nikon-representanten i ditt område.
Se URL-adressen nedan för kontaktinformation:
http://imaging.nikon.com/
xi
xii
Introduktion
Tack för att du har köpt en kommunikationsenhet UT-1 för
kompatibla Nikon-digitalkameror. Denna handbok är avsedd för
de som använder en digitalkamera D800 eller D800E; läs den
noggrant och förvara den där alla som använder produkten kan
läsa den.
Följande symboler och konventioner används i handboken:
D
Denna ikon markerar försiktighet, information som bör läsas innan
användning, för att undvika skador på produkten.
A
Denna ikon markerar information som bör läsas innan enheten
används.
0
Denna ikon markerar hänvisningar till andra sidor i handboken.
Introduktion
1
UT-1:s delar
UT-1:s delar
1
8
7
2
9
6
14
3
10
4
11
5
1
2
3
4
Lock för tillbehörskontakt
Tillbehörskontakt
Strömbrytare............ 17, 25, 59, 65
Statusindikeringar
.......................................38, 41, 47, 78
POWER (STRÖM) (grön/gul),
LINK (LÄNK) (grön),
ERROR (FEL) (orange)
5 Ögla för rem
6 USB-kontakt..................................... 4
A
13
12
7 Lock för USB-kontakt ....................4
8 Lock för Ethernet-kontakt
9 Ethernet-kontakt
10 Lock för strömkontakt
11 Låsskruv
12 Fötter
13 Stativgänga
14 Lucka för batterifack .....................9
POWER (STRÖM)-indikatorn
När UT-1 är på lyser POWER (STRÖM)-indikatorn grönt för att visa att
batteriet är fulladdat eller att nätadaptern är ansluten. Vid batterinivåer
under 10 % blinkar den grönt för att varna för att batteriet behöver laddas.
När UT-1 stängs av lyser POWER (STRÖM)-indikatorn gult en kort stund
medan produkten stängs av.
2 Introduktion
A
Medföljande tillbehör
Följande tillbehör levereras med UT-1 (batterier såsom EN-EL15 och
batteriladdare såsom MH-25 medföljer ej):
❏ USB-kabel B för
kommunikationsenhet (för
användning med D800- och
D800E-kameror)
❏ UF3-RU14, packning till USBkabel (för användning med D4-,
D800- och D800E-kameror)
❏ Anslutningslock för USB-kabel
UF-3 (för användning med D800och D800E-kameror)
UT-1:s delar
❏ Användarhandbok
(denna handbok)
❏ Garanti
❏ Cd
❏ Fodral
❏ USB-kabel A för
kommunikationsenhet (för
användning med D4- och
D7000-kameror)
Dessutom följer dessa tillbehör med när UT-1 köps som ett set med WT-5:
❏ Trådlös sändare WT-5
❏ Jobba trådlöst med en digital
systemkamera D4 och trådlös
❏ Användarhandbok för WT-5
sändare WT-5
Introduktion
3
Ansluta UT-1
Anslut UT-1 till kameran med USB-kabeln B som medföljer UT-1.
Ansluta UT-1
A
Packningar för USB-kabel och anslutningslock
Packningarna för USB-kabel och anslutningslocken förhindrar oavsiktliga
bortkopplingar. Anslut som visas nedan.
Kamera
När USB-kabeln ansluts till en D800 eller D800E, montera det medföljande
kabelanslutningslocket UF-3 enligt bilden.
4 Introduktion
UT-1
När du ansluter USB-kabeln till UT-1, fäst den medföljande
kabelpackningen UF3-RU14 som visas.
Ansluta UT-1
A
Ansluta UT-1
UT-1 kan monteras på ett stativ eller på kamerans tillbehörssko. För att
montera UT-1 på kameran när en blixtenhet eller annat tillbehör är
monterat på tillbehörsskon, använd skenan SK-7 (säljs separat).
För att montera UT-1 på kamerans tillbehörssko:
1 Ta bort locket för tillbehörsskon.
2 Skjut UT-1 på tillbehörsskon.
3 Dra åt låsskruven.
Introduktion
5
Ansluta WT-5
Ansluta UT-1
UT-1 kan användas tillsammans med den trådlösa sändaren WT-5
(säljs separat) för att ansluta till trådlösa nätverk. WT-5 ansluts
enligt beskrivningen nedan.
1
2
3
Öppna locket för tillbehörskontakten på
UT-1.
Sätt i WT-5-kontakten helt i
tillbehörskontakten på UT-1.
Vrid det låsbara hjulet för att låsa fast
WT-5.
6 Introduktion
Nätverksfunktioner som stöds
FTP-överföring
(075)
Bildöverföring
(035)
Camera control
(040)
HTTP-server
(043)
Överför existerande bilder och filmer till en dator
eller FTP-server, eller överför nya bilder när de tas.
Kontrollera kameran med programvaran
Camera Control Pro 2 (säljs separat) och spara nya
bilder och filmer direkt på datorn.
Visa och ta bilder med fjärrstyrning med en dator
eller iPhone med webbläsare.
Nätverksfunktioner som stöds
UT-1 ansluter kameran till Ethernet och, med en trådlös sändare
WT-5 (säljs separat), till trådlösa nätverk. Fotografier på kameran
kan sedan överföras till en dator eller FTP-server och kameran kan
fjärrstyras från en dator. UT-1 stödjer följande funktioner:
Innan data kan överföras över ett trådlöst nätverk eller Ethernetnätverk måste kameran förses med en nätverksprofil som ger
information om värddatorn eller ftp-servern.
D
Val av strömkälla
Använd ett fulladdat batteri eller en nätadapter (säljs separat) avsedd för
användning med din kamera för att förhindra att kameran stängs av
oväntat under inställning eller dataöverföring. För mer information, se
kamerans handbok.
Introduktion
7
A
Nätverksfunktioner som stöds
FTP-servrar
Servrar kan konfigureras med standard ftp-tjänster som följer med de
operativsystem som stöds, som IIS (Internet Information Services).
Anslutning till datorer på andra nätverk via en router, ftp-anslutningar via
internet och ftp-servrar som körs på programvara från tredje part stöds
inte.
A
Ethernet-anslutning
Inga justeringar av de trådlösa nätverksinställningarna behövs när
kameran ansluts till ett nätverk med en Ethernet-kabel.
A
HTTP-serverläge
Internetanslutningar stöds inte i http-serverläge.
A
Routers
Anslutning till datorer i andra nätverk via en router stöds inte.
A
Brandväggsinställningar
UT-1 använder TCP-portarna 21 och 32768 till 61000 för FTP och TCP-port
15740 och UDP-port 5353 vid anslutning till en dator. Datorns
brandväggar måste vara konfigurerade för att tillåta åtkomst till dessa
portar, annars kan datorn kanske inte nå UT-1.
8 Introduktion
Arbetsflöde
❏ Sätta i batteriet
För att förhindra strömavbrott vid inställning eller överföring,
använd ett fulladdat batteri eller en separat såld nätadapter. UT-1
använder ett uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL15; inga
andra batterier kan användas.
1
2
3
Arbetsflöde
Förbereda UT-1
Skjut (q) och öppna (w) luckan för
batterifacket.
Sätt i batteriet i den riktning som visas.
För säkerhetsföreskrifter och information
om hur man laddar batteriet, se
handböckerna för batteriet och laddaren.
Stäng luckan för batterifacket.
Introduktion
9
A
Ta ur batteriet
Var försiktig så att du inte tappar batteriet när du
öppnar luckan för batterifacket och tar ur batteriet
som visas till höger.
Arbetsflöde
A
Vänteläge
När UT-1 kopplas ifrån kameran stängs den av automatiskt efter
fördröjningen som valts för Alternativ > Fördröjd automatisk
avstängning i menyn Nätverk (UT-1) (089), för att minska
batteriförbrukningen.
A
Batterinivå
Nivån på det batteri som satts in i UT-1 kan erhållas genom att ansluta
UT-1 till kameran (04) och kontrollerar batterinivån med alternativet
Batteriinformation (089) i kamerans inställningsmeny.
A
Använda en nätadapter
En strömkontakt EP-5B och nätadapter EH-5b eller EH-5/EH-5a (säljs
separat) kan också användas för att driva kameran när UT-1 är ansluten.
Sätt i strömkontakten så som visas nedan.
Öppna locken för batterifacket (q w) och strömkontaktern (e) på UT-1
och sätt sedan i strömkontakten EP-5B i den riktning som visas (r).
Placera strömkontakten så att den löper genom strömkontaktsfacket (t)
och stäng luckan för batterifacket.
10 Introduktion
Installera Wireless Transmitter Utility
Arbetsflöde
Detta avsnitt beskriver hur du installerar Wireless Transmitter
Utility. Wireless Transmitter Utility används för att kopiera
nätverksprofiler till kameran och behövs när du konfigurerar
kameran för anslutning till en dator i bildöverförings- och camera
control-läge (antingen Wireless Transmitter Utilitys eller kamerans
menyer kan användas för anslutning till ftp-servrar i ftpöverföringsläge; se sida 93 för information om att använda
kamerans menyer för ftp).
Följ stegen nedan för att installera Wireless Transmitter Utility
under Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP eller
Mac OS X.
❏ Systemkrav
Innan du använder UT-1, WT-5 eller Wireless Transmitter Utility,
kontrollera att ditt system uppfyller följande krav:
Kamera 1
Strömkälla
OS 2
Nikons digitala spegelreflexkameror D800 och D800E.
För information om nyare modeller stödjer UT-1 eller
inte, se kamerans handbok.
Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL15 eller
strömkontakt EP-5B och nätadapter EH-5b (säljs
separat)
• Windows: Förinstallerade versioner av Windows 8.1 (64och 32-bitarsversioner), Windows 7 (Service Pack 1,
64- och 32-bitarsversioner), Windows Vista
(Service Pack 2, 64- och 32-bitarsversioner),
Windows XP (Service Pack 3, endast 32-bitarsversion).
Processor i Intel Celeron-, Pentium 4- eller Core-serien, 1,0 GHz eller bättre krävs.
• Mac: OS X version 10.9, 10.8 eller 10.7 (endast Intelprocessorer).
Introduktion
11
Nätverk
Arbetsflöde
Diverse
• Trådlös: Trådlös sändare WT-5 och accesspunkt för
trådlöst nätverk eller dator med inbyggd eller extern
trådlös nätverksadapter (IEEE 802.11n, 802.11b,
802.11g eller 802.11a-kompatibel).
• Ethernet: Ethernet-kabel och dator med inbyggd eller
extern Ethernet-port (100 base-TX eller 10 base-T)
• USB: Den bifogade USB-kabeln och en dator med
inbyggd USB-port krävs för att kopiera
nätverksprofiler till kameran. 3
1. Se till att uppdatera till de senaste versionerna av firmware för UT-1 och
medföljande programvara. Användare av D800 eller D800E måste
uppdatera kamerans firmware till version A 1.10/B 1.10 eller senare, UT-1:s
firmware till version 2.0 eller senare och Wireless Transmitter Utility till
version 1.5.0 eller senare.
2. För den senaste informationen om operativsystem som stöds, se Nikons
webbplats för ditt område (0xi).
3. Anslut kameran direkt till datorn. Kameran fungerar kanske inte som
förväntat vid anslutning via en hubb, förlängningskabel eller tangentbord.
12 Introduktion
❏ Installera programvara
1
Arbetsflöde
Innan du ansluter till ett nätverk, installera Wireless Transmitter
Utility. Wireless Transmitter Utility krävs för parkoppling i
bildöverförings- och camera control-läge (022, 34) och kan
användas för att skapa nätverksprofiler.
Innan du installerar programvaran, kontrollera att din dator
uppfyller systemkraven på sida 11. Se till att uppdatera till senaste
versionerna av Wireless Transmitter Utility och kamerans och
UT-1:s firmware.
Dubbelklicka på installationsikonen.
Med hjälp av cd:n som medföljer UT-1, ladda ned
Wireless Transmitter Utility från en Nikonwebbplats. När nedladdningen är slutförd,
dubbelklicka på installationsikonen.
2
Välj ett språk (endast Windows).
Välj ett språk och klicka på Nästa.
q Välj språk
w Klicka på Nästa
Introduktion
13
3
Starta installationsprogrammet.
Arbetsflöde
Klicka på Nästa (Windows) eller Fortsätt (Mac OS) och följ
anvisningarna på skärmen.
4
Windows
Mac OS
Klicka på Nästa
Klicka på Fortsätt
Avsluta installationsprogrammet.
Klicka på OK (Windows) eller Stäng (Mac OS) när
installationen är slutförd.
A
Windows
Mac OS
Klicka på OK
Klicka på Stäng
WT-4 Setup Utility
Wireless Transmitter Utility måste installeras igen om WT-4 Setup Utility
eller något annat Nikon-program för trådlösa nätverk installeras efter att
installationen är slutförd.
14 Introduktion
Överföring, Control
och HTTP
Ethernet-anslutningar
Följ stegen nedan för att ansluta via ett Ethernet-nätverk. För
information om trådlösa anslutningar, se sida 23.
Bildöverföring
Camera control
HTTP-server
Installera Wireless Transmitter Utility (011)
Steg 1: Anslut kameran, UT-1 och datorn (016)
Steg 2: Konfigurera hårdvaran för Ethernet-anslutningar (018)
Steg 3: Kör anslutningsguiden (018)
Steg 4: Para ihop kameran och datorn (021)
Överför bilder (035)
Kontrollera kameran
(040)
Komma åt kameran
(043)
Överföring, Control och HTTP
15
Steg 1: Ansluta utrustningen
Innan du fortsätter med följande steg, starta datorn och logga in.
Sätt i ett minneskort.
Stäng av kameran och sätt i ett
minneskort (stäng inte av kameran
medan data överförs till datorn). Detta
steg kan hoppas över i camera controlläge (040).
2
3
16GB
Ethernet-anslutningar
1
Öppna locket för USB-kontakten på UT-1
och anslut USB-kabeln från UT-1 till
kamerans USB-kontakt (för mer
information om att ansluta USB-kablar till
kameran, se kamerans handbok).
Anslut en Ethernet-kabel.
Anslut Ethernet-kabeln enligt bilden nedan. Använd inte våld
och sätt inte i kontakterna snett.
16 Överföring, Control och HTTP
4
Slå på kameran.
Strömbrytare
5
Slå på UT-1 genom att trycka in
strömbrytaren i ungefär en sekund.
Strömbrytare
Överföring, Control och HTTP
Ethernet-anslutningar
Vrid på strömbrytaren för att slå på
kameran.
17
Steg 2: Konfigurera hårdvaran för
Ethernet-anslutningar
Ethernet-anslutningar
Konfigurera UT-1 för användning med Ethernet-nätverk.
1
Visa listan med maskinvara.
I kamerans inställningsmeny, välj
Nätverk (UT-1), markera sedan Välj
maskinvara och tryck på 2 för att visa
listan över maskinvara.
2
Välj Kabelanslutet nätverk.
Markera Kabelanslutet nätverk och
tryck på J för att välja det markerade
alternativet och återgå till
nätverksmenyn.
Steg 3: Kör anslutningsguiden
Följ instruktionerna på skärmen för att skapa en nätverksprofil.
1
Visa nätverksprofiler.
I nätverksmenyn, markera
Nätverksinställningar och tryck på 2
för att visa profillistan och andra
nätverksinställningar.
2
Välj Skapa profil.
Markera Skapa profil och tryck på 2.
Tänk på att om listan redan innehåller nio
profiler, måste du radera en existerande
profil med hjälp av O (Q)-knappen innan
du fortsätter (083).
18 Överföring, Control och HTTP
3
Starta anslutningsguiden.
4
Välj en anslutningstyp (07).
Markera Bildöverföring, Camera control
eller HTTP-server och tryck på 2.
5
Ethernet-anslutningar
Markera Använd Anslutningsguiden
och tryck på 2 för att starta
anslutningsguiden.
Ange ett namn för den nya
nätverksprofilen.
Ange det namn som ska visas i profillistan
och tryck på J. Profilnamn kan vara upp
till 16 tecken långa.
A
Textinmatning
Följande dialogruta visas när textinmatning krävs.
Tangentbordsområde:
Använd multiväljaren
för att markera
bokstäver, tryck på
mitten för att välja.
Textvisningsområde: Text
visas i detta område. För
att flytta markören,
tryck på 4 eller 2
medan W hålls
intryckt.
Använd multiväljaren för att markera önskat tecken i
tangentbordsområdet, och infoga det markerade tecknet vid den aktuella
markörpositionen genom att trycka mitt på multiväljaren (om ett tecken
anges när fältet är fullt tas det sista tecknet i fältet bort). För att radera
tecknet under markören, tryck på knappen O. Håll W intryckt och tryck
på 4 eller 2 för att flytta markören till en ny position.
För att slutföra inmatningen och återgå till föregående meny, tryck på J.
För att avbryta och återgå till den föregående menyn utan att slutföra
textinmatningen, tryck på G.
Överföring, Control och HTTP
19
6
Erhåll eller välj en IP-adress.
Ethernet-anslutningar
Markera ett av följande alternativ och
tryck på 2.
• Erhåll automatiskt: Välj detta alternativ om
nätverket är konfigurerat för att
tillhandahålla IP-adresser automatiskt.
• Ange manuellt: Vid uppmaning, ange en IP-adress och
subnätmask genom att trycka på 4 och 2 för att markera
segment och 1 och 3 för att ändra. Tryck på J för att
fortsätta när inmatningen är slutförd.
7
Välj nästa steg.
IP-adressen visas; tryck på J. Nästa steg beror på
anslutningstypen som valdes i steg 4 på sida 19:
Om du valde Bildöverföring eller Camera
control, koppla bort USB-kabeln från UT-1
och fortsätt till sida 21.
A
Om du valde HTTP-server,
gå vidare till steg 8.
Routers
Anslutning till datorer i andra nätverk via en router stöds endast när FTPöverföring eller HTTP-server väljs.
20 Överföring, Control och HTTP
8
Avsluta guiden.
Fortsätt till “HTTP-server” (043).
Ethernet-anslutningar
Markera ett av följande alternativ och
tryck på J.
• Anslut och avsluta guiden: Spara den nya
nätverksprofilen och anslut till servern.
• Avsluta guiden: Spara den nya
nätverksprofilen och avsluta.
Steg 4: Parkoppling
Om du valde Bildöverföring eller Camera control i steg 4 i
anslutningsguiden (019), para då ihop kameran med datorn
enligt beskrivningen nedan. Parkoppling möjliggör att datorn
ansluts till kameran.
1
Anslut kameran till datorn via USB.
Följ uppmaningen att ansluta kameran
till datorn med USB-kabeln som
medföljer kameran.
Överföring, Control och HTTP
21
2
Starta Wireless Transmitter Utility.
Ethernet-anslutningar
Starta Wireless Transmitter Utility som är
installerat på datorn när du uppmanas att
göra det. Parkoppling påbörjas
automatiskt.
3
Koppla bort kameran.
Meddelandet som ses till höger visas när
parkopplingen är slutförd. Koppla loss
USB-kabeln från datorn och anslut UT-1.
4
Avsluta guiden.
Markera ett av följande alternativ och
tryck på J.
• Anslut och avsluta guiden: Spara den nya
nätverksprofilen och anslut till servern.
• Avsluta guiden: Spara den nya
nätverksprofilen och avsluta.
Gå vidare till “Bildöverföring” (035) eller “Camera Control” (040).
22 Överföring, Control och HTTP
Trådlösa anslutningar
Följ stegen nedan för att ansluta till ett trådlöst nätverk.
Camera control
HTTP-server
Installera Wireless Transmitter Utility
Steg 1: Anslut kameran, UT-1 och WT-5 (025)
Trådlösa anslutningar
Bildöverföring
Steg 2: Konfigurera hårdvaran för trådlösa nätverk (026)
Steg 3: Kör anslutningsguiden (026)
Steg 4: Justera nätverksinställningar (032)
Justera inställningarna för den valda anslutningstypen
Para ihop kameran och datorn
Överför bilder (035)
Kontrollera kameran
(040)
Komma åt kameran
(043)
Överföring, Control och HTTP
23
A
Lägena infrastruktur och ad hoc
Trådlösa nätverk kan vara antingen infrastruktur eller ad hoc.
Infrastruktur-läge: Anslutning via en accesspunkt för trådlöst nätverk.
Trådlösa anslutningar
WT-5
Accesspunkt för trådlöst nätverk
Dator
Ad hoc läge: En direkt peer-to-peer-anslutning.
WT-5
A
Dator
Trådlösa nätverk
Dessa instruktioner är avsedda för kunder med ett existerande trådlöst
nätverk, och för infrastrukturnätverk förutsätts att datorn och
accesspunkten redan är anslutna till nätverket.
24 Överföring, Control och HTTP
Steg 1: Förbereda utrustningen
Efter att ha startat datorn och loggat in, förbered kameran och
WT-5 enligt beskrivningen nedan.
Stäng av kameran och sätt i ett
minneskort (stäng inte av kameran
medan data överförs till datorn). Detta
steg kan hoppas över i camera controlläge (07).
2
3
4
16GB
Sätt i ett minneskort.
Trådlösa anslutningar
1
Öppna locket för USB-kontakten på UT-1
och anslut USB-kabeln från UT-1 till
kamerans USB-kontakt (för mer
information om att ansluta USB-kablar till
kameran, se kamerans handbok).
Montera WT-5 (06).
Slå på kameran.
Strömbrytare
Vrid på strömbrytaren för att slå på
kameran.
5
Slå på UT-1 genom att trycka in
strömbrytaren i ungefär en sekund.
Strömbrytare
Överföring, Control och HTTP
25
Steg 2: Aktivera en trådlös anslutning
Konfigurera UT-1 för användning med trådlösa nätverk.
Trådlösa anslutningar
1
Visa listan med maskinvara.
I kamerans inställningsmeny, välj
Nätverk (UT-1), markera sedan Välj
maskinvara och tryck på 2 för att visa
listan över maskinvara.
2
Välj Trådlöst nätverk.
Markera Trådlöst nätverk och tryck på J
för att välja det markerade alternativet
och återgå till nätverksmenyn.
Steg 3: Anslutningsguiden
Följ instruktionerna på skärmen för att skapa en nätverksprofil.
1
Visa nätverksprofiler.
I nätverksmenyn, markera
Nätverksinställningar och tryck på 2
för att visa profillistan och andra
nätverksinställningar.
2
Välj Skapa profil.
Markera Skapa profil och tryck på 2.
Tänk på att om listan redan innehåller nio
profiler måste du radera en existerande
profil med O (Q)-knappen innan du
fortsätter.
26 Överföring, Control och HTTP
3
Starta anslutningsguiden.
4
Trådlösa anslutningar
Markera Använd Anslutningsguiden
och tryck på 2 för att starta
anslutningsguiden.
Välj en anslutningstyp (07).
Markera Bildöverföring, Camera control
eller HTTP-server och tryck på 2.
5
Ange ett namn för den nya
nätverksprofilen.
Ange det namn som ska visas i profillistan
enligt beskrivningen på sida 19 och tryck
på J (för att använda standardnamnet,
tryck på J utan att göra några ändringar).
Profilnamn kan bestå av upp till 16 tecken.
6
Välj en anslutningsmetod.
Markera den anslutningsmetod som används av nätverket och
tryck på 2. Du hittar mer information på sidorna som listas
nedan.
Sök efter trådlösa
nätverk
WPS med
knapptryckning
PIN-skyddad WPS
Välj från en lista över nätverk som hittades
av kameran.
028
Välj för accesspunkter för trådlöst nätverk
med WPS med knapptryckning.
029
Välj för accesspunkter för trådlöst nätverk
med PIN-skyddad WPS.
030
Direktanslutning Anslut direkt till en värddator eller FTPserver i ad hoc-läge.
(ad hoc)
031
Överföring, Control och HTTP
27
❚❚ Sök efter trådlösa nätverk
Trådlösa anslutningar
Välj Sök efter trådlösa nätverk i steg 6 på
sida 27 för att välja från en lista över de
nätverk (accesspunkter för trådlöst nätverk
eller värddatorer) som hittades av kameran.
1
Välj ett nätverk.
När du väljer Sök efter trådlösa nätverk
visas en lista med SSID:n. Nätverkstypen
indikeras av ikonerna till vänster om dess
ID:
h
j/i
Signal krypterad
Infrastruktur/ad hoc
Markera ett nätverk och tryck på J (om önskat nätverk inte
visas, tryck på X för att söka igen).
A
Gömda SSID:n
Nätverk med gömda SSID:n visas med tomma
poster i nätverkslistan. Om du väljer ett
nätverk med en gömd SSID måste du ange
nätverksnamnet; ange ett namn och tryck på
J för att gå vidare till steg 2.
2
Ange krypteringsnyckeln.
Ange krypteringsnyckeln och tryck på J
(om nätverket använder öppen
autentisering visas inte denna dialogruta;
fortsätt till steg 3).
28 Överföring, Control och HTTP
3
Välj nästa steg.
❚❚ WPS med knapptryckning
Välj WPS med knapptryckning i steg 6 på
sida 27 om accesspunkten för trådlöst nätverk
använder WPS med knapptryckning.
1
Trådlösa anslutningar
Meddelandet till höger visas när en
anslutning upprättas. Fortsätt till sida 32.
Tryck på WPS-knappen på accesspunkten
för trådlöst nätverk.
Mer information hittar du i
dokumentationen för accesspunkten för
trådlöst nätverk.
2
Tryck på J-knappen på kameran.
