Valberedningens förslag

Valberedningens förslag
Valberedningen har bestått av Jörgen Svensson, Pehr Andersson, Ingemar Erlandsson
och Jan-Anders Hybelius (suppleant).
1. Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter även fortsättningsvis ska vara
nio och att antalet styrelsesuppleanter ska ändras från en till noll. Om årsmötet
bifaller förslaget innebär det att tre ordinarie styrelseledamöter ska väljas för en tid av
tre år och att ingen styrelsesuppleant ska väljas.
2. Ordförande
Ordförande Håkan Jeppsson har ett år kvar av sin mandattid.
3. Förslag till styrelseledamöter
Avgående styrelseledamöter är Magnus Andersson, Lars Ljungälv och Erling
Pålsson. Kvarstående styrelseledamöter med två år kvar av sin mandattid är Pontus
Hansson och Lars Kongstad. Kvarstående styrelseledamöter med ett år kvar av sin
mandattid är Maria Ivarsson, Anna Nordström Carlsson och Anders Pålsson.
Lars Ljungälv och Erling Pålsson har avböjt omval.
Valberedningen föreslår omval av Magnus Andersson för en tid av tre år och nyval av
Claes Malmberg och Zlatko Rihter för en tid av tre år.
4. Förslag till styrelsesuppleanter
Avgående suppleant är Claes Malmberg.
Till följd av förslaget att ändra antalet styrelsesuppleanter föreslår valberedningen
inget val av styrelsesuppleant.
5. Förslag till revisor
Avgående revisorer är Paul Hansson och Torbjörn Svensson.
Valberedningen föreslår omval av Paul Hansson och nyval av Richard Peters för en
tid av ett år.
6. Förslag till revisorssuppleanter
Avgående revisorssuppleanter är Kent Christensson och Richard Peters.
Valberedningen föreslår omval av Kent Christensson och nyval av Jeanette Roosberg
för en tid av ett år.