Exempel

Eva, kom och kolla!
Jag har byggt en
ashög byggnad!
You don’t say...
NO MAN’S LAND
Genus, feminism och normer i planering & gestaltning
Karin Brodin - No Man’s Land
Genusperspektiv och jämställdhet i stadsplanering
Exempel - ojämställda strukturer i fysisk miljö
Exempel - jämställda aktivitetsytor
Exempel - kortsiktiga, långsiktiga metoder
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
“Ja, genusgrupper är nåt som dyker upp då och då, men det är
inget vi jobbar aktivt med på skolan”
“När ni planerar skejtramper tänk på att rita sittplatser också, så
att tjejerna har någonstans att sitta.”
“Som kvinna i den här branschen måste en stå ut med att behöva
prata älgjakt i en timme innan en kan påbörja sitt jobb.”
“Vi sitter på en sociologiföreläsning förklädd till arkitektur.”
“Det här är politisk propaganda.”
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
REGERINGENS NATIONELLA JÄMSTÄLLDHETSMÅL:
• En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska
ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma
villkoren för beslutsfattandet.
• Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter
och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk
självständighet livet ut.
• Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor
och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och
få omsorg på lika villkor.
• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och
pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
TRANSPORTPOLITISKA MÅL FRÅN 2002:
6. Jämställt transportsystem
“[...]samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.
[...] bidra till ett samhälle där kvinnor och män kan leva på ett jämställt sätt.
[...] större hänsyn vid lokalisering av målpunkter som bättre kollektivtrafik
och mer sammanhängande och tryggare gång- och cykelstråk.
[...]miljöer som är och upplevs vara trygga att vistas i. Mörka tunnlar,
undanskymda och dåligt belysta platser och vägavsnitt, ensliga och dåligt
utformade hållplatser och bytespunkter undviks [...] därför att de känns
otrygga.”
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
TILLHÖR INTE NORMEN/
UNDERORDNAD POSITION
Rasifierad
Homo/bi
Trans
Låg utbildnig/
Låg inkomst
Diskrimineringsgrunder
TILLHÖR NORMEN/
ÖVERORDNAD POSITION
ETNICITET
SEXUELL LÄGGNING
KÖNSIDENTITET
KLASS
1.Kön
2.Könsöverskridande identitet eller uttryck
3.Etnisk tillhörighet
4.Religion eller annan trosuppfattning
Vit
Hetro
CIS
Hög utbildning/
Hög inkomst
5.Funktionsnedsättning
6.Sexuell läggning
7.Ålder
Diskrimineringsombudsmannen (2015)
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
TILLHÖR INTE NORMEN/
UNDERORDNAD POSITION
Rasifierad
Homo/bi
Trans
Låg utbildnig/
Låg inkomst
TILLHÖR NORMEN/
ÖVERORDNAD POSITION
ETNICITET
X
SEXUELL LÄGGNING
KÖNSIDENTITET
X
KLASS
Vit
X Hetro
X CIS
Hög utbildning/
Hög inkomst
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
TILLHÖR INTE NORMEN/
UNDERORDNAD POSITION
Rasifierad
Homo/bi
Trans
Låg utbildnig/
Låg inkomst
X
X
X
TILLHÖR NORMEN/
ÖVERORDNAD POSITION
RASISM
X HOMOFOBI
SEXISM
KLASSFÖRTRYCK
Vit
Hetro
CIS
Hög utbildning/
Hög inkomst
Intersektionalitet = förtryck som skapas i
skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras,
klass och kön (ne.se)
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
PÅ VIKET SÄTT ÅTERFINNS
DESSA STRUKTURER I STADEN?
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
MANLIGT?
KVINNLIGT?
MANLIGT?
KVINNLIGT?
STRUKTURERNA PRÄGLAR UTTRYCK I OFFENTLIGA RUM
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
“Planeringens [...] uppgift är
att hjälpa människor att leva
ett jämställt liv. [...] Målet för
jämställdhetsarbetet är att vi skall
leva våra liv utan att begränsas av
stereotypa föreställningar om vad
män och kvinnor skall och bör göra.”
(Larsson & Jalakas, 2008)
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
EXEMPEL OJÄMSTÄLLDA STRUKTURER I FYSISK MILJÖ
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
STRUKTURERNA GÖR ATT OLIKA INTRESSEN
PRIORITERAS I PLANERINGEN
40% av bidraget går
till sporter som främst
utövas av tjejer
60% av bidraget
går till sporter som
främst utövas av
killar
Riksidrottsförbundet, 2003
80 %
av användarna på
spntanidrottsplatser
är killar.
