Provtagningsanvisning VRE

1
Datum
Vår beteckning
2017-02-14
Handläggare
Direkttelefon
Andreas Harling/MR
054-19 13 08
Ert datum
Er beteckning
Provtagningsanvisning VRE
Beställning i Cosmic
1. Beställning och svar/Beställning provbunden
2. Öppna fliken Mikrobiologi – under Grupper/Paket välj Multiresistenta
bakterier och under provmaterial välj Feces - Smittspårning VRE (se bild)
3. Svarmottagare är avdelningsläkaren
4. Under Beställarens kommentar skriv Screening VRE
5. Skicka
Provet kan tas som pinnprov rektum. Rosa Eswab. Efter provtagningen förs
provtagningspinnen ner i transportmediet och bryts av mot rörets kant innan locket
skruvas på.
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
E-post
Centralsjukhuset
651 85 Karlstad
Hus 2, plan 1
054-19 13 02/11
054-61 64 15
[email protected]