FastOut - Aktietorget

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016
FASTOUT INT. AB
(559019-5748)
Karlavägen 40, 114 49 Stockholm​ | ​ ​[email protected]​ |​ ​www.fastout.com
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2016
INNEHÅLL
VD har orde​t
3
Finansiell översikt
5
Koncernens Resultaträkning, Balansräkning och Kassaflödesanalys
8
Redovisnings- och värderingsprinciper
12
Styrelsen och verkställande direktören för FastOut Int.
AB avger härmed följande rapport för perioden
2016.01.01 - 2016.12.31
Karlavägen 40, 114 49 Stockholm​ | ​ ​[email protected]​ |​ ​www.fastout.com
2
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2016
VD har ordet
2016 var ett mycket händelserikt år för FastOut. Det var första året som noterat aktiebolag och mitt
första år som VD för bolaget. När jag blickar tillbaka kan jag se att vi åstadkommit mycket och tagit
bolaget en bra bit framåt även om vi fortfarande har den största delen av resan framför oss.
På produktsidan vill jag lyfta fram två större projekt som vi utvecklat och lanserat under året. En
efterlängtad app för våra anslutna drönarpiloter lanserades i maj. Genom appen kan piloter ta
kundunika uppdrag och snabbt mappa upp större områden med 360° vyer. Appen blev snabbt populär
och hjälpte oss att ansluta fler än 100 drönarpiloter över hela landet.
FastOut har även tagit fram en Virtual Reality-produkt som nu är en del av vårt ordinarie utbud, där vi
låter våra användare skapa så kallade 360° VR-tourer. Detta är en toppmodern och snabb visning av
fastigheter där användare kan hoppa mellan utsiktspunkter i närområdet och sedan in i fastigheten.
Dessa tourer är kompatibla med mobil, surfplatta, dator och VR-glasögon. För att se en virtuell tour
klicka ​här.
Vår vision med den nya VR-produkten är att alla objekt som säljs eller hyrs ut ska kunna ha en
invändig 360° VR-tour till en låg kostnad. Det ger ett stort mervärde för konsumenter när en fysisk
närvaro simuleras. Vi har byggt en app kopplad till en kamera och automatiserat hela processen. Vi har
lagt stor vikt vid att skapa en intuitiv app som ska vara snabb och enkel att använda. Exempelvis tar det
cirka 5-10 minuter att skapa en tour i en trerummare. Kunden betalar en månadskostnad för appen och
har därefter möjlighet att skapa obegränsat antal VR-tourer. Här ser FastOut en mycket stor potential
och användningsområdena för VR-produkten är bred.
2016 bjöd tyvärr också på oförutsedda händelser. Domen från Högsta förvaltningsdomstolen i slutet av
oktober ställde till det för en hel bransch då fotografering med drönare plötsligt krävde tillstånd i
enlighet med kameraövervakningslagen, KÖL. I samband med detta motarbetades innovation inom en
kraftigt växande bransch och många arbetstillfällen försvann. Politiker och allmänhet har pressat på
från flera håll, vilket gjort att justitieministern lovat en snabb lagändring med syfte att undanta drönare
från KÖL. Lagändringen förväntas träda i kraft den 1 augusti 2017.
FastOuts initiala reaktion på domen, efter konsultation med juridisk expertis, var att den inte bör vara
applicerbar på FastOut. Detta eftersom tekniken i FastOuts plattform omöjliggör personövervakning.
Det mest ansvarsfulla vi som bolag kunde göra innan vi fått klart besked från vår ansökan hos
Länsstyrelsen var att pausa möjligheten för kunder att beställa nya drönaruppdrag i Sverige.
Konsekvensen blev att vi tappade intäkter och en efterföljande anpassning av organisationen
efter de nya förutsättningarna. Vi flyttade fokus från den svenska marknaden och ökade istället våra
ansträngningar för en snabbare expansion av våra befintliga och kommande utlandsetableringar.
Karlavägen 40, 114 49 Stockholm​ | ​ ​[email protected]​ |​ ​www.fastout.com
3
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2016
Den 15/2 fick vi ett positivt besked från Länsstyrelsen att återuppta verksamheten med drönarfoto i
Stockholms län och vi väntar nu även svar på vår ansökan för ett generellt tillstånd i hela Sverige. Då
ansökningarna i Stockholm län och den generella ansökan för hela Sverige var identiska förbereder vi
verksamheten för ett positivt beslut även här.