Kameran ansluter till accesspunkten
automatiskt.
3
Välj nästa steg.
Meddelandet till höger visas när en
anslutning upprättats. Tryck på J och
fortsätt till sida 32.
Överföring, Control och HTTP
29
❚❚ PIN-skyddad WPS
Trådlösa anslutningar
Välj PIN-skyddad WPS i steg 6 på sida 27 om
accesspunkten för trådlöst nätverk använder
PIN-skyddad WPS.
1
Ange PIN-koden för accesspunkten för
trådlöst nätverk.
Ange PIN-koden för accesspunkten för
trådlöst nätverk från en dator. Mer
information hittar du i dokumentationen
för accesspunkten för trådlöst nätverk.
2
Tryck på J-knappen på kameran.
Kameran ansluter till accesspunkten
automatiskt.
3
Välj nästa steg.
Meddelandet till höger visas när en
anslutning upprättats. Tryck på J och
fortsätt till sida 32.
30 Överföring, Control och HTTP
❚❚ Direktanslutning (ad hoc)
1
Ange SSID.
Ange ett nätverksnamn (SSID) och tryck
på J. Standardnamnet är “WT”, följt av
WT-5:s MAC-adress.
2
Trådlösa anslutningar
För att ansluta direkt till en FTP-server i ad
hoc-läge, välj Direktanslutning (ad hoc) i
steg 6 på sida 27.
Ange krypteringsnyckeln.
Ange en krypteringsnyckel och tryck på
J (den förinställda nyckeln är “nikon”).
Fortsätt till sida 32.
Överföring, Control och HTTP
31
Steg 4: Nätverksinställningar
Välj en IP-adress.
Trådlösa anslutningar
1
Välj om du vill kopiera profilen till datorn.
Markera ett av alternativen till höger och
tryck på 2. För att kopiera den nya WT-5nätverksprofilen till datorn (091), välj Ja
(notera att ad hoc-inställningar inte kan
kopieras till datorer som kör Windows 8.1
eller Mac OS X, och att nätverksinställningarna för andra
operativsystem kan skrivas över).
A
Routers
Anslutning till datorer i andra nätverk via en router stöds endast när HTTPserver är vald.
A
MAC-adressfiltering
Om nätverket använder MAC-adressfiltrering måste filtret förses med
MAC-adressen för WT-5. Efter att du har monterat WT-5 på kameran, välj
Nätverk (UT-1) > Alternativ > MAC-adress från kamerans
inställningsmeny och notera MAC-adressen.
32 Överföring, Control och HTTP
2
Erhåll eller välj en IP-adress.
3
Trådlösa anslutningar
Markera ett av följande alternativ och
tryck på 2.
• Erhåll automatiskt: Välj detta alternativ om
nätverket är konfigurerat för att
tillhandahålla IP-adresser automatiskt.
• Ange manuellt: Vid uppmaning, ange en IP-adress och
subnätmask genom att trycka på 4 och 2 för att markera
segment och 1 och 3 för att ändra. Tryck på J för att
fortsätta när inmatningen är slutförd.
Bekräfta IP-adressen.
Kamerans IP-adress visas enligt bilden till
höger; tryck på J. Om Bildöverföring
eller Camera control har valts, koppla
bort USB-kabeln från UT-1 och fortsätt till
steg 4; fortsätt annars till steg 7.
4
Anslut kameran till datorn.
Följ uppmaningen att ansluta kameran
till datorn med USB-kabeln som
medföljer kameran.
Överföring, Control och HTTP
33
5
Starta Wireless Transmitter Utility.
Trådlösa anslutningar
När du uppmanas att göra det, starta
Wireless Transmitter Utility som är
installerat på datorn (011). Parkoppling
påbörjas automatiskt.
6
Koppla bort kameran.
Meddelandet som ses till höger visas när
parkopplingen är avslutad. Koppla loss
USB-kabeln från datorn och anslut UT-1.
7
Avsluta guiden.
Markera ett av följande alternativ och
tryck på J.
• Anslut och avsluta guiden: Spara den nya
nätverksprofilen och anslut till
nätverket.
• Avsluta guiden: Spara den nya nätverksprofilen och avsluta.
Fortsätt till “Bildöverföring” (035), “Camera Control” (040) eller
“HTTP-server” (043).
34 Överföring, Control och HTTP
Bildöverföring
1
Visa nätverksprofiler.
Bildöverföring
Bildöverföring används för att överföra bilder och filmer till en
dator från ett minneskort i kameran. Följande förklaring förutsätter
att redan existerande bilder används.
I inställningsmenyn, välj Nätverk
(UT-1) > Nätverksinställningar för att
visa profillistan. Bildöverföringsprofiler
indikeras med en K-ikon. Markera en
profil och tryck på 2 för att välja den
markerade profilen och återgå till
nätverksmenyn.
Profilnamnet visas i grönt när en
anslutning har upprättats.
2
Visa bilder.
Tryck på K-knappen för att visa bilder.
Visa den första bilden som ska sändas i
visning av en bild eller markera den i
miniatyrbildslistan.
Överföring, Control och HTTP
35
3
Överföra bilder.
Bildöverföring
Tryck på J. En vit överföringsikon visas
på bilden och överföringen startar
omedelbart. Överföringsikonen blir grön
vid överföring och växlar till blått när
överföringen är slutförd. Ytterligare bilder
överförs i den ordning de valts.
För att överföra en bild som redan har
överförts en gång, tryck på J en gång för
att ta bort den blå överföringsikonen, och
tryck sedan på J igen för att markera
bilden med en vit överföringsikon.
Överför nya bilder allteftersom de tas
För att överföra nya bilder allteftersom de tas, välj
På för Nätverk (UT-1) > Alternativ > Autosänd i
inställningsmenyn (087).
A
Retuscheringsalternativ
I lägena bildöverföring och FTP-överföring används J-knappen på D800/
D800E för att överföra bilder eller välja bilder för överföring, och kan inte
användas för jämförelse sida vid sida, vilket normalt nås genom att trycka
på J-knappen i helskärmsläge. Jämförelse sida vid sida är tillgängligt i
andra överföringslägen.
36 Överföring, Control och HTTP
Avbryta överföring/Ta bort överföringsmarkering
Bildöverföring
För att avbryta överföringen av bilder markerade med en vit eller
grön överföringsikon, välj bilderna under bildvisning och tryck på
J. Överföringsikonen tas bort. Följande åtgärder avbryter också
överföringen:
• Stänga av kameran
• Välja Ja för Nätverk (UT-1) > Alternativ > Avmarkera alla?
(088; detta alternativ tar även bort överföringsmarkeringarna
från alla bilder)
D
Under överföring
Ta inte ur minneskortet eller koppla bort Ethernetkabeln under
överföringen.
A
Intervalltimerfotografering
Fotograferingen avbryts om väntelägestimern löper ut medan
intervalltimerfotografering pågår. Välj en lång väntelägestimer innan
intervalltimerfotografering påbörjas.
A
Förlust av signal
Trådlös överföring via WT-5 kan avbrytas om signalen försvinner, men kan
återupptas genom att du stänger av kameran och slår på den igen.
A
Stänga av kameran
“Sänd”-markeringen sparas om kameran eller UT-1 stängs av medan
överföringen pågår. Överföring av bilder markerade med en “sänd”-ikon
fortsätter när kameran eller UT-1 slås på.
A
Målmappar
Som standard överförs bilder till följande mappar:
• Windows: \Användare\(användarnamn)\Pictures\Wireless Transmitter
Utility
• Mac OS: /Användare/(användarnamn)/Pictures/Wireless Transmitter
Utility
Målmappen kan väljas med Wireless Transmitter Utility.
Överföring, Control och HTTP
37
Överföringsstatus
Under uppspelning visas status för bilder som har markerats för
överföring enligt följande:
Bildöverföring
: “Sänd”
a
Bilder som har markerats för överföring
markeras med en vit a-ikon.
: “Sänder”
b
Under överföringen visas en grön b-ikon.
: “Sänt”
c
Bilder som har överförts markeras med en blå c-ikon.
A
Nätverksstatus
Statusen för länken mellan värden och UT-1 visas av statusindikeringarna
och av displayen i översta nivån på nätverksmenyn.
Statusindikeringarna
POWER (STRÖM)-indikatorn lyser när UT-1 är på.
Signalens kvalitet visas av LINK (LÄNK)-indikatorn:
ju snabbare indikatorn blinkar, desto bättre signal
och data kan överföras snabbare. ERROR (FEL)indikatorn blinkar när ett fel har inträffat.
Status
UT-1 av
USB-kabeln ej ansluten
Ansluter till värd
Väntar på att sända eller sänder data
Anslutningsfel
Fel i UT-1:s hårdvara eller batteri
38 Överföring, Control och HTTP
ERROR
LINK
POWER
(FEL)
(LÄNK)
(STRÖM)
I (av)
I (av)
I (av)
I (av)
I (av)
K (på)
I (av)
K (på)
K (på)
I (av) H (blinkar) K (på)
H (blinkar) I (av)
K (på)
H (blinkar) H (blinkar) H (blinkar)
Statusdisplayen
Nätverksstatusen visas även på den översta nivån i nätverksmenyn.
Batterinivå: En
femnivåersdisplay
som visar
laddningsstatusen
för batteriet i UT-1.
Bildöverföring
e, f: Uppskattad
tid som krävs för att
sända återstående
bilder.
Statusområde: Status för anslutningen
till värden. Värdnamnet visas i grönt
när en anslutning upprättats. Medan
filer överförs visar statusdisplayen
“Sänder nu”, följt av namnet på den fil
som sänds. Eventuella fel som uppstår
under överföringen visas också här
(0116).
Signalstyrka: Trådlös signalstyrka.
Ethernet-anslutningar visas med d.
Överföring, Control och HTTP
39
Camera Control
Camera Control
Välj detta alternativ för att styra kameran från en dator som kör
Camera Control Pro 2 (säljs separat) och spara foton direkt på
datorns hårddisk istället för på kamerans minneskort (filmer sparas
fortfarande på kamerans minneskort; sätt i ett minneskort innan
filmer spelas in). Observera att kamerans exponeringsmätare inte
stängs av när kameran är i camera control-läge.
1
Visa nätverksprofiler.
I inställningsmenyn, välj Nätverk
(UT-1) > Nätverksinställningar för att
visa profillistan. Camera control-profiler
indikeras med en L-ikon. Markera en
profil och tryck på 2 för att välja den
markerade profilen och återgå till
nätverksmenyn.
Profilnamnet visas i grönt när en
anslutning har upprättats.
2
Starta Camera Control Pro 2.
Starta Camera Control Pro 2 (säljs separat) som är installerat på
värddatorn. För information om att använda
Camera Control Pro 2, se bruksanvisningen för
Camera Control Pro 2 (pdf ).
A
Ethernet-nätverk
Dra inte ut Ethernet-kabeln medan kameran är på.
40 Överföring, Control och HTTP
D
A
Nätverksstatus
Statusen för länken mellan värden och UT-1 visas av statusindikeringarna
och av displayen i översta nivån på nätverksmenyn.
Camera Control
Trådlösa nätverk
Åtgärder kan ta längre tid att utföra i trådlösa nätverk. Om signalen störs
medan bilder överförs till Camera Control Pro 2 blinkar indikatorn på WT-5
gult; stäng av kameran och slå sedan på den igen. Överföringen fortsätter
när anslutningen återupprättas. Notera att överföringen inte kan
återupptas om du stänger av kameran igen innan överföringen är
slutförd.
Statusindikeringarna
POWER (STRÖM)-indikatorn lyser när UT-1 är på.
Signalens kvalitet visas av LINK (LÄNK)-indikatorn:
ju snabbare indikatorn blinkar, desto bättre signal
och data kan överföras snabbare. ERROR (FEL)indikatorn blinkar när ett fel har inträffat.
Status
UT-1 av
USB-kabeln ej ansluten
Ansluter till värd
Väntar på att sända eller sänder data
Anslutningsfel
Fel i UT-1:s hårdvara eller batteri
ERROR
LINK
POWER
(FEL)
(LÄNK)
(STRÖM)
I (av)
I (av)
I (av)
I (av)
I (av)
K (på)
I (av)
K (på)
K (på)
I (av) H (blinkar) K (på)
H (blinkar) I (av)
K (på)
H (blinkar) H (blinkar) H (blinkar)
Överföring, Control och HTTP
41
Statusdisplayen
Nätverksstatusen visas även på den översta nivån i nätverksmenyn.
Camera Control
Statusområde: Status för anslutningen
till värden. Värdnamnet visas i grönt
när en anslutning upprättats.
Eventuella fel som uppstår under
överföringen visas också här (0116).
Batterinivå: En
femnivåersdisplay
som visar
laddningsstatusen
för batteriet i UT-1.
42 Överföring, Control och HTTP
Signalstyrka: Trådlös signalstyrka.
Ethernet-anslutningar visas med d.
HTTP-server
1
HTTP-server
Välj HTTP-server för att visa bilderna på kamerans minneskort
eller ta bilder från webbläsaren på en dator eller iPhone (se sida 48
för systemkraven). Upp till fem användare kan komma åt kameran
samtidigt, men bara en kan ta bilder. Observera att
exponeringsmätarna inte stängs av automatiskt när kameran är i
http-serverläge.
Visa nätverksprofiler.
I inställningsmenyn, välj Nätverk
(UT-1) > Nätverksinställningar för att
visa profillistan. HTTP-serverprofiler
indikeras med en M-ikon. Markera en
profil och tryck på 2 för att välja den
markerade profilen och återgå till
nätverksmenyn.
Den URL som används för anslutning till
kameran visas när en anslutning
upprättats.
2
Starta webbläsaren.
Starta webbläsaren på en dator eller iPhone.
Överföring, Control och HTTP
43
3
Ange kamerans URL.
HTTP-server
Ange kamerans URL (“http://” följt av
kamerans IP-adress, som visas i
nätverksmenyn) i webbläsarens
adressfält.
44 Överföring, Control och HTTP
4
Logga in.
Ange användarnamn och lösenord i webbläsarens logindialogruta (användarnamnet och lösenordet ställs in med
Network settings (Nätverksinställningar) > Options
(Alternativ) > HTTP user settings (HTTPanvändarinställningar) i nätverksmenyn, enligt
beskrivningen på sida 89; standardanvändarnamnet är “nikon”
och standardinställningen för lösenordet är tomt).
HTTP-server
Överföring, Control och HTTP
45
5
Välj ett språk.
HTTP-server
Klicka på Language (Språk) och välj Engelska, Franska, Tyska,
Japanska eller Spanska.
6
Välj ett driftläge.
Välj Shooting/Viewer (Fotografering/Bildvisning) för att ta
bilder (049, 53) och Shooting/Viewer (Fotografering/
Bildvisning) eller Viewer (Bildvisning) för att visa
existerande bilder (051, 54). Upp till fem användare samtidigt
kan ansluta med Viewer (Bildvisning), men endast en
användare i taget kan ansluta med Shooting/Viewer
(Fotografering/Bildvisning) (om en annan användare redan
är ansluten med Shooting/Viewer (Fotografering/
Bildvisning) visas inte Shooting/Viewer (Fotografering/
Bildvisning) och endast fyra användare kan ansluta med
Viewer (Bildvisning)).
46 Överföring, Control och HTTP
A
Nätverksstatus
Statusen för länken mellan värden och UT-1 visas av statusindikeringarna
och av displayen i översta nivån på nätverksmenyn.
Status
UT-1 av
USB-kabeln ej ansluten
Ansluter till värd
Väntar på att sända eller sänder data
Anslutningsfel
Fel i UT-1:s hårdvara eller batteri
HTTP-server
Statusindikeringarna
POWER (STRÖM)-indikatorn lyser när UT-1 är på.
Signalens kvalitet visas av LINK (LÄNK)-indikatorn:
ju snabbare lysdioden blinkar, desto bättre signal
och data kan överföras snabbare. ERROR (FEL)indikatorn blinkar när ett fel har inträffat.
ERROR
LINK
POWER
(FEL)
(LÄNK)
(STRÖM)
I (av)
I (av)
I (av)
I (av)
I (av)
K (på)
I (av)
K (på)
K (på)
I (av) H (blinkar) K (på)
H (blinkar) I (av)
K (på)
H (blinkar) H (blinkar) H (blinkar)
Statusdisplayen
Nätverksstatus visas även på den högsta nivån i nätverksmenyn.
Statusområde: Status för anslutningen
till värden. Kamerans URL visas i grönt
när en anslutning upprättats. Fel visas
också här (0116).
Batterinivå: En
femnivåersdisplay
som visar
laddningsstatusen
för batteriet i UT-1.
Signalstyrka: Trådlös signalstyrka.
Ethernet-anslutningar visas med d.
Överföring, Control och HTTP
47
A
HTTP-server, systemkrav
HTTP-server
Windows
Förinstallerade 64- och 32-bitarsversioner av Windows 8.1,
Windows 7 (Service Pack 1), och Windows Vista
(Service Pack 2) och 32-bitarsversioner av Windows XP
Operativsystem
(Service Pack 3); i 64-bitarsversioner av Windows 8.1,
Windows 7 och Windows Vista körs programmet i 32-bitars
kompatibilitetsläge.
• Windows 8,1: Internet Explorer 11
• Windows 7: Internet Explorer 10
Webbläsare
• Windows Vista: Internet Explorer 9
• Windows XP: Internet Explorer 8
• Upplösning: 1 024 × 768 pixlar (XGA) eller mer; 1 280 × 1 024
Monitor
pixlar (SXGA) eller mer rekommenderas
• Färg: 24-bitars färg (True Color) eller mer
Mac OS
Operativsystem OS X version 10.9, 10.8 eller 10.7
• OS X version 10.9: Safari 7
Webbläsare
• OS X-versionerna 10.8 och 10.7: Safari 6
• Upplösning: 1 024 × 768 pixlar (XGA) eller mer; 1 280 × 1 024
Monitor
pixlar (SXGA) eller mer rekommenderas
• Färg: 24-bitars färg (miljoner färger) eller mer
iPhone
Operativsystem iOS 7 eller iOS 6
Webbläsare Safari (medföljer iOS)
48 Överföring, Control och HTTP
Datorwebbläsare
Fotograferingsfönstret
Följande kontroller kan kommas åt genom att välja Shooting/
Viewer (Fotografering/Bildvisning) på serverns hemsida eller
genom att klicka på fotografera-knappen i bildvisarfönstret.
Hem-knappen (046)
Visa-knappen (051)
Fotografera-knappen
HTTP-server
Detta avsnitt beskriver http-serverdisplayerna för
datorwebbläsare (för att underlätta förståelsen visas alla knappar i
dialogrutorna). Klicka för att justera kamerainställningarna. För
information om skärmarna för iPhone, se sida 53.
Logga ut-knappen
Sökare
Visningspanel (050)
Exponeringsläge
Kamerainställningar (050)
Upplösning (livevisning)
Test-knappen (050)
Zoomknappar Fokusknappar
Slutar-knappen (050)
Knapp för livevisning
Stillbildsfotografering/film-knapp
A
Filmlivevisning
Informationen till höger visas i området för
kamerainställningar (050) vid filmlivevisning.
A
Fokusknappar
Storleken på fokusjusteringen ökar med
knappens avstånd från mitten av displayen.
Liten
Stor
Överföring, Control och HTTP
49
Innehåller exponeringsindikatorn och visar batterinivån
och antal återstående exponeringar.
Visar slutartid, bländare, exponeringskompensation,
ISO-känslighet, vitbalans, mätning, AF-områdesläge,
fokusläge, bildområde (endast vid fotografering med
Kamerainställ- livevisning), mikrofonkänslighet (endast filmlivevisning)
och antingen fotokvalitet och storlek eller filmkvalitet
ningar
och bildstorlek/bildfrekvens. Se kamerans handbok för
mer information. Inställningarna kan justeras genom att
klicka på ikonerna i panelen för kamerainställningar.
Ta en bild eller starta och avsluta filminspelning. För att
Slutar-knappen
fokusera, klicka på önskat motiv i sökarområdet.
Ta en testbild och visa den i sökaren utan att spara den
Test-knappen på kamerans minneskort. Inte tillgängligt i
filmlivevisning.
Visningspanel
HTTP-server
50 Överföring, Control och HTTP
Bildvisningsfönstret
❏ Miniatyrbildsvisning
HTTP-server
Bildvisningsfönstret kan kommas åt genom att välja Viewer
(Bildvisning) på serverns hemsida eller genom att klicka på visaknappen i fotograferingsfönstret. I bildvisningsfönstret för
datorwebbläsare finns valen miniatyrbilds-, bildbands- (052) och
helskärmsvisning (052).
Visa flera små (“miniatyrbild”) bilder per sida. Kontrollerna längst
upp i fönstret kan användas för att navigera.
Navigeringskontroller
Miniatyrbilder (klicka för
att visa bilder i
helskärmsläge). Filmer
indikeras med 1.
A
Navigeringskontroller
Visa senaste bilden i
mappen
Sidnummer
Miniatyrbilder per
sida
Helskärmsläge (052)
Bildbandsvisning (052)
Sidokontroller
Mappval
Miniatyrbildsvisning
(051)
Överföring, Control och HTTP
51
❏ Bildbandsvisning
Välj den bild som visas från miniatyrbilderna längst ner i fönstret.
HTTP-server
Aktuell bild (klicka på 4 eller
2 för att visa flera bilder)
Kopiera aktuell bild till datorn
Miniatyrbilder (klicka för att
välja)
❏ Helskärmsläge
Visa bilder i helskärmsläge.
Aktuell bild (klicka på 4
eller 2 för att visa flera
bilder)
Kopiera aktuell bild till
datorn
52 Överföring, Control och HTTP
iPhone-webbläsare
Fotograferingsfönstret
Följande inställningar kan kommas åt genom att välja Shooting/
Viewer (Fotografering/Bildvisning) på serverns hemsida eller
genom att klicka på fotografera-knappen i bildvisningsfönstret.
Hem-knappen (046)
HTTP-server
Detta avsnitt beskriver http-serverdisplayerna för iPhonewebbläsare (för att underlätta förståelsen visas alla knappar i
dialogrutorna). Tryck för att justera kamerainställningarna. För
information om skärmarna för datorer, se sida 49.
Visa-knappen (054)
Fotografera-knappen
Logga ut-knappen
Sökare (tryck för att
fokusera på valt motiv)
Zoomknappar
Visningspanel (050)
Exponeringsläge
Kamerainställningar
(050)
Slutar-knappen (050)
A
Knapp för livevisning
Tryck för att välja mellan livevisning av,
fotolivevisning och filmlivevisning.
A
Filmlivevisning
Informationen till höger visas i området för
kamerainställningar (050) vid
filmlivevisning.
Överföring, Control och HTTP
53
Bildvisningsfönstret
HTTP-server
Bildvisningsfönstret kan kommas åt genom att välja Viewer
(Bildvisning) på serverns hemsida eller genom att trycka på visaknappen i fotograferingsfönstret. I bildvisningsfönstret för iPhonewebbläsare finns valen miniatyrbilds- och helskärmsvisning
(055).
❏ Miniatyrbildsvisning
Visa flera små (“miniatyrbild”) bilder per sida. Kontrollerna längst
upp och längst ner i miniatyrbildsområdet kan användas för att
navigera.
Mappval
Miniatyrbilder per
sida
Visa senaste bilderna
i mappen
Miniatyrbilder (tryck
för att visa bilder i
helskärmsläge).
Filmer indikeras med
1.
Föregående sida
Nästa sida
Sidnummer
54 Överföring, Control och HTTP
❏ Helskärmsläge
Visa bilder i helskärmsläge.
HTTP-server
Aktuell bild (tryck för
att återgå till
miniatyrbildsvisning)
Visa föregående
bild
Visa nästa bild
Miniatyrbildsvisning Visa senaste bilden i mappen
Överföring, Control och HTTP
55
HTTP-server
56 Överföring, Control och HTTP
FTP
Ethernet-anslutningar
Följ stegen nedan för att ansluta till en FTP-server via ett Ethernetnätverk. För information om trådlösa anslutningar, se sida 64.
FTP-server
Steg 1: Anslut kameran, UT-1 och datorn (058)
Steg 2: Välj Ethernet (060)
Steg 3: Kör anslutningsguiden (060)
Överför bilder (075)
D
Val av strömkälla
Använd ett fulladdat batteri eller en nätadapter (säljs separat) avsedd för
användning med din kamera för att förhindra att kameran stängs av
oväntat under inställning eller dataöverföring. För mer information, se
kamerans handbok.
A
FTP-servrar
Servrar kan konfigureras med standardtjänster för ftp, så som IIS (Internet
Information Services), som är tillgängligt med operativsystem som stöds
(094). Anslutning till datorer på andra nätverk via en router, ftpanslutningar via internet och ftp-servrar som körs på programvara från
tredje part stöds inte.
FTP
57
Steg 1: Ansluta hårdvaran
Efter att FTP-servern startats, anslut kameran enligt beskrivningen
nedan.
Sätt i ett minneskort.
Stäng av kameran och sätt i ett
minneskort (stäng inte av kameran
medan data överförs till datorn).
2
3
16GB
Ethernet-anslutningar
1
Öppna locket för USB-kontakten på UT-1
och anslut USB-kabeln från UT-1 till
kamerans USB-kontakt (för mer
information om att ansluta USB-kablar till
kameran, se kamerans handbok).
Anslut en Ethernet-kabel.
Anslut kameran till FTP-servern enligt beskrivningen nedan.