20 % är tjejer.
Idrottsförvaltningen Sthlm, 2012
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
STRUKTURERNA PÅVERKAR NORMER I DET OFFENTLIGA RUMMET.
Fashion?
Förtryck?
Klart en måste få svalka sig lite ibland.
Vulgärt! Äckligt! Oansvarigt!
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
RÄDSLA SOM BEGRÄSNING OCH
UPPRÄTTHÅLLANDE AV FÖRTRYCK
SCB, 2014
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
ETT TRYGGT RUM
•Att se och synas
•Är befolkade
•Överblickbarhet
•Orienterbarhet (tydliga stråk och entréer, tydlig
hierarki mellan olika vägar)
•Välskötta
Boverket, 2010
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
KVINNOR BEGRÄNSAS
PÅ BOSTADSMARKADEN
SCB, 2001
Kvinnor är oftare ensamstående med barn
Kvinnor tjänar mindre
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
TRAFIKPLANERING
Kvinnor åker
mindre bil men
mer kollektivt
15 h
http://www.jamstall.nu
SCB, 2014
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
EFFEKTERNA AV PLANERING I
KOMBINATION MED STRUKTURER
1 - Åker mer buss + mer ärenden
2 - Mer obetalt arbete
3 - Begränsad bostadsmarknad
4 - Otrygg miljö
5 - Obereonde och oflexibla
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
Idag
Idag
Ojämställt
Ojämställt
Idag
Jämställt!
Ojämställt
FEL VÄG!
Dagens
strukturer
Idag
strukturer
Dagens
strukturer
Dagens
strukturer
Ojämställt
FEL VÄG!
Jämställt!
4. Kvinnor resväg begränsas
Genus (”kvinnor är bra på känslor”)
Normer (kvinnan ska ta ansvar)
strukturer
strukturer
Normkritik
Intersektionalitet
Genusperspektiv
Dagens
strukturer
Patriarkal struktur
strukturer
Måste det vara så?
Är det bara kvinnor som drabbas?
På vilket sätt påverkar kön?
Start
1
Analysex: hur reser
kvinnor?
1. Kvinnor åker buss - jaha?
2. Kvinnor gör mer obetalt arbete
Mål!
2
Förbättra ex: samla
funktioner
3
Möjliggöra Kvinnor &
män reser
enkelt
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
ÖVERSIKTPLAN - DETALJPLAN
X
X
ÖP strävar ofta efter att vara könsneutral men riskerar att
återskapa ojämställda strukturer och normer.
DP blir ofta ansvarig för jämställd planering i mindre skala och
hemmiljö.
ÖP och DP ska planras utifrån kvinnors traditionella erfarenheter
och kunskaper, för att möjliggöra att både män och kvinnor kan
leva jämställt.
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
EXEMPEL JÄMSTÄLLDA AKTIVITETSYTOR
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
Genus
Genussystem
manlig norm
isärhållande
Hirdman (1990)
Performativitet
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
90 %
av skejtarna
är killar
Riksidrotsförbundet (2014)
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
90 %
av skejtarna
är killar
Riksidrotsförbundet (2014)
80 %
killar på
spontanidrottsytor
Ungdomsstyrelsen (2013)
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
90 %
av skejtarna
är killar
Riksidrotsförbundet (2014)
60 %
av bidrag till
killar
Ungdomsstyrelsen, 2013
80 %
killar på
spontanidrottsytor
Ungdomsstyrelsen (2013)
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
90 %
av skejtarna
är killar
60 %
av bidrag till
killar
Riksidrotsförbundet (2014)
30 %
av tjejer känner
sig otrygga
utomhus
Ungdomsstyrelsen, 2013
80 %
killar på
spontanidrottsytor
Ungdomsstyrelsen (2013)
SCB, På tal om kvinnor och män, 2014
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
“Space is socially and
culturally produced and
gender relations are socially,
culturally and spatially
constructed […]”
Kropp
kopplas till
miljö
(Rendell, 2003, s. 102)
Performativt
stadsliv
(Hermanssen, 2013)
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
Ständga gränser mot tät vegetation
Primär entré
Sekundär entré
Gräns, stängd
Gräns, öppen
Vegetation, tät
Entrée rätt på skaterampen
Entré,
skyddad
Entré,
skyddad
On stage,
exponerad
Skräpig yta
On stage
Off stage
Interaktionsplats
Entré,
skyddade
Exponerad entrée till skaterampen
Entré,
skyddad
Entré,
exponerad
Off stage,
exponerad
Interaktionsplats,
misskött
Entré,
skyddad
Inget mellanläge till skaterampen
Misskött sittyta
Grusupplag på platsen
Abrupt början och slut på ytan
Stängda delar
Exponerad sandyta
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
JÄMSTÄLLD
GESTALTNING,
enligt mina principer
Uppgradera
“tjejiga”
aktiviteter
och intressen
Tillgängligör
fler ytor
Social & kulturell
aktivitet, inte
bara fysisk.