På säljsidan har vi haft framgång och landat många nya kunder under året som varit. Utöver
mäklarbranschen, där vi har ramavtal med 10 av de 12 största mäklarkedjorna i Sverige, har vi tecknat
avtal med kunder inom flera nya branscher. Vi har nu kunder inom turism, kommersiella fastigheter,
bygg och anläggning samt större online-portaler. Ni kan läsa mer om hur FastOuts produkterbjudande
ser ut mot dessa branscher genom att klicka ​här.
2016 var också året då FastOut expanderade utanför Sveriges gränser. Vi jobbade intensivt med detta
och har nu kunder samt en större bildbank i Norge, Finland och Spanien. I Norge var det Finn.no, som
bland annat har Norges största marknadsplats för bostäder, som valde att bli först ut och investera i
vyer över Oslo samt integrera dem i besökarnas upplevelse på hemsidan. I Finland fick vi också en
drömpartner i Alma Media, ett av Finlands största mediabolag, som äger den största digitala
marknadsplatsen för bostäder. I Finland har vi mappat upp Helsingfors med omnejd med 360°-vyer
som via Alma Media blir tillgängliga för mäklarbranschen. Alma Media kommer också att agera
återförsäljare av FastOuts produkter mot mäklare.
I Spanien har FastOut mappat upp ett större område som inkluderar Malaga, Marbella och Estepona
med 360°-vyer. Vi har redan flera signerade avtal och jobbar intensivt med att aktivera ytterligare
kunder i området. Med glädje kunde vi i februari också meddela att FastOut nu går in i Portugal där
första kunden är signerad. Nu påbörjas ett arbete med att mappa upp i ett område längst kusten utanför
Lissabon. Vi kommer att fortsätta jobba aktivt under 2017 för att både expandera i befintliga
marknader, men också för att etablera FastOut i nya länder.
Sett till resultatet är det tydligt att drönardomens effekter blev märkbara för FastOut, då vi inte kunnat
ta nya uppdrag i Sverige under kvartal fyra samt större delen av kvartal ett 2017. För sista kvartalet var
intäkterna på den största marknaden Sverige lägre än tidigare förväntat. Trots domens konsekvenser
landade de totala intäkterna för kvartalet på 1,4 miljoner kronor och för helåret på 6 miljoner kronor.
FastOut går in i 2017 med en ny VR-lösning, nya geografiska marknader i sikte och en betydligt
starkare produkt. Drönare och VR är båda kraftigt växande branscher och vi ser därför mycket positivt
på framtiden.
Alexander Greidinger
Verkställande Direktör
FastOut Int. AB
Karlavägen 40, 114 49 Stockholm​ | ​ ​[email protected]​ |​ ​www.fastout.com
4
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2016
Finansiell översikt
KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR KVARTAL FYRA 2016
Totala intäkter uppgick till 1,4 MSEK (0,2)
Rörelseresultatet uppgick till -2,2 MSEK (-2,2)
Periodens resultat uppgick till -2,3 MSEK (-2,2)
Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,05)
Siffror inom parentes avser kvartal 4 2015.
KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT FÖR HELÅRET 2016
Totala intäkter uppgick till 6,0 MSEK
Rörelseresultatet uppgick till -6,3 MSEK
Periodens resultat uppgick till -6,4 MSEK
Resultat per aktie uppgick till -0,11 SEK
Koncernen visar inga jämförelsesiffror för helår då koncernen är nybildad.
ANTAL AKTIER
Bolaget har per 2016-12-31, 56 302 957 aktier.
FÖRSLAG TILL UTDELNING
Styrelsen föreslår att utdelning inte lämnas för verksamhetsåret 2016. Bolaget har som ambition att i framtiden
lämna utdelning till aktieägarna.
