Besiktning av elinstallationer

Utbildningar inom elsäkerhet
Besiktning av elinstallationer
Bae
Utbildningslängd: 3 dagar
Utbildningsdatum:
Se www.famja.se för datum och ort
Utbildningsavgift:
18 000:-/deltagare exkl. moms
Utbildningen vänder sig till: Alla elkrafttekniker som utför eller avser att utföra
besiktning av starkströmsanläggningar för lågspänning. Utbildningen är även
­lämplig för beställare av besiktningsuppdrag.
Förkunskaper: Det är lämpligt att deltagare har erfarenhet om elinstallationers
utförande. FAMJA Ingenjörsbyrå rekommenderar vidare att deltagare har gått
­kursen ”Elinstallationsreglerna”.
Övrigt: För utförandet av entreprenadbesiktning rekommenderas även separat
utbildning i entreprenadjuridik. För övriga villkor kring utbildningen hänvisas till
www.famja.se under ”Övrig information”.
Dag 1.
Allmänt
Dag 2.
Elsäkerhetsbesiktning
(Särskild kontroll)
Dag 3.
Entreprenadbesiktning
(EL)
Inledning. Presentation av
FAMJA Ingenjörsbyrå.
Elsäkerhetsbesiktningens
innebörd
Olika typer av elbesiktningar
Äldre starkströmsföreskrifter
Innebörden av elsäkerhetsbesiktning
Riskbedömning (riskanalys
och riskvärdering)
Innebörden av entreprenadbesiktning
Upplägg av besiktningens
genomförande
Genomgång av aktuella
föreskrifter, standarder,
försäkringsvillkor, faktablad
från Elektriska Nämnden,
SEK Handböcker, osv.
Mätningar och provningar
Entreprenadbesiktningens
innebörd
Entreprenadformer
Olika typer av entreprenadbesiktningar
Genomgång av delar i AB 04
och ABT 06
EL-AMA och pyramidregeln
Inläsning av handlingar och
övriga förberedelser inför
besiktningen
Inledning- och slutsammanträden
Upplägg av besiktningens
genomförande
Dokumentering av besiktningen. Mallar.
Praktiska övningar/exempel
Upprättande av anmärkningar med kategorisering
Upprättande av utlåtande
I avgiften ingår utbildningspärm enligt
utbildningens innehåll.
I FAMJA Ingenjörsbyrås utbildningar
ingår konferensavgift och måltider.
Information:
[email protected], 0372-88600
Utbildningsmateriel:
På kursen tillhandahålls en utbild­
ningspärm innehållande en omfattande
dokumentation utifrån ovan presenterat
innehåll.
Kursdeltagare tar lämpligen med sig
Elinstallationsreglerna utgåva 3 samt
övriga äldre regelverk såsom: Elinstallationsreglerna Utgåva 1 och 2, Blå och
gula starkströmsföreskrifter.
Utbildare:
Frank Johansson,
FAMJA
Ingenjörsbyrå.

Ordförande i Elektriska Nämndens
tekniska utskott

Ledamot i SEK:s Tekniska kommitté
som står bakom Elinstallationsreglerna

Auktoriserad besiktningsingenjör
med pedagogisk högskoleexamen

Utför elbesiktningar sedan 1996

Utbildar Elektriska Nämndens
besiktningsingenjörer sedan 2011

Genomför utbildningar inom elsäkerhet
sedan 1996

Skriver faktaböcker om elsäkerhet
Boka din utbildning
på www.famja.se
2017/01
Utbildningen ger kunskap om syfte, upplägg,
genomförande och redovisning avseende
­entreprenadbesiktning och elsäkerhetsbesiktning
(särskild kontroll) enligt ELSÄK-FS 2008:3.