Kolikicin dosering

www.lvn.se
Tjänsteställe, handläggare
Läkemedelskommittén
Martin Enander
Datum
2017-02-14
Dnr
Sida
1(2)
Dosering av Kolikicin
Kolkicin - dosering (inom 12 timmar från debut): 1 mg sedan 0,5 mg efter 1 timme.
Efter ytterligare 12 timmar 0,5 mg var 8:e timme till bättring och den akuta attacken har
upphört.
Mer än 6 mg totalt bör inte ges i det akuta skedet. En ny uppladdningskur ska inte påbörjas förrän tidigast efter 3 dagar.
Patienten måste informeras och göras medveten om att ordinerad dos inte får överskridas vid bristande effekt. Tidigare behandlingsregimer med högre doser rekommenderas
ej längre pga risk för toxicitet samt avsaknad av bättre effekt jämfört med den nu
rekommenderade dosen.
Kan rekommenderas till de flesta i övrigt friska. Vanliga biverkningar är kräkning och
diarré.
Nedsatt njurfunktion: En halvering av dosen rekommenderas om eGFR är
<50ml/min/1,73m2. Ett alternativ är att öka dosintervallet och ge en dos varannan till
var 3:e dag om eGFR <30ml/min/1,73m2. I fall med måttlig njur- eller leverfunktionsnedsättning rekommenderas tät klinisk monitorering och dosreduktion av kolkicin.
Tidigt recidiv av akut giktsymtom beror ofta på för kortvarig behandling av den akuta
attacken. Om tidigt recidiv inträffar bör den tidigare behandlingen återinsättas och man
bör överväga att förlänga behandlingsperioden. Vad gäller kolkicin kan den upprepas
efter 3 dagars terapiuppehåll. Vid primärsvikt (mer än 5-7 dagars symtom), överväg
annan diagnos eller läkemedel med annan verkningsmekanism eller kombinationsbehandling.
Äldre – ökad försiktighet.
Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i
avsnitt Innehåll.

Patienter med bloddyskrasier

Graviditet, amning

Kvinnor i fertil ålder såvida inte effektiva preventivmetoder används

Patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion

Patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion
www.lvn.se
Datum
2017-02-14
Dnr
Sida
2(2)

Kolkicin ska inte användas hos patienter som genomgår hemodialys eftersom
substansen inte kan elimineras med dialys eller utbytestransfusion.

Kolkicin är kontraindicerat hos patienter med njur- eller leverfunktionsnedsättning
som tar P-glykoproteinhämmare (P-gp) eller kraftig CYP3A4 hämmare (se avsnitt
Interaktioner).
Interaktioner
Interagerar ej med Waran
Kolkicin är ett substrat för både CYP3A4 och transportproteinet P-gp. I närvaro av
CYP3A4 eller P-gp hämmare, ökar kolkicinkoncentrationen i blodet. Toxicitet, inklusive dödliga fall, har rapporterats vid samtidig användning av CYP3A4 eller P-gp hämmare så som makrolider (klaritromycin och erytromycin), ciklosporin, ketokonazol,
itrakonazol, vorikonazol, HIV-proteas hämmare, kalciumkanalblockerare (verapamil
och diltiazem) och disulfiram.
Kolkicin är kontraindicerat hos patienter med njur- och leverfunktionsnedsättning som
tar en P-gp hämmare (t.ex ciklosporin, verapamil och kinidin) eller kraftig CYP3A4
hämmare (t ex. ritonavir, atazanavir, indinavir, klaritromycin, telitromycin, itrakonazol
eller ketokonazol) (se avsnitt Kontraindikationer).
En minskad dos kolkicin eller avbruten kolkicinbehandling rekommenderas för patienter med normal njur- eller leverfunktion om det krävs en samtidig behandling med P-gp
hämmare eller måttlig till kraftig CYP3A4. En 4-faldig reduktion i kolkicin dos rekommenderas vid samtidig administrering med P-gp hämmare och/eller kraftig CYP3A4
hämmare. En 2-faldig reduktion i kolkicin dos rekommenderas vid samtidig administrering med en måttlig CYP3A4 hämmare.
Risken för myopati och rabdomyolys ökas av att kombinera kolkicin med statiner,
fibrater, ciklosporin eller digoxin.
Grapefruktjuice kan öka plasmakoncentrationen av kolkicin. Grapefruktjuice bör därför
inte tas samtidigt som kolkicin.
Källor
https://nllplus.se/For-vardgivare-inom-halso--ochsjukvard/Lakemedel/Lakemedelskommitten/Rekommenderade-lakemedel/Rorelseorgan/Gikt/Behandling/
https://lakemedelsverket.se/upload/halso-ochsjukvard/behandlingsrekommendationer/Lakemedelsbehandling_av_gikt_behandlingsrekommendation.pdf
Colrefuz – FASS, http://www.fass.se/LIF/product?userType=0&nplId=20140403000017