Möjlighet för
kroppar att agera
annorlunda!
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
Utbud
1
8
2
7
4
5
3
6
9
Klätternät
Utegym
Skateramp
Interaktiv lek
Klätterställning
Redskapsgymnastik
Roller derby
Rullskridskobana
Skateramp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Interaktion, aktivitet
Reträttplats
Interaktionsplats
Frizon
On stage
Off stage
Back stage
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
Omsorg, social reproduktion
Översyn
Separerad väg
WC/omklädning
Bänkar/uppsikt
Trygghet
Översikt
Markerad väg
Markerad övertång
Aktiviteter i kluster
Urglesad vegetation
Öppnad vegetation
Tydliga entréer
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
Social närvaro
Nödvändiga
Valfria
Sociala
Sociala funktioner
Primär sittplats
Sekundär sittplats
Små rum
Stora rum
Entré, tydlig
Entré, obemärkt
Kantzon
Element att relatera till
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
JÄMSTÄLLDA PLATSER
FÖRUTSÄTTER FLERA
KOMPONENTER
Medborgarprocess
Ex: Engaera tjejer/
kvinnor
Bredda erfarenheten
Synliggör behov
Möjliggör
platsägandeskap
Gestaltning
Ex: Rumslighet
Trygghet
Utbud
Performativt
stadsliv
JÄMSTÄLLD
GESTALTNING,
enligt mina principer
Drift
Ex: Arrangerade
aktiviteter
Delaktiga medborgare
Varierat utbud
Ideella grupper
Uppgradera
“tjejiga”
aktiviteter
och intressen
Tillgängligör
fler ytor
Social & kulturell
aktivitet, inte
bara fysisk.
Möjlighet för
kroppar att agera
annorlunda!
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
EXEMPEL - KORTSIKTIGA OCH LÅNGSIKTIGA METODER
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
Exempel: Wien
Metod: Långsiktig
Funktionsblandning: Samla vardagsfunktioner inom mindre område
Varför? Bryta gammal struktur, möjliggöra flexibilitet
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
Exempel: Nyhamnen, Malmö
Metod: Långsiktig. Funktionsblandning: Samla vardagsfunktioner inom mindre område
Varför? Bryta gammal struktur, möjliggöra flexibilitet
White arkitekter, 2015
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
Exempel: Skyddat boende med öppenhet, Fanny zu Knyphausen Berg
Metod: Långsiktig
Boende: Skapa öppna, inbjudande boenden som ser till trygghet
Varför? Sluta stigmatisera kvinnor. Visa problematiken öppet. Kontrollera förövaren, inte offret.
https://www.arkitekt.se/wp-content/uploads/2015/02/ext-vy-elvinggarden.jpg
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
Exempel: HarassMap (Kairo), GIS för att kartlägga otrygghet
Metod: Långsiktig
Teknik: Bred användarbas gör att det finns stora möjligheter att utveckla tekniska verktyg för planering
och stadsbyggnad.
Varför? Tillgängligt, sammankopplat till många funktioner
SCB, 2014
http://harassmap.org/en/
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
Exempel: HarassMap (Kairo), GIS för att kartlägga otrygghet
Metod: Långsiktig
Teknik: Bred användarbas gör att det finns stora möjligheter att utveckla tekniska verktyg för planering
och stadsbyggnad.
Varför? Tillgängligt, sammankopplat till många funktioner
Otrygga områden
Otrygga platser
Otrygga stråk
Mapping unsafety, Advanced GIS, 2013, Karin Brodin
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
Exempel: HarassMap (Kairo), GIS för att kartlägga otrygghet
Metod: Långsiktig
Teknik: Bred användarbas gör att det finns stora möjligheter att utveckla tekniska verktyg för planering
och stadsbyggnad.