Använd inte våld och sätt inte i kontakterna snett.
4
Slå på kameran.
Vrid på strömbrytaren för att slå på
kameran.
58 FTP
Strömbrytare
5
Slå på UT-1 genom att trycka in
strömbrytaren i ungefär en sekund.
Strömbrytare
Ethernet-anslutningar
FTP
59
Steg 2: Konfigurera hårdvaran för
Ethernet-anslutningar
Ethernet-anslutningar
Konfigurera UT-1 för användning med Ethernet-nätverk.
1
Visa listan med maskinvara.
I kamerans inställningsmeny, välj
Nätverk (UT-1), markera sedan Välj
maskinvara och tryck på 2 för att visa
listan över maskinvara.
2
Välj Kabelanslutet nätverk.
Markera Kabelanslutet nätverk och
tryck på J för att välja det markerade
alternativet och återgå till
nätverksmenyn.
Steg 3: Kör anslutningsguiden
Följ instruktionerna på skärmen för att skapa en nätverksprofil.
1
Visa nätverksprofiler.
I nätverksmenyn, markera
Nätverksinställningar och tryck på 2
för att visa profillistan och andra
nätverksinställningar.
2
Välj Skapa profil.
Markera Skapa profil och tryck på 2.
Tänk på att om listan redan innehåller nio
profiler måste du radera en existerande
profil med O (Q)-knappen innan du
fortsätter (083).
60 FTP
3
Starta anslutningsguiden.
4
Ethernet-anslutningar
Markera Använd Anslutningsguiden
och tryck på 2 för att starta
anslutningsguiden.
Välj en anslutningstyp.
Markera FTP-överföring och tryck på 2.
5
Ange ett namn för den nya
nätverksprofilen.
Ange det namn som ska visas i profillistan
enligt beskrivningen på sida 19 och tryck
på J (för att använda standardnamnet,
tryck på J utan att göra några ändringar).
Profilnamn kan bestå av upp till 16 tecken.
6
Erhåll eller välj en IP-adress.
Markera ett av följande alternativ och
tryck på 2.
• Erhåll automatiskt: Välj detta alternativ om
nätverket är konfigurerat för att
tillhandahålla IP-adresser automatiskt.
• Ange manuellt: Vid uppmaning, ange en IP-adress och
subnätmask genom att trycka på 4 och 2 för att markera
segment och 1 och 3 för att ändra. Tryck på J för att
fortsätta när inmatningen är slutförd.
FTP
61
7
Välj servertyp.
Ethernet-anslutningar
Markera FTP eller SFTP (säker FTP) och
tryck på 2.
8
Ange IP-adressen.
Ange serverns URL eller IP-adress (019)
och tryck på J för att ansluta.
9
Logga in.
Markera ett av följande alternativ och
tryck på J.
• Anonym inloggning: Välj detta alternativ
om servern inte kräver ett användar-ID
eller lösenord.
• Ange användar-ID: Ange ett användar-ID och lösenord när du
uppmanas göra det och tryck på J.
10 Välj en målmapp.
Markera ett av följande alternativ och
tryck på J.
• Arbetsmapp: Välj detta alternativ för att
överföra bilder till serverns arbetsmapp.
• Ange ett namn för mappen: Välj detta
alternativ för att överföra bilder till en annan mapp (mappen
måste redan existera på servern). Ange ett mappnamn och
en sökväg när du uppmanas göra det och tryck på J.
62 FTP
11 Avsluta guiden.
Ethernet-anslutningar
Markera ett av följande alternativ och
tryck på J.
• Anslut och avsluta guiden: Spara den nya
nätverksprofilen och anslut till servern.
• Avsluta guiden: Spara den nya
nätverksprofilen och avsluta.
Fortsätt till “FTP-överföring” (075).
FTP
63
Trådlösa anslutningar
Följ stegen nedan för att ansluta till ett trådlöst nätverk.
Trådlösa anslutningar
FTP-överföring
Steg 1: Anslut kameran, UT-1 och WT-5 (065)
Steg 2: Konfigurera hårdvaran för trådlösa anslutningar (066)
Steg 3: Kör anslutningsguiden (066)
Steg 4: Justera nätverksinställningar (072)
Överför bilder (075)
A
Lägena infrastruktur och ad hoc
Trådlösa nätverk kan vara antingen infrastruktur eller ad hoc.
Infrastrukturläge: Anslutning via en accesspunkt för trådlöst nätverk.
WT-5
Accesspunkt för trådlöst nätverk
Dator
Ad hoc-läge: En direkt peer-to-peer-anslutning.
WT-5
A
Dator
Trådlösa nätverk
Dessa instruktioner är avsedda för kunder med ett existerande trådlöst
nätverk, och för infrastrukturnätverk förutsätts att datorn och
accesspunkten redan är anslutna till nätverket.
64 FTP
Steg 1: Ansluta utrustningen
Efter att ha startat datorn och loggat in, förbered kameran och
WT-5 så som det beskrivs nedan.
3
4
16GB
Sätt i ett minneskort.
Stäng av kameran och sätt i ett
minneskort (stäng inte av kameran
medan data överförs till datorn). Detta
steg kan hoppas över i camera controlläge (07).
2
Trådlösa anslutningar
1
Öppna locket till USB-kontakten på UT-1
och anslut USB-kabeln från UT-1 till
kamerans USB-kontakt (för mer
information om att ansluta USB-kablar till
kameran, se kamerans handbok).
Montera WT-5 (06).
Slå på kameran.
Strömbrytare
Vrid på strömbrytaren för att slå på
kameran.
5
Slå på UT-1 genom att trycka in
strömbrytaren i ungefär en sekund.
Strömbrytare
FTP
65
Steg 2: Aktivera en trådlös anslutning
Konfigurera UT-1 för användning med trådlösa nätverk.
Trådlösa anslutningar
1
Visa listan med maskinvara.
I kamerans inställningsmeny, välj
Nätverk (UT-1), markera sedan Välj
maskinvara och tryck på 2 för att visa
listan över maskinvara.
2
Välj Trådlöst nätverk.
Markera Trådlöst nätverk och tryck på J
för att välja det markerade alternativet
och återgå till nätverksmenyn.
Steg 3: Anslutningsguiden
Följ instruktionerna på skärmen för att skapa en nätverksprofil.
1
Visa nätverksprofiler.
I nätverksmenyn, markera
Nätverksinställningar och tryck på 2 för
att visa profillistan och andra
nätverksinställningar.
2
Välj Skapa profil.
Markera Skapa profil och tryck på 2.
Notera att om listan redan innehåller nio
profiler måste du radera en existerande
profil med O (Q)-knappen innan du
fortsätter.
66 FTP
3
Starta anslutningsguiden.
4
Trådlösa anslutningar
Markera Använd Anslutningsguiden och
tryck på 2 för att starta anslutningsguiden.
Välj FTP-överföring (07).
Markera FTP-överföring och tryck på 2.
5
Ange ett namn för den nya
nätverksprofilen.
Ange det namn som ska visas i profillistan
enligt beskrivningen på sida 19 och tryck
på J (för att använda standardnamnet,
tryck på J utan att göra några ändringar).
Profilnamn kan bestå av upp till 16 tecken.
6
Välj en anslutningsmetod.
Markera den anslutningsmetod som används av nätverket och
tryck på 2. Du hittar mer information på sidorna som nämns
nedan.
Sök efter trådlösa
nätverk
WPS med
knapptryckning
PIN-skyddad WPS
Välj från en lista över nätverk som hittades
av kameran.
068
Välj för accesspunkter för trådlöst nätverk
med WPS med knapptryckning.
069
Välj för accesspunkter för trådlöst nätverk
med PIN-skyddad WPS.
070
Direktanslutning Anslut direkt till en värddator eller FTPserver i ad hoc-läge.
(ad hoc)
071
FTP
67
❚❚ Sök efter trådlösa nätverk
Trådlösa anslutningar
Välj Sök efter trådlösa nätverk i steg 6 på
sida 67 för att välja från en lista över de
nätverk (accesspunkter för trådlöst nätverk
eller värddatorer) som hittades av kameran.
1
Välj ett nätverk.
När du väljer Sök efter trådlösa nätverk
visas en lista med SSID:n. Nätverkstypen
indikeras av ikonerna till vänster om dess
ID:
h
j/i
Signal krypterad
Infrastruktur/ad hoc
Markera ett nätverk och tryck på J (om önskat nätverk inte
visas, tryck på X för att söka igen).
A
Gömda SSID:n
Nätverk med gömda SSID:n visas med tomma
poster i nätverkslistan. Om du väljer ett
nätverk med gömt SSID uppmanas du att
ange nätverksnamnet; ange ett namn och
tryck på J för att gå vidare till steg 2.
2
Ange krypteringsnyckeln.
Ange krypteringsnyckeln och tryck på J
(om nätverket använder öppen
autentisering visas inte denna dialogruta;
fortsätt till steg 3).
68 FTP
3
Välj nästa steg.
Trådlösa anslutningar
Meddelandet till höger visas när en
anslutning upprättas. Fortsätt till sida 72.
❚❚ WPS med knapptryckning
Välj WPS med knapptryckning i steg 6 på
sida 67 om accesspunkten för trådlöst nätverk
använder WPS med knapptryckning.
1
Tryck på WPS-knappen på accesspunkten
för trådlöst nätverk.
Mer information hittar du i
dokumentationen för accesspunkten för
trådlöst nätverk.
2
Tryck på J-knappen på kameran.
Kameran ansluter till accesspunkten
automatiskt.
3
Välj nästa steg.
Meddelandet till höger visas när en
anslutning upprättas. Fortsätt till sida 72.
FTP
69
❚❚ PIN-skyddad WPS
Trådlösa anslutningar
Välj PIN-skyddad WPS i steg 6 på sida 67 om
accesspunkten för trådlöst nätverk använder
PIN-skyddad WPS.
1
Ange PIN-koden för accesspunkten för
trådlöst nätverk.
Ange PIN-koden för accesspunkten för
trådlöst nätverk från en dator. Mer
information hittar du i dokumentationen
för accesspunkten för trådlöst nätverk.
2
Tryck på J-knappen på kameran.
Kameran ansluter till accesspunkten
automatiskt.
3
Välj nästa steg.
Meddelandet till höger visas när en
anslutning upprättas. Fortsätt till sida 72.
70 FTP
❚❚ Direktanslutning (ad hoc)
1
Trådlösa anslutningar
För att ansluta direkt till en FTP-server i
ad hoc-läge, välj Direktanslutning (ad hoc) i
steg 6 på sida 67.
Ange SSID.
Ange ett nätverksnamn (SSID) och tryck
på J. Standardnamnet är “WT”, följt av
WT-5:s MAC-adress.
2
Ange krypteringsnyckeln.
Ange en krypteringsnyckel och tryck på
J (den förinställda nyckeln är “nikon”).
Fortsätt till sida 72.
FTP
71
Steg 4: Nätverksinställningar
Följ stegen nedan för att ansluta till FTP-servern.
Trådlösa anslutningar
1
Erhåll eller välj en IP-adress.
Markera ett av följande alternativ och
tryck på 2.
• Erhåll automatiskt: Välj detta alternativ om
nätverket är konfigurerat för att
tillhandahålla IP-adresser automatiskt.
Kameran visar IP-adressen som erhållits från nätverket; J för
att fortsätta.
• Ange manuellt: Vid uppmaning, ange en IP-adress och
subnätmask genom att trycka på 4 och 2 för att markera
segment och 1 och 3 för att ändra. Klicka på J när
inmatningen är slutförd. Kameran visar den valda IPadressen; tryck på J för att fortsätta.
2
Välj servertyp.
Markera FTP eller SFTP (säker FTP) och
tryck på 2.
3
Ange IP-adressen.
Ange serverns URL- eller IP-adress, såsom
beskrivs på sida 19 och tryck på J för att
ansluta.
72 FTP
4
Logga in.
Trådlösa anslutningar
Markera ett av följande alternativ och
tryck på J.
• Anonym inloggning: Välj detta alternativ
om servern inte kräver ett användar-ID
eller lösenord.
• Ange användar-ID: Ange ett användar-ID och lösenord när du
uppmanas göra det och tryck på J.
A
MAC-adressfiltering
Om nätverket använder MAC-adressfiltrering måste filtret förses med
MAC-adressen för WT-5. Efter att du har monterat WT-5 på kameran, välj
Nätverk (UT-1) > Alternativ > MAC-adress från kamerans
inställningsmeny och notera MAC-adressen.
FTP
73
5
Välj en målmapp.
Trådlösa anslutningar
Markera ett av följande alternativ och
tryck på J.
• Arbetsmapp: Välj detta alternativ för att
överföra bilder till serverns arbetsmapp.
• Ange ett namn för mappen: Välj detta
alternativ för att överföra bilder till en annan mapp som finns
på servern. Ange ett mappnamn och en sökväg när du
uppmanas göra det och tryck på J.
6
Avsluta guiden.
Markera ett av följande alternativ och
tryck på J.
• Anslut och avsluta guiden: Spara den nya
nätverksprofilen och anslut till servern.
• Avsluta guiden: Spara den nya
nätverksprofilen och avsluta.
Fortsätt till “FTP-överföring” (075).
74 FTP
FTP-överföring
1
Visa nätverksprofiler.
FTP-överföring
Bilder och filmer kan överföras från kameraminneskort till en ftpserver enligt beskrivningen nedan, eller så kan bilder överföras
allteftersom de tas. För information om att sätta upp en ftp-server,
se sida 94.
I inställningsmenyn, välj Nätverk
(UT-1) > Nätverksinställningar för att
visa profillistan. FTP-serverprofiler
indikeras med en N-ikon. Markera en
profil och tryck på 2 för att välja den
markerade profilen och återgå till nätverksmenyn.
Profilnamnet visas i grönt när en
anslutning har upprättats.
2
Visa bilder.
Tryck på K-knappen för att visa bilder.
Visa den första bilden som ska sändas i
helskärmsläge eller markera den i
miniatyrbildslistan.
FTP
75
3
Överföra bilder.
FTP-överföring
Tryck på J. En vit överföringsikon visas
på bilden och överföringen startar
omedelbart. Överföringsikonen blir grön
under överföringen och blir blå när
överföringen är slutförd. Ytterligare bilder
överförs i den ordning de valts.
För att överföra en bild som redan har
överförts en gång, tryck på J en gång för
att ta bort den blå överföringsikonen, och
tryck sedan på J och mitten på
multiväljaren igen för att markera bilden
med en vit överföringsikon.
76 FTP
Överför nya bilder allteftersom de tas
För att överföra nya bilder allteftersom de tas, välj
På för Nätverk (UT-1) > Alternativ > Autosänd i
inställningsmenyn (087).
FTP-överföring
Avbryta överföring/Ta bort överföringsmarkering
För att avbryta överföringen av bilder markerade med en vit eller grön
överföringsikon, välj bilderna under bildvisning och tryck på J.
Överföringsikonen tas bort. Följande åtgärder avbryter också
överföringen:
• Stänga av kameran
• Välja Ja för Nätverk (UT-1) > Alternativ > Avmarkera alla? (088; detta
alternativ tar även bort överföringsmarkeringarna från alla bilder)
D
Under överföring
Ta inte ur minneskortet eller koppla bort Ethernet-kabeln under
överföringen.
A
Retuscheringsalternativ
I lägena bildöverföring och FTP-överföring används J-knappen på D800/
D800E för att överföra bilder eller välja bilder för överföring, och kan inte
användas för jämförelse sida vid sida, vilket normalt nås genom att trycka
på J-knappen i helskärmsläge. Jämförelse sida vid sida är tillgängligt i
andra överföringslägen.
A
Intervalltimerfotografering
Fotograferingen avbryts om väntelägestimern löper ut medan
intervalltimerfotografering pågår. Välj en lång väntelägestimer innan
intervalltimerfotografering påbörjas.
A
Förlust av signal
Trådlös överföring via WT-5 kan avbrytas om signalen försvinner, men kan
återupptas genom att du stänger av kameran och slår på den igen.
A
Stänga av kameran
“Sänd”-markeringen sparas om kameran eller UT-1 stängs av medan
överföringen pågår. Överföring av bilder markerade med en “sänd”-ikon
återupptas när kameran eller UT-1 slås på.
FTP
77
Överföringsstatus
Under uppspelning visas status för bilder som har markerats för
överföring enligt följande:
FTP-överföring
: “Sänd”
a
Bilder som har valts för överföring markeras
med en vit a-ikon.
: “Sänder”
b
Under överföringen visas en grön b-ikon.
: “Sänt”
c
Bilder som har överförts markeras med en blå c-ikon.
A
Nätverksstatus
Statusen för länken mellan värden och UT-1 visas av statusindikeringarna
och av displayen i översta nivån på nätverksmenyn.
Statusindikeringarna
POWER (STRÖM)-indikatorn lyser när UT-1 är på.
Signalens kvalitet visas av LINK (LÄNK)-indikatorn:
ju snabbare indikatorn blinkar, desto bättre signal
och data kan överföras snabbare. ERROR (FEL)indikatorn blinkar när ett fel har inträffat.
Status
UT-1 av
USB-kabeln ej ansluten
Ansluter till värd
Väntar på att sända eller sänder data
Anslutningsfel
Fel i UT-1:s hårdvara eller batteri
78 FTP
ERROR
LINK
POWER
(FEL)
(LÄNK)
(STRÖM)
I (av)
I (av)
I (av)
I (av)
I (av)
K (på)
I (av)
K (på)
K (på)
I (av) H (blinkar) K (på)
H (blinkar) I (av)
K (på)
H (blinkar) H (blinkar) H (blinkar)
Statusdisplayen
Nätverksstatusen visas även på den översta nivån i nätverksmenyn.
Batterinivå: En
femnivåersdisplay
som visar
laddningsstatusen
för batteriet i UT-1.
FTP-överföring
e, f: Uppskattad
tid som krävs för att
sända återstående
bilder.
Statusområde: Status för anslutningen
till värden. Värdnamnet visas i grönt
när en anslutning upprättats. Under
överföring av filer visar
statusdisplayen “Sänder nu”, följt av
namnet på den fil som sänds.
Eventuella fel som uppstår under
överföringen visas också här (0116).
Signalstyrka: Trådlös signalstyrka.
Ethernet-anslutningar visas med d.
FTP
79
FTP-överföring
80 FTP
Menyguide
I detta avsnitt beskrivs de inställningar som är
tillgängliga för alternativet Nätverk (UT-1) i
kamerans inställningsmeny när UT-1 är
ansluten.
Välj maskinvara
Välj hårdvaran som används för att ansluta till
nätverket: Ethernet (Kabelanslutet nätverk)
eller trådlöst nätverk (Trådlöst nätverk).
Menyguide
81
Nätverksinställningar
Nätverksinställningar
Markera Nätverksinställningar och tryck på 2 för att visa listan
med nätverksprofiler, där du kan skapa nya profiler eller välja en
existerande profil.
Profillistan
Kameran kan lagra upp till nio
nätverksprofiler. Markera en profil och tryck
på 2 för att ansluta till den markerade
värddatorn eller FTP-servern, eller tryck på
O (Q) för att radera den markerade profilen
(083). För att visa information om den
markerade profilen, tryck på L (Z/Q).
Profilnamn
(019, 27, 61, 67, 84)
Anslutningstyp (07)
SSID (endast WT-5)
För att redigera den markerade profilen, tryck på W (084).
Skapa profil
Välj Använd Anslutningsguiden för att skapa nätverksprofiler
med hjälp av en guide (018, 26, 60, 66), Konfigurera manuellt
för att ange FTP- och HTTP-serverinställningar manuellt (0114).
82 Menyguide
Kopiera till/från kort
Nätverksinställningar
Detta alternativ är endast tillgängligt med FTP- och HTTPserveranslutningar. Välj Kopiera profil från kort för att kopiera
profiler från minneskortet till profillistan. Om du väljer Kopiera
profil till kort visas kamerans profillista; markera en profil och
tryck på J för att kopiera profilen (exklusive kryperingsnyckel och
ftp-lösenord) till kortet (lösenordsskyddade profiler kan inte
kopieras; 084). Om det finns två minneskort i kameran används
kortet i primärfacket för både “kopiera från”- och “kopiera till”åtgärder.
Radera nätverksprofiler
Tryck på O (Q) för att radera den profil som är
markerad i profillistan. En
bekräftelsedialogruta visas; markera Ja och
tryck på J.
Menyguide
83
Redigera nätverksprofiler
Nätverksinställningar
För att redigera nätverksprofiler, markera
profilen i profillistan, tryck på W och välj
bland följande alternativ:
Allmänt
Trådlös
TCP/IP
FTP
Redigera profilnamnet och lösenordet (084).
Redigera trådlösa inställningar (endast trådlösa
anslutningar; 085).
Redigera TCP/IP-inställningar (086).
Redigera FTP-inställningar (086).
❏ Allmänt
Välj Profilnamn för att redigera profilnamnet,
Lösenordsskydd för att ange ett lösenord för
profilen och aktivera eller inaktivera
lösenordsskydd. Aktivering av
lösenordsskydd hindrar andra från att se
nätverksinställningarna.
D
Redigera profiler
Om avtryckaren trycks in medan menyerna visas stängs monitorn av och
alla ändringar i den aktuella profilen går förlorade.
84 Menyguide
❏ Trådlös
Nätverksinställningar
Redigera följande trådlösa inställningar:
• SSID (krävs): Ange namnet (SSID) på nätverket
på vilken värddatorn eller FTP-servern är
placerad.
• Kommunikationsläge: Välj Infrastruktur för
trådlös kommunikation via en accesspunkt
för trådlöst nätverk, Ad hoc om kameran är direkt ansluten till
FTP-servern eller datorn.
• Kanal: Välj en kanal (endast ad hoc; i infrastrukturläge väljs
kanalen automatiskt).
• Autentisering: Den autentisering som används i nätverket. Välj
mellan öppet system, delad nyckel, WPA-PSK och WPA2-PSK
(infrastruktur) eller öppet system och delad nyckel (ad hoc).
• Kryptering: Den kryptering som används i nätverket. Vilka
alternativ som är tillgängliga beror på vilken autentisering som
används:
Öppen: Ingen; 64- eller 128-bitars WEP
Delad: 64- eller 128-bitars WEP
WPA-PSK: TKIP; AES
WPA2-PSK: AES
• Krypteringsnyckel: Om kryptering används i nätverket, ange
nätverksnyckeln. Antalet tecken beror på vilken typ av nyckel
som används:
Antal tecken (ASCII)
Antal tecken (hex)
WEP (64 bitar) WEP (128 bitar)
5
13
10
26
TKIP, AES
8–63
64
• Nyckelindex: Om WEP64 eller WEP128 har valts för Kryptering, välj
ett nyckelindex som matchar det som används av accesspunkten
eller värddatorn. Ett nyckelindex behövs inte när Ingen
kryptering väljs.
Menyguide
85
❏ TCP/IP
Nätverksinställningar
Om nätverket är konfigurerat för att
tillhandahålla IP-adresser automatiskt, välj
Aktivera för Erhåll automatiskt. Välj annars
Inaktivera och ange följande information:
• Adress/mask: Ange en IP-adress och
subnätmask.
• Gateway: Om nätverket kräver en gateway-adress, välj Aktivera
och ange den adress som har tillhandahållits av
nätverksadministratören.
• DNS-server (domännamnsserver): Om en domännamnserver (DNS)
existerar i nätverket, välj Aktivera och ange adressen som
tillhandahölls av nätverksadministratören.
❏ FTP
Redigera följande FTP-inställningar:
• Servertyp: Välj FTP eller SFTP och ange URL
eller IP-adress (krävs), målmapp och
portnummer.
• PASV-läge: Välj Aktivera för att aktivera PASVläge.
• Anonym inloggning: Välj Aktivera för anonym inloggning, eller välj
Inaktivera för att tillhandahålla ett Användar-ID och lösenord.
• Proxyserver: Om en proxyserver krävs för FTP, välj Aktivera och
ange adress och portnummer för proxyservern.
86 Menyguide
Alternativ
Redigera följande inställningar.
Om På väljs för bildöverföring eller ftpserveranslutningar överförs bilder
automatiskt till datorn eller ftp-servern när de
tas (notera dock att bilder endast kan tas om
ett minneskort är isatt i kameran). Filmer kan
inte överföras med detta alternativ; överför
filmer under uppspelning enligt beskrivningen på sida 35 och 75.
Alternativ
Autosänd
Radera efter sändning?
Välj Ja för att automatiskt radera bilder från
kamerans minneskort när de överförts
(endast bildöverföring och FTPserveranslutningar; filer markerade för
överföring innan detta alternativ väljs
påverkas inte). Filerna numreras i ordning när
detta alternativ är aktivt, oavsett vilket alternativ som valts för
Anpassad inställning d5 i kameramenyerna. Det kanske inte går att
radera under vissa kameraåtgärder.
Sänd fil som
När NEF+JPEG-bilder överförs till en dator
eller FTP-server (endast bildöverföring och
FTP-serveranslutningar), välj om både NEF
(RAW)- och JPEG-filerna eller endast JPEGkopian ska överföras.
Menyguide
87
Skriv över vid samma namn
Alternativ
Välj Ja för att skriva över filer med samma
namn vid överföring till en FTP-server, Nej för
att lägga till siffror till namnen på nyligen
överförda filer när det behövs, för att
förhindra att existerande filer skrivs över.
Skydda om mark. för överf.
Välj Ja för att automatiskt skydda filer
markerade för överföring till en FTP-server.