Karlavägen 40, 114 49 Stockholm​ | ​ ​[email protected]​ |​ ​www.fastout.com
5
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2016
KOMMANDE RAPPORTER
Delårsrapport ett 2017
Delårsrapport två 2017
Delårsrapport tre 2017
2017-04-28
2017-08-18
2017-10-27
ÅRSSTÄMMA
Årsstämma planeras till den 18 maj 2017 i Bolagets lokaler på Karlavägen 40 i Stockholm. Årsredovisningen
kommer att finnas tillgänglig på Bolagets och AktieTorgets hemsidor från den 27 april 2017.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2016.01.01 - 2016.12.31)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
I januari 2016 startade handeln med FastOut Int. ABs aktier på marknadsplatsen AktieTorget.
Catena Fastigheter blev i januari FastOuts första kund inom kommersiella fastigheter.
FastOut har under året tecknat avtal med 10 av de 12 största mäklarkedjorna i Sverige.
FastOut meddelade i mars att bolaget börjar utveckla en funktionalitet för att möta efterfrågan på
drönarvyer tillgängliga för Virtual Reality (VR).
Skistar Vacation Club väljer under april FastOut för invändiga och utvändiga 360° tourer.
FastOut tecknade i april avtal med Vasakronan.
I maj lanserade FastOut en ny app för drönarpiloter. Appen gör att piloter snabbt och enkelt ska kunna
ansluta sig till det växande nätverket och samtidigt börja ta uppdrag och mappa upp områden.
FastOut tecknade i juni avtal med Peab som är ett av nordens ledande bygg- och anläggningsföretag.
FastOut meddelande i juni att man expanderar sin verksamhet till Finland efter att avtal tecknats med en
större mediakoncern. I augusti gick man ut med att samarbetspartnern är Alma Media.
FastOut har i augusti tecknat avtal med Finn.no, Norges största digitala marknadsplats.
I augusti tog styrelsen i FastOut beslut om att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om
högst 10 456 254 SEK.
FastOut lanserar i september ett VR-koncept tillsammans med Vasakronan, Sveriges största
fastighetsbolag.
Högsta förvaltningsdomstolen meddelade i slutet på oktober en dom avseende användningen av
kameradrönare (78-16). Domstolen gjorde klart att kameradrönare som kan användas för
personövervakning faller under kameraövervakningslagen, KÖL.
FastOut har i november ansökt om att få sin teknik prövad hos Länsstyrelsen för att kunna återuppta
verksamheten med att ta nya drönaruppdrag i Sverige.
FastOut meddelar i november att man i samband med drönardomen omorganiserar för ett ökat
internationellt fokus.
FastOut signerade i november samarbetsavtal med första kund på spanska solkusten för användning av
Fastouts IT-plattform.
Fastout meddelar i december att bolaget skapar en VR-produkt för massmarknaden.
Karlavägen 40, 114 49 Stockholm​ | ​ ​[email protected]​ |​ ​www.fastout.com
6
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2016
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
●
●
●
Finlands största bostadssajt Etuovi.com lanserade i januari 360° drönarvyer i samarbete med FastOut.
FastOut meddelade i februari att bolaget expanderar verksamheten till Portugal med första kunden
signerad.
FastOut får den 15 februari godkänt från Länsstyrelsen att återuppta drönarfoto i Stockholms län i
enlighet med KÖL.
KOMMENTAR TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN FÖR 2016
Bolaget FastOut Int AB startades i juli 2015 och i september 2015 förvärvades dotterbolaget FastOut AB.
Koncernen bildades sålunda i september 2015. Rapportperioden omfattar tiden 2016-01-01 fram till 2016-12-31.
Detta innebär att siffror för motsvarande period föregående år ej blir helt jämförbara.
Moderbolagets ställning och resultat saknar betydelse för bedömningen av koncernens ställning samt resultat och
sålunda avser alla siffror och kommentarer koncernen. Belopp anges i första hand i tusentals kronor, men även
andra värden förekommer vilket tydligt framgår under respektive rubrik.
RESULTATRÄKNING
Intäkterna för bolaget jan - dec uppgick till 5 986 tkr, varav 1 434 tkr, kom in under kvartal 4. Intäkterna under
slutet av året har påverkats negativt av domstolsbeslutet gällande drönarfotografering.
