Bilaga 6 - Norrtälje kommun

Bilaga 6
2016-11-28
Ny sjöledning mellan
pumpstation nr 2 och
Lindholmens
reningsverk
Slutrapport
Peter Leonardsson
Samhällsbyggnadskontoret
VA-avdelningen
Innehåll
1
Inledning ................................................................................................................. 2
1.1
Dokumentets användning ................................................................................ 2
1.2
Definitioner ..................................................................................................... 2
1.3
Referenser ....................................................................................................... 3
2
Sammanfattning ...................................................................................................... 3
3
Projektbeskrivning .................................................................................................. 3
4
Projektgenomförande .............................................................................................. 4
5
Måluppfyllelse ........................................................................................................ 4
6
Övriga förutsättningar ............................................................................................. 5
7
Vunna erfarenheter och kunskaper.......................................................................... 5
8
Råd till nästa projekt ............................................................................................... 6
9
Slutsatser och uppföljande arbeten.......................................................................... 6
1 Inledning
1.1 Dokumentets användning
Rapporten är en sammanfattning och erhållna erfarenheter från projektet. Det saknas
direktiv och projektplan för projektet.
1.2 Definitioner
Begrepp/förkortning Förklaring/definition
AB04
Allmänna bestämmelser för byggnads, anläggnings- och
installationsarbeten
ÄTA
Ändrings-tillkommande och avgående arbeten
Bilaga 6 Ny sjöledning mellan pumpstation nr 2 och Lindholmens ARV
Sid: 2(6)
1.3 Referenser
Dokument
Version
Ekonomiskt beslut, KF
2012-02-13 §13
Godkännande av
förfrågningsunderlag,
KSAU
2013-01-23
Beslut om antagande av
entreprenör, KSAU
2013-05-08
Projektkatalog
Sökväg
G:\Forv\KSK-TOS\3 VATTEN
AVLOPP\Projekt\Pågående
projekt\Projekt 2012\12010
Sjöledning Kvisthamraviken
2 Sammanfattning
Som en del i projektet avseende överföringsledning från Lönsvik till Lindholmen har
en va-ledningar utförts mellan pumpstation 2 till Lindholmens avloppsreningsverk.
Kostnaden för detta delprojekt uppgår till 28 870 781 kr. Arbetet kostnadsberäknades i
samband med investeringsbeslutet till 29 milj. Investeringsbeslutet anger en
totalkostnad på 19 milj för detta arbete. Sannolikt beror detta på ett skrivfel i samband
med att tjänsteskrivelsen upprättades.
Arbetet har genomförts som en utförandeentreprenad. Med anledning av dåliga
markförhållanden och att arbetet inte kunde utföras enligt handlingarna har arbetet tagit
längre tid och medfört ökade kostnader. En del av sträckan har ersatts med principen
löpande räkning.
3 Projektbeskrivning
Som en del i anläggandet av ny vattenledning från Mälaren till Norrtälje har en nya valedningar anlagts från Bergshamra till Norrtälje och Lindholmens reningsverk. I detta
delprojekt har nya vatten och spillvattenledningar dragits från pumpstation 2 genom
Kvisthamraviken och ledningarna har sedan korsat Norrtäljeviken för att anslutas vid
renshuset vid Lindholmen. Även en fiberkabel har lagts i samma sträckning.
Tryckavloppsledningens dimension är 500 mm och i den sjöförlagda delen har dubbla
ledningar lagts. Vattenledningens dimension är 250 mm. Spillvattenledningen är viktad
till 110 % och vattenledningen 40 %.
Bilaga 6 Ny sjöledning mellan pumpstation nr 2 och Lindholmens ARV
Sid: 3(6)
4 Projektgenomförande
Arbetena har genomförts som en utförandeentreprenad (AB04) och beställdes i juni
2013. Leveransen slutbesiktigades och godkändes 2014-09-01.
Arbetet leddes inledningsvis av Essi Bagheri och till hjälp med framtagande av
underlag och förfrågan har VAP VA-projekt AB använts. Under byggskedet har Peter
Leonardsson varit projektledare.
Under byggfasen har Norrtälje kommun haft följande organisation
Mats Andersén M Andersén Byggledning AB
Byggledare
Ricky Stjernfeldt SVAAS AB
Styr och övervakning
Richard Grähs, Veolia Sverige AB
Driftsfrågor
Dokumentation – Ritningar
VAP VA-projekt
Entreprenör har varit Svensk Sjöentreprenad i Stockholm AB (SSEAB) med Magnus
Adolfsson som projektledare. Roine Wretling SSEAB har varit ombud.
Företaget har använt Svensk markentreprenad AB som underentreprenör för
anläggningsarbeten.