Skyddet avlägsnas när filerna är överförda.
Sänd mapp
Välj en mapp för överföring (endast
bildöverföring och FTP-serveranslutningar).
Alla bilder i den valda mappen (inklusive de
som redan har markerats som “sända”)
överförs omedelbart. Filmer kan inte
överföras med detta alternativ; överför filmer
under uppspelning enligt beskrivningen på sida 35 och 75.
Avmarkera alla?
Välj Ja för att avlägsna
överföringsmarkeringarna från alla bilder
som valts för överföring till en dator eller FTPserver (endast bildöverföring och FTPserveranslutningar). Överföring av bilder som
är märkta med ikonen “sänder” avbryts
omedelbart.
88 Menyguide
HTTP-användarinställningar
Alternativ
Ange ett användarnamn och lösenord för
anslutning till en HTTP-server (endast HTTPserveranslutningar).
Batteriinformation
Visa information om det batteri som sitter i
UT-1. Displayen med fem nivåer för Batt. livsl.
visar batteriets livslängd: 0 indikerar att
batteriet har fullgod kapacitet, 4 att batteriet
har nått slutet av sin livslängd och måste
bytas ut.
Fördröjd automatisk avstängning
Välj hur länge UT-1 förblir påslagen när USBanslutningen till kameran avbrutits.
MAC-adress
Visa MAC-adressen för den maskinvara som
valts för Välj maskinvara (081).
Menyguide
89
Firmwareversion
Visa den aktuella firmwareversionen för UT-1.
Alternativ
90 Menyguide
Bilagor
Kopiera profiler
Kamerans nätverksprofiler kan kopieras till en dator som sedan
konfigureras automatiskt för trådlös anslutning (profiler kan inte
kopieras över ett trådlöst nätverk i ad hoc-läge under Windows 8.1
och Mac OS).
1
Aktivera kopiering.
När anslutningsguiden ber dig att välja
om du vill kopiera profilen till en dator
(032), markera Ja och tryck på 2.
2
Anslut kameran till datorn.
Följ uppmaningen att ansluta kameran
till datorn med USB-kabeln som
medföljer kameran.
3
Starta Wireless Transmitter Utility.
När du uppmanas att göra det, starta
Wireless Transmitter Utility som är
installerat på datorn (011).
Bilagor
91
4
Välj en adapter.
Kopiera profiler
Välj en adapter från rullgardinsmenyn och klicka på Nästa. Om
Bildöverföring eller Camera control väljs parkopplar
Wireless Transmitter Utility automatiskt kameran och datorn.
5
Koppla bort kameran.
Kameran visar meddelandet som ses till
höger när processen är slutförd. Efter att
ha kopplat bort USB-kabeln från datorn
och anslutit den till UT-1, avsluta Wireless
Transmitter Utility.
Kameran visar de alternativ som ses till
höger; välj ett alternativ för att avsluta
guiden.
D
Ad hoc-läge
Kameran ansluts inte automatiskt i ad hoc-läge. Välj nätverksprofilen på
datorn innan anslutning.
92 Bilagor
Skapa profiler på en dator
1
Anslut kameran.
Starta datorn och anslut kameran med den medföljande USBkabeln, enligt bilden nedan.
2
Slå på kameran.
Skapa profiler på en dator
Wireless Transmitter Utility (011) kan användas för att skapa
nätverksprofiler.
Strömbrytare
Vrid på strömbrytaren för att slå på
kameran.
3
Starta Wireless Transmitter Utility.
Dubbelklicka på ikonen för Wireless Transmitter Utility på
skrivbordet (Windows) eller klicka på ikonen för Wireless
Transmitter Utility i Dockan (Mac OS).
4
Skapa en profil.
Följ instruktionerna på skärmen för att skapa en nätverksprofil.
Bilagor
93
Skapa en FTP-server
Skapa en FTP-server
Bilder kan överföras till FTP-servrar som skapats med de
standardtjänster för FTP som medföljer Windows 8.1, Windows 8.1
Enterprise/Pro, Windows 7 (Professional/Enterprise/Ultimate),
Windows Vista (Ultimate/Business/Enterprise) och Windows XP
Professional. Under Windows krävs Internet Information Services
(IIS) för att konfigurera ftp-servrar (installationsinstruktioner finns
tillgängliga från Microsoft). Se till att endast använda tecken som
finns i tangentbordsområdet i kamerans textinmatningsruta
(019) för sådana inställningar som användar-ID, lösenord och
mappnamn.
Följande inställningar används nedan för illustrativa syften:
IP-adress: 192.168.1.3
Subnätmask: 255.255.255.0
FTP-serverport: 21
FTP-server
• Windows 8.1/Windows 7 .................................................................... 095
• Windows Vista .......................................................................................0103
• Windows XP ...........................................................................................0110
94 Bilagor
Windows 8.1/Windows 7
1
Gå till Nätverks- och delningscenter.
Skapa en FTP-server
Klicka på Kontrollpanelen > Nätverk och internet >
Nätverks- och delningscenter.
2
Visa listan med nätverksadaptrar.
Klicka på Ändra inställningar för nätverkskort.
3
Öppna fönstret med egenskaper för nätverk.
Om du ansluter via en trådlös nätverksadapter, högerklicka på
Wi-Fi (Windows 8.1) eller Trådlös nätverksanslutning
(Windows 7) och välj Egenskaper. Om du ansluter via
Ethernet, högerklicka på Ethernet (Windows 8.1) eller
Anslutning till lokalt nätverk (Windows 7) och välj
Egenskaper.
Bilagor
95
4
Visa TCP/IP-inställningar.
Skapa en FTP-server
Välj Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) och klicka på
Egenskaper.
96 Bilagor
5
Ange en IP-adress och en subnätmask.
Bilagor
Skapa en FTP-server
Ange en IP-adress och subnätmask för FTP-servern och klicka
på OK.
97
6
Stäng fönstret med egenskaper för nätverk.
Klicka på Stäng.
Skapa en FTP-server
7
Öppna administrationsverktyg.
Klicka på Kontrollpanelen > System och säkerhet >
Administrationsverktyg.
98 Bilagor
8
Öppna IIS-hanteraren.
9
Skapa en FTP-server
Dubbelklicka på Internet Information Services (IIS)hanteraren.
Välj Lägg till FTP-plats…
Högerklicka på användarnamnet för datorn och välj Lägg till
FTP-plats…
Bilagor
99
10 Ange information för platsen.
Skapa en FTP-server
Ge platsen ett namn och välj sökvägen till den mapp som ska
användas för FTP-överföring. Klicka på Nästa för att gå vidare.
A
Anonym inloggning
För att tillåta anonym inloggning, välj en mapp i användarens publika
mapp som innehållskatalog.
100 Bilagor
11 Välj binding och SSL-alternativ.
Bilagor
Skapa en FTP-server
Välj IP-adressen som angavs i steg 5, notera portnumret, välj
Starta FTP-platsen automatiskt och markera Ingen SSL.
Klicka på Nästa för att gå vidare.
101
12 Välj autentiseringsalternativ.
Skapa en FTP-server
Justera inställningarna enligt beskrivningen nedan och klicka
på Avsluta.
• Autentisering: Grundläggande
• Tillåt åtkomst till: Alla användare
• Behörigheter: Läsa/Skriva
102 Bilagor
Windows Vista
1
Visa nätverksanslutningar.
2
Öppna fönstret med egenskaper för nätverk.
Om du ansluter via Ethernet, högerklicka på Anslutning till
lokalt nätverk och välj Konfigurera. Om anslutningen går via
en trådlös nätadapter, välj Konfigurera i kontextmenyn för
Trådlös nätverksanslutning.
3
Skapa en FTP-server
Klicka på Start > Kontrollpanelen > Nätverks- och
internetinställningar > Nätverksanslutningar > Hantera
nätverksanslutningar.
Klicka på Tillåt.
En dialogruta “Kontroll av användarkonto” visas; klicka på
Tillåt.
Bilagor
103
4
Visa TCP/IP-inställningar.
Skapa en FTP-server
Välj Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) och klicka på
Egenskaper.
104 Bilagor
5
Ange en IP-adress och en subnätmask.
6
Skapa en FTP-server
Ange en IP-adress och subnätmask för FTP-servern och klicka
på OK.
Öppna administrationsverktyg.
Klicka på Start > Kontrollpanelen > System och underhåll >
Administrationsverktyg.
Bilagor
105
7
Öppna IIS-hanteraren.
Dubbelklicka på IIS6 Manager.
Skapa en FTP-server
8
Klicka på Tillåt.
En dialogruta “Kontroll av användarkonto” visas; klicka på
Tillåt.
106 Bilagor
9
Visa egenskaper för FTP-platsen.
Högerklicka på Default FTP Site och välj Egenskaper.
Skapa en FTP-server
Bilagor
107
10 Välj adress och portnummer.
Skapa en FTP-server
Välj den IP-adress som angavs i steg 5 och ange ett TCP-portnummer.
108 Bilagor
11 Välj en arbetskatalog.
Bilagor
Skapa en FTP-server
Öppna fliken Arbetskatalog och välj En katalog på den här
datorn. Rotkatalogen för bilder överförda till FTP-servern
listas i textrutan Lokal sökväg; välj en mapp och välj
Läsbehörighet, Skrivbehörighet och Åtkomst till loggfil.
Klicka på OK för att stänga dialogrutan för egenskaper.
109
Windows XP
1
Visa nätverksanslutningar.
Skapa en FTP-server
Klicka på Start > Kontrollpanelen > Nätverks- och
internetinställningar > Nätverksanslutningar.
2
Öppna fönstret med egenskaper för nätverk.
Om du ansluter via Ethernet, högerklicka på Anslutning till
lokalt nätverk och välj Egenskaper. Om anslutningen går via
en trådlös nätadapter, välj Egenskaper i kontextmenyn för
Trådlös nätverksanslutning.
3
Visa TCP/IP-inställningar.
Välj Internet Protocol (TCP/IP) och klicka på Egenskaper.
110 Bilagor
4
Ange en IP-adress och en subnätmask.
5
Skapa en FTP-server
Ange en IP-adress och subnätmask för FTP-servern och klicka
på OK.
Öppna Internet Information Services.
Klicka på Start > Kontrollpanelen > System och underhåll >
Administrationsverktyg och öppna Internet Information
Services.
Bilagor
111
6
Visa egenskaper för FTP-platsen.
Högerklicka på Standard-FTP-plats och välj Egenskaper.
Skapa en FTP-server
7
Välj adress och portnummer.
Välj den IP-adress som angavs i steg 4 och ange ett TCP-portnummer.
112 Bilagor
8
Välj en arbetskatalog.
Bilagor
Skapa en FTP-server
Öppna fliken Arbetskatalog och välj En katalog på den här
datorn. Rotkatalogen för bilder överförda till FTP-servern
listas i textrutan Lokal sökväg; välj en mapp och välj
Läsbehörighet, Skrivbehörighet och Åtkomst till loggfil.
Klicka på OK för att stänga dialogrutan för egenskaper.
113
Skapa profiler manuellt
Skapa profiler manuellt
Följ stegen nedan för att manuellt konfigurera kameran för
anslutning till FTP- och HTTP-servrar. Notera att ändringar i den
aktuella profilen går förlorade om kameran stängs av under
inställningen; för att förhindra plötsligt strömavbrott, använd ett
fulladdat batteri eller en separat såld nätadapter avsedd för
användning med din kamera. Om du ansluter till en FTP-server
bakom en brandvägg kan du även behöva justera inställningarna
för brandväggen och skapa undantag för FTP-portarna som
används av kameran (port 21, 22 och 32768 till 61000).
1
Visa nätverksprofiler.
I nätverksmenyn, markera
Nätverksinställningar och tryck på 2
för att visa profillistan och andra
nätverksinställningar.
2
Välj Skapa profil.
Markera Skapa profil och tryck på 2.
Notera att om listan redan innehåller nio
profiler måste du radera en existerande
profil med O (Q)-knappen innan du
fortsätter (083).
3
Välj Konfigurera manuellt.
Markera Konfigurera manuellt och tryck
på 2.
114 Bilagor
4
Välj en anslutningstyp.
5
Skapa profiler manuellt
Markera FTP-överföring eller HTTPserver och tryck på 2.
Justera inställningarna.
Justera inställningarna enligt
beskrivningen i “Redigera
nätverksprofiler” (084).
D
Redigera profiler
Om avtryckaren trycks in medan menyerna visas stängs monitorn av och
alla ändringar i den aktuella profilen går förlorade. Välj en längre
fördröjning av monitoravstängning för Anpassad inställning c4 i
kameramenyerna.
Bilagor
115
Felsökning
Problem
Felsökning
Lösning
Sida
• Slå på UT-1.
17, 25, 59, 65
“POWER” (STRÖM)9, 89
indikatorn lyser inte. • Kontrollera att batteriet är isatt och
fulladdat.
Alternativet Nätverk
Kontrollera att UT-1 är ansluten och
(UT-1) är inte
17, 25, 59, 65
påslagen.
tillgängligt.
Starka
Justera den trådlösa accesspunktens
—
radiostörningar.
eller värddatorns position.
Fel i UT-1:s hårdvara eller batteri.
Alla indikatorer
Kontakta en Nikon-auktoriserad
—
blinkar samtidigt.
servicerepresentant.
• Kontrollera inställningarna för värd- 15, 23, 57,
datorn och/eller den trådlösa nät64, 84
verksadaptern och ändra
Kameran visar TCP/
kamerainställningarna enligt dessa.
IP- eller FTP-fel.
• Kontrollera brandväggsinställning8
arna.
—
• Kontrollera att värddatorn och den
trådlösa nätverksadaptern är på.
• Kontrollera att det inte finns några
—
hinder mellan UT-1 och den
Felmeddelande om
trådlösa nätverksadaptern.
trådlös anslutning
visas på kameran.
• Kontrollera inställningarna för värd- 23, 64, 84
datorn och/eller den trådlösa nätverksadaptern och ändra
kamerainställningarna enligt dessa.
”Ethernet-kabeln är Anslut Ethernet-kabeln eller välj
inte ansluten” visas WT-5 (trådlöst nätverk) för Välj
16, 58, 81
på kameran.
maskinvara.
Kontrollera att minneskortet är rätt
Minneskortsfel visas.
—
isatt.
Överföringen avbryts
Överföringen återupptas om UT-1
innan alla fotografier
17, 25, 59, 65
stängs av och sedan slås på igen.
har skickats.
USB-kabeln kopplas ur Koppla in USB-kabeln igen. Stäng
—
under överföringen. inte av kameran.
116 Bilagor
Specifikationer
Ethernet
Standarder
Datahastigheter *
Port
Trådlöst (WT-5)
IEEE 802.3u (100 base-TX)/IEEE 802.3 (10 base-T)
10/100 Mbit/s med automatisk identifiering
100 base-TX/10 base-T (AUTO-MDIX)
Specifikationer
❚❚ Kommunikationsenhet UT-1
WT-5/WT-5A/WT-5B/WT-5C: 802.11a/b/g/n
WT-5D: 802.11b/g/n
IEEE802.11a: OFDM
IEEE802.11g: OFDM
KommunikationsIEEE802.11b: DSSS
protokoll
IEEE802.11n: OFDM
WT-5: 5 180–5 320 MHz (36/40/44/48/52/56/60/64
ch)
5 500–5 700 MHz (100/104/108/112/116/120/124/
128/132/136/140 ch)
2 412–2 472 MHz (1–13 ch)
WT-5A: 5 180–5 320 MHz (36/40/44/48/52/56/60/
64 ch)
Arbetsfrekvens (MHz) 5 745–5 825 MHz (149/153/157/161/165 ch)
2 412–2 462 MHz (1–11 ch)
WT-5B: 5 180–5 320 MHz (36/40/44/48/52/56/60/
64 ch)
2 412–2 472 MHz (1–13 ch)
WT-5C: 5 745–5 825 MHz (149/153/157/161/165 ch)
2 412–2 472 MHz (1–13 ch)
WT-5D: 2 412–2 462 MHz (1–11 ch)
Ungefärlig räckvidd
Ungefär 180 m
(fri sikt) †
Standarder
Bilagor
117
Trådlöst (WT-5)
Datahastigheter *
Specifikationer
Säkerhet
Åtkomstprotokoll
Dataöverföringsprotokoll
Energiförbrukning
Strömkälla
Driftsmiljö
Vikt
Mått (B × H × D)
IEEE 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 och 54 Mbps
IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 och 11 Mbps
IEEE 802.11n-HT20: 72 Mbps maximalt
IEEE 802.11n-HT40:150 Mbps maximalt
Autentisering: Öppet system, delad nyckel, WPA-PSK,
WPA2-PSK
Kryptering: 128/64-bitars WEP, TKIP, AES
Infrastruktur, ad hoc
PTP-IP, ftp
Ungefär 1,9 W maximalt (endast UT-1)
Ungefär 2,8 W maximalt (inklusive WT-5)
Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL15 ×1
(säljs separat), strömkontakt EP-5B och nätadapter
EH-5b (säljs separat)
Temperatur: 0 °C–40 °C
Luftfuktighet: 85 % eller mindre (ingen kondensation)
Ungefär 205 g (inklusive batteri)/Ungefär 120 g
(endast kamerahus)
Ungefär 57 mm × 114 mm × 46 mm
* Maximala logiska datahastigheter enligt IEEE-standarden. Faktiska
hastigheter kan skilja sig från dessa.
† Med stor antenn vid accesspunkt för trådlöst nätverk. Räckvidden kan
variera med signalstyrkan och närvaron eller frånvaron av hinder.
118 Bilagor
A
Nätverk
Antal överförda bilder
Batteriets livslängd
Trådlös (802.11n)
8 000
300 min. (5 tim.)
Specifikationer
Batteriets livslängd
Tidsperioden som batterier kan användas och antalet bilder som kan
överföras innan laddning varierar med batteriernas skick, signalstyrkan,
och hur kameran och UT-1 används. Följande mätningar utfördes med ett
fulladdat EN-EL15-batteri (1 900 mAh) vid en temperatur på 23 °C medan
bilder med en genomsnittlig filstorlek på 9 megabyte (motsvarande en
stor JPEG-bild med normal kvalitet tagen med D800/D800E) kontinuerligt
överfördes till en FTP-server som konfigurerats med Internet Information
Services (IIS) under Windows 8.1 över ett infrastrukturnätverk med UT-1 i
FTP-överföringsläge (alla siffror är ungefärliga).
Ethernet (100 base-TX)
17 000
480 min. (8 tim.)
Så här får du ut så mycket som möjligt av batteriet:
• Håll batterikontakterna rena. Smutsiga kontakter kan försämra
batteriets prestanda.
• Använd EN-EL15-batterier omedelbart efter laddning. Batterier som
ligger oanvända laddas ur.
• Kontrollera batterinivån med jämna mellanrum med Nätverk (UT-1) >
Alternativ > Batteriinformation.
• Batterinivån som visas på kameran kan variera vid
temperaturförändringar.
• En kraftig minskning av den tid som batteriet är laddat indikerar att
batteriet måste bytas.
Bilagor
119
Specifikationer
120 Bilagor
Index
A
Accesspunkt för trådlöst nätverk 24, 28,
64, 68
Ad hoc ........................24, 27, 31, 64, 67, 71
Alternativ .....................................................87
Anslutningsguiden..............18, 26, 60, 66
Anslutningstyp...................................... 7, 82
Autentisering..............................................85
Autosänd......................................................87
Avmarkera alla?..........................................88
B
Batteriinformation ....................................89
Bildöverföring ................................ 7, 15, 35
Bildvisningsfönstret ..........................51, 54
Brandvägg ..................................................... 8
C
Camera control ....................... 7, 15, 23, 40
Camera Control Pro 2 ..............................40
D
Direktanslutning (ad hoc) .27, 31, 67, 71
DNS ................................................................86
DNS-server (domännamnsserver).......86
E
Ethernet............................................ 2, 8, 116
Ethernet-kabel ....................................16, 58
F
Fel ................................................................ 116
Filnamn..................................................39, 79
Firmwareversion........................................90
Fördröjd automatisk avstängning10, 89
Fotograferingsfönstret.....................49, 53
FTP-överföring ........................ 7, 57, 64, 75
FTP-server ................................... 57, 94, 114
G
Gateway........................................................86
H
HTTP-användarinställningar.................89
HTTP-server.............. 7, 15, 23, 43, 48, 114
I
Infrastruktur.........................................24, 64
IP-adress........................... 20, 33, 61, 72, 86
iPhone....................................................48, 53
Index
Symboler
a: “Sänd” ..............................................38, 78
b: “Sänder” ..........................................38, 78
c: “Sänt” ...............................................38, 78
K
Kanal.................................................... 85, 117
Kommunikationsläge..............................85
Kopiera till/från kort.................................83
Kryptering....................................................85
Krypteringsnyckel.....................................85
L
Läge ................................................................. 7
Lösenordsskydd ........................................84
M
Mac OS X......................................................48
MAC-adress................................... 32, 73, 89
Mappar ........................................... 37, 62, 74
Menyer..........................................................81
Minneskort ...................... 16, 25, 58, 65, 83
N
Nätverk (UT-1)............................................81
Nätverksinställningar . 18, 26, 60, 66, 82,
114
Nätverksstatus ...................... 38, 41, 47, 78
Nyckelindex ................................................85
P
Parkoppling ................................................21
PASV-läge ....................................................86
PIN-skyddad WPS ................ 27, 30, 67, 70
Portnummer .....8, 86, 101, 108, 112, 114
Profilnamn............................................82, 84
Proxyserver .................................................86
PTP-IP ......................................................... 118
R
Radera efter sändning?...........................87
Routers .........................................................20
Bilagor
121
Index
S
Sänd fil som................................................ 87
Sänd mapp ................................................. 88
Skapa profil................................................. 82
Skriv över vid samma namn ................. 88
Skydda om mark. för överf.................... 88
Sök efter trådlösa nätverk .27, 28, 67, 68
SSID .............................28, 31, 68, 71, 82, 85
Statusindikeringar..2, 38, 41, 47, 78, 116
T
TCP/IP .......................................................8, 86
Textinmatning........................................... 19
Trådlöst nätverk........................................ 85
V
Välj maskinvara ..............18, 26, 60, 66, 81
W
Windows 7 ........................................... 48, 95
Windows 8.1........................................ 48, 95
Windows Vista.................................. 48, 103
Windows XP ...................................... 48, 110
Wireless Transmitter Utility ... 11, 22, 34,
91, 93
WPS med knapptryckning 27, 29, 67, 69
122 Bilagor
Kommunikationsenhet
Användarhandbok version 2
Sv
Vad UT-1 kan göra för dig
Vad UT-1 kan göra för dig
Denna handbok beskriver hur du ansluter till ett nätverk och överför
bilder till en dator eller ftp-server eller kontrollerar kameran med
fjärrstyrning genom att använda Camera Control Pro 2. Använd
UT-1 för att ansluta till Ethernet-nätverk, eller anslut till trådlösa
nätverk genom att ansluta en WT-5 till UT-1.
Innan du ansluter UT-1, kontrollera att firmware för kameran och UT-1
har uppdaterats till den senaste versionen. För mer information, besök
webbplatserna som listas på sida xi.
Innan du använder UT-1:s nätverksfunktion, anslut kameran till
ett nätverk.
Ethernet-nätverk
För information om hur du ansluter till en dator, se sida 15.
För information om hur du ansluter till en FTP-server, se sida 57.
Trådlösa nätverk
Anslut till trådlösa nätverk genom att använda en trådlös sändare
WT-5 (06).
För information om hur du ansluter till en dator, se sida 23.
För information om hur du ansluter till en FTP-server, se sida 64.
ii
När en nätverksanslutning har upprättats kan du:
Överföra existerande bilder och filmer
FTP-överföring (075)
Dator
FTP-server
Vad UT-1 kan göra för dig
Bildöverföring (035)
Ta eller bläddra bland bilder med fjärrstyrning
Camera control (040)
HTTP-server (043)
iPhone
Camera Control Pro 2
Dator
iii
Information om varumärken
Vad UT-1 kan göra för dig
Mac, OS X och iPhone är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc. i
USA och/eller andra länder. Microsoft och Windows är registrerade
varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Alla andra varunamn som
nämns i denna handbok eller annan dokumentation som följer med den
här produkten från Nikon är varumärken eller registrerade varumärken
som tillhör respektive innehavare.
Public Source License från Apple
Denna produkt innehåller Apple mDNS-källkod som omfattas av villkoren
i Apple Public Source License som finns på länken
http://developer.apple.com/opensource/.
Copyright © 2014 Apple Computer, Inc. Alla rättigheter förbehålles.
Filen innehåller ursprunglig kod och/eller modifieringar av ursprunglig
kod som följer definitionen i Apple Public Source License Version 2.0
(“licensen”) och omfattas av villkoren i denna. Filen får endast användas i
enlighet med villkoren i licensen. Hämta en kopia av licensen på
http://www.opensource.apple.com/license/apsl/ och läs den innan filen
används.
Den ursprungliga koden och all programvara som distribueras i enlighet
med licensen distribueras “I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA SOM HELST
GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OCH APPLE
AVSÄGER SIG HÄRMED ALLA SÅDANA GARANTIER, INKLUSIVE OCH UTAN
BEGRÄNSNING ALLA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET
FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL, BESITTNINGSRÄTT ELLER FRÅNVARO AV
INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. Se licensen för närmare
information om vilka rättigheter och begränsningar som följer av licensen.
iv
För din säkerhet
För din säkerhet
Läs följande säkerhetsföreskrifter i sin helhet innan du använder denna
utrustning. På så vis förhindrar du att Nikon-produkten, du själv eller
andra skadas. Förvara dessa säkerhetsföreskrifter så att de är tillgängliga
för alla som använder produkten.
