Ladda ner som PDF

2017-02-10
Rnr 100.16
Finansdepartementet
103 33 Stockholm
REMISSVAR ( SOU 2016:75 )
Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag
Utredningens förslag
Utredningens uppdrag har varit att dels se över beskattningen vid
ägarskiften i fåmansföretag, dels se över 3:12-reglerna i syfte att begränsa
möjligheterna till skattemässig inkomstomvandling. Det innebär att
utredningen ska verka för att skattereglerna i så hög grad som möjligt ska
vara neutrala i förhållande till löntagare och enskilda näringsidkare.
Utredningen föreslår att lagändringarna träder i kraft 1 januari 2018.
Sacos ställningstagande
Saco har i tidigare remissvar framfört, gällande 3:12-reglerna, att insatser
måste riktas mot de komponenter som skapar en spänning mellan
skatteuttag på kapitalinkomster och arbetsinkomster. I det avseendet
stöder Saco utredningens utgångspunkt men avstår i övrigt från att lämna
detaljerade synpunkter på enskilda förslag i utredningen.
Istället förespråkar Saco att en bred översyn görs av hela skattesystemet.
Saco stod bakom skattereformen 1990/1991 som byggde på principen om
en likformig eller neutral beskattning av inkomster och konsumtion. Det
har nu gått ett kvarts sekel sedan reformen, och under denna period har
ett stort antal avsteg gjorts från den bärande principen om likformig
beskattning. Mot denna bakgrund har Saco sedan en längre tid tillbaka
förespråkat att en ny skatteutredning tillsätts för att ta ett helhetsgrepp
om skattesystemet för att skapa bättre förutsättningar för långsiktigt
hållbara spelregler som minskar osäkerheten i de beslut hushållen och
företagen tar.
Sveriges akademikers centralorganisation
Med vänliga hälsningar
Sveriges akademikers
centralorganisation
Box 2206
103 15 Stockholm
Besök: Lilla Nygatan 14
Tel växel: 08-613 48 00
Fax: 08-24 77 01
E-post: [email protected]
www.saco.se
Lena Granqvist
Thomas Andrén