ansökan till överförmyndarnämnden

ANSÖKAN
ANSÖKAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
om samtycke till egendomens fördelning i arvskifte/bodelning
Den enskildes personuppgifter (den som ställföreträdarskapet avser)
Namn
Personnummer
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Förmyndare/god man/förvaltare
Namn
Personnummer
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Namn
Personnummer
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Frågor angående åtgärden
Ange dödsbo i vilket den enskilde är delägare
(den avlidnes namn, personnummer, dödsdag samt relation till den enskilde)
Ange hur arvskiftes/bodelningslikviden ska användas
(OBS! om likviden överstiger ett prisbasbelopp, cirka 42 000 kr ska pengarna sättas in på ett konto med överförmyndarspärr)
Jag/Vi ansöker härmed om överförmyndarnämndens samtycke till egendomens fördelning i
arvskiftet/bodelningen. Jag/Vi bifogar:
Bouppteckning och ev. testamente
Arvskiftes/bodelningshandling
(original)
Värderingsutlåtande för ev.
fastighet/bostadsrätt
Yttranden från närmast anhöriga
Redovisningsräkning för tiden
mellan bouppteckning och skifte
Underskrifter
Ort och datum
Underskrift god man/förvaltare/förmyndare
Underskrift god man/förvaltare/förmyndare
Underskrift för samtycke huvudmannen/barnet
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Postadress: Uppsala kommun, Överförmyndarförvaltningen • 753 75 Uppsala • Besöksadress: Vaksalagatan 15
Telefon: 018-727 24 60 • Fax: 018-727 24 66 • Exp.- och telefontid: mån, tis, tors, fre 10.00-12.00 onsdagar 14.30-16.30
E-post: [email protected]
www.uppsala.se/overformyndare