särskilt bidrag - Lilla Edets kommun

ANSÖKAN OM
SÄRSKILT BIDRAG
Föreningens namn
Telefon
c/o adress
Adress
Postnummer
Postadress
Postgiro / Bankgiro
Kontaktpersonens namn och adress
Riksorganisation
Telefon
Distriktsorganisation
Föreningen bildades
ÄNDAMÅL FÖR VILKET SÄRSKILT BIDRAG SÖKES
Kartframställning
Utvecklingsprojekt
Inköp av material / utrustning
Arrangemang
Annan verksamhet
Övrigt
Specifisering av ansökan / bidragets användning
Uppgiftslämnare
Ort
Ordförandens underskrift
Sekreterarens/Kassörens underskrift
Datum
Kultur- och fritid - 463 80 Lilla Edet, Tel: 0520- 65 95 90, Fax: 0520- 58 00 53
/
200