Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § ABL

252627.2
Styrelsensyttrandeenligt18kap4§aktiebolagslagen
Styrelsenföreslårattutdelninglämnasmed369.349.687,30kronor,vilketmotsvarar
3,35kronorperaktie.
Styrelsenanserattdenföreslagnavinstutdelningenärförsvarligmedhänsyntilldekravsom
verksamhetensart,omfattningochriskerställerpåstorlekenpåbolagetsochkoncernens
egnakapitalsamtpåbolagetsochkoncernenskonsolideringsbehov,likviditetochställningi
övrigt.Yttrandetskasesmotbakgrundavdeninformationsomframgåravårsredovisningen.
Styrelsenharisittförslagbeaktatdeinvesteringarsomplaneras.
_______________________