Konsekvenserna av att inte följa föreskrifterna i detta avsnitt markeras av
följande symbol:
Denna ikon markerar varningar som bör läsas innan Nikonprodukten används, för att förebygga skaderisker.
❏ VARNINGAR
Demontera inte produkten
Underlåtenhet att följa denna säkerhetsföreskrift kan medföra brand, elchock
eller annan skada. Om produkten öppnas på grund av att den tappas eller
genom någon annan olyckshändelse kopplar du från kamerans
strömförsörjning och tar produkten till en Nikon-servicerepresentant för
undersökning.
Bryt strömmen omedelbart om det uppstår ett fel
Om det kommer rök från utrustningen eller om den luktar konstigt kopplar du
omedelbart bort nätadaptern och avlägsnar batteriet. Gör detta försiktigt så
att du inte bränner dig. Fortsatt användning av utrustningen kan medföra
skador. När du har tagit ut batteriet tar du utrustningen till en Nikonservicerepresentant för undersökning.
Får inte användas vid förekomst av brandfarliga gaser
Underlåtenhet att följa denna säkerhetsföreskrift kan medföra explosion eller
brand.
Förvaras torrt
Produkten får inte sänkas ned i eller utsättas för vatten eller regn.
Underlåtenhet att följa denna säkerhetsföreskrift kan medföra brand eller
elchock.
Får inte hanteras med våta händer
Underlåtenhet att följa denna säkerhetsföreskrift kan medföra elchock.
Hantera inte strömkabeln och gå inte i närheten av laddaren under åskväder
Om denna försiktighetsåtgärd inte följs kan det leda till elstötar.
Förvaras utom räckhåll för barn
Underlåtenhet att följa denna säkerhetsföreskrift kan medföra skada.
v
Undvik långvarig kontakt
För din säkerhet
Låt inte huden komma i kontakt med kameran, kommunikationsenheten,
batteriet eller laddaren under längre perioder medan produkterna är påslagna
eller används. Delar av produkten blir varma; om produkten är i direkt kontakt
med huden under längre perioder kan det leda till lågtemperaturbrännskador.
Följ säkerhetsföreskrifterna vid hantering av batterier
Batterier kan läcka, överhettas, spricka eller börja brinna om de hanteras felaktigt.
Följ följande försiktighetsåtgärder när du hanterar batterier som används med
denna produkt:
• Stäng av produkten innan du byter batteriet. Om du använder en nätadapter
får den inte vara ansluten till elnätet.
• Använd endast batterier som är godkända för användning i denna utrustning.
• Försök inte att stoppa in batteriet upp och ner eller bakåtvänt.
• Kortslut inte batteriet och ta inte isär det.
• Utsätt inte batteriet eller kameran där det är isatt för kraftiga stötar.
• Utsätt inte batteriet för öppen låga eller hög värme.
• Produkten får inte sänkas ned i eller utsättas för vatten.
• Sätt tillbaka terminalskyddet vid transport av batteriet. Undvik att
transportera eller lagra batteriet tillsammans med metallföremål som
halsband eller hårnålar.
• Batterier kan läcka när de är helt urladdade. Ta därför ut batteriet när det är
urladdat, så undviker du att produkten skadas.
• Sätt på terminalskyddet och förvara batteriet svalt när det inte används.
• Omedelbart efter användning, eller när produkten drivs med batteri en
längre tid, kan batteriet bli varmt. Innan du tar ur batteriet, stäng av
produkten och låt batteriet svalna.
• Sluta genast att använda batteriet om det förändras (till exempel missfärgas
eller deformeras).
Får inte utsättas för höga temperaturer
Lämna inte enheten i ett stängt fordon i solen eller på andra platser med
mycket hög temperatur. Underlåtenhet att följa denna säkerhetsföreskrift kan
medföra brand eller skador på höljet eller inre delar.
CD-ROM
Cd-rom-skivorna som innehåller programvara och bruksanvisningar ska inte
spelas i ljudanläggningar. Om man spelar cd-rom i en cd-spelare avsedd för
musik kan man skada hörseln eller utrustningen.
Följ instruktionerna från sjukhus- och flygbolagspersonal
Denna produkt avger radiofrekvent strålning som kan störa medicinsk utrustning
och navigeringsutrustning. Stäng av produkten under start och landning eller när
du uppmanas att göra detta av flygbolags- eller sjukhuspersonal.
vi
Anmärkningar
Anmärkningar
• Ingen del av de handböcker som medföljer denna produkt får mångfaldigas,
överföras, transkriberas, lagras i ett lagringssystem eller översättas till något
språk på något sätt utan föregående skriftlig tillåtelse från Nikon.
• Nikon förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna för den hård- och
mjukvara som beskrivs i dessa handböcker när som helst och utan
föregående meddelande.
• Nikon ansvarar inte för några skador som kan uppstå genom användning av
denna produkt.
• Vi har gjort allt för att säkerställa att informationen i dessa handböcker är
korrekt och fullständig. Vi är tacksamma om ni uppmärksammar Nikonrepresentanten i ert område på eventuella fel och utelämnanden (adress
tillhandahålls separat).
Denna produkt, som innehåller krypteringsmjukvara som har utvecklats i USA,
lyder under United States Export Administration Regulations och får inte
exporteras eller vidareexporteras till något land som omfattas av USA:s
varuembargo. För närvarande omfattas följande länder av detta embargo:
Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan och Syrien.
Meddelande till kunder i Europa
❏ Symbol för källsortering i europeiska länder
Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning måste lämnas
till separat insamling.
Följande gäller endast användare i europeiska länder:
• Den här produkten ska lämnas till separat insamling vid en särskild
insamlingsplats. Släng inte produkten tillsammans med det
vanliga hushållsavfallet.
• Separat insamling och återvinning hjälper till att spara på
naturresurserna och förhindrar den negativa påverkan på människors hälsa
och på miljön som kan inträffa vid felaktig kassering.
• Mer information får du från återförsäljaren eller av de lokala myndigheter
som ansvarar för avfallshanteringen där du bor.
vii
Innehåll
Vad UT-1 kan göra för dig........................................................................................... ii
För din säkerhet............................................................................................................. v
Anmärkningar ..............................................................................................................vii
Introduktion........................................................................1
UT-1:s delar...................................................................................................................... 2
Ansluta UT-1.................................................................................................................... 4
Ansluta WT-5 .......................................................................................................................................6
Nätverksfunktioner som stöds ................................................................................. 7
Arbetsflöde...................................................................................................................... 9
Överföring, Control och HTTP ........................................ 15
Ethernet-anslutningar...............................................................................................15
Steg 1: Ansluta utrustningen .................................................................................................16
Steg 2: Konfigurera hårdvaran för Ethernet-anslutningar ....................................18
Steg 3: Kör anslutningsguiden..............................................................................................18
Steg 4: Parkoppling ......................................................................................................................21
Trådlösa anslutningar................................................................................................23
Steg 1: Förbereda utrustningen ...........................................................................................25
Steg 2: Aktivera en trådlös anslutning..............................................................................26
Steg 3: Anslutningsguiden ......................................................................................................26
Steg 4: Nätverksinställningar..................................................................................................32
Bildöverföring ..............................................................................................................35
Camera Control............................................................................................................40
HTTP-server...................................................................................................................43
Datorwebbläsare ...........................................................................................................................49
iPhone-webbläsare ......................................................................................................................53
viii
FTP .................................................................................... 57
Ethernet-anslutningar .............................................................................................. 57
Steg 1: Ansluta hårdvaran........................................................................................................ 58
Steg 2: Konfigurera hårdvaran för Ethernet-anslutningar.................................... 60
Steg 3: Kör anslutningsguiden.............................................................................................. 60
Trådlösa anslutningar ............................................................................................... 64
Steg 1: Ansluta utrustningen................................................................................................. 65
Steg 2: Aktivera en trådlös anslutning ............................................................................. 66
Steg 3: Anslutningsguiden...................................................................................................... 66
Steg 4: Nätverksinställningar.................................................................................................. 72
FTP-överföring............................................................................................................. 75
Menyguide ....................................................................... 81
Välj maskinvara............................................................................................................ 81
Nätverksinställningar................................................................................................ 82
Profillistan........................................................................................................................................... 82
Skapa profil ....................................................................................................................................... 82
Kopiera till/från kort..................................................................................................................... 83
Radera nätverksprofiler.............................................................................................................. 83
Redigera nätverksprofiler......................................................................................................... 84
Alternativ....................................................................................................................... 87
Autosänd............................................................................................................................................ 87
Radera efter sändning?.............................................................................................................. 87
Sänd fil som ...................................................................................................................................... 87
Skriv över vid samma namn................................................................................................... 88
Skydda om mark. för överf. ..................................................................................................... 88
Sänd mapp........................................................................................................................................ 88
Avmarkera alla? .............................................................................................................................. 88
HTTP-användarinställningar................................................................................................... 89
Batteriinformation ........................................................................................................................ 89
Fördröjd automatisk avstängning....................................................................................... 89
MAC-adress....................................................................................................................................... 90
Firmwareversion ............................................................................................................................ 90
ix
Bilagor .............................................................................. 91
Kopiera profiler ............................................................................................................91
Skapa profiler på en dator .......................................................................................93
Skapa en FTP-server...................................................................................................94
Skapa profiler manuellt ......................................................................................... 103
Felsökning .................................................................................................................. 105
Specifikationer .......................................................................................................... 106
Index............................................................................................................................. 109
Garantivillkor - Nikons europeiska servicegaranti ....................................... 112
x
A
Bakgrundskunskap
Den här handboken förutsätter grundläggande kunskaper om ftp-servrar
och lokala nätverk (LAN). För mer information om installation,
konfigurering och användning av enheter i ett nätverk, kontakta
tillverkaren eller nätverksadministratören.
A
Illustrationer
Utseendet och innehållet för programvara och operativsystemets
dialogrutor, meddelanden och displayer som visas i denna handbok kan
variera beroende på det operativsystem som används. Se
dokumentationen som medföljde datorn eller operativsystemet för
information om grundläggande datoranvändning.
A
Kamerareglage
Användningen varierar beroende på kameramodellen och kan skilja sig
från den som beskrivs i denna handbok.
A
Livslångt lärande
Som en del av Nikons åtagande ”Livslångt lärande” i fråga om
produktsupport och utbildning kommer informationen att uppdateras
löpande på följande webbplatser:
• För användare i USA: http://www.nikonusa.com/
• För användare i Europa och Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/
• För användare i Asien, Oceanien och Mellanöstern: http://www.nikon-asia.com/
Besök dessa sidor för att få den senaste informationen om produkter, tips,
svar på vanliga frågor (FAQ) samt allmänna råd om digitalfotografering.
Ytterligare information kan du få av Nikon-representanten i ditt område.
Se URL-adressen nedan för kontaktinformation:
http://imaging.nikon.com/
xi
xii
Introduktion
Tack för att du har köpt en kommunikationsenhet UT-1 för
kompatibla Nikon-digitalkameror. Läs denna handbok noggrant
och förvara den där alla som använder produkten kan läsa den.
Följande symboler och konventioner används i handboken:
D
Denna ikon markerar försiktighet, information som bör läsas innan
användning, för att undvika skador på produkten.
A
Denna ikon markerar information som bör läsas innan enheten
används.
0
Denna ikon markerar hänvisningar till andra sidor i handboken.
Introduktion
1
UT-1:s delar
UT-1:s delar
1
8
7
2
9
6
14
3
10
4
11
5
1
2
3
4
Lock för tillbehörskontakt
Tillbehörskontakt
Strömbrytare............ 17, 25, 59, 65
Statusindikeringar
.......................................38, 41, 47, 78
POWER (STRÖM) (grön/gul),
LINK (LÄNK) (grön),
ERROR (FEL) (orange)
5 Ögla för rem
6 USB-kontakt..................................... 4
A
13
12
7 Lock för USB-kontakt
8 Lock för Ethernet-kontakt
9 Ethernet-kontakt
10 Lock för strömkontakt
11 Låsskruv
12 Fötter
13 Stativgänga
14 Lucka för batterifack .....................9
POWER (STRÖM)-indikatorn
När UT-1 är på lyser POWER (STRÖM)-indikatorn grönt för att visa att
batteriet är fulladdat eller att nätadaptern är ansluten. Vid batterinivåer
under 10 % blinkar den grönt för att varna för att batteriet behöver laddas.
När UT-1 stängs av lyser POWER (STRÖM)-indikatorn gult en kort stund
medan produkten stängs av.
2 Introduktion
A
Medföljande tillbehör
Följande tillbehör levereras med UT-1 (batterier såsom EN-EL15 medföljer
ej):
❏ Kommunikationsenhet, USBkabel B (för användning med
kameror såsom D800 eller
D800E)
❏ UF3-RU14, packning till USBkabel
❏ Anslutningslock för USB-kabel
UF-3 (för användning med D800och D800E-kameror)
UT-1:s delar
❏ Användarhandbok
(denna handbok)
❏ Garanti
❏ Cd
❏ Fodral
❏ Kommunikationsenhet, USBkabel A (för användning med
kameror såsom D4 eller D7000)
Dessutom följer dessa tillbehör med när UT-1 köps som ett set med WT-5:
❏ Trådlös sändare WT-5
❏ Jobba trådlöst med en digital
systemkamera D4 och trådlös
❏ Användarhandbok för WT-5
sändare WT-5
A
Kabelpackning
När du ansluter USB-kabeln till UT-1, fäst den medföljande
kabelpackningen UF3-RU14 som visas.
Introduktion
3
Ansluta UT-1
Ansluta UT-1
Anslut UT-1 till kameran med den USB-kabel som anges i
kamerans handbok.
4 Introduktion
A
Ansluta UT-1
Ansluta UT-1
UT-1 kan monteras på ett stativ eller på kamerans tillbehörssko. För att
montera UT-1 på kameran när en blixtenhet eller annat tillbehör är
monterat på tillbehörsskon, använd skenan SK-7 (säljs separat).
För att montera UT-1 på kamerans tillbehörssko:
1 Ta bort locket för tillbehörsskon.
2 Skjut UT-1 på tillbehörsskon.
3 Dra åt låsskruven.
Introduktion
5
Ansluta WT-5
Ansluta UT-1
UT-1 kan användas tillsammans med den trådlösa sändaren WT-5
(säljs separat) för att ansluta till trådlösa nätverk. WT-5 ansluts
enligt beskrivningen nedan.
1
2
3
Öppna locket för tillbehörskontakten på
UT-1.
Sätt i WT-5-kontakten helt i
tillbehörskontakten på UT-1.
Vrid det låsbara hjulet för att låsa fast
WT-5.
6 Introduktion
Nätverksfunktioner som stöds
FTP-överföring
(075)
Bildöverföring
(035)
Camera control
(040)
HTTP-server
(043)
Överför existerande bilder och filmer till en dator
eller FTP-server, eller överför nya bilder när de tas.
Kontrollera kameran med programvaran
Camera Control Pro 2 (säljs separat) och spara nya
bilder och filmer direkt på datorn.
Visa och ta bilder med fjärrstyrning med en dator
eller iPhone med webbläsare.
Nätverksfunktioner som stöds
UT-1 ansluter kameran till Ethernet och, med en trådlös sändare
WT-5 (säljs separat), till trådlösa nätverk. Fotografier på kameran
kan sedan överföras till en dator eller FTP-server och kameran kan
fjärrstyras från en dator. UT-1 stödjer följande funktioner:
Innan data kan överföras över ett trådlöst nätverk eller Ethernetnätverk måste kameran förses med en nätverksprofil som ger
information om värddatorn eller ftp-servern.
D
Val av strömkälla
Använd ett fulladdat batteri eller en nätadapter (säljs separat) avsedd för
användning med din kamera för att förhindra att kameran stängs av
oväntat under inställning eller dataöverföring. För mer information, se
kamerans handbok.
Introduktion
7
A
Nätverksfunktioner som stöds
FTP-servrar
Servrar kan konfigureras med standard ftp-tjänster som följer med de
operativsystem som stöds, som IIS (Internet Information Services).
Anslutning till datorer på andra nätverk via en router, ftp-anslutningar via
internet och ftp-servrar som körs på programvara från tredje part stöds
inte.
A
Ethernet-anslutning
Inga justeringar av de trådlösa nätverksinställningarna behövs när
kameran ansluts till ett nätverk med en Ethernet-kabel.
A
HTTP-serverläge
Internetanslutningar stöds inte i http-serverläge.
A
Routers
Anslutning till datorer i andra nätverk via en router stöds inte.
A
Brandväggsinställningar
UT-1 använder TCP-portarna 21 och 32768 till 61000 för FTP och TCP-port
15740 och UDP-port 5353 vid anslutning till en dator. Datorns
brandväggar måste vara konfigurerade för att tillåta åtkomst till dessa
portar, annars kan datorn kanske inte nå UT-1.
8 Introduktion
Arbetsflöde
❏ Sätta i batteriet
För att förhindra strömavbrott vid inställning eller överföring,
använd ett fulladdat batteri eller en separat såld nätadapter. UT-1
använder ett uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL15; inga
andra batterier kan användas.
1
2
3
Arbetsflöde
Förbereda UT-1
Skjut (q) och öppna (w) luckan för
batterifacket.
Sätt i batteriet i den riktning som visas.
För säkerhetsföreskrifter och information
om hur man laddar batteriet, se
handböckerna för batteriet och laddaren.
Stäng luckan för batterifacket.
Introduktion
9
A
Ta ur batteriet
Var försiktig så att du inte tappar batteriet när du
öppnar luckan för batterifacket och tar ur batteriet
som visas till höger.
Arbetsflöde
A
Vänteläge
När UT-1 kopplas ifrån kameran stängs den av automatiskt efter
fördröjningen som valts för Alternativ > Fördröjd automatisk
avstängning i menyn Nätverk (089), för att minska
batteriförbrukningen.
A
Batterinivå
Nivån på det batteri som satts in i UT-1 kan erhållas genom att ansluta
UT-1 till kameran (04) och kontrollera batterinivån med Alternativ >
Batteriinformation i menyn Nätverk (089).
A
Använda en nätadapter
En strömkontakt EP-5B och nätadapter EH-5b eller EH-5/EH-5a (säljs
separat) kan också användas för att driva kameran när UT-1 är ansluten.
Sätt i strömkontakten så som visas nedan.
Öppna locken för batterifacket (q w) och strömkontaktern (e) på UT-1
och sätt sedan i strömkontakten EP-5B i den riktning som visas (r).
Placera strömkontakten så att den löper genom strömkontaktsfacket (t)
och stäng luckan för batterifacket.
10 Introduktion
Installera Wireless Transmitter Utility
Arbetsflöde
Detta avsnitt beskriver hur du installerar Wireless Transmitter
Utility. Wireless Transmitter Utility används för att kopiera
nätverksprofiler till kameran och behövs när du konfigurerar
kameran för anslutning till en dator i bildöverförings- och camera
control-läge (antingen Wireless Transmitter Utilitys eller kamerans
menyer kan användas för anslutning till ftp-servrar i ftpöverföringsläge; se sida 93 för information om att använda
kamerans menyer för ftp).
Följ stegen nedan för att installera Wireless Transmitter Utility
under Windows 8.1, Windows 7 eller OS X.
❏ Systemkrav
Innan du använder UT-1, WT-5 eller Wireless Transmitter Utility,
kontrollera att ditt system uppfyller följande krav. De
operativsystem som stöds listas på nedladdningssidan för Wireless
Transmitter Utility (013).
Kamera
Strömkälla
För information om nyare modeller stödjer UT-1 eller
inte, se kamerans handbok. Se till att uppdatera till de
senaste versionerna av firmware för UT-1 och Wireless
Transmitter Utility.
Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL15 eller
strömkontakt EP-5B och nätadapter EH-5b (säljs
separat)
Introduktion
11
Nätverk
Arbetsflöde
Diverse
• Trådlös: Trådlös sändare WT-5 och accesspunkt för
trådlöst nätverk eller dator med inbyggd eller extern
trådlös nätverksadapter (IEEE 802.11n, 802.11b,
802.11g eller 802.11a-kompatibel).
• Ethernet: Ethernet-kabel och dator med inbyggd eller
extern Ethernet-port (100 base-TX eller 10 base-T)
• USB: En USB-kabel och en dator med inbyggd USB-port
krävs för att kopiera nätverksprofiler till kameran. *
* Anslut kameran direkt till datorn. Kameran fungerar kanske inte som
förväntat vid anslutning via en hubb, förlängningskabel eller tangentbord.
12 Introduktion
❏ Installera programvara
1
Dubbelklicka på installationsikonen.
Arbetsflöde
Innan du ansluter till ett nätverk, installera Wireless Transmitter
Utility enligt beskrivningen nedan. Innan du fortsätter, kontrollera
att din dator uppfyller systemkraven på sida 11. Se till att
uppdatera till senaste versionerna av Wireless Transmitter Utility
och kamerans och UT-1:s firmware.
Med hjälp av cd:n som medföljer UT-1, ladda ned
Wireless Transmitter Utility från en Nikonwebbplats. När nedladdningen är slutförd,
dubbelklicka på installationsikonen.
2
Välj ett språk (endast Windows).
Välj ett språk och klicka på Nästa.
q Välj språk
w Klicka på Nästa
Introduktion
13
3
Starta installationsprogrammet.
Arbetsflöde
Klicka på Nästa (Windows) eller Fortsätt (OS X) och följ
anvisningarna på skärmen.
4
Windows
OS X
Klicka på Nästa
Klicka på Fortsätt
Avsluta installationsprogrammet.
Klicka på OK (Windows) eller Stäng (OS X) när installationen är
slutförd.
A
Windows
OS X
Klicka på OK
Klicka på Stäng
WT-4 Setup Utility
Wireless Transmitter Utility måste installeras igen om WT-4 Setup Utility
eller något annat Nikon-program för trådlösa nätverk installeras efter att
installationen är slutförd.
14 Introduktion
Överföring, Control
och HTTP
Ethernet-anslutningar
Följ stegen nedan för att ansluta via ett Ethernet-nätverk. För
information om trådlösa anslutningar, se sida 23.
Bildöverföring
Camera control
HTTP-server
Installera Wireless Transmitter Utility (011)
Steg 1: Anslut kameran, UT-1 och datorn (016)
Steg 2: Konfigurera hårdvaran för Ethernet-anslutningar (018)
Steg 3: Kör anslutningsguiden (018)
Steg 4: Para ihop kameran och datorn (021)
Överför bilder (035)
Kontrollera kameran
(040)
Komma åt kameran
(043)
Överföring, Control och HTTP
15
Steg 1: Ansluta utrustningen
Innan du fortsätter med följande steg, starta datorn och logga in.
Ethernet-anslutningar
1
Sätt i ett minneskort.
Stäng av kameran och sätt i ett minneskort (stäng inte av
kameran och koppla inte bort Ethernet-kabeln medan data
överförs till datorn). Detta steg kan hoppas över i camera
control-läge (040).
2
3
Öppna locket för USB-kontakten på UT-1
och anslut USB-kabeln från UT-1 till
kamerans USB-kontakt (för mer
information om att ansluta USB-kablar till
kameran, se kamerans handbok).
Anslut en Ethernet-kabel.
Anslut Ethernet-kabeln enligt bilden nedan. Använd inte våld
och sätt inte i kontakterna snett.
16 Överföring, Control och HTTP
4
Slå på kameran.
Vrid på strömbrytaren för att slå på kameran.
Slå på UT-1 genom att trycka in
strömbrytaren i ungefär en sekund.
Strömbrytare
Överföring, Control och HTTP
Ethernet-anslutningar
5
17
Steg 2: Konfigurera hårdvaran för
Ethernet-anslutningar
Ethernet-anslutningar
Konfigurera UT-1 för användning med Ethernet-nätverk.
1
Visa listan med maskinvara.
I kamerans inställningsmeny, välj
Nätverk, markera sedan Välj
maskinvara och tryck på 2 för att visa
listan över maskinvara.
2
Välj Kabelanslutet nätverk.
Markera Kabelanslutet nätverk och
tryck på J för att välja det markerade
alternativet och återgå till
nätverksmenyn.
Steg 3: Kör anslutningsguiden
Följ instruktionerna på skärmen för att skapa en nätverksprofil.
1
Visa nätverksprofiler.
I nätverksmenyn, markera
Nätverksinställningar och tryck på 2
för att visa profillistan och andra
nätverksinställningar.
2
Välj Skapa profil.
Markera Skapa profil och tryck på 2.
Tänk på att om listan redan innehåller nio
profiler, måste du radera en existerande
profil med hjälp av O (Q)-knappen innan
du fortsätter (083).
18 Överföring, Control och HTTP
3
Starta anslutningsguiden.
4
Välj en anslutningstyp (07).
Markera Bildöverföring, Camera control
eller HTTP-server och tryck på 2.
5
Ethernet-anslutningar
Markera Använd Anslutningsguiden
och tryck på 2 för att starta
anslutningsguiden.
Ange ett namn för den nya
nätverksprofilen.
Ange det namn som ska visas i profillistan
och tryck på J. Profilnamn kan vara upp
till 16 tecken långa.
Överföring, Control och HTTP
19
6
Erhåll eller välj en IP-adress.
Ethernet-anslutningar
Markera ett av följande alternativ och
tryck på 2.
