Organisationsschema i färg

KOMMUNENS NÄMND- OCH FÖRVALTNINGSORGANISATION
Demokratiberedning
Marks Bostad AB
Valberedning
Kommunfullmäktige
Spinnerskan i Mark AB
Marks Fastighets AB
Revisorer
Mark Kraftvärme AB
Barn- och
utbildningsnämd
Miljönämnd
Barn- och
utbildningsförvaltning
Plan- och
byggnadsnämnd
Kultur- och
fritidsnämnd
Bygg- och miljökontor
Krisledningsnämnd
Kultur- och
fritidsförvaltning
Kommunstyrelse
Valnämnd
Kommunledningskontor
Överförmyndarnämnd
Socialnämnd
Socialförvaltning
Äldreomsorgsnämnd
Teknik- och
servicenämnd
Teknik- och
serviceförvaltning