6235/17 LYM/cs 1 GIP 1B Icke lagstiftande verksamhet 1

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 16 februari 2017
(OR. en)
6235/17
PTS A 9
A-PUNKTSLISTA
Ärende:
3518:e mötet i EUROPEISKA UNIONENS RÅD (utbildning, ungdom, kultur
och idrott)
Datum:
Plats:
17 februari 2017
Bryssel
Icke lagstiftande verksamhet
1.
Europeiska arbetsmiljöbyråns styrelse
Rådets beslut om utnämning av två ledamöter för Tjeckien och Portugal
=
Antagande
5400/1/17 REV 1 SOC 23 EMPL 18
5399/17 SOC 22 EMPL 17
godkänt av Coreper I den 8 februari 2017
2.
Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
Rådets beslut om utnämning av en suppleant för Portugal
=
Antagande
5491/17 SOC 33 EMPL 25
5490/17 SOC 32 EMPL 24
godkänt av Coreper I den 8 februari 2017
3.
Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
Utnämning av Minna ETU-SEPPÄLÄ, finländsk ledamot, som ersättare för Jenni
RUOKONEN, som har avgått
=
Antagande
5476/17 SOC 29 EMPL 21
godkänt av Coreper I den 8 februari 2017
6235/17
LYM/cs
GIP 1B
1
SV
4.
Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
Utnämning av Mika KÄRKKÄINEN, finländsk suppleant, som ersättare för Minna ETUSEPPÄLÄ, som har avgått
=
Antagande
5477/17 SOC 30 EMPL 22
godkänt av Coreper I den 8 februari 2017
5.
Styrelsen för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor
Utnämning av Régis BAC, fransk ledamot, som ersättare för Yves STRUILLOU, som har
avgått
=
Antagande
5514/17 SOC 34 EMPL 26
godkänt av Coreper I den 8 februari 2017
6.
Rådgivande kommittén för fri rörlighet för arbetskraft
Utnämning av Petra NÉTRYOVÁ, slovakisk suppleant, som ersättare för Jaroslav KOVÁČ,
som har avgått
=
Antagande
5560/17 SOC 37 EMPL 27
godkänt av Coreper I den 8 februari 2017
7.
Styrelsen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)
Utnämning av Maria TODOROVA (BG), ledamot i kategorin regeringsföreträdare
=
Antagande
5688/17 EDUC 22 SOC 48
godkänt av Coreper I den 8 februari 2017
8.
Styrelsen för Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)
Utnämning av Mirja HANNULA (FI), ledamot i kategorin företrädare för
arbetstagarorganisationerna
=
Antagande
5829/17 EDUC 28 SOC 59
godkänt av Coreper I den 8 februari 2017
9.
Rådets beslut av den 1 december 2011 om de praktiska förfarandena för rådets utnämning av
fyra ledamöter i den europeiska juryn för Europeiska unionens insats för det europeiska
kulturarvsmärket (2011/831/EU)
=
Ersättning av en österrikisk ledamot i den europeiska juryn
6022/17 CULT 11
godkänt av Coreper I den 15 februari 2017
6235/17
LYM/cs
GIP 1B
2
SV
10.
Kommissionens förordning (EU) …/… av den XXX om ändring och rättelse av förordning
(EU) nr 10/2011 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med
livsmedel
=
Beslut att inte motsätta sig antagandet
5506/17 DENLEG 5 AGRI 28 SAN 35
5397/17 DENLEG 4 AGRI 24 SAN 31
+ ADD 1
godkänt av Coreper I den 8 februari 2017
11.
Ändrat förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av det multilaterala avtalet
mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, Republiken Albanien, Bosnien och
Hercegovina, Republiken Bulgarien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Republiken
Island, Republiken Kroatien, Republiken Montenegro, Konungariket Norge, Rumänien,
Republiken Serbien och Förenta nationernas övergångsförvaltning i Kosovo ∗ om inrättandet
av ett gemensamt europeiskt luftrum (ECAA)
=
Begäran om Europaparlamentets godkännande
5141/17 AVIATION 5 RELEX 15
15654/16 AVIATION 254 RELEX 1083
+ COR 1 (de)
godkänt av Coreper I den 8 februari 2017
12.
Ändrat förslag till rådets beslut om ingående av luftfartsavtalet mellan Europeiska
gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta stater, å andra sidan
=
Begäran om Europaparlamentets godkännande
13448/1/16 REV 1 AVIATION 214 USA 58 RELEX 861
13419/16 AVIATION 211 USA 57 RELEX 857
+ COR 1 (cs)
godkänt av Coreper I den 8 februari 2017
13.
