What is a mammogram?

Engelska
Going for a
mammogram
CancerC Mammografi ENG.SLL.SV.indd 1
2017-02-15 14:08:44
BEFORE THE EX AMINATION
What is a
mammogram?
Vad är mammografi?
A mammogram is an x-ray of the breast.
An x-ray is a way of photographing the breast.
A mammogram is performed in order to detect
breast cancer. Breast cancer is easier to cure
if it is detected early.
The doctor looks at the images to see if you
have breast cancer.
CancerC Mammografi ENG.SLL.SV.indd 2
2017-02-15 14:08:44
Kallelse
Välkommen
till mammo
En tid finns
grafi
bokad för di
g.
Tid:
Plats:
14 maj 2016
, kl 10.30
Vårdcentra
len
Gamla väge
n 89
Besöket ko
star/Besök
et är gratis:
xxx kr
Därför är du
kallad till m
ammografi
Alla kvinno
r i Sverige i
ålde
las regelbu
ndet till mam rn 40-74 år kallm
undersöknin
ografi. Det är
g av brösten.
en röntgenMammogra
tidigt hitta fö
fi görs för at
rändringar
t
som kan va
ra bröstcan
Bröstcance
cer.
r är
bland kvinno den vanligaste typen av
r i Sverige.
cancer
Ungefär två
all bröstcan
tredjedelar
cer som up
av
ptäcks i Sver
screening m
ig
e
ed mammog
hittas vid
rafi.
Varje unde
rsökning är
viktig för di
Små föränd
n hälsa!
ringar i brös
ten
är därför vik
tigt att du gå känns inte utanpå. Det
r på mamm
styrelsen re
og
kommende
rar att du gå rafi. Socialfår en kalle
r varje gång
lse. Om brös
du
tcancer hitta
mycket stor
s
tidigt är chan
att du blir bo
tad. Unders
sen
ökningen är
frivillig.
Så här går
undersökni
ngen till
Du kommer
att få svara
på några frå
av dig på öv
gor och du få
erkroppen.
r ta
En rö
om det syns
några föränd ntgensjuksköterska tit
tar
ringar på din
röntgas ett
bröst i tage
a bröst. Efte
t.
r det
Rönt
Totalt brukar
besöket ta cir gen tar cirka 5 minuter
.
eventuell vä
ka 30 minut
er, inklusive
ntetid. Vill du
ha med dig
bra. Svaret
någon så gå
skickar vi he
r det
m till dig nä
på röntgenb
r läkarna ha
ilderna.
r tittat
Vägbeskrivn
ing
Vårdcentrale
n, Gamla vä
gen 89.
Ingång vid Ap
oteket.
Anmäl dig i
receptionen
och följ
skyltarna mo
t ”Mammogr
afiavdelning
en”.
Ombokning
Boka en ny
tid om du int
e kan komm
Kontakta os
a.
s om du har
någon funkti
nedsättning
onseller om du
behöver me
för din unde
r tid
rsökning.
• Telefon:
xx-x xx
telefontid: x.x xx xx
x-x.xx
• E-post: xx
[email protected] xx.se
• Mina vård
kontakter
(w ww.mina
vardkontak
ter.se)
– E-legitim
ation
– Engångsk
od: xx x
Vill du veta
mer?
Besök 1177
Vårdguiden:
ww w.1177.se
/mammogr
afi
Andra språ
k / Other lan
guages:
ww w.1177.se
/mammo
Dina uppgifte
r sparas i jou
Vid behov av
offentlighetsrna
tolk ring xx
och sekretess len i ett så kallat kvalite
xx xx xx.
För mer inf
lagen. Vill du
tsregister för
ormation se
inte att dina
utvecklingsa
www.1177.se
uppgifter spa
rbete enligt
/kvalitetsre
Från 23 år erb
ras
pa
tie
i ett kvalitetsr
ntdatalagen
gister
juds du scree
egi
och
ste
är
r så säg till
ning mot liv
i samband me skyddade enligt
moderhalsc
d undersök
ancer. Från
ningen.
40 år erbjud
s du screenin
g med mamm
ografi för tid
ig upptäckt
av bröstcan
cer.
CancerC Mammografi ENG.SLL.SV.indd 3
2017-02-15 14:08:47
BEFORE THE EX AMINATION
When you arrive
at the clinic
När du kommer till mottagningen
The letter inviting you for a mammogram will
tell you where you need to go.
At the mammography clinic you need to register
at reception. You then take a seat and wait until
your name is called.
CancerC Mammografi ENG.SLL.SV.indd 4
2017-02-15 14:08:47
CancerC Mammografi ENG.SLL.SV.indd 5
2017-02-15 14:08:50
BEFORE THE EX AMINATION
When it is
your turn
När det är din tur
When your name is called, it is your turn to
have a mammogram.
If you have brought someone along with
you, that person may accompany you during
the examination.