Varför? Tillgängligt, sammankopplat till många funktioner
Viktiga funktioner
Typ av kvarter
Sammanslagning med otrygghet
Mapping unsafety, Advanced GIS, 2013, Karin Brodin
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
Exempel: MYCKET “Exclude me in”
Metod: Kortsiktig
Konst: Utopisk, exprimentell, gränslös
Varför? Skapa diskussion. Visar problem och visar möjligheter.
http://mycket.org/EXCLUDE-ME-IN-GOTEBORGSBIENNALEN-2013
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
Exempel: Rosens Röda Matta. Rosengård, Malmö
Metod: Kortsiktig/långsiktig
Medborgardeltagande: Direkt inflytande, nya röster, nya perspektiv
Implementera inflytande: Efterföljande arbete, inkludera fler
Varför? Sätt att visa på teorier i fysisk form. Tillfälle att nå förbisedda grupper
https://planeringsbloggen.files.wordpress.com/2013/12/rrm_3.jpg
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
Exempel: Medborgardialoger
Metod: Kortsiktig/långsiktig
Syfte: Direkt inflytande, nya röster, nya perspektiv
Implementera inflytande: Efterföljande arbete, inkludera fler
Varför? Sätt att visa på teorier i fysisk form. Tillfälle att nå förbisedda grupper
Mycket påverkade
Mycket
påverkade
Grupp 1
Tonåringar
Gamla
Utlandsfödda
Låg inkomst
Grupp 2
Grupp 4
Grupp 3
Lite
påverkade
Knappt påverkade
Medelålders
Män
Hög inkomst
Hög status
Högt engagemang
Lågt engagemang
Högt engagemang
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
Exempel: Aktivitetsyta. Nydala, Malmö
Metod: Kortsiktig/långsiktig
Förändringar: Snabba, enkla, billiga, rumsliga
Varför? Lyfta fram alternativa former av
utomhusaktivitet. Låta jämställdhet styra gestlatningen.
Befintlig plats
Workshop med referensgrupp
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
Exempel:
Nydala aktivitetsyta
Gestaltning: Gatukontoret, Malmö, 2015
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
Exempel: Göteborgs parkprogram
Metod: Långsiktig
Alternativ: Möjliggöra alternativ till vanliga aktiviteter.
Tänja på normer och beteende i offentliga rum
Exempel: Off stage / on stage / back stage
Järntorget, Göteborg
21 Balançoires, Montreal http://www.thisiscolossal.com
Göteborgs Stad. Park & Naturförvaltningen, 2014 “Parker och naturområden riktlinjer för jämställdhetsarbete”
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
PROBLEM:
Risk att befästa sturkuter?
- Vad är målet?
- Prova i liten skala
- Se de parallella förändringarna
http://efyrans.blogg.se/
https://emsliv.wordpress.com/2010/11/10/mamma-tips/
http://www.hd.se/lokalt/angelholm/2013/09/08/tjejernas-dag-i-skejtparken/
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
SAMMANFATTNING
•Jämställdhetsmålen gäller alla!
•Vem gynnas av det här? Vem missgynnas?
•Byggd miljö kan förändra sociala sturkturer!
•Påverka effekten för att ändra orsaken.
•Utgå ifrån kvinnors traditionella erfarenheter för att förändra.
•Dialog - Design - Drift
•Blanda och samla funktioner.
•Jämställdhet i både ÖP och DP.
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
MER INSPIRATION
• Funkabo fritidsgård - ombyggd för att få dit fler tjejer
• Athenahuset i Örebro - planerat och förvaltat av kvinnor
• Tryggt och jämställt ljus - ljusstrategier i Alingsås
• Gender, space, architecture. (2000) Jane Rendell, et al.
• Jämställdhet nästa! (2008) Anita Larsson och Anne Jalakas
• RISK - Om kvinnors erfarenhet av fysisk planering. (2005) Birgitta Andersson
• Program för aktiva mötesplatser - Strategi för utveckling av platser och strukturer för ökad fysisk
aktivitet på allmän plats i Malmö (2015) Gatukontoret, Malmö stad
• Parker och naturområden - Riktlinjer för jämställdhetsarbete (2014) Park & Natur Göteborgs stad
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017
NO MAN’S LAND
Genus, normer och feminism i planering
feministisk stadsplanering
Facebook: No Man’s Land Malmö
[email protected]
No Man’s Land // Karin Brodin
// Trondheim 2017