Övriga externa kostnader och handelsvaror, vilka avser utvecklingskostnader för IT-plattformen, uppgick
tillsammans till 5 644 tkr för 2016. Under det fjärde kvartalet uppgick dessa kostnader till 1 842 tkr, vilket är en
ökning med 1 003 tkr jämfört med det fjärde kvartalet 2015. Detta beror till största delen på produktutveckling
samt engångskostnader som uppsägning av personal och advokatkostnader till följd av drönardomen i Högsta
Förvaltningsdomstolen. För 2016 var rörelseresultatet -6 222 tkr och för det fjärde kvartalet -2 162 tkr.
BALANSRÄKNING
De immateriella anläggningstillgångarna uppgår till 4 189 tkr per den 31 december 2016, vilka består av
kostnader för utveckling av IT-plattformen och goodwill som uppstått i samband med förvärvet av FastOut AB.
Goodwill och balanserade utvecklingsutgifter skrivs av över fem år.
Bolagets omsättningstillgångar uppgick till 5 773 tkr vid periodens utgång. Tillgångarna består främst av kassa
och bank på 5 063 tkr.
FastOuts egna kapital uppgick per 2016-12-31 till 8 551 tkr.
Långfristiga skulder per 2016-12-31 på totalt 619 tkr består av en checkräkningskredit på 500 tkr samt en
långfristig del på lån till Almi på 118 tkr. Lånet från Almi amorteras av över en period på 5 år.
Kortfristiga skulder per 2016-12-31 på totalt 940 tkr utgörs främst av skulder till leverantörer på 150 tkr,
upplupna kostnader på 297 tkr samt övriga skulder på 493 tkr avseende till största delen en kortfristig del på lån
till Almi samt upplupen särskild löneskatt.
Karlavägen 40, 114 49 Stockholm​ | ​ ​[email protected]​ |​ ​www.fastout.com
7
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2016
Koncernens Resultaträkning,
Balansräkning och Kassaflödesanalys
RESULTATRÄKNING
TKR
OKT-DEC
2016
OKT-DEC
2015
JAN-DEC
2016
JULI-DEC
2015
NETTOOMSÄTTNING
864,7
210,7
4 129,9
474,6
AKTIVERAT ARBETE FÖR
EGEN RÄKNING
570,2
0
1 856,2
0
1 434,9
210,7
5 986,1
474,6
-606,0
52,5
-1 950,9
22,2
EXTERNA KOSTNADER
-1 331,0
-891,5
-3 788,3
-886,9
PERSONALKOSTNADER
-1 479,0
-1 144,6
-5 561,3
-1 299,6
-255,4
-382,1
-988,5
-655,6
-3 671,4
-2 365,7
-12 289,0
-2 819,9
-2 236,5
-2 155,0
-6 302,9
-2 345,3
-18,1
-29,2
-68,2
-29,2
RESULTAT EFTER
FINANSIELLA POSTER
SKATT
-2 254,6
-2 184,2
-6 371,1
-2 374,5
-
-
-
-
PERIODENS RESULTAT
-2 254,6
-2 184,2
-6 371,1
-2 374,5
-0,04
-0,05
-0,11
-0,05
INTÄKTER
SUMMA INTÄKTER
RÖRELSENS KOSTNADER
HANDELSVAROR
AVSKR. INVENTARIER &
GOODWILL
SUMMA RÖRELSENS
KOSTNADER
RÖRELSERESULTAT
FINANSIELLA INTÄKTER
OCH KOSTNADER
RESULTAT PER AKTIE
Karlavägen 40, 114 49 Stockholm​ | ​ ​[email protected]​ |​ ​www.fastout.com
8
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2016
BALANSRÄKNING
TKR
2016-12-31
2015-12-31
GOODWILL
1 418,2
1 800,7
BALANSERADE
UTVECKLINGSUTGIFTER
2 770,8
1 520,6
0
14,1
148,3
0
0
200,0
4 337,3
3 535,4
195,7
18,3
21,3
258,4
432,4
566,5
60,6
101,3
KASSA OCH BANK
5 062,7
3 651,6
SUMMA
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
5 772,7
4 596,1
10 110,0
8 131,5
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
IMMATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
MATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
INVENTARIER OCH MASKINER
BILAR OCH ANDRA
TRANSPORTMEDEL
FINANSIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
LÄMNADE DEPOSITIONER
SUMMA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
KUNDFORDRINGAR
FÖRSKOTT TILL LEVERANTÖR
ÖVRIGA FORDRINGAR
FÖRUTBETALDA KOSTNADER
OCH UPPLUPNA INTÄKTER
SUMMA TILLGÅNGAR
Karlavägen 40, 114 49 Stockholm​ | ​ ​[email protected]​ |​ ​www.fastout.com
9
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2016
FORTS. BALANSRÄKNING
TKR
2016-12-31
2015-12-31
2 815,1
2 125,0
0
5 500,0
17 125,3
1 599,6
-11 389,4
-4 012,4
8 551,0
5 212,2
CHECKRÄKNING
