Ordinarie hemtentamen VT 2017

HEMTENTAMEN I ALLMÄN FÖRETAGSBESKATTNING/
BESKATTNINGSRÄTT II
Ordinarie tentamen 2017-02-14, vårterminen 2017
Frågorna, som totalt kan ge maximalt 12 poäng, löses enskilt och
svaret motiveras på sedvanligt sätt. Lagrums- och
praxishänvisningar bör göras, men hänvisningar till doktrin är inte
nödvändiga.
Dina svar ska vara kursadministratören tillhanda (inlämning via epost till [email protected]) senast kl. 15. Uppkommer frågor med
anledning av tentamensuppgifterna finns examinerande lärare
tillgänglig på telefon under hela skrivtiden (046-2221119).
1. (max 4 p) Karo bildade i februari 1994 Projektilen AB för 100.000 kr.
Bolaget säljer projektkonsulttjänster och ett eget utvecklat
projektredovisningsprogram. Karo är verksam i betydande omfattning
men har börjat minska sin arbetsinsats och planerar under år 2017
preliminärt att ut 350.000 kr i lön. Det finns också ett antal enbart
anställda i företaget och den totala lönesumman för innevarande
räkenskapsår, = kalenderår 2017, beräknas uppgå till 3.500.000 kr.
Budgeterad vinst för 2017 beräknas ändå uppgå till 980.000 kr. Sparad
utdelning uppgår per 31/12 2016 till 150.000 kr. Ingen utdelning har skett
hittills under 2017.
Karo är medveten om att det är förändringar på gång med 3:12reglerna och vill mot bakgrund av det få utrett hur hen bäst bör agera
under återstoden av året och i framtiden för att få ett så bra skattemässigt
utfall som möjligt med beaktande av de eventuella förändringarna i
regelsystemet. Karo är 62 år, har ingen familj och planerar att dra sig ur
företaget inom en relativ snar framtid. Bör hen leta köpare till bolaget
redan i år eller, om det inte går, snabbt likvidera bolaget? Behöver hen
kanske inte ha så bråttom?
Gör en utredning och presentera Ett förslag med beaktande av vad
Du anser är viktigt att tänka på. Det bör vara Ett förslag som Du känner
att Du kan stå för såväl ur materiell synvinkel som ur risksynpunkt.
2. (max 3 p) Xan AB är ett svenskt moderbolag i en europeisk koncern med
verksamhet inom verkstad och industri. Sedan 2006 har Xan AB
successivt köpt alla aktier i det tyska bolaget GmbH. Det tyska bolaget är
bl.a. återförsäljare av några av Xan:s produkter på den tyska marknaden.
Under Xan:s ägande har verksamheten blivit förlustbringande vilket har
tvingat Xan AB att lämna koncerninterna lån med 1 % ränta till GmbH för
att finansiera driften.
Under 2014 inledde Xan AB en avveckling av GmbH som innebar att
verksamhetsrelaterade kontrakt avvecklades och att tillgångar avyttrades
externt. GmbH bedriver inte längre någon verksamhet. Kvar i GmbH är
endast tillgångar som är mindre likvida samt skulder som betydligt
överstiger de totala tillgångarna.
Som ett resultat av rörelseförlusterna finns även ett sammanlagt
skattemässigt underskott, beräknat enligt tyska skatteregler, som uppgår
uppgick 10 miljoner euro och som överstiger Xan:s utlåning till bolaget.
Xan AB har utöver GmbH inte någon närvaro i Tyskland i form av
andra dotterbolag, intressebolag eller fast driftställe.
Hur bör och kan Xan AB gå vidare med avvecklingen av det tyska
dotterbolaget GmbH? Ange dina skatterättsliga tankar om detta.
3. (max 5 p)
a) Ada och Beda träffades 2001. De blev sambor samma år och fick ett
barn 2011. Under 2002 startade de gemensamt företaget Xet AB, men
Beda kom emellertid att vara ensam ägare till bolaget eftersom Ada då
hade restförda skulder hos Kronofogdemyndigheten. De har dock delat
upp arbetsuppgifterna mellan sig så att Beda sköter administrationen i
bolaget med tonvikt på ekonomifrågor medan Ada ansvarar för
personalfrågor samt kundhantering. Båda sitter i styrelsen och viktiga
bolagsärenden avgör de tillsammans.
Sedan verksamheten startades har Ada och Beda i princip haft lika
stora löneuttag från bolaget. Båda tar ut vad som får anses vara
marknadsmässig lön som företagsledare.
Ada och Beda separerade tyvärr under 2013 men fortsätter att
bedriva verksamheten i bolaget på samma sätt som tidigare.
Separationen har dock inneburit att Ada och Beda har uppmärksammat
följderna av att de inte formellt äger bolaget gemensamt. Beda
överväger därför att genom gåva skänka hälften av aktierna i Xet AB
till Ada.
Bör det uppkomma några skattekonsekvenser för dem i så fall?
Överväg om det finns alternativa sätt att gå tillväga för att uppnå
samma resultat.
b) I ett annat fall äger Bertil, född 1956, alla aktierna i Yrrol AB. Den tre
år yngre Adam är anställd som arbetschef i bolaget sedan 1996. Adam
och Bertil har med åren blivit goda vänner och när Bertil nu har börjat
planera för bolagets framtida drift, överväger han att ge den gode
vännen Adam en gåva bestående av 50 procent av aktierna i bolaget.
Detta trots att Bertil har tre egna barn, varav två är över 18 år, som
visserligen inte är aktiva i bolaget eller är intresserade av att börja
arbeta där.
Bör det uppkomma några skattekonsekvenser för Adam och Bertil om
gåvan genomförs? Överväg om det finns alternativa sätt att gå tillväga
på för att uppnå samma resultat.