• Erhåll automatiskt: Välj detta alternativ om
nätverket är konfigurerat för att
tillhandahålla IP-adresser automatiskt.
• Ange manuellt: Vid uppmaning, ange en IP-adress och
subnätmask genom att trycka på 4 och 2 för att markera
segment och 1 och 3 för att ändra. Tryck på J för att
fortsätta när inmatningen är slutförd.
7
Välj nästa steg.
IP-adressen visas; tryck på J. Nästa steg beror på
anslutningstypen som valdes i steg 4 på sida 19:
Om du valde Bildöverföring eller Camera
control, koppla bort USB-kabeln från UT-1
och fortsätt till sida 21.
A
Om du valde HTTP-server,
gå vidare till steg 8.
Routers
Anslutning till datorer i andra nätverk via en router stöds endast när FTPöverföring eller HTTP-server väljs.
20 Överföring, Control och HTTP
8
Avsluta guiden.
Fortsätt till “HTTP-server” (043).
Ethernet-anslutningar
Markera ett av följande alternativ och
tryck på J.
• Anslut och avsluta guiden: Spara den nya
nätverksprofilen och anslut till servern.
• Avsluta guiden: Spara den nya
nätverksprofilen och avsluta.
Steg 4: Parkoppling
Om du valde Bildöverföring eller Camera control i steg 4 i
anslutningsguiden (019), para då ihop kameran med datorn
enligt beskrivningen nedan. Parkoppling möjliggör att datorn
ansluts till kameran.
1
Anslut kameran till datorn via USB.
Följ uppmaningen att ansluta kameran
till datorn med USB-kabeln som
medföljer kameran.
Överföring, Control och HTTP
21
2
Starta Wireless Transmitter Utility.
Ethernet-anslutningar
Starta Wireless Transmitter Utility som är
installerat på datorn när du uppmanas att
göra det. Parkoppling påbörjas
automatiskt.
3
Koppla bort kameran.
Meddelandet som ses till höger visas när
parkopplingen är slutförd. Koppla loss
USB-kabeln från datorn och anslut UT-1.
4
Avsluta guiden.
Markera ett av följande alternativ och
tryck på J.
• Anslut och avsluta guiden: Spara den nya
nätverksprofilen och anslut till servern.
• Avsluta guiden: Spara den nya
nätverksprofilen och avsluta.
Gå vidare till “Bildöverföring” (035) eller “Camera Control” (040).
22 Överföring, Control och HTTP
Trådlösa anslutningar
Följ stegen nedan för att ansluta till ett trådlöst nätverk.
Camera control
HTTP-server
Installera Wireless Transmitter Utility
Steg 1: Anslut kameran, UT-1 och WT-5 (025)
Trådlösa anslutningar
Bildöverföring
Steg 2: Konfigurera hårdvaran för trådlösa nätverk (026)
Steg 3: Kör anslutningsguiden (026)
Steg 4: Justera nätverksinställningar (032)
Justera inställningarna för den valda anslutningstypen
Para ihop kameran och datorn
Överför bilder (035)
Kontrollera kameran
(040)
Komma åt kameran
(043)
Överföring, Control och HTTP
23
A
Lägena infrastruktur och ad hoc
Trådlösa nätverk kan vara antingen infrastruktur eller ad hoc.
Infrastruktur-läge: Anslutning via en accesspunkt för trådlöst nätverk.
Trådlösa anslutningar
WT-5
Accesspunkt för trådlöst nätverk
Ad hoc läge: En direkt
Dator
peer-to-peer-anslutning.*
WT-5
Dator
* Vissa operativsystem kanske inte stödjer ad-hoc-läge.
A
Trådlösa nätverk
Dessa instruktioner är avsedda för kunder med ett existerande trådlöst
nätverk, och för infrastrukturnätverk förutsätts att datorn och
accesspunkten redan är anslutna till nätverket.
24 Överföring, Control och HTTP
Steg 1: Förbereda utrustningen
Efter att ha startat datorn och loggat in, förbered kameran och
WT-5 enligt beskrivningen nedan.
Sätt i ett minneskort.
Stäng av kameran och sätt i ett minneskort (stäng inte av
kameran medan data överförs till datorn). Detta steg kan
hoppas över i camera control-läge (07).
2
3
4
Öppna locket för USB-kontakten på UT-1
och anslut USB-kabeln från UT-1 till
kamerans USB-kontakt (för mer
information om att ansluta USB-kablar till
kameran, se kamerans handbok).
Trådlösa anslutningar
1
Montera WT-5 (06).
Slå på kameran.
Vrid på strömbrytaren för att slå på kameran.
5
Slå på UT-1 genom att trycka in
strömbrytaren i ungefär en sekund.
Strömbrytare
Överföring, Control och HTTP
25
Steg 2: Aktivera en trådlös anslutning
Konfigurera UT-1 för användning med trådlösa nätverk.
Trådlösa anslutningar
1
Visa listan med maskinvara.
I kamerans inställningsmeny, välj
Nätverk, markera sedan Välj
maskinvara och tryck på 2 för att visa
listan över maskinvara.
2
Välj Trådlöst nätverk.
Markera Trådlöst nätverk och tryck på J
för att välja det markerade alternativet
och återgå till nätverksmenyn.
Steg 3: Anslutningsguiden
Följ instruktionerna på skärmen för att skapa en nätverksprofil.
1
Visa nätverksprofiler.
I nätverksmenyn, markera
Nätverksinställningar och tryck på 2
för att visa profillistan och andra
nätverksinställningar.
2
Välj Skapa profil.
Markera Skapa profil och tryck på 2.
Tänk på att om listan redan innehåller nio
profiler måste du radera en existerande
profil med O (Q)-knappen innan du
fortsätter.
26 Överföring, Control och HTTP
3
Starta anslutningsguiden.
4
Trådlösa anslutningar
Markera Använd Anslutningsguiden
och tryck på 2 för att starta
anslutningsguiden.
Välj en anslutningstyp (07).
Markera Bildöverföring, Camera control
eller HTTP-server och tryck på 2.
5
Ange ett namn för den nya
nätverksprofilen.
Ange det namn som ska visas i profillistan
och tryck på J (för att använda
standardnamnet, tryck på J utan att göra
några ändringar). Profilnamn kan bestå av
upp till 16 tecken.
6
Välj en anslutningsmetod.
Markera den anslutningsmetod som används av nätverket och
tryck på 2. Du hittar mer information på sidorna som listas
nedan.
Sök efter trådlösa
nätverk
WPS med
knapptryckning
PIN-skyddad WPS
Välj från en lista över nätverk som hittades
av kameran.
028
Välj för accesspunkter för trådlöst nätverk
med WPS med knapptryckning.
029
Välj för accesspunkter för trådlöst nätverk
med PIN-skyddad WPS.
030
Direktanslutning Anslut direkt till en värddator eller FTPserver i ad hoc-läge.
(ad hoc)
031
Överföring, Control och HTTP
27
❚❚ Sök efter trådlösa nätverk
Trådlösa anslutningar
Välj Sök efter trådlösa nätverk i steg 6 på
sida 27 för att välja från en lista över de
nätverk (accesspunkter för trådlöst nätverk
eller värddatorer) som hittades av kameran.
1
Välj ett nätverk.
När du väljer Sök efter trådlösa nätverk
visas en lista med SSID:n. Nätverkstypen
indikeras av ikonerna till vänster om dess
ID:
h
j/i
Signal krypterad
Infrastruktur/ad hoc
Markera ett nätverk och tryck på J (om önskat nätverk inte
visas, tryck på X för att söka igen).
A
Gömda SSID:n
Nätverk med gömda SSID:n visas med tomma
poster i nätverkslistan. Om du väljer ett
nätverk med en gömd SSID måste du ange
nätverksnamnet; ange ett namn och tryck på
J för att gå vidare till steg 2.
2
Ange krypteringsnyckeln.
Ange krypteringsnyckeln och tryck på J
(om nätverket använder öppen
autentisering visas inte denna dialogruta;
fortsätt till steg 3).
28 Överföring, Control och HTTP
3
Välj nästa steg.
❚❚ WPS med knapptryckning
Välj WPS med knapptryckning i steg 6 på
sida 27 om accesspunkten för trådlöst nätverk
använder WPS med knapptryckning.
1
Trådlösa anslutningar
Meddelandet till höger visas när en
anslutning upprättas. Fortsätt till sida 32.
Tryck på WPS-knappen på accesspunkten
för trådlöst nätverk.
Mer information hittar du i
dokumentationen för accesspunkten för
trådlöst nätverk.
2
Tryck på J-knappen på kameran.
Kameran ansluter till accesspunkten
automatiskt.
3
Välj nästa steg.
Meddelandet till höger visas när en
anslutning upprättats. Tryck på J och
fortsätt till sida 32.
Överföring, Control och HTTP
29
❚❚ PIN-skyddad WPS
Trådlösa anslutningar
Välj PIN-skyddad WPS i steg 6 på sida 27 om
accesspunkten för trådlöst nätverk använder
PIN-skyddad WPS.
1
Ange PIN-koden för accesspunkten för
trådlöst nätverk.
Ange PIN-koden för accesspunkten för
trådlöst nätverk från en dator. Mer
information hittar du i dokumentationen
för accesspunkten för trådlöst nätverk.
2
Tryck på J-knappen på kameran.
Kameran ansluter till accesspunkten
automatiskt.
3
Välj nästa steg.
Meddelandet till höger visas när en
anslutning upprättats. Tryck på J och
fortsätt till sida 32.
30 Överföring, Control och HTTP
❚❚ Direktanslutning (ad hoc)
1
Ange SSID.
Ange ett nätverksnamn (SSID) och tryck
på J. Standardnamnet är “WT”, följt av
WT-5:s MAC-adress.
2
Trådlösa anslutningar
För att ansluta direkt till en FTP-server i ad
hoc-läge, välj Direktanslutning (ad hoc) i
steg 6 på sida 27.
Ange krypteringsnyckeln.
Ange en krypteringsnyckel och tryck på
J (den förinställda nyckeln är “nikon”).
Fortsätt till sida 32.
Överföring, Control och HTTP
31
Steg 4: Nätverksinställningar
Välj en IP-adress.
Trådlösa anslutningar
1
Välj om du vill kopiera profilen till datorn.
Markera ett av alternativen till höger och
tryck på 2. För att kopiera den nya WT-5nätverksprofilen till datorn (091), välj Ja
(notera att ad hoc-inställningar inte kan
kopieras till datorer som kör Windows 8.1
eller OS X, och att nätverksinställningarna för andra
operativsystem kan skrivas över).
A
Routers
Anslutning till datorer i andra nätverk via en router stöds endast när HTTPserver är vald.
A
MAC-adressfiltering
Om nätverket använder MAC-adressfiltrering måste filtret förses med
MAC-adressen för WT-5. Efter att du har monterat WT-5 på kameran, välj
Nätverk > Alternativ > MAC-adress från kamerans inställningsmeny och
notera MAC-adressen.
32 Överföring, Control och HTTP
2
Erhåll eller välj en IP-adress.
3
Trådlösa anslutningar
Markera ett av följande alternativ och
tryck på 2.
• Erhåll automatiskt: Välj detta alternativ om
nätverket är konfigurerat för att
tillhandahålla IP-adresser automatiskt.
• Ange manuellt: Vid uppmaning, ange en IP-adress och
subnätmask genom att trycka på 4 och 2 för att markera
segment och 1 och 3 för att ändra. Tryck på J för att
fortsätta när inmatningen är slutförd.
Bekräfta IP-adressen.
Kamerans IP-adress visas enligt bilden till
höger; tryck på J. Om Bildöverföring
eller Camera control har valts, koppla
bort USB-kabeln från UT-1 och fortsätt till
steg 4; fortsätt annars till steg 7.
4
Anslut kameran till datorn.
Följ uppmaningen att ansluta kameran
till datorn med USB-kabeln som
medföljer kameran.
Överföring, Control och HTTP
33
5
Starta Wireless Transmitter Utility.
Trådlösa anslutningar
När du uppmanas att göra det, starta
Wireless Transmitter Utility som är
installerat på datorn (011). Parkoppling
påbörjas automatiskt.
6
Koppla bort kameran.
Meddelandet som ses till höger visas när
parkopplingen är avslutad. Koppla loss
USB-kabeln från datorn och anslut UT-1.
7
Avsluta guiden.
Markera ett av följande alternativ och
tryck på J.
• Anslut och avsluta guiden: Spara den nya
nätverksprofilen och anslut till
nätverket.
• Avsluta guiden: Spara den nya nätverksprofilen och avsluta.
Fortsätt till “Bildöverföring” (035), “Camera Control” (040) eller
“HTTP-server” (043).
34 Överföring, Control och HTTP
Bildöverföring
1
Visa nätverksprofiler.
Bildöverföring
Bildöverföring används för att överföra bilder och filmer till en
dator från ett minneskort i kameran. Följande förklaring förutsätter
att redan existerande bilder används.
I inställningsmenyn, välj Nätverk >
Nätverksinställningar för att visa
profillistan. Bildöverföringsprofiler
indikeras med en K-ikon. Markera en
profil och tryck på 2 för att välja den
markerade profilen och återgå till
nätverksmenyn.
Profilnamnet visas i grönt när en
anslutning har upprättats.
2
Visa bilder.
Tryck på K-knappen för att visa bilder.
Visa den första bilden som ska sändas i
visning av en bild eller markera den i
miniatyrbildslistan.
Överföring, Control och HTTP
35
3
Överföra bilder.
Bildöverföring
Tryck på J. En vit överföringsikon visas
på bilden och överföringen startar
omedelbart. Överföringsikonen blir grön
vid överföring och växlar till blått när
överföringen är slutförd. Ytterligare bilder
överförs i den ordning de valts.
För att överföra en bild som redan har
överförts en gång, tryck på J en gång för
att ta bort den blå överföringsikonen, och
tryck sedan på J igen för att markera
bilden med en vit överföringsikon.
Överför nya bilder allteftersom de tas
För att överföra nya bilder allteftersom de tas, välj
På för Nätverk > Alternativ > Autosänd i
inställningsmenyn (087).
36 Överföring, Control och HTTP
Avbryta överföring/Ta bort överföringsmarkering
Bildöverföring
För att avbryta överföringen av bilder markerade med en vit eller
grön överföringsikon, välj bilderna under bildvisning och tryck på
J. Överföringsikonen tas bort. Följande åtgärder avbryter också
överföringen:
• Stänga av kameran
• Välja Ja för Nätverk > Alternativ > Avmarkera alla? (088;
detta alternativ tar även bort överföringsmarkeringarna från alla
bilder)
D
Under överföring
Ta inte ur minneskortet eller koppla bort Ethernetkabeln under
överföringen.
A
Intervalltimerfotografering
Fotograferingen avbryts om väntelägestimern löper ut medan
intervalltimerfotografering pågår. Välj en lång väntelägestimer innan
intervalltimerfotografering påbörjas.
A
Förlust av signal
Trådlös överföring via WT-5 kan avbrytas om signalen försvinner, men kan
återupptas genom att du stänger av kameran och slår på den igen.
A
Stänga av kameran
“Sänd”-markeringen sparas om kameran eller UT-1 stängs av medan
överföringen pågår. Överföring av bilder markerade med en “sänd”-ikon
fortsätter när kameran eller UT-1 slås på.
A
Målmappar
Som standard överförs bilder till följande mappar:
• Windows: \Användare\(användarnamn)\Pictures\Wireless Transmitter
Utility
• OS X: /Användare/(användarnamn)/Pictures/Wireless Transmitter Utility
Målmappen kan väljas med Wireless Transmitter Utility.
Överföring, Control och HTTP
37
Överföringsstatus
Under uppspelning visas status för bilder som har markerats för
överföring enligt följande:
Bildöverföring
: “Sänd”
a
Bilder som har markerats för överföring
markeras med en vit a-ikon.
: “Sänder”
b
Under överföringen visas en grön b-ikon.
: “Sänt”
c
Bilder som har överförts markeras med en blå c-ikon.
A
Nätverksstatus
Statusen för länken mellan värden och UT-1 visas av statusindikeringarna
och av displayen i översta nivån på nätverksmenyn.
Statusindikeringarna
POWER (STRÖM)-indikatorn lyser när UT-1 är på.
Signalens kvalitet visas av LINK (LÄNK)-indikatorn:
ju snabbare indikatorn blinkar, desto bättre signal
och data kan överföras snabbare. ERROR (FEL)indikatorn blinkar när ett fel har inträffat.
Status
UT-1 av
USB-kabeln ej ansluten
Ansluter till värd
Väntar på att sända eller sänder data
Anslutningsfel
Fel i UT-1:s hårdvara eller batteri
38 Överföring, Control och HTTP
ERROR
LINK
POWER
(FEL)
(LÄNK)
(STRÖM)
I (av)
I (av)
I (av)
I (av)
I (av)
K (på)
I (av)
K (på)
K (på)
I (av) H (blinkar) K (på)
H (blinkar) I (av)
K (på)
H (blinkar) H (blinkar) H (blinkar)
Statusdisplayen
Nätverksstatusen visas även på den översta nivån i nätverksmenyn.
Batterinivå: En
femnivåersdisplay
som visar
laddningsstatusen
för batteriet i UT-1.
Bildöverföring
e, f: Uppskattad
tid som krävs för att
sända återstående
bilder.
Statusområde: Status för anslutningen
till värden. Värdnamnet visas i grönt
när en anslutning upprättats. Medan
filer överförs visar statusdisplayen
“Sänder nu”, följt av namnet på den fil
som sänds. Eventuella fel som uppstår
under överföringen visas också här
(0105).
Signalstyrka: Trådlös signalstyrka.
Ethernet-anslutningar visas med d.
Överföring, Control och HTTP
39
Camera Control
Camera Control
Välj detta alternativ för att styra kameran från en dator som kör
Camera Control Pro 2 (säljs separat) och spara foton direkt på
datorns hårddisk istället för på kamerans minneskort (filmer sparas
fortfarande på kamerans minneskort; sätt i ett minneskort innan
filmer spelas in). Observera att kamerans exponeringsmätare inte
stängs av när kameran är i camera control-läge.
1
Visa nätverksprofiler.
I inställningsmenyn, välj Nätverk >
Nätverksinställningar för att visa
profillistan. Camera control-profiler
indikeras med en L-ikon. Markera en
profil och tryck på 2 för att välja den
markerade profilen och återgå till
nätverksmenyn.
Profilnamnet visas i grönt när en
anslutning har upprättats.
2
Starta Camera Control Pro 2.
Starta Camera Control Pro 2 (säljs separat) som är installerat på
värddatorn. För information om att använda
Camera Control Pro 2, se bruksanvisningen för
Camera Control Pro 2 (pdf ).
A
Ethernet-nätverk
Dra inte ut Ethernet-kabeln medan kameran är på.
40 Överföring, Control och HTTP
D
A
Nätverksstatus
Statusen för länken mellan värden och UT-1 visas av statusindikeringarna
och av displayen i översta nivån på nätverksmenyn.
Camera Control
Trådlösa nätverk
Åtgärder kan ta längre tid att utföra i trådlösa nätverk. Om signalen störs
medan bilder överförs till Camera Control Pro 2 blinkar indikatorn på WT-5
gult; stäng av kameran och slå sedan på den igen. Överföringen fortsätter
när anslutningen återupprättas. Notera att överföringen inte kan
återupptas om du stänger av kameran igen innan överföringen är
slutförd.
Statusindikeringarna
POWER (STRÖM)-indikatorn lyser när UT-1 är på.
Signalens kvalitet visas av LINK (LÄNK)-indikatorn:
ju snabbare indikatorn blinkar, desto bättre signal
och data kan överföras snabbare. ERROR (FEL)indikatorn blinkar när ett fel har inträffat.
Status
UT-1 av
USB-kabeln ej ansluten
Ansluter till värd
Väntar på att sända eller sänder data
Anslutningsfel
Fel i UT-1:s hårdvara eller batteri
ERROR
LINK
POWER
(FEL)
(LÄNK)
(STRÖM)
I (av)
I (av)
I (av)
I (av)
I (av)
K (på)
I (av)
K (på)
K (på)
I (av) H (blinkar) K (på)
H (blinkar) I (av)
K (på)
H (blinkar) H (blinkar) H (blinkar)
Överföring, Control och HTTP
41
Statusdisplayen
Nätverksstatusen visas även på den översta nivån i nätverksmenyn.
Camera Control
Statusområde: Status för anslutningen
till värden. Värdnamnet visas i grönt
när en anslutning upprättats.
Eventuella fel som uppstår under
överföringen visas också här (0105).
Batterinivå: En
femnivåersdisplay
som visar
laddningsstatusen
för batteriet i UT-1.
42 Överföring, Control och HTTP
Signalstyrka: Trådlös signalstyrka.
Ethernet-anslutningar visas med d.
HTTP-server
1
HTTP-server
Välj HTTP-server för att visa bilderna på kamerans minneskort
eller ta bilder från webbläsaren på en dator eller iPhone (se sida 48
för systemkraven). Upp till fem användare kan komma åt kameran
samtidigt, men bara en kan ta bilder. Observera att
exponeringsmätarna inte stängs av automatiskt när kameran är i
http-serverläge.
Visa nätverksprofiler.
I inställningsmenyn, välj Nätverk >
Nätverksinställningar för att visa
profillistan. HTTP-serverprofiler indikeras
med en M-ikon. Markera en profil och
tryck på 2 för att välja den markerade
profilen och återgå till nätverksmenyn.
Den URL som används för anslutning till
kameran visas när en anslutning
upprättats.
2
Starta webbläsaren.
Starta webbläsaren på en dator eller iPhone.
Överföring, Control och HTTP
43
3
Ange kamerans URL.
HTTP-server
Ange kamerans URL (“http://” följt av
kamerans IP-adress, som visas i
nätverksmenyn) i webbläsarens
adressfält.
44 Överföring, Control och HTTP
4
Logga in.
Ange användarnamn och lösenord i webbläsarens logindialogruta (användarnamnet och lösenordet ställs in med
Network settings (Nätverksinställningar) > Options
(Alternativ) > HTTP user settings (HTTPanvändarinställningar) i nätverksmenyn, enligt
beskrivningen på sida 89; standardanvändarnamnet är “nikon”
och standardinställningen för lösenordet är tomt).
HTTP-server
Överföring, Control och HTTP
45
5
Välj ett språk.
Klicka på Language (Språk).
HTTP-server
6
Välj ett driftläge.
Välj Shooting/Viewer (Fotografering/Bildvisning) för att ta
bilder (049, 53) och Shooting/Viewer (Fotografering/
Bildvisning) eller Viewer (Bildvisning) för att visa
existerande bilder (051, 54). Upp till fem användare samtidigt
kan ansluta med Viewer (Bildvisning), men endast en
användare i taget kan ansluta med Shooting/Viewer
(Fotografering/Bildvisning) (om en annan användare redan
är ansluten med Shooting/Viewer (Fotografering/
Bildvisning) visas inte Shooting/Viewer (Fotografering/
Bildvisning) och endast fyra användare kan ansluta med
Viewer (Bildvisning)).
46 Överföring, Control och HTTP
A
Nätverksstatus
Statusen för länken mellan värden och UT-1 visas av statusindikeringarna
och av displayen i översta nivån på nätverksmenyn.
Status
UT-1 av
USB-kabeln ej ansluten
Ansluter till värd
Väntar på att sända eller sänder data
Anslutningsfel
Fel i UT-1:s hårdvara eller batteri
HTTP-server
Statusindikeringarna
POWER (STRÖM)-indikatorn lyser när UT-1 är på.
Signalens kvalitet visas av LINK (LÄNK)-indikatorn:
ju snabbare lysdioden blinkar, desto bättre signal
och data kan överföras snabbare. ERROR (FEL)indikatorn blinkar när ett fel har inträffat.
ERROR
LINK
POWER
(FEL)
(LÄNK)
(STRÖM)
I (av)
I (av)
I (av)
I (av)
I (av)
K (på)
I (av)
K (på)
K (på)
I (av) H (blinkar) K (på)
H (blinkar) I (av)
K (på)
H (blinkar) H (blinkar) H (blinkar)
Statusdisplayen
Nätverksstatus visas även på den högsta nivån i nätverksmenyn.
Statusområde: Status för anslutningen
till värden. Kamerans URL visas i grönt
när en anslutning upprättats. Fel visas
också här (0105).
Batterinivå: En
femnivåersdisplay
som visar
laddningsstatusen
för batteriet i UT-1.
Signalstyrka: Trådlös signalstyrka.
Ethernet-anslutningar visas med d.
Överföring, Control och HTTP
47
A
HTTP-server, systemkrav
HTTP-server
Windows
Förinstallerade 64- och 32-bitarsversioner av Windows 8.1,
Windows 7 (Service Pack 1); i 64-bitarsversioner av
Operativsystem
Windows 8.1, Windows 7 körs programmet i 32-bitars
kompatibilitetsläge.