CancerC Mammografi ENG.SLL.SV.indd 6
2017-02-15 14:08:50
CancerC Mammografi ENG.SLL.SV.indd 7
2017-02-15 14:08:52
THE EX AMINATION
The nurse will ask
some questions
Sjuksköterskan ställer frågor
– if you have any breast pain
– if anything feels odd in your breast
– if anything looks odd in your breast
Then you take off your top and bra.
CancerC Mammografi ENG.SLL.SV.indd 8
2017-02-15 14:08:52
CancerC Mammografi ENG.SLL.SV.indd 9
2017-02-15 14:08:55
THE EX AMINATION
The examination
Undersökningen
You stand or sit while the mammogram is
being performed.
The nurse will show you what to do.
The mammogram takes a few minutes.
When the mammogram is over you get
dressed again.
CancerC Mammografi ENG.SLL.SV.indd 10
2017-02-15 14:08:55
CancerC Mammografi ENG.SLL.SV.indd 11
2017-02-15 14:08:58
AFTER THE EX AMINATION
Results of your
examination
Svar på din undersökning
When the doctor has had a look at your mammography images you will receive a letter telling you
what the mammogram revealed. The letter will
come within a few weeks.
You may have to have another mammogram if
the doctor sees something that requires further
investigation.
CancerC Mammografi ENG.SLL.SV.indd 12
2017-02-15 14:08:58
CancerC Mammografi ENG.SLL.SV.indd 13
2017-02-15 14:09:02
Additional information for you
and your support person
What is breast screening?
Breast screening is a method for detecting breast cancer at an early and curable
stage in women who do not have any
breast symptoms.
You cannot make an appointment yourself to have a mammogram – you must
be invited or be referred by a doctor.
Having a screening mammogram is free
of charge and voluntary.
A mammogram can detect most breast
tumours before they can be felt or produce any symptoms. Fewer people die
from breast cancer as a result of breast
screening.
It is important for you to become familiar with your breasts and check them
regularly. If you notice a lump in your
breast you should contact your heath
centre or book an appointment at the
breast clinic to have it investigated.
Invitation to breast screening
All women between the ages of 40 and
74 are invited for breast screening on a
regular basis.
You receive a letter, sent to your home
address, with a date and time for your
examination. If the appointment is not
convenient you can change it. You can
call the clinic reception to rebook your
CancerC Mammografi ENG.SLL.SV.indd 14
appointment, or log onto the 1177
Healthcare Guide online service.
Women with protected identity
If you are living under a protected identity, you will not receive an appointment
letter. Contact a breast clinic for an
appointment. Call the clinic afterwards
to get the results.
If you are pregnant or
breastfeeding
There is nothing to prevent someone
who is pregnant or breastfeeding from
undergoing breast screening. The radiation dose from a mammogram is so low
that there is no radiation risk to the
baby. However, if you are breastfeeding,
it may be a good idea to empty your
breasts by feeding your baby before the
mammogram.
You do not need to contact the breast
clinic beforehand. If, for whatever reason, you still prefer to wait until later for
your mammogram, you should contact
the breast clinic to get a new appointment. If you should notice a lump in
your breast while breastfeeding, you
should seek medical advice. A lump
should always be investigated, even
though most are benign.
2017-02-15 14:09:02
What happens when you go
for a mammogram
Before the examination you have to
answer a few questions about your
health.
The mammogram is performed using a
special x-ray machine. The breast is
squeezed very briefly when the image is
taken. It takes about five minutes to
take the images, and the whole visit
takes about half an hour.
The x-rays are assessed by two doctors
independently of one another. If you
have had a mammogram previously, the
new x-rays will be compared with the
previous images.
Study visit
Contact your mammography department if you would like to have a slightly
longer appointment for your breast
screening visit, or if you would like
to visit the department on an earlier
occasion to ask questions and see what
happens.
Results
A letter will be sent to your home
address within a few weeks. If the mammogram revealed anything abnormal,
or if it was not clear enough for a satisfactory assessment, you will be recalled
for further investigation, usually within
one week.
Would you like any further information?
If you have any questions about cancer you are welcome to call a
specialist nurse at Cancer Advice (Cancerrådgivningen).
Telephone: 08-123 138 00
E-mail: [email protected]
Telephone hours: Monday-Friday 08.30-16.00
You can also call telephone number 1177 for advice. Nurses are available
to answer your call day or night. You can also go onto the website and
submit a question – you will receive a response within the hour.
For further information on 1177 Healthcare Guide: www.1177.se
CancerC Mammografi ENG.SLL.SV.indd 15
2017-02-15 14:09:02
Further information
On the 1177 Healthcare Guide website, www.1177.se
you can read more about mammograms and breast
cancer.
You can call Cancer Advice (Cancerrådgivningen) to
ask or talk about cancer.
This material has been produced by the Stockholm-Gotland Regional
Cancer Centre in partnership with Riksförbundet FUB (association for children, young
people and adults with developmental disorders).
CancerC Mammografi ENG.SLL.SV.indd 16
November 2015
The telephone number is 08-123 138 00.
2017-02-15 14:09:02