Sammanlagt 12 st byggmöten har hållits.
5 Måluppfyllelse
Några uttalade projekt- eller effektmål finns inte angivet för projektet.
Nedan är kostnaderna sammanställda för arbetet.
Typ av kostnad
Entreprenadkostnader
Konsultkostnader (projektering, byggledning,
besiktning
Egen tidsskrivning (uppskattad)
Summa kostnader
Kostnad Procentuellt
27 795 349
96,2
1 000 431
75000
28 870 780
Bilaga 6 Ny sjöledning mellan pumpstation nr 2 och Lindholmens ARV
3,5
0,3
Sid: 4(6)
Kostnaderna har överskridit budgeten för projektet med 10 milj. Orsaken till detta
beror på dels ett allt för lågt anslag för arbetet och dels för att det inte gick att utföra
landschakter vid Lindholmen och Kvisthamraviken.
Kommunfullmäktige anslog i sitt beslut 2012-02-13 sammanlagt 96 milj kr för
investeringar för utbyggnad av överföringsledningar Lönsvik – Lindholmen. Av denna
summa anslogs 19 milj kr för denna sjöledning mellan pumpstation 2 och Lindholmen.
I underliggande kalkyler till ärendet beräknades kostnaden i denna del till 29 milj.
Landschakterna gick inte att utföra enligt handlingarna då detta skulle innebära mycket
stora ingrepp vid landfästena. Vid Lindholmen skulle det också ett stort ingrepp inom
befintligt naturreservat ske. Dessa problem innebar förseningar och fördyrade
anläggningskostnader. Vidare har en fiberkabel lagts till entreprenaden som inte var
budgeterad.
6 Övriga förutsättningar
I samband med projektstart konstaterades att gränsdragningen mellan entreprenaden
för pumpstationen och ledningsdragningen mellan pumpstationen till Lindholmen
behövdes ändras från att ligga vid huslivet på pumpstationen till att läggas vi stängslet
runt stationen.
Entreprenören har ersatt enligt principen löpande räkning för anläggningarbetena på
landsidan vid Lindholmen.
En utökning av parkeringsytorna vid Lindholmens reningsverk har iordningsställts och
bekostats i detta projekt.
Eftersom en annan metod valdes för anläggningsarbetena vid landfästena har det blivit
över sänken till ledningarna. Dessa förvaras nu vid Rimbo reningsverk i avvaktan på
att de kan användas i ett annat projekt eller avyttras.
7 Vunna erfarenheter och kunskaper
Det har pågått flera anslutande entreprenader och det har inneburit vissa problem då
tiderna och framdriften av de olika projekten varit olika.
Positivt har varit att det funnits bra med plats i området för etablering, lager, svetsning
av rör mm.
Anläggningsarbetena är utförda som en utförandeentreprenad enligt AB04. Denna typ
av entreprenader kräver ett stort engagemang och kunskap från beställaren för att
Bilaga 6 Ny sjöledning mellan pumpstation nr 2 och Lindholmens ARV
Sid: 5(6)
genomföra. Om detta saknas hos beställaren finns det risker för ökade kostnader och att
utfallet inte blir tillräckligt bra. Entreprenören utför arbetena enligt föreskrivna
handlingar och beställaren ansvarar för att de förslagna tekniska lösningarna fungerar. I
detta projekt skulle det behövts mer resurser från beställarsidan att följa arbetet. Detta
skulle sannolikt inneburit en lägre totalkostnad för projektet. Svårigheten har också
funnits att ansvara för de tekniska lösningarna och funktionen.
De förseningar som uppstod i projektet innebar stora ÄTA-kostnader då arbetena inte
kunde utföras under vintern utan först våren 2014. Sedan fanns det begränsningar från
Länsstyrelsen avseende sjöarbetena under sommartid vilket innebar problem med
genomförandet av arbetena.
8 Råd till nästa projekt
Vid anslutande entreprenader – gör genomtänkta avgränsningar mellan
entreprenaderna
Undvik utförandeentreprenader om inte tillräcklig kompetens och resurser finns i
beställarledet.
När sjöförlagda ledningar skall byggas bör utförandet avseende övergången mellan
land och sjö noggrant utredas i projekteringsfasen.
Överväg om entreprenörsarvode skall vara tillåtet i flera led.
9 Slutsatser och uppföljande arbeten
Ställningstagande bör ske gemensamt med Upphandlingsavdelningen hur Norrtälje
kommun skall förhålla sig till entreprenadersättningar i flera led.
Bilaga 6 Ny sjöledning mellan pumpstation nr 2 och Lindholmens ARV
Sid: 6(6)