Dagordning för årsmöte 2017-03

Dagordning för årsmöte 2017-03-04 för verksamhetsåret 2016
1.
Mötet öppnas
2.
Upprop och fastställande av röstlängd
3.
Val av ordförande för årsmötet
4.
Val av sekreterare för årsmötet
5.
Fråga om årsmötet är i stadgeenlig ordning kallad
6.
Val av två justerade att jämte ordförande justera protokollet
7.
Val av rösträknare
8.
Godkännande av dagordning
9.
Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och resultat-och
balansräkning för det gångna året
10.
Revisorernas berättelse för verksamheten
11.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning av verksamhetsåret
12.
Behandling av ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
13.
Behandling av inkomna ärenden/motioner
14.
Antagande av Friluftsfrämjandets stadgar
15.
Fastställande av arvode till styrelsen
16.
Val av ordförande för lokalavdelningen tillika för styrelsen
17.
Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
18.
Val av övriga ledamöter
19.
Val av suppleanter för övriga ledamöter
20.
Val av valberedning samt sammankallande
21
Val av två revisorer med personliga suppleanter
22.
Val av två ombud till regionstämman
23.
Avslutning
24.
Övrig information och frågor