• Windows 8,1: Internet Explorer 11
Webbläsare
• Windows 7: Internet Explorer 10
• Upplösning: 1 024 × 768 pixlar (XGA) eller mer; 1 280 × 1 024
Monitor
pixlar (SXGA) eller mer rekommenderas
• Färg: 24-bitars färg (True Color) eller mer
Mac
Operativsystem OS X version 10.10, 10.9 eller 10.8
• OS X version 10.10: Safari 8
Webbläsare • OS X version 10.9: Safari 7
• OS X version 10.8: Safari 6
• Upplösning: 1 024 × 768 pixlar (XGA) eller mer; 1 280 × 1 024
Monitor
pixlar (SXGA) eller mer rekommenderas
• Färg: 24-bitars färg (miljoner färger) eller mer
iPhone
Operativsystem iOS 8 eller iOS 7
Webbläsare Safari (medföljer iOS)
48 Överföring, Control och HTTP
Datorwebbläsare
Fotograferingsfönstret
Följande kontroller kan kommas åt genom att välja Shooting/
Viewer (Fotografering/Bildvisning) på serverns hemsida eller
genom att klicka på fotografera-knappen i bildvisarfönstret.
Hem-knappen (046)
Visa-knappen (051)
Fotografera-knappen
HTTP-server
Detta avsnitt beskriver http-serverdisplayerna för
datorwebbläsare (notera att displayen varierar beroende på
kameramodellen). Klicka för att justera kamerainställningarna. För
information om skärmarna för iPhone, se sida 53.
Logga ut-knappen
Sökare
Visningspanel (050)
Exponeringsläge
Kamerainställningar (050)
Upplösning (livevisning)
Test-knappen (050)
Zoomknappar Fokusknappar
Slutar-knappen (050)
Knapp för livevisning
Stillbildsfotografering/film-knapp
A
Filmlivevisning
Informationen till höger visas i området för
kamerainställningar (050) vid filmlivevisning.
A
Fokusknappar
Storleken på fokusjusteringen ökar med
knappens avstånd från mitten av displayen.
Liten
Stor
Överföring, Control och HTTP
49
Innehåller exponeringsindikatorn och visar batterinivån
och antal återstående exponeringar.
Inställningarna för stillbildsfotografering och
Kamerainställ- filminspelning kan justeras genom att klicka på
ikonerna i panelen för kamerainställningar. Se kamerans
ningar
handbok för mer information.
Ta en bild eller starta och avsluta filminspelning. För att
Slutar-knappen
fokusera, klicka på önskat motiv i sökarområdet.
Ta en testbild och visa den i sökaren utan att spara den
Test-knappen på kamerans minneskort. Inte tillgängligt i
filmlivevisning.
Visningspanel
HTTP-server
50 Överföring, Control och HTTP
Bildvisningsfönstret
❏ Miniatyrbildsvisning
HTTP-server
Bildvisningsfönstret kan kommas åt genom att välja Viewer
(Bildvisning) på serverns hemsida eller genom att klicka på visaknappen i fotograferingsfönstret. I bildvisningsfönstret för
datorwebbläsare finns valen miniatyrbilds-, bildbands- (052) och
helskärmsvisning (052).
Visa flera små (“miniatyrbild”) bilder per sida. Kontrollerna längst
upp i fönstret kan användas för att navigera.
Navigeringskontroller
Miniatyrbilder (klicka för
att visa bilder i
helskärmsläge). Filmer
indikeras med 1.
A
Navigeringskontroller
Visa senaste bilden i
mappen
Sidnummer
Miniatyrbilder per
sida
Helskärmsläge (052)
Bildbandsvisning (052)
Sidokontroller
Mappval
Miniatyrbildsvisning
(051)
Överföring, Control och HTTP
51
❏ Bildbandsvisning
Välj den bild som visas från miniatyrbilderna längst ner i fönstret.
HTTP-server
Aktuell bild (klicka på 4 eller
2 för att visa flera bilder)
Kopiera aktuell bild till datorn
Miniatyrbilder (klicka för att
välja)
❏ Helskärmsläge
Visa bilder i helskärmsläge.
Aktuell bild (klicka på 4
eller 2 för att visa flera
bilder)
Kopiera aktuell bild till
datorn
52 Överföring, Control och HTTP
iPhone-webbläsare
Fotograferingsfönstret
Följande inställningar kan kommas åt genom att välja Shooting/
Viewer (Fotografering/Bildvisning) på serverns hemsida eller
genom att klicka på fotografera-knappen i bildvisningsfönstret.
Hem-knappen (046)
HTTP-server
Detta avsnitt beskriver http-serverdisplayerna för iPhonewebbläsare (notera att displayen varierar beroende på
kameramodellen). Tryck för att justera kamerainställningarna. För
information om skärmarna för datorer, se sida 49.
Visa-knappen (054)
Fotografera-knappen
Logga ut-knappen
Sökare (tryck för att
fokusera på valt motiv)
Zoomknappar
Visningspanel (050)
Exponeringsläge
Kamerainställningar
(050)
Slutar-knappen (050)
A
Livevisningsknappen
Tryck för att välja mellan livevisning av,
fotolivevisning och filmlivevisning.
A
Filmlivevisning
Informationen till höger visas i området för
kamerainställningar (050) vid
filmlivevisning.
Överföring, Control och HTTP
53
Bildvisningsfönstret
HTTP-server
Bildvisningsfönstret kan kommas åt genom att välja Viewer
(Bildvisning) på serverns hemsida eller genom att trycka på visaknappen i fotograferingsfönstret. I bildvisningsfönstret för iPhonewebbläsare finns valen miniatyrbilds- och helskärmsvisning
(055).
❏ Miniatyrbildsvisning
Visa flera små (“miniatyrbild”) bilder per sida. Kontrollerna längst
upp och längst ner i miniatyrbildsområdet kan användas för att
navigera.
Mappval
Miniatyrbilder per
sida
Visa senaste bilderna
i mappen
Miniatyrbilder (tryck
för att visa bilder i
helskärmsläge).
Filmer indikeras med
1.
Föregående sida
Nästa sida
Sidnummer
54 Överföring, Control och HTTP
❏ Helskärmsläge
Visa bilder i helskärmsläge.
HTTP-server
Aktuell bild (tryck för
att återgå till
miniatyrbildsvisning)
Visa föregående
bild
Visa nästa bild
Miniatyrbildsvisning Visa senaste bilden i mappen
Överföring, Control och HTTP
55
HTTP-server
56 Överföring, Control och HTTP
FTP
Ethernet-anslutningar
Följ stegen nedan för att ansluta till en FTP-server via ett Ethernetnätverk. För information om trådlösa anslutningar, se sida 64.
FTP-server
Steg 1: Anslut kameran, UT-1 och datorn (058)
Steg 2: Välj Ethernet (060)
Steg 3: Kör anslutningsguiden (060)
Överför bilder (075)
D
Val av strömkälla
Använd ett fulladdat batteri eller en nätadapter (säljs separat) avsedd för
användning med din kamera för att förhindra att kameran stängs av
oväntat under inställning eller dataöverföring. För mer information, se
kamerans handbok.
A
FTP-servrar
Servrar kan konfigureras med standardtjänster för ftp, så som IIS (Internet
Information Services), som är tillgängligt med operativsystem som stöds
(094). Anslutning till datorer på andra nätverk via en router, ftpanslutningar via internet och ftp-servrar som körs på programvara från
tredje part stöds inte.
FTP
57
Steg 1: Ansluta hårdvaran
Efter att FTP-servern startats, anslut kameran enligt beskrivningen
nedan.
Ethernet-anslutningar
1
Sätt i ett minneskort.
Stäng av kameran och sätt i ett minneskort (stäng inte av
kameran medan data överförs till datorn).
2
3
Öppna locket för USB-kontakten på UT-1
och anslut USB-kabeln från UT-1 till
kamerans USB-kontakt (för mer
information om att ansluta USB-kablar till
kameran, se kamerans handbok).
Anslut en Ethernet-kabel.
Anslut kameran till FTP-servern enligt beskrivningen nedan.
Använd inte våld och sätt inte i kontakterna snett.
58 FTP
4
Slå på kameran.
Vrid på strömbrytaren för att slå på kameran.
Slå på UT-1 genom att trycka in
strömbrytaren i ungefär en sekund.
Ethernet-anslutningar
5
Strömbrytare
FTP
59
Steg 2: Konfigurera hårdvaran för
Ethernet-anslutningar
Ethernet-anslutningar
Konfigurera UT-1 för användning med Ethernet-nätverk.
1
Visa listan med maskinvara.
I kamerans inställningsmeny, välj
Nätverk, markera sedan Välj
maskinvara och tryck på 2 för att visa
listan över maskinvara.
2
Välj Kabelanslutet nätverk.
Markera Kabelanslutet nätverk och
tryck på J för att välja det markerade
alternativet och återgå till
nätverksmenyn.
Steg 3: Kör anslutningsguiden
Följ instruktionerna på skärmen för att skapa en nätverksprofil.
1
Visa nätverksprofiler.
I nätverksmenyn, markera
Nätverksinställningar och tryck på 2
för att visa profillistan och andra
nätverksinställningar.
2
Välj Skapa profil.
Markera Skapa profil och tryck på 2.
Tänk på att om listan redan innehåller nio
profiler måste du radera en existerande
profil med O (Q)-knappen innan du
fortsätter (083).
60 FTP
3
Starta anslutningsguiden.
4
Ethernet-anslutningar
Markera Använd Anslutningsguiden
och tryck på 2 för att starta
anslutningsguiden.
Välj en anslutningstyp.
Markera FTP-överföring och tryck på 2.
5
Ange ett namn för den nya
nätverksprofilen.
Ange det namn som ska visas i profillistan
och tryck på J (för att använda
standardnamnet, tryck på J utan att göra
några ändringar). Profilnamn kan bestå av
upp till 16 tecken.
6
Erhåll eller välj en IP-adress.
Markera ett av följande alternativ och
tryck på 2.
• Erhåll automatiskt: Välj detta alternativ om
nätverket är konfigurerat för att
tillhandahålla IP-adresser automatiskt.
• Ange manuellt: Vid uppmaning, ange en IP-adress och
subnätmask genom att trycka på 4 och 2 för att markera
segment och 1 och 3 för att ändra. Tryck på J för att
fortsätta när inmatningen är slutförd.
FTP
61
7
Välj servertyp.
Ethernet-anslutningar
Markera FTP eller SFTP (säker FTP) och
tryck på 2.
8
Ange IP-adressen.
Ange serverns URL eller IP-adress och
tryck på J för att ansluta.
9
Logga in.
Markera ett av följande alternativ och
tryck på J.
• Anonym inloggning: Välj detta alternativ
om servern inte kräver ett användar-ID
eller lösenord.
• Ange användar-ID: Ange ett användar-ID och lösenord när du
uppmanas göra det och tryck på J.
10 Välj en målmapp.
Markera ett av följande alternativ och
tryck på J.
• Arbetsmapp: Välj detta alternativ för att
överföra bilder till serverns arbetsmapp.
• Ange ett namn för mappen: Välj detta
alternativ för att överföra bilder till en annan mapp (mappen
måste redan existera på servern). Ange ett mappnamn och
en sökväg när du uppmanas göra det och tryck på J.
62 FTP
11 Avsluta guiden.
Ethernet-anslutningar
Markera ett av följande alternativ och
tryck på J.
• Anslut och avsluta guiden: Spara den nya
nätverksprofilen och anslut till servern.
• Avsluta guiden: Spara den nya
nätverksprofilen och avsluta.
Fortsätt till “FTP-överföring” (075).
FTP
63
Trådlösa anslutningar
Följ stegen nedan för att ansluta till ett trådlöst nätverk.
Trådlösa anslutningar
FTP-överföring
Steg 1: Anslut kameran, UT-1 och WT-5 (065)
Steg 2: Konfigurera hårdvaran för trådlösa anslutningar (066)
Steg 3: Kör anslutningsguiden (066)
Steg 4: Justera nätverksinställningar (072)
Överför bilder (075)
A
Lägena infrastruktur och ad hoc
Trådlösa nätverk kan vara antingen infrastruktur eller ad hoc.
Infrastrukturläge: Anslutning via en accesspunkt för trådlöst nätverk.
WT-5
Accesspunkt för trådlöst nätverk
Ad hoc-läge: En direkt
Dator
peer-to-peer-anslutning.*
WT-5
Dator
* Vissa operativsystem kanske inte stödjer ad-hoc-läge.
A
Trådlösa nätverk
Dessa instruktioner är avsedda för kunder med ett existerande trådlöst
nätverk, och för infrastrukturnätverk förutsätts att datorn och
accesspunkten redan är anslutna till nätverket.
64 FTP
Steg 1: Ansluta utrustningen
Efter att ha startat datorn och loggat in, förbered kameran och
WT-5 så som det beskrivs nedan.
Trådlösa anslutningar
1
Sätt i ett minneskort.
Stäng av kameran och sätt i ett minneskort (stäng inte av
kameran medan data överförs till datorn). Detta steg kan
hoppas över i camera control-läge (07).
2
3
4
Öppna locket till USB-kontakten på UT-1
och anslut USB-kabeln från UT-1 till
kamerans USB-kontakt (för mer
information om att ansluta USB-kablar till
kameran, se kamerans handbok).
Montera WT-5 (06).
Slå på kameran.
Vrid på strömbrytaren för att slå på kameran.
5
Slå på UT-1 genom att trycka in
strömbrytaren i ungefär en sekund.
Strömbrytare
FTP
65
Steg 2: Aktivera en trådlös anslutning
Konfigurera UT-1 för användning med trådlösa nätverk.
Trådlösa anslutningar
1
Visa listan med maskinvara.
I kamerans inställningsmeny, välj
Nätverk, markera sedan Välj
maskinvara och tryck på 2 för att visa
listan över maskinvara.
2
Välj Trådlöst nätverk.
Markera Trådlöst nätverk och tryck på J
för att välja det markerade alternativet
och återgå till nätverksmenyn.
Steg 3: Anslutningsguiden
Följ instruktionerna på skärmen för att skapa en nätverksprofil.
1
Visa nätverksprofiler.
I nätverksmenyn, markera
Nätverksinställningar och tryck på 2 för
att visa profillistan och andra
nätverksinställningar.
2
Välj Skapa profil.
Markera Skapa profil och tryck på 2.
Notera att om listan redan innehåller nio
profiler måste du radera en existerande
profil med O (Q)-knappen innan du
fortsätter.
66 FTP
3
Starta anslutningsguiden.
4
Trådlösa anslutningar
Markera Använd Anslutningsguiden och
tryck på 2 för att starta anslutningsguiden.
Välj FTP-överföring (07).
Markera FTP-överföring och tryck på 2.
5
Ange ett namn för den nya
nätverksprofilen.
Ange det namn som ska visas i profillistan
och tryck på J (för att använda
standardnamnet, tryck på J utan att göra
några ändringar). Profilnamn kan bestå av
upp till 16 tecken.
6
Välj en anslutningsmetod.
Markera den anslutningsmetod som används av nätverket och
tryck på 2. Du hittar mer information på sidorna som nämns
nedan.
Sök efter trådlösa
nätverk
WPS med
knapptryckning
PIN-skyddad WPS
Välj från en lista över nätverk som hittades
av kameran.
068
Välj för accesspunkter för trådlöst nätverk
med WPS med knapptryckning.
069
Välj för accesspunkter för trådlöst nätverk
med PIN-skyddad WPS.
070
Direktanslutning Anslut direkt till en värddator eller FTPserver i ad hoc-läge.
(ad hoc)
071
FTP
67
❚❚ Sök efter trådlösa nätverk
Trådlösa anslutningar
Välj Sök efter trådlösa nätverk i steg 6 på
sida 67 för att välja från en lista över de
nätverk (accesspunkter för trådlöst nätverk
eller värddatorer) som hittades av kameran.
1
Välj ett nätverk.
När du väljer Sök efter trådlösa nätverk
visas en lista med SSID:n. Nätverkstypen
indikeras av ikonerna till vänster om dess
ID:
h
j/i
Signal krypterad
Infrastruktur/ad hoc
Markera ett nätverk och tryck på J (om önskat nätverk inte
visas, tryck på X för att söka igen).
A
Gömda SSID:n
Nätverk med gömda SSID:n visas med tomma
poster i nätverkslistan. Om du väljer ett
nätverk med gömt SSID uppmanas du att
ange nätverksnamnet; ange ett namn och
tryck på J för att gå vidare till steg 2.
2
Ange krypteringsnyckeln.
Ange krypteringsnyckeln och tryck på J
(om nätverket använder öppen
autentisering visas inte denna dialogruta;
fortsätt till steg 3).
68 FTP
3
Välj nästa steg.
Trådlösa anslutningar
Meddelandet till höger visas när en
anslutning upprättas. Fortsätt till sida 72.
❚❚ WPS med knapptryckning
Välj WPS med knapptryckning i steg 6 på
sida 67 om accesspunkten för trådlöst nätverk
använder WPS med knapptryckning.
1
Tryck på WPS-knappen på accesspunkten
för trådlöst nätverk.
Mer information hittar du i
dokumentationen för accesspunkten för
trådlöst nätverk.
2
Tryck på J-knappen på kameran.
Kameran ansluter till accesspunkten
automatiskt.
3
Välj nästa steg.
Meddelandet till höger visas när en
anslutning upprättas. Fortsätt till sida 72.
FTP
69
❚❚ PIN-skyddad WPS
Trådlösa anslutningar
Välj PIN-skyddad WPS i steg 6 på sida 67 om
accesspunkten för trådlöst nätverk använder
PIN-skyddad WPS.
1
Ange PIN-koden för accesspunkten för
trådlöst nätverk.
Ange PIN-koden för accesspunkten för
trådlöst nätverk från en dator. Mer
information hittar du i dokumentationen
för accesspunkten för trådlöst nätverk.
2
Tryck på J-knappen på kameran.
Kameran ansluter till accesspunkten
automatiskt.
3
Välj nästa steg.
Meddelandet till höger visas när en
anslutning upprättas. Fortsätt till sida 72.
70 FTP
❚❚ Direktanslutning (ad hoc)
1
Trådlösa anslutningar
För att ansluta direkt till en FTP-server i
ad hoc-läge, välj Direktanslutning (ad hoc) i
steg 6 på sida 67.
Ange SSID.
Ange ett nätverksnamn (SSID) och tryck
på J. Standardnamnet är “WT”, följt av
WT-5:s MAC-adress.
2
Ange krypteringsnyckeln.
Ange en krypteringsnyckel och tryck på
J (den förinställda nyckeln är “nikon”).
Fortsätt till sida 72.
FTP
71
Steg 4: Nätverksinställningar
Följ stegen nedan för att ansluta till FTP-servern.
Trådlösa anslutningar
1
Erhåll eller välj en IP-adress.
Markera ett av följande alternativ och
tryck på 2.
• Erhåll automatiskt: Välj detta alternativ om
nätverket är konfigurerat för att
tillhandahålla IP-adresser automatiskt.
Kameran visar IP-adressen som erhållits från nätverket; J för
att fortsätta.
• Ange manuellt: Vid uppmaning, ange en IP-adress och
subnätmask genom att trycka på 4 och 2 för att markera
segment och 1 och 3 för att ändra. Klicka på J när
inmatningen är slutförd. Kameran visar den valda IPadressen; tryck på J för att fortsätta.
2
Välj servertyp.
Markera FTP eller SFTP (säker FTP) och
tryck på 2.
3
Ange IP-adressen.
Ange serverns URL eller IP-adress och
tryck på J för att ansluta.
72 FTP
4
Logga in.
Trådlösa anslutningar
Markera ett av följande alternativ och
tryck på J.
• Anonym inloggning: Välj detta alternativ
om servern inte kräver ett användar-ID
eller lösenord.
• Ange användar-ID: Ange ett användar-ID och lösenord när du
uppmanas göra det och tryck på J.
A
MAC-adressfiltering
Om nätverket använder MAC-adressfiltrering måste filtret förses med
MAC-adressen för WT-5. Efter att du har monterat WT-5 på kameran, välj
Nätverk > Alternativ > MAC-adress från kamerans inställningsmeny och
notera MAC-adressen.
FTP
73
5
Välj en målmapp.
Trådlösa anslutningar
Markera ett av följande alternativ och
tryck på J.
• Arbetsmapp: Välj detta alternativ för att
överföra bilder till serverns arbetsmapp.
• Ange ett namn för mappen: Välj detta
alternativ för att överföra bilder till en annan mapp som finns
på servern. Ange ett mappnamn och en sökväg när du
uppmanas göra det och tryck på J.
6
Avsluta guiden.
Markera ett av följande alternativ och
tryck på J.
• Anslut och avsluta guiden: Spara den nya
nätverksprofilen och anslut till servern.
• Avsluta guiden: Spara den nya
nätverksprofilen och avsluta.
Fortsätt till “FTP-överföring” (075).
74 FTP
FTP-överföring
1
Visa nätverksprofiler.
FTP-överföring
Bilder och filmer kan överföras från kameraminneskort till en ftpserver enligt beskrivningen nedan, eller så kan bilder överföras
allteftersom de tas. För information om att sätta upp en ftp-server,
se sida 94.
I inställningsmenyn, välj Nätverk >
Nätverksinställningar för att visa
profillistan. FTP-serverprofiler indikeras
med en N-ikon. Markera en profil och
tryck på 2 för att välja den markerade
profilen och återgå till nätverksmenyn.
Profilnamnet visas i grönt när en
anslutning har upprättats.
2
Visa bilder.
Tryck på K-knappen för att visa bilder.
Visa den första bilden som ska sändas i
helskärmsläge eller markera den i
miniatyrbildslistan.
FTP
75
3
Överföra bilder.
FTP-överföring
Tryck på J. En vit överföringsikon visas
på bilden och överföringen startar
omedelbart. Överföringsikonen blir grön
under överföringen och blir blå när
överföringen är slutförd. Ytterligare bilder
överförs i den ordning de valts.
För att överföra en bild som redan har
överförts en gång, tryck på J en gång för
att ta bort den blå överföringsikonen, och
tryck sedan på J och mitten på
multiväljaren igen för att markera bilden
med en vit överföringsikon.
76 FTP
Överför nya bilder allteftersom de tas
För att överföra nya bilder allteftersom de tas, välj
På för Nätverk > Alternativ > Autosänd i
inställningsmenyn (087).
FTP-överföring
Avbryta överföring/Ta bort överföringsmarkering
För att avbryta överföringen av bilder markerade med en vit eller grön
överföringsikon, välj bilderna under bildvisning och tryck på J.
Överföringsikonen tas bort. Följande åtgärder avbryter också
överföringen:
• Stänga av kameran
• Välja Ja för Nätverk > Alternativ > Avmarkera alla? (088; detta
alternativ tar även bort överföringsmarkeringarna från alla bilder)
D
Under överföring
Ta inte ur minneskortet eller koppla bort Ethernet-kabeln under
överföringen.
A
Intervalltimerfotografering
Fotograferingen avbryts om väntelägestimern löper ut medan
intervalltimerfotografering pågår. Välj en lång väntelägestimer innan
intervalltimerfotografering påbörjas.
A
Förlust av signal
Trådlös överföring via WT-5 kan avbrytas om signalen försvinner, men kan
återupptas genom att du stänger av kameran och slår på den igen.
A
Stänga av kameran
“Sänd”-markeringen sparas om kameran eller UT-1 stängs av medan
överföringen pågår. Överföring av bilder markerade med en “sänd”-ikon
återupptas när kameran eller UT-1 slås på.
FTP
77
Överföringsstatus
Under uppspelning visas status för bilder som har markerats för
överföring enligt följande:
FTP-överföring
: “Sänd”
a
Bilder som har valts för överföring markeras
med en vit a-ikon.
: “Sänder”
b
Under överföringen visas en grön b-ikon.
: “Sänt”
c
Bilder som har överförts markeras med en blå c-ikon.
A
Nätverksstatus
Statusen för länken mellan värden och UT-1 visas av statusindikeringarna
och av displayen i översta nivån på nätverksmenyn.
Statusindikeringarna
POWER (STRÖM)-indikatorn lyser när UT-1 är på.
Signalens kvalitet visas av LINK (LÄNK)-indikatorn:
ju snabbare indikatorn blinkar, desto bättre signal
och data kan överföras snabbare. ERROR (FEL)indikatorn blinkar när ett fel har inträffat.
Status
UT-1 av
USB-kabeln ej ansluten
Ansluter till värd
Väntar på att sända eller sänder data
Anslutningsfel
Fel i UT-1:s hårdvara eller batteri
78 FTP
ERROR
LINK
POWER
(FEL)
(LÄNK)
(STRÖM)
I (av)
I (av)
I (av)
I (av)
I (av)
K (på)
I (av)
K (på)
K (på)
I (av) H (blinkar) K (på)
H (blinkar) I (av)
K (på)
H (blinkar) H (blinkar) H (blinkar)
Statusdisplayen
Nätverksstatusen visas även på den översta nivån i nätverksmenyn.
Batterinivå: En
femnivåersdisplay
som visar
laddningsstatusen
för batteriet i UT-1.
FTP-överföring
e, f: Uppskattad
tid som krävs för att
sända återstående
bilder.
Statusområde: Status för anslutningen
till värden. Värdnamnet visas i grönt
när en anslutning upprättats. Under
överföring av filer visar
statusdisplayen “Sänder nu”, följt av
namnet på den fil som sänds.
Eventuella fel som uppstår under
överföringen visas också här (0105).
Signalstyrka: Trådlös signalstyrka.
Ethernet-anslutningar visas med d.
FTP
79
FTP-överföring
80 FTP
Menyguide
I detta avsnitt beskrivs de inställningar som är
tillgängliga för alternativet Nätverk i
kamerans inställningsmeny när UT-1 är
ansluten.
Välj maskinvara
Välj hårdvaran som används för att ansluta till
nätverket: Ethernet (Kabelanslutet nätverk)
eller trådlöst nätverk (Trådlöst nätverk).
