HÄR - SLTK

IcaMaxispelenGävleOpen2017
Underdengångnahelgen(fre-sön)varSLTKsjuniorerochcoacherpå
tävlingsresaiGävlemed16junioreriåldrar9-14.Utöverattspelamatcher
såvarsyftetattsvetsasammanjuniorernaochförbättrarutinerkring
matchförberedelserna.
MångaungajuniorergjordeiGävlesinförstatävlingsresamedSLTKochdetär
mångaaspekterkringtennisensomärviktigförattkunnapresterapåtopp.Att
sovabra,ätabra,värmaupp,jogganed/stretchaalladessabitarjobbade
juniorernamedunderhelgenochdeyngrejuniorernaläravdeäldremererfarna
spelarna.
Vicoacherfannsmedsomstödunderhelgenochdetvarmångafinainsatserav
vårajuniorerpåtennisbanornaochdehadeenväldigtroligttennishelg!
BästgickdetförEmilKindhultsom”ettårung”vannsingelklassenPS12A.Emil
hardetsenasteåretgjortstoraframstegisintennisutvecklingochharblivitmer
seriösisinsatsning.GrattisEmil!Emildubbleradeävenihopmed
klubbkompisen,duktigeArvid”Forehandsläggan”Vuceticochdekompåenstark
tredjeplatsitävlingen.Braspelatkillar!
IFS10komSophiaVonSchantzpåentredjeplats.Sophiafortsätterattimponera
påtävlingarnamedenhärliginställningochkämpaglöd.Tillsammansmed
gruppensyngstaSLTKdeltagare”vänstertassen”meddengrymmaslicenMärta
SkantzekomhonävenpåtredjeplatsiFD10.Grattistjejer!Fortsättkämpa!
CarlaWendtkamperadeihopmedTeamStockholmkolleganHilmaSederlinfrån
SpårvägensTKochtjejernakompåtredjeplatsiFD12.Carlahartagitstorakliv
framåtpåtennisbanansistaåretochvihoppaspåfortsattfinutvecklingunder
2017.
IPS14gjordeSamuelKindhultännuenfintävlingdärhanavanceradehelavägen
framtillsemifinaldärFinlandsbästatrettonåringblevförsvår.Samuelärpågång
tillbakaefterenlångdragenskadaochmycketsjukdomarochvihankommerbli
farlignärdetvankasgrustennisivår.
IFD14gickdetbraförRebeckaWolpertochAliceGjötterberg.Tjejernaficksesig
besegradeifinalenmotTildeJagareGefleTKochGabriellaDanielssonKramfors
Tennis.AliceochRebeckaärgodavännerbådepåochutanförbananochderas
samarbeteserlovandeutinförfortsättningenavtennisåret!Kämpa!
Enhärligtävlingsresaharavslutatsochnujobbarvividareinförnästastora
tävlingsresasomgårtillJSMiGöteborgunderPåsklovet.GOSLTK!