Resultatrapport - Veberöds Tennisklubb

Veberöds Tennisklubb
Sida:
Resultatrapport
Utskrivet:
1
17-01-17
Preliminär
Räkenskapsår: 16-01-01 - 16-12-31
Resultatenhet: Hela föreningen
Period: 16-01-01 - 16-12-31
Senaste vernr:
242
Perioden
Rörelsens intäkter
3110
3540
3811
3812
3813
3814
3900
3985
3987
3988
3989
3996
S:a Rörelseintäkter
Träningsavgifter
Förs av idrottskläder/idrottsmaterial
Löstimmar
Abonnemang Södra Sandby TK
Abonnemang Dalby TK
Abonnemang, övrig
Medlemsavgifter
Bidrag Riksidrottsförb
Bidrag Lunds Kommun
Lönebidrag
Övriga bidrag
Sponsorintäkter
103 530,00
200,00
38 040,00
53 087,00
10 450,00
10 853,00
10 725,00
7 832,00
28 552,00
7 777,00
3 206,00
11 000,00
285 252,00
Direkta kostnader
4010
S:a Direkta kostnader
Inköp bollar och träningsmaterial
Bruttovinst
-2 465,00
-2 465,00
282 787,00
Övriga externa kostnader
5130
El och värme
5140
Vatten och avlopp
5160
Städning och renhållning
5193
Fastighetskötsel och förvaltning
6310
Försäkringar
6530
Redovisningstjänster
6570
Bankavgifter
6980
Förbundsavgifter
6990
Övriga externa kostnader
S:a Övriga externa kostnader
-57 957,00
-4 552,00
-781,00
-349,00
-15 800,00
-2 844,00
-2 703,00
-4 059,00
-5 278,50
-94 323,50
Personalkostnader
7010
7011
7020
7330
7510
7570
S:a Personalkostnader
Lön tränare
Skattefri tränarersättning
Lön städpersonal
Resor och bilersättningar
Sociala avgifter
Arbetsmarknadsförsäkringar
-49 425,00
-5 360,00
-31 954,00
-14 800,00
-25 565,00
-4 858,00
-131 962,00
Avskrivningar
7821
7833
S:a Avskrivningar
Avskrivning byggnader
Avskrivning installationer
Rörelseresultat
-33 720,00
-22 000,00
-55 720,00
781,50
Finansiella poster
8314
8400
8423
Resultat efter finansiella poster
38,00
-25 859,00
-1,00
-25 040,50
Beräknat resultat
-25 040,50
8999
Ränteintäkter skattekonto
Räntekostnader
Räntekostnader skattekonto
Redovisat resultat
25 040,50