Menyguide
81
Nätverksinställningar
Nätverksinställningar
Markera Nätverksinställningar och tryck på 2 för att visa listan
med nätverksprofiler, där du kan skapa nya profiler eller välja en
existerande profil.
Profillistan
Kameran kan lagra upp till nio
nätverksprofiler. Markera en profil och tryck
på 2 för att ansluta till den markerade
värddatorn eller FTP-servern, eller tryck på
O (Q) för att radera den markerade profilen
(083). För att visa information om den
markerade profilen, tryck på L (Z/Q).
Profilnamn
(019, 27, 61, 67, 84)
Anslutningstyp (07)
SSID (endast WT-5)
För att redigera den markerade profilen, tryck på W (084).
Skapa profil
Välj Använd Anslutningsguiden för att skapa nätverksprofiler
med hjälp av en guide (018, 26, 60, 66), Konfigurera manuellt
för att ange FTP- och HTTP-serverinställningar manuellt (0103).
82 Menyguide
Kopiera till/från kort
Nätverksinställningar
Detta alternativ är endast tillgängligt med FTP- och HTTPserveranslutningar. Välj Kopiera profil från kort för att kopiera
profiler från minneskortet till profillistan. Om du väljer Kopiera
profil till kort visas kamerans profillista; markera en profil och
tryck på J för att kopiera profilen (exklusive kryperingsnyckel och
ftp-lösenord) till kortet (lösenordsskyddade profiler kan inte
kopieras; 084). Om det finns två minneskort i kameran används
kortet i primärfacket för både “kopiera från”- och “kopiera till”åtgärder.
Radera nätverksprofiler
Tryck på O (Q) för att radera den profil som är
markerad i profillistan. En
bekräftelsedialogruta visas; markera Ja och
tryck på J.
Menyguide
83
Redigera nätverksprofiler
Nätverksinställningar
För att redigera nätverksprofiler, markera
profilen i profillistan, tryck på W och välj
bland följande alternativ:
Allmänt
Trådlös
TCP/IP
FTP
Redigera profilnamnet och lösenordet (084).
Redigera trådlösa inställningar (endast trådlösa
anslutningar; 085).
Redigera TCP/IP-inställningar (086).
Redigera FTP-inställningar (086).
❏ Allmänt
Välj Profilnamn för att redigera profilnamnet,
Lösenordsskydd för att ange ett lösenord för
profilen och aktivera eller inaktivera
lösenordsskydd. Aktivering av
lösenordsskydd hindrar andra från att se
nätverksinställningarna.
D
Redigera profiler
Om avtryckaren trycks in medan menyerna visas stängs monitorn av och
alla ändringar i den aktuella profilen går förlorade.
84 Menyguide
❏ Trådlös
Nätverksinställningar
Redigera följande trådlösa inställningar:
• SSID (krävs): Ange namnet (SSID) på nätverket
på vilken värddatorn eller FTP-servern är
placerad.
• Kommunikationsläge: Välj Infrastruktur för
trådlös kommunikation via en accesspunkt
för trådlöst nätverk, Ad hoc om kameran är direkt ansluten till
FTP-servern eller datorn.
• Kanal: Välj en kanal (endast ad hoc; i infrastrukturläge väljs
kanalen automatiskt).
• Autentisering: Den autentisering som används i nätverket. Välj
mellan öppet system, delad nyckel, WPA-PSK och WPA2-PSK
(infrastruktur) eller öppet system och delad nyckel (ad hoc).
• Kryptering: Den kryptering som används i nätverket. Vilka
alternativ som är tillgängliga beror på vilken autentisering som
används:
Öppen: Ingen; 64- eller 128-bitars WEP
Delad: 64- eller 128-bitars WEP
WPA-PSK: TKIP; AES
WPA2-PSK: AES
• Krypteringsnyckel: Om kryptering används i nätverket, ange
nätverksnyckeln. Antalet tecken beror på vilken typ av nyckel
som används:
Antal tecken (ASCII)
Antal tecken (hex)
WEP (64 bitar) WEP (128 bitar)
5
13
10
26
TKIP, AES
8–63
64
• Nyckelindex: Om WEP64 eller WEP128 har valts för Kryptering, välj
ett nyckelindex som matchar det som används av accesspunkten
eller värddatorn. Ett nyckelindex behövs inte när Ingen
kryptering väljs.
Menyguide
85
❏ TCP/IP
Nätverksinställningar
Om nätverket är konfigurerat för att
tillhandahålla IP-adresser automatiskt, välj
Aktivera för Erhåll automatiskt. Välj annars
Inaktivera och ange följande information:
• Adress/mask: Ange en IP-adress och
subnätmask.
• Gateway: Om nätverket kräver en gateway-adress, välj Aktivera
och ange den adress som har tillhandahållits av
nätverksadministratören.
• DNS-server (domännamnsserver): Om en domännamnserver (DNS)
existerar i nätverket, välj Aktivera och ange adressen som
tillhandahölls av nätverksadministratören.
❏ FTP
Redigera följande FTP-inställningar:
• Servertyp: Välj FTP eller SFTP och ange URL
eller IP-adress (krävs), målmapp och
portnummer.
• PASV-läge: Välj Aktivera för att aktivera PASVläge.
• Anonym inloggning: Välj Aktivera för anonym inloggning, eller välj
Inaktivera för att tillhandahålla ett Användar-ID och lösenord.
• Proxyserver: Om en proxyserver krävs för FTP, välj Aktivera och
ange adress och portnummer för proxyservern.
86 Menyguide
Alternativ
Redigera följande inställningar.
Om På väljs för bildöverföring eller ftpserveranslutningar överförs bilder
automatiskt till datorn eller ftp-servern när de
tas (notera dock att bilder endast kan tas om
ett minneskort är isatt i kameran). Filmer kan
inte överföras med detta alternativ; överför
filmer under uppspelning enligt beskrivningen på sida 35 och 75.
Alternativ
Autosänd
Radera efter sändning?
Välj Ja för att automatiskt radera bilder från
kamerans minneskort när de överförts
(endast bildöverföring och FTPserveranslutningar; filer markerade för
överföring innan detta alternativ väljs
påverkas inte). Oavsett vilket alternativ som
valts för filnummersekvens i kamerans meny för Anpassade
inställningar används löpande nummer medan detta alternativ är
aktiverat, även om mappen ändras eller minneskortet byts ut. Det
kanske inte går att radera under vissa kameraåtgärder.
Sänd fil som
När NEF+JPEG-bilder överförs till en dator
eller FTP-server (endast bildöverföring och
FTP-serveranslutningar), välj om både NEF
(RAW)- och JPEG-filerna eller endast JPEGkopian ska överföras.
Menyguide
87
Skriv över vid samma namn
Alternativ
Välj Ja för att skriva över filer med samma
namn vid överföring till en FTP-server, Nej för
att lägga till siffror till namnen på nyligen
överförda filer när det behövs, för att
förhindra att existerande filer skrivs över.
Skydda om mark. för överf.
Välj Ja för att automatiskt skydda filer
markerade för överföring till en FTP-server.
Skyddet avlägsnas när filerna är överförda.
Sänd mapp
Välj en mapp för överföring (endast
bildöverföring och FTP-serveranslutningar).
Alla bilder i den valda mappen (inklusive de
som redan har markerats som “sända”)
överförs omedelbart. Filmer kan inte
överföras med detta alternativ; överför filmer
under uppspelning enligt beskrivningen på sida 35 och 75.
Avmarkera alla?
Välj Ja för att avlägsna
överföringsmarkeringarna från alla bilder
som valts för överföring till en dator eller FTPserver (endast bildöverföring och FTPserveranslutningar). Överföring av bilder som
är märkta med ikonen “sänder” avbryts
omedelbart.
88 Menyguide
HTTP-användarinställningar
Alternativ
Ange ett användarnamn och lösenord för
anslutning till en HTTP-server (endast HTTPserveranslutningar).
Batteriinformation
Visa information om det batteri som sitter i
UT-1. Displayen med fem nivåer för Batt. livsl.
visar batteriets livslängd: 0 indikerar att
batteriet har fullgod kapacitet, 4 att batteriet
har nått slutet av sin livslängd och måste
bytas ut.
Fördröjd automatisk avstängning
Välj hur länge UT-1 förblir påslagen när USBanslutningen till kameran avbrutits.
Menyguide
89
MAC-adress
Alternativ
Visa MAC-adressen för den maskinvara som
valts för Välj maskinvara (081).
Firmwareversion
Visa den aktuella firmwareversionen för UT-1.
90 Menyguide
Bilagor
Kopiera profiler
Kamerans nätverksprofiler kan kopieras till en dator som sedan
konfigureras automatiskt för trådlös anslutning (profiler kan inte
kopieras över ett trådlöst nätverk i ad hoc-läge under Windows 8.1
och OS X).
1
Aktivera kopiering.
När anslutningsguiden ber dig att välja
om du vill kopiera profilen till en dator
(032), markera Ja och tryck på 2.
2
Anslut kameran till datorn.
Följ uppmaningen att ansluta kameran
till datorn med USB-kabeln som
medföljer kameran.
3
Starta Wireless Transmitter Utility.
När du uppmanas att göra det, starta
Wireless Transmitter Utility som är
installerat på datorn (011).
Bilagor
91
4
Välj en adapter.
Kopiera profiler
Välj en adapter från rullgardinsmenyn och klicka på Nästa. Om
Bildöverföring eller Camera control väljs parkopplar
Wireless Transmitter Utility automatiskt kameran och datorn.
5
Koppla bort kameran.
Kameran visar meddelandet som ses till
höger när processen är slutförd. Efter att
ha kopplat bort USB-kabeln från datorn
och anslutit den till UT-1, avsluta Wireless
Transmitter Utility.
Kameran visar de alternativ som ses till
höger; välj ett alternativ för att avsluta
guiden.
D
Ad hoc-läge
Kameran ansluts inte automatiskt i ad hoc-läge. Välj nätverksprofilen på
datorn innan anslutning.
92 Bilagor
Skapa profiler på en dator
1
Anslut kameran.
Starta datorn och anslut kameran med den medföljande USBkabeln.
2
Slå på kameran.
Skapa profiler på en dator
Wireless Transmitter Utility (011) kan användas för att skapa
nätverksprofiler.
Vrid på strömbrytaren för att slå på kameran.
3
Starta Wireless Transmitter Utility.
Dubbelklicka på ikonen för Wireless Transmitter Utility på
skrivbordet (Windows) eller klicka på ikonen för Wireless
Transmitter Utility i Dockan (OS X).
4
Skapa en profil.
Följ instruktionerna på skärmen för att skapa en nätverksprofil.
Bilagor
93
Skapa en FTP-server
Skapa en FTP-server
Bilder kan överföras till ftp-servrar som skapats med de
standardtjänster för ftp som medföljer Windows 8.1, Windows 8.1
Enterprise/Pro och Windows 7 (Professional/Enterprise/Ultimate).
Under Windows krävs Internet Information Services (IIS) för att
konfigurera ftp-servrar (installationsinstruktioner finns tillgängliga
från Microsoft).
Följande inställningar används nedan för illustrativa syften:
IP-adress: 192.168.1.3
Subnätmask: 255.255.255.0
FTP-serverport: 21
FTP-server
94 Bilagor
1
Gå till Nätverks- och delningscenter.
2
Skapa en FTP-server
Klicka på Kontrollpanelen > Nätverk och internet >
Nätverks- och delningscenter.
Visa listan med nätverksadaptrar.
Klicka på Ändra inställningar för nätverkskort.
3
Öppna fönstret med egenskaper för nätverk.
Om du ansluter via en trådlös nätverksadapter, högerklicka på
Wi-Fi (Windows 8.1) eller Trådlös nätverksanslutning
(Windows 7) och välj Egenskaper. Om du ansluter via
Ethernet, högerklicka på Ethernet (Windows 8.1) eller
Anslutning till lokalt nätverk (Windows 7) och välj
Egenskaper.
Bilagor
95
4
Visa TCP/IP-inställningar.
Skapa en FTP-server
Välj Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) och klicka på
Egenskaper.
96 Bilagor
5
Ange en IP-adress och en subnätmask.
Bilagor
Skapa en FTP-server
Ange en IP-adress och subnätmask för FTP-servern och klicka
på OK.
97
6
Stäng fönstret med egenskaper för nätverk.
Klicka på Stäng.
Skapa en FTP-server
7
Öppna administrationsverktyg.
Klicka på Kontrollpanelen > System och säkerhet >
Administrationsverktyg.
98 Bilagor
8
Öppna IIS-hanteraren.
9
Skapa en FTP-server
Dubbelklicka på Internet Information Services (IIS)hanteraren.
Välj Lägg till FTP-plats…
Högerklicka på användarnamnet för datorn och välj Lägg till
FTP-plats…
Bilagor
99
10 Ange information för platsen.
Skapa en FTP-server
Ge platsen ett namn och välj sökvägen till den mapp som ska
användas för FTP-överföring. Klicka på Nästa för att gå vidare.
A
Anonym inloggning
För att tillåta anonym inloggning, välj en mapp i användarens publika
mapp som innehållskatalog.
100 Bilagor
11 Välj binding och SSL-alternativ.
Bilagor
Skapa en FTP-server
Välj IP-adressen som angavs i steg 5, notera portnumret, välj
Starta FTP-platsen automatiskt och markera Ingen SSL.
Klicka på Nästa för att gå vidare.
101
12 Välj autentiseringsalternativ.
Skapa en FTP-server
Justera inställningarna enligt beskrivningen nedan och klicka
på Avsluta.
• Autentisering: Grundläggande
• Tillåt åtkomst till: Alla användare
• Behörigheter: Läsa/Skriva
102 Bilagor
Skapa profiler manuellt
1
Skapa profiler manuellt
Följ stegen nedan för att manuellt konfigurera kameran för
anslutning till FTP- och HTTP-servrar. Notera att ändringar i den
aktuella profilen går förlorade om kameran stängs av under
inställningen; för att förhindra plötsligt strömavbrott, använd ett
fulladdat batteri eller en separat såld nätadapter avsedd för
användning med din kamera. Om du ansluter till en FTP-server
bakom en brandvägg kan du även behöva justera inställningarna
för brandväggen och skapa undantag för FTP-portarna som
används av kameran (port 21, 22 och 32768 till 61000).
Visa nätverksprofiler.
I nätverksmenyn, markera
Nätverksinställningar och tryck på 2
för att visa profillistan och andra
nätverksinställningar.
2
Välj Skapa profil.
Markera Skapa profil och tryck på 2.
Notera att om listan redan innehåller nio
profiler måste du radera en existerande
profil med O (Q)-knappen innan du
fortsätter (083).
3
Välj Konfigurera manuellt.
Markera Konfigurera manuellt och tryck
på 2.
Bilagor
103
4
Välj en anslutningstyp.
Skapa profiler manuellt
Markera FTP-överföring eller HTTPserver och tryck på 2.
5
Justera inställningarna.
Justera inställningarna enligt
beskrivningen i “Redigera
nätverksprofiler” (084).
D
Redigera profiler
Om avtryckaren trycks in medan menyerna visas stängs monitorn av och
alla ändringar i den aktuella profilen går förlorade. Välj en längre
fördröjning av monitoravstängning för den anpassade inställningen i
kameramenyerna.
104 Bilagor
Felsökning
Problem
Bilagor
Felsökning
Lösning
Sida
• Slå på UT-1.
17, 25, 59, 65
“POWER” (STRÖM)9, 89
indikatorn lyser inte. • Kontrollera att batteriet är isatt och
fulladdat.
Alternativet Nätverk Kontrollera att UT-1 är ansluten och
17, 25, 59, 65
är inte tillgängligt.
påslagen.
Starka
Justera den trådlösa accesspunktens
—
radiostörningar.
eller värddatorns position.
Fel i UT-1:s hårdvara eller batteri.
Alla indikatorer
Kontakta en Nikon-auktoriserad
—
blinkar samtidigt.
servicerepresentant.
• Kontrollera inställningarna för värd- 15, 23, 57,
datorn och/eller den trådlösa nät64, 84
verksadaptern och ändra
Kameran visar TCP/
kamerainställningarna enligt dessa.
IP- eller FTP-fel.
• Kontrollera brandväggsinställning8
arna.
—
• Kontrollera att värddatorn och den
trådlösa nätverksadaptern är på.
—
• Kontrollera att det inte finns några
Felmeddelande om
hinder mellan UT-1 och den
trådlös anslutning
trådlösa nätverksadaptern.
visas på kameran.
• Kontrollera inställningarna för värd- 23, 64, 84
datorn och/eller den trådlösa nätverksadaptern och ändra
kamerainställningarna enligt dessa.
”Ethernet-kabeln är Anslut Ethernet-kabeln eller välj
inte ansluten” visas WT-5 (trådlöst nätverk) för Välj
16, 58, 81
maskinvara.
på kameran.
Kontrollera att minneskortet är rätt
Minneskortsfel visas.
—
isatt.
Överföringen avbryts
Överföringen återupptas om UT-1
17, 25, 59, 65
innan alla fotografier
stängs av och sedan slås på igen.
har skickats.
USB-kabeln kopplas ur Koppla in USB-kabeln igen. Stäng
—
under överföringen. inte av kameran.
105
Specifikationer
Specifikationer
❚❚ Kommunikationsenhet UT-1
Ethernet
Standarder
Datahastigheter *
Port
Trådlöst (WT-5)
IEEE 802.3u (100 base-TX)/IEEE 802.3 (10 base-T)
10/100 Mbit/s med automatisk identifiering
100 base-TX/10 base-T (AUTO-MDIX)
WT-5/WT-5A/WT-5B/WT-5C: 802.11a/b/g/n
WT-5D: 802.11b/g/n
IEEE802.11a: OFDM
IEEE802.11g: OFDM
KommunikationsIEEE802.11b: DSSS
protokoll
IEEE802.11n: OFDM
WT-5: 5 180–5 320 MHz (36/40/44/48/52/56/60/64
ch)
5 500–5 700 MHz (100/104/108/112/116/120/124/
128/132/136/140 ch)
2 412–2 472 MHz (1–13 ch)
WT-5A: 5 180–5 320 MHz (36/40/44/48/52/56/60/
64 ch)
Arbetsfrekvens (MHz) 5 745–5 825 MHz (149/153/157/161/165 ch)
2 412–2 462 MHz (1–11 ch)
WT-5B: 5 180–5 320 MHz (36/40/44/48/52/56/60/
64 ch)
2 412–2 472 MHz (1–13 ch)
WT-5C: 5 745–5 825 MHz (149/153/157/161/165 ch)
2 412–2 472 MHz (1–13 ch)
WT-5D: 2 412–2 462 MHz (1–11 ch)
Ungefärlig räckvidd
Ungefär 180 m
(fri sikt) †
Standarder
106 Bilagor
Trådlöst (WT-5)
Datahastigheter *
Åtkomstprotokoll
Dataöverföringsprotokoll
Energiförbrukning
Strömkälla
Driftsmiljö
Vikt
Mått (B × H × D)
Specifikationer
Säkerhet
IEEE 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 och 54 Mbps
IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 och 11 Mbps
IEEE 802.11n-HT20: 72 Mbps maximalt
IEEE 802.11n-HT40:150 Mbps maximalt
Autentisering: Öppet system, delad nyckel, WPA-PSK,
WPA2-PSK
Kryptering: 128/64-bitars WEP, TKIP, AES
Infrastruktur, ad hoc
PTP-IP, ftp
Ungefär 1,9 W maximalt (endast UT-1)
Ungefär 2,8 W maximalt (inklusive WT-5)
Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL15 ×1
(säljs separat), strömkontakt EP-5B och nätadapter
EH-5b (säljs separat)
Temperatur: 0 °C–40 °C
Luftfuktighet: 85 % eller mindre (ingen kondensation)
Ungefär 205 g (inklusive batteri)/Ungefär 120 g
(endast kamerahus)
Ungefär 57 mm × 114 mm × 46 mm
* Maximala logiska datahastigheter enligt IEEE-standarden. Faktiska
hastigheter kan skilja sig från dessa.
† Med stor antenn vid accesspunkt för trådlöst nätverk. Räckvidden kan
variera med signalstyrkan och närvaron eller frånvaron av hinder.
Bilagor
107
A
Specifikationer
Batteriets livslängd
Tidsperioden som batterier kan användas och antalet bilder som kan
överföras innan laddning varierar med batteriernas skick, signalstyrkan,
och hur kameran och UT-1 används. Följande mätningar utfördes med ett
fulladdat EN-EL15-batteri (1 900 mAh) vid en temperatur på 23 °C medan
bilder med en genomsnittlig filstorlek på 9 megabyte (motsvarande en
stor JPEG-bild med normal kvalitet tagen med D800/D800E) kontinuerligt
överfördes till en FTP-server som konfigurerats med Internet Information
Services (IIS) under Windows 8.1 över ett infrastrukturnätverk med UT-1 i
FTP-överföringsläge (alla siffror är ungefärliga).
Nätverk
Antal överförda bilder
Batteriets livslängd
Trådlös (802.11n)
8 000
300 min. (5 tim.)
Ethernet (100 base-TX)
17 000
480 min. (8 tim.)
Så här får du ut så mycket som möjligt av batteriet:
• Håll batterikontakterna rena. Smutsiga kontakter kan försämra
batteriets prestanda.
• Använd EN-EL15-batterier omedelbart efter laddning. Batterier som
ligger oanvända laddas ur.
• Kontrollera batterinivån med jämna mellanrum med Nätverk >
Alternativ > Batteriinformation.
• Batterinivån som visas på kameran kan variera vid
temperaturförändringar.
• En kraftig minskning av den tid som batteriet är laddat indikerar att
batteriet måste bytas.
108 Bilagor
Index
A
Accesspunkt för trådlöst nätverk 24, 28,
64, 68
Ad hoc ........................24, 27, 31, 64, 67, 71
Alternativ .....................................................87
Anslutningsguiden..............18, 26, 60, 66
Anslutningstyp...................................... 7, 82
Autentisering..............................................85
Autosänd......................................................87
Avmarkera alla?..........................................88
B
Batteriinformation ....................................89
Bildöverföring ................................ 7, 15, 35
Bildvisningsfönstret ..........................51, 54
Brandvägg ..................................................... 8
C
Camera control ....................... 7, 15, 23, 40
Camera Control Pro 2 ..............................40
D
Direktanslutning (ad hoc) .27, 31, 67, 71
DNS ................................................................86
DNS-server (domännamnsserver).......86
E
Ethernet............................................ 2, 8, 105
Ethernet-kabel ....................................16, 58
F
Fel ................................................................ 105
Filnamn..................................................39, 79
Firmwareversion........................................90
Fördröjd automatisk avstängning10, 89
Fotograferingsfönstret.....................49, 53
FTP-överföring ........................ 7, 57, 64, 75
FTP-server ................................... 57, 94, 103
G
Gateway........................................................86
H
HTTP-användarinställningar.................89
HTTP-server.............. 7, 15, 23, 43, 48, 103
I
Infrastruktur.........................................24, 64
IP-adress........................... 20, 33, 61, 72, 86
iPhone....................................................48, 53
Index
Symboler
a: “Sänd” ..............................................38, 78
b: “Sänder” ..........................................38, 78
c: “Sänt” ...............................................38, 78
K
Kanal.................................................... 85, 106
Kommunikationsläge..............................85
Kopiera till/från kort.................................83
Kryptering....................................................85
Krypteringsnyckel.....................................85
L
Läge ................................................................. 7
Lösenordsskydd ........................................84
M
Mac.................................................................48
MAC-adress................................... 32, 73, 90
Mappar ........................................... 37, 62, 74
Menyer..........................................................81
Minneskort ...................... 16, 25, 58, 65, 83
N
Nätverk .........................................................81
Nätverksinställningar . 18, 26, 60, 66, 82,
103
Nätverksstatus ...................... 38, 41, 47, 78
Nyckelindex ................................................85
P
Parkoppling ................................................21
PASV-läge ....................................................86
PIN-skyddad WPS ................ 27, 30, 67, 70
Portnummer ........................8, 86, 101, 103
Profilnamn............................................82, 84
Proxyserver .................................................86
PTP-IP ......................................................... 107
R
Radera efter sändning?...........................87
Routers .........................................................20
Bilagor
109
Index
S
Sänd fil som................................................ 87
Sänd mapp ................................................. 88
Skapa profil................................................. 82
Skriv över vid samma namn ................. 88
Skydda om mark. för överf.................... 88
Sök efter trådlösa nätverk .27, 28, 67, 68
SSID .............................28, 31, 68, 71, 82, 85
Statusindikeringar..2, 38, 41, 47, 78, 105
T
TCP/IP .......................................................8, 86
Trådlöst nätverk........................................ 85
V
Välj maskinvara ..............18, 26, 60, 66, 81
W
Windows 7 ........................................... 48, 95
Windows 8.1........................................ 48, 95
Wireless Transmitter Utility ... 11, 22, 34,
91, 93
WPS med knapptryckning 27, 29, 67, 69
110 Bilagor
Denna handbok får inte reproduceras vare sig helt eller delvis i någon
form (förutom som korta citat i testartiklar eller recensioner) utan
skriftligt godkännande från NIKON CORPORATION.
Nikon Användarstöd
Besök webbplatsen nedan för att registrera kameran och hålla dig
uppdaterad med den senaste produktinformationen. Här finns svar på
vanliga frågor (FAQ) och du kan kontakta oss för teknisk hjälp.
http://www.europe-nikon.com/support
SB5C01(1B)
6MWD121B-01