6199/17 aal/CAR/np 1 DG G 3 B 1. Den 21 oktober 2016 förelade

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 13 februari 2017
(OR. en)
6199/17
Interinstitutionellt ärende:
2016/0330 (NLE)
UD 29
SPG 11
I/A-PUNKTSNOT
från:
till:
Rådets generalsekretariat
Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet
Komm. dok. nr:
14185/16 UD 228 SPG 7 + ADD 1
Ärende:
Antagande av rådets beslut om undertecknande, på Europeiska unionens
vägnar, av ett avtal i form av skriftväxling mellan Europeiska unionen och
Konungariket Norge om ursprungskumulation mellan Europeiska unionen,
Schweiz, Konungariket Norge och Turkiet inom ramen för Europeiska
unionens allmänna preferenssystem
1.
Den 21 oktober 2016 förelade kommissionen rådet ovannämnda förslag som grundar sig på
artikel 207.4 första stycket jämförd med artikel 218.5 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt.
2.
Vid mötet den 23 november 2016 enades arbetsgruppen för tullunionen om utkastet till
beslut 1.
3.
Mot bakgrund av detta kan Coreper
–
bekräfta den överenskommelse som nåtts i arbetsgruppen,
–
uppmana rådet att som en punkt utan överläggning vid ett kommande möte anta utkastet
till beslut, som efter juristlingvisternas slutgranskning återges i dok. 5804/17 UD 14
SPG 6.
1
Avtalet återfinns i dok. 5814/17 UD 16 SPG 7.
6199/17
aal/CAR/np
DG G 3 B
1
SV