Pressmeddelande 2017-02-13

Pressmeddelande
2017-02-13
Utdelning av Byggnadspriset 2016
Varbergs Kommuns byggnadspris delas ut som belöning för värdefulla insatser inom
området för byggnadsutformning i dess vida bemärkelse. Byggnadspriset går till
byggnadens ägare och delas ut vid Kommunfullmäktiges sammanträde tisdagen 14 februari
kl.18.00. Kommunfullmäktiges sessionssal (C1) har besöksadress Norrgatan 25.
Juryns motivering:
Sönnermarksområdet i Träslövsläge är ett fint exempel på förnyelse som sker med respekt för
omgivningens karaktär. Den småskaliga bebyggelsen med 10 st nybyggda bostadsrätter har
anpassats till områdets förutsättningar med omgivande bebyggelse och kopplingen till kyrkan.
Man har hämtat sin inspiration från traditionell bebyggelse från helhet med placeringen av
byggnaderna ner till detaljutformningen.
Genom att placera bostäderna och uthusen tätt utmed ett krökt promenadstråk ges goda
möjligheter till skyddade utemiljöer trots tomtens havsnära och vindutsatta läge.
Kombinationen av trähusbebyggelsen ljusa paneler och uthusen röda enklare träfasader knyter
an till den traditionella bebyggelsen i Träslövsläge. Snickeridetaljerna har designats med
inspiration av äldre bebyggelse med ett modernt uttryck. Gamla och nya stenmurar ramar in
utemiljön samtidigt som det ansluter till omgivningen.
Sammantaget framstår Sönnermarksområdet som mycket väl anpassat till den kulturhistoriskt
värdefulla omgivningen med god arkitektur genom genomarbetad utformning från delar till
helhet. Genom materialval som trä, cellulosaisolering och energieffektiva lösningar visar
bebyggelsen på god byggnadsekonomi ur ett livscykelperspektiv. Ett mycket gott exempel på
ny bebyggelse med avstamp i platsens historia och tradition som ger mervärden för
omgivningen.
I juryn har ingått:
Maria Söderlund, stadsarkitektkontoret, Jenny Rydén, Varbergs Fastighetsbolag, Turid
Ravlo-Svensson och Mikael Bonde, ledamöter i kommunfullmäktige samt Åke Bendix,
Varbergs Fastighetsägarförening.
Kontaktuppgifter:
Leif Andersson
Markförvaltare
Telefon: 0340-882 23
E-post: [email protected]
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
Varbergs kommun
Engelbrektsgatan 15
Östra Vallgatan 12 (hiss)
Varberg
0340-880 00
432 80 Varberg
ORGANISATIONSNUMMER
212000-1249
E-POSTADRESS
[email protected]
FAX
WEBBPLATS
0340-67 64 52
www.varberg.se