Ändrat förslag till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av Europa–
Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena
sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan
=
Begäran om Europaparlamentets godkännande
5140/17 AVIATION 4 RELEX 14 MA 1
15653/16 AVIATION 253 RELEX 1082 MA 3
+ COR 1 (cs)
godkänt av Coreper I den 8 februari 2017
14.
Utkast till rådets beslut om utnämning av två ledamöter och två suppleanter i
Regionkommittén på förslag av Republiken Slovakien
=
Antagande
5631/17 CDR 12
5630/17 CDR 11
godkänt av Coreper II den 9 februari 2017
∗
Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse
med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/99 och med Internationella domstolens utlåtande
om Kosovos självständighetsförklaring.
6235/17
LYM/cs
GIP 1B
3
SV
15.
Gemensam inställning om utbyte av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter mellan EU:s
institutioner, byråer, organ och kontor
6074/17 CSC 42
godkänt av Coreper II den 2 december 2015
16.
Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för
justering för globaliseringseffekter (ansökan från Nederländerna – EGF/2016/005 NL/Drenthe
Overijssel Retail)
och
Förslag till anslagsöverföring nr DEC 01/2017 inom avsnitt III – kommissionen – i den
allmänna budgeten för 2017
5792/17 FIN 54 INST 45 PE-L 2
godkänt av Coreper II den 9 februari 2017
17.
Kommissionens delegerade förordning (EU) …/… av den 20 december 2016 om ändring av
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller förlängningen av
övergångsperioderna i fråga om pensionssystemen
=
Avsikt att inte göra några invändningar mot en delegerad akt
5772/17 EF 15 ECOFIN 54 DELACT 19
15761/16 EF 395 ECOFIN 1202 DELACT 261
godkänt av Coreper II den 9 februari 2017
18.
Kommissionens delegerade förordning (EU) …/… av den 20 januari 2017 om rättelse av
kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/2251 av den 4 oktober 2016 om
komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTCderivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska
tillsynsstandarder för riskreduceringstekniker för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en
central motpart
=
Avsikt att inte göra några invändningar mot en delegerad akt
5773/17 EF 16 ECOFIN 55 DELACT 17
5511/17 EF 9 ECOFIN 33 DELACT 15
godkänt av Coreper II den 9 februari 2017
19.
Utkast till rådets genomförandebeslut om ändring av beslut 2009/935/RIF med avseende på
förteckningen över de tredjestater och organisationer med vilka Europol ska ingå
överenskommelser
=
Antagande
5819/17 ENFOPOL 45 JAIEX 7 JAI 80
15778/16 ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113
godkänt av Coreper II den 15 februari 2017
20.
Utkast till rådets genomförandebeslut med en rekommendation om åtgärder för att avhjälpa de
brister som konstaterades vid 2016 års utvärdering av Greklands tillämpning av
Schengenregelverket inom området den gemensamma viseringspolitiken
=
Antagande
5759/17 SCH-EVAL 37 VISA 33 COMIX 72
5758/17 SCH-EVAL 36 VISA 32 COMIX 71
godkänt av Coreper II den 9 februari 2017
6235/17
LYM/cs
GIP 1B
4
SV
21.
Utkast till rådets genomförandebeslut med en rekommendation om åtgärder för att avhjälpa de
brister som konstaterats i 2016 års utvärdering av Greklands tillämpning av
Schengenregelverket inom området för förvaltningen av de yttre gränserna
=
Antagande
5761/17 SCH-EVAL 39 FRONT 40 COMIX 74
5760/17 SCH-EVAL 38 FRONT 39 COMIX 73
godkänt av Coreper II den 9 februari 2017
22.
Utkast till rådets genomförandebeslut med en rekommendation om åtgärder för att avhjälpa de
brister som konstaterats i 2016 års utvärdering av Greklands tillämpning av
Schengenregelverket inom området för Schengens informationssystem
=
Antagande
5777/17 SCH-EVAL 41 SIRIS 20 COMIX 77
5764/17 SCH-EVAL 40 SIRIS 19 COMIX 76 RESTREINT
UE/EU RESTRICTED
godkänt av Coreper II den 9 februari 2017
23.
Utkast till rådets genomförandebeslut med en rekommendation om åtgärder för att avhjälpa de
brister som konstaterats i 2016 års utvärdering av Kroatiens uppfyllande av de nödvändiga
villkoren för tillämpning av Schengenregelverket inom området för den gemensamma
viseringspolitiken
=
Antagande
5786/17 SCH-EVAL 47 VISA 36 COMIX 83
5785/17 SCH-EVAL 46 VISA 35 COMIX 82
godkänt av Coreper II den 9 februari 2017
24.