500,0
500,0
SKULD TILL KREDITINSTITUT
118,5
474,0
150,4
717,9
0
1,7
ÖVRIGA SKULDER
492,8
1 122,8
UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FÖRUTBET. INTÄKTER
297,3
102,8
1 559,0
1 945,3
10 110,0
8 131,5
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
AKTIEKAPITAL
PÅGÅENDE NYEMISSION
ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL
ANNAT EK INKL PERIODENS
RESULTAT
SUMMA EGET KAPITAL
LÅNGFRISTIGA SKULDER
KORTFRISTIGA SKULDER
LEVERANTÖRSSKULDER
SKATTESKULD
SUMMA SKULDER
SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER
Karlavägen 40, 114 49 Stockholm​ | ​ ​[email protected]​ |​ ​www.fastout.com
10
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2016
KASSAFLÖDESANALYS
TKR
JAN-DEC
2016
JULI –DEC
2015
-6 371,1
-2 374,5
988,5
655,6
-5 382,6
-1 718,9
234,5
-53,1
-1 346,2
156,1
-6 494,3
-1 615,9
-
21,1
-148,3
-14,1
-1 856,3
-508,6
200,0
-200,0
14,1
0
-1 790,4
-701,6
9 695,9
6 512,5
0
500,0
Förändring av lån
-177,8
-193,4
Aktieägartillskott
01
-900,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
9 695,9
5 919,1
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
1 411,2
3 651,6
5 062,7
3 601,6
50,0
3 651,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av fordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv dotterbolag
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immat. anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Förändring checkräkning
Karlavägen 40, 114 49 Stockholm​ | ​ ​[email protected]​ |​ ​www.fastout.com
11
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2016
Redovisnings- och värderingsprinciper
KONCERNFÖRHÅLLANDEN VID UTGÅNGEN AV PERIOD
Per 161231 var Bolaget FastOut AB dotterbolag.
REDOVISNINGSMETOD K3 PRINCIPEN
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar
och skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för fastställande av köpeskilling på aktierna.
Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens
egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolaget egna kapital som tillkommit efter
det att dessa bolag förvärvats.
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över
tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande. Inventarier, verktyg, installationer och goodwill skrivs av över 5 år.
RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Det finns flertalet risker som kan påverka Bolagets verksamhet och resultat. Flertalet av de interna riskerna
förebygger bolaget genom att stärka koncernens interna rutiner, men det finns yttre faktorer som koncernen inte
kan påverka. Investerare ska vara aktsamma vid investeringar och ska alltid skapa sig en helhetsbild av bolaget
innan en investering görs i bolaget. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till
tidigare publicerat memorandum offentliggjort i september 2016.
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av
Bolagets verksamhet.
Styrelsen, Stockholm 2017-02-17
Alexander Greidinger, VD & ledamot
Björn Mannerqvist, ledamot
Håkan Lindgren, ledamot
Thomas Edselius, Styrelseordförande & ledamot
Karlavägen 40, 114 49 Stockholm​ | ​ ​[email protected]​ |​ ​www.fastout.com
12
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2016
KONTAKT
MARKNADSPLATS
FastOut Int AB
Aktietorget
Karlavägen 40
Aktien handlas under kortnamnet FOUT
med ISIN-kod SE0007525738
114 49 Stockholm
Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 Stockholm
+46 (0)730 911 211
+46 (0)8-511 68 000
KONTOFÖRANDE INSTITUT
Euroclear Sweden AB
Klarabergsviadukten 63
111 64 Stockholm
+46 (0)8-402 90 00
Denna information är sådan information som FastOut Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 17
februari 2017.
Karlavägen 40, 114 49 Stockholm​ | ​ ​[email protected]​ |​ ​www.fastout.com
13