170215 Biotopskydd HSkonf

Generellt biotopskydd –
vad är det och hur fungerar det?
Adam Bergner och Emma Hagström Länsstyrelsen
Östergötland
Bakgrund
•
Biotop = naturlig omgivning som är livsmiljö för växter och djur
•
Utveckling: rationalisering och exploatering medförde förändrade
livsvillkor för växter och djur i kulturpräglade naturmiljöer
•
Behov: nya verktyg för skydd av naturmiljöer och arter i
odlingslandskapet
•
Ny skyddsform tillkom 1994 efter nationell översyn av Naturvårdslagen
•
Generellt biotopskydd = skydd för småbiotoper i odlingslandskapet
Vilka biotoper omfattas av skyddet?
•
Små mark- och vattenområden
•
Lätta att definiera, identifiera och avgränsa
•
Gäller i hela landet
•
Viktiga för biologisk mångfald och bevarande av
ekologiska funktioner i odlingslandskapet
•
En rest från äldre tiders kulturlandskap
Vilka biotoper omfattas av skyddet?
• Odlingsrösen
Definition
”På eller i anslutning till
jordbruksmark upplagd
ansamling av stenar med
ursprung i jordbruksdriften”
Vilka biotoper omfattas av skyddet?
• Stenmurar
Definition
”En uppbyggnad av på
varandra lagda stenar
som har en tydlig,
långsträckt utformning i
naturen och som har eller
har haft hägnads-funktion
eller som funktion att
angränsa jordbruksdriften
eller någon annan
funktion”
Vilka biotoper omfattas av skyddet?
• Åkerholmar
Definition
”En holme av natureller kulturmark med
en areal av högst 0,5
ha som omges av
åkermark eller
kultiverad betesmark”
Vilka biotoper omfattas av skyddet?
• Alléer
Definition
”Lövträd planterade i en
enkel eller dubbel rad som
består av minst fem träd
längs en väg eller det som
tidigare utgjort en väg eller
i ett i övrigt öppet
landskap. Träden ska till
övervägande del utgöras
av vuxna träd”
Vilka biotoper omfattas av skyddet?
• Småvatten och våtmarker i
jordbruksmark
Definition
”Ett småvatten eller en våtmark med en
areal av högst ett hektar i
jordbruksmark som ständigt eller en stor
del av året håller ytvatten eller en fuktig
markyta såsom kärr, gölar, vätar,
översilningsmarker, kallkällor,
märgelgravar, öppna diken, dammar
och högst två meter breda naturliga
bäckfåror”
Vilka biotoper omfattas av skyddet?
• Källa med
omgivande våtmark i
jordbruksmark
Definition
”Ett område i terräng där
grundvatten koncentrerat
strömmar ut och där den
våtmark som uppkommer till
följd av det utströmmande
vattnet uppgår till högst en
hektar”
Vilka biotoper omfattas av skyddet?
• Pilevallar
Definition
”Hamlade pilar i en rad som består av
antingen
a) Minst fem träd med ett inbördes avstånd
av högst 100 meter i en i övrigt öppen
jordbruksmark eller invid en väg där
marken mellan pilträden är plan eller
upphöjd till en vall, eller
b) Minst tre träd, om vallen är väl utbildad,
mer än 0,5 meter hög och två meter
bred.
Nuvarande lagstiftning
•
Numera 7 kap. 11 § miljöbalken
och förordningen om områdesskydd (1998:1252)
•
Länsstyrelsen ansvarig prövnings- och tillsynsmyndighet
•
Dispens kan krävas för ingrepp i biotopskyddade miljöer
•
Dispens får endast medges om det finns särskilda skäl
Hur jobbar vi på Länsstyrelsen?
Biotopskyddsarbetet
Hur jobbar vi på Länsstyrelsen?
40
35
30
25
Inkomna dispensansökningar
20
Beslutade dispensansökningar
15
10
5
0
2012
2013
2014
2015
2016
Dispenser och ekologisk kompensation
•
För ingrepp i biotopskyddade miljöer ställs ofta krav på
ekologisk kompensation
•
Exempel:
• Nyplantering av träd i alléer
• Trädstammar placeras i ”faunadepåer”
• Stenmur flyttas till annat läge
•
Syftet är att ingreppets negativa påverkan på naturmiljön ska
vara så nära ett nollsummespel som möjligt
•
Ekologisk kompensation kan inte användas som ett särskilt
skäl för att få göra ingrepp i biotopskyddade miljöer
Ansökan om dispens som underlättar för
jordbruket 7 kap 11b §
Vad säger lagen, 7 kap 11 b § miljöbalken
Möjlighet att få dispens för en åtgärd finns om:
1. åtgärden behövs för att utveckla eller bibehålla ett aktivt
brukande […]
och
2. biotopskyddets syften fortfarande kan tillgodoses […]
Principer vid prövning
En dispens ska bidra till långsiktig aktivt brukande, och
därmed till bevarande av biologisk mångfald i ett öppet
odlingslandskap.
En dispens ska ha betydelse för jordbrukets ekonomiska
hållbarhet i det område som berörs.
Det är de generella förutsättningarna för jordbruket i
området som ska bedömas.
Bedömning av om syftet med
biotopskyddet fortfarande
tillgodoses ska göras både
utifrån den enskilda biotopens
värde
och
vilken betydelse den har för
helheten i landskapet.
Bedömning av om syftet påverkas
•
•
•
•
•
•
•
•
Förekomst av skyddade biotoper
Kumulativa effekter
Spridningsmöjligheter
Särskilda förekomster av arter
Vattenmiljöer
Gröna korridorer
Skyddade biotopers läge
Rationaliseringsgrad.
Beräkningsverktyget
Verktygets beräkningar baseras på
• Var man befinner sig
ger preliminärt besked
• Uppgifter om biotoper, markdata, maskinpark, avstånd,
grödfördelning
Resultatet
• Jordbrukets brutto- och nettoresultat
• Samhällets miljönytta
Ärenden hos oss
Endast ett 10-tal ansökningar. Rör främst diken men även
åkerholmar och rösen.
I de beslutade är några förbud, några bifall och några både
och. För få för att säga något om utfallet.
Ett överklagat ärende där MMD dömde som Lst.
Vägledande domar behövs!
Står du i begrepp att söka dispens
• Testa i beräkningsverktyget
• Om det är oklart ifall 11b är tillämpbart
rådfråga Lst
• Viktigt med en korrekt ansökan
Annan lagstiftning
Annan lagstiftning kan medföra att en åtgärd
inte går att genomföra, till exempel




Dikningsföretag
Artskydd
Natura 2000
Fornlämningar
Mer information
•
Naturvårdsverket http://www.naturvardsverket.se/Varnatur/Skyddad-natur/Biotopskyddsomraden/
•
Länsstyrelsen
http://www.lansstyrelsen.se/Ostergotland/Sv/djur-ochnatur/skyddad-natur/Pages/biotopskydd.aspx
•
Beräkningsverktyget
http://www.jordbruksverket.se/etjanster/etjanster/miljoochklim
at/berakningsverktygforbiotopskydd.4.44141f7315158c431c5
ac155.html