Utkast till rådets genomförandebeslut med en rekommendation om åtgärder för att avhjälpa de
brister som konstaterats i 2016 års utvärdering av Italiens tillämpning av Schengenregelverket
inom området dataskydd
=
Antagande
5779/17 SCH-EVAL 43 COMIX 79
5778/17 SCH-EVAL 42 COMIX 78
godkänt av Coreper II den 9 februari 2017
25.
Utkast till rådets genomförandebeslut med en rekommendation om åtgärder för att avhjälpa de
brister som konstaterats i 2016 års utvärdering av Italiens tillämpning av Schengenregelverket
inom området för förvaltningen av de yttre gränserna
5783/17 SCH-EVAL 45 FRONT 43 COMIX 81
5781/17 SCH-EVAL 44 FRONT 42 COMIX 80
godkänt av Coreper II den 9 februari 2017
26.
Utkast till rådets genomförandebeslut med en rekommendation om åtgärder för att avhjälpa de
brister som konstaterats i 2016 års utvärdering av Italiens tillämpning av Schengenregelverket
inom området återvändande
=
Antagande
5854/17 SCH-EVAL 50 MIGR 16 COMIX 87
5721/17 SCH-EVAL 30 MIGR 12 COMIX 65
godkänt av Coreper II den 9 februari 2017
6235/17
LYM/cs
GIP 1B
5
SV
27.
Utkast till rådets beslut om ändring av beslut (Gusp) 2015/2005 om förlängning av uppdraget
för Europeiska unionens särskilda representant i Afghanistan
=
Antagande
5245/17 CORLX 5 CFSP/PESC 14 COASI 4 CSC 8
15587/16 CORLX 493 CFSP/PESC 1022 COASI 239 CSC 376
godkänt av Coreper II den 25 januari 2017
28.
Administrativt arrangemang mellan Europeiska rymdorganisationen och Europeiska unionens
satellitcentrum (Satcen) om inrättande av samarbetet dem emellan
=
Godkännande av rådet
15582/16 CORLX 492 COEST 335 CSDP/PSDC 713 POLARM 10
IND 270 RECH 350 ECO 82
godkänt av Coreper II den 20 december 2016
29.
Utkast rådets beslut om ändring av beslut 2011/101/Gusp om restriktiva åtgärder mot
Zimbabwe
och
Utkast till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 314/2004 om vissa restriktiva
åtgärder mot Zimbabwe
=
Antagande
5702/17 CORLX 38 CFSP/PESC 64 RELEX 58 COAFR 32 COARM 19 FIN 48
5542/17 CORLX 33 CFSP/PESC 51 COAFR 24 COARM 11 FIN 35
5544/17 CORLX 35 CFSP/PESC 53 RELEX 46 COAFR 26 COARM 13 FIN 37
godkänt av Coreper II den 1 februari 2017
30.
Utkast till rådets beslut om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda
representant för Sahel
=
Antagande
5846/17 CORLX 48 CFSP/PESC 79 COAFR 37 CSC 34
5458/17 CORLX 26 CFSP/PESC 43 COAFR 16 CSC 22
godkänt av Coreper II den 9 februari 2017
31.
Utkast till rådets beslut om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda
representant för Sydkaukasien och för krisen i Georgien
=
Antagande
5835/17 CORLX 42 CFSP/PESC 73 COEST 27 CSC 32
5453/17 CORLX 22 CFSP/PESC 39 COEST 18 CSC 18
+ COR 1 (sk)
+ REV 1 (de)
godkänt av Coreper II den 9 februari 2017
32.
Utkast till rådets beslut om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda
representant för Afrikas horn
=
Antagande
5836/17 CORLX 43 CFSP/PESC 74 COAFR 36 CSC 33
5456/17 CORLX 24 CFSP/PESC 41 COAFR 15 CSC 20
godkänt av Coreper II den 15 februari 2017
6235/17
LYM/cs
GIP 1B
6
SV
33.
Utkast till rådets beslut om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda
representant för Centralasien
=
Antagande
5858/17 CORLX 49 CFSP/PESC 80 COEST 28 CSC 36
5322/17 CORLX 11 CFSP/PESC 46 COEST 20 CSC 25
godkänt av Coreper II den 15 februari 2017
6235/17
LYM/cs
GIP 1B
7
SV