Varmas bokslut 2016

Varmas bokslut 2016
15.2.2017
15.2.2017 | Varmas bokslut 2016
2016 var ett balanserat och starkt år
Placeringarnas
avkastning
Solvenskapital, €
Placeringarnas
marknadsvärde, €
10,2 md
42,9 md
4,7 %
Finländares
arbetspensionsskydd
Premieinkomst, €
870 000
4,7 md
Driftskostnader av
omkostnadsinkomsten
15.2.2017 | Varmas bokslut 2016
72 %
Placeringar och solvens
15.2.2017 | Varmas bokslut 2016
Avkastning på placeringarna 2007−2016
Den genomsnittliga nominella avkastningen på placeringarna för 10 år är cirka 4,3 %,
och den har beräknats enligt den rekommendation som getts av Arbetspensionsförsäkrarna TELA.
15.2.2017 | Varmas bokslut 2016
Det högsta marknadsvärdet på placeringarna i Varmas historia
15.2.2017 | Varmas bokslut 2016
Uppsvinget som började efter finanskrisen har jämnats ut
Varmas placeringar har sedan år 2009 gett en avkastning på 18,1 md €. Den kumulativa avkastningen är således 70,4 %.
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
15.2.2017 | Varmas bokslut 2016
Varmas placeringsår 2016
15.2.2017 | Varmas bokslut 2016
Placeringsresultatet och hur det bildas
Avkastningen på placeringarna var 2,0 md euro och översteg den ränta som gottskrivs ansvarsskulden
15.2.2017 | Varmas bokslut 2016
Placeringarna grupperade enligt risk
Ränteplaceringar
12/2016
12/2015
Marknadsvärde
Marknadsvärde
Riskfördelning
Riskfördelning
1)
Lånefordringar
Avkastn.
Avkastn.
24 mån
MWR
MWR
Vola-
mn €
%
mn €
%
%
%
tilitet
18 066
42
12 268
30
4,2
-0,4
1 432
3
1 361
3
4,2
2,4
12 780
30
8 757
21
5,3
-0,9
Statsobligationer
5 374
13
2 653
6
1,8
-2,5
Företagsobligationer
7 406
17
6 105
15
7,8
0,4
3 854
9
2 151
5
-0,4
0,5
18 527
43
18 465
45
6,4
8,8
14 793
35
14 938
36
4,5
8,0
2 794
7
2 617
6
11,2
7,8
940
2
909
2
23,7
21,2
3 643
9
3 906
9
-0,9
3,3
2 897
7
3 313
8
-2,6
2,3
746
2
593
1
6,8
9,9
7 320
17
6 991
17
5,3
3,5
5,6
3,9
3,1
4,7
4,2
5,3
Obligationer
Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner
Aktieplaceringar
Noterade aktier
Kapitalplaceringar
Onoterade aktier
Fastighetsplaceringar
Direkta fastighetsplaceringar
Fastighetsplaceringsfonder och kollektiva investeringar
Övriga placeringar
Hedgefonder
7 184
17
6 663
16
Råvaruplaceringar
137
0
352
1
Övriga placeringar
-2
0
-24
0
Placeringar sammanlagt
47 555 111
Effekt av derivat
-4 703 -11
Placeringar till verkligt värde sammanlagt
Den modifierade durationen för alla obligationer är 3,4.
15.2.2017 | Varmas bokslut 2016
1-12/2016 1-12/2015
1)
Inklusive upplupna räntor
42 852 100
41 630 101
-336
-1
41 293 100
3,4
13,0
Avkastning på placeringar i Varma och på marknaden
Varma
4,7
4,2
Finländska
aktier
13,3
15,9
Europeiska
aktier
1,7
9,6
US aktier
12,0
1,4
6,5
4,3
17,2
5,9
11,3
2,9
14,7
6,9
6,1
5,0
5,5
4,5
Sedan 1999 *
Genomsnittlig realavkastning
5 år
10 år
5,5
8,5
4,1
5,4
4,8
4,5
5,4
2,6
15,9
4,2
10,1
1,2
13,5
5,2
5,0
3,3
4,4
2,8
Sedan 1999 *
3,8
6,8
2,4
3,7
3,1
2,8
%
2016
2015
Genomsnittlig nominell avkastning
5 år
10 år
*
Euro
Euro
statslån företagslån
3,3
4,7
1,6
-0,7
Varma etablerades i sin nuvarande form under år 1998. Jämförelseuppgifter finns således att tillgå från år 1999.
Finländska aktier = OMX Helsinki Cap Index
Euro statslån = IBOXX Eurozone EUR (Total Return)
Euro aktier = Stoxx 600 Total Return Index EUR
Euro företagslån = IBOXX Corporate Overall Performance Index EUR (Total Return)
US aktier = S&P500 Total Return Index
15.2.2017 | Varmas bokslut 2016
Starkt solvenskapital
15.2.2017 | Varmas bokslut 2016
Den lag som reglerar solvensen reviderades i början av 2017
• Nya bestämmelser om beräkning
av solvensen och placeringarnas
spridning trädde i kraft 1.1.2017.
• Vid beräkningen av
solvensgränsen beaktas alla
väsentliga risker i
placeringsverksamheten och
försäkringsrisker. De separata
bestämmelserna om täckning
slopas.
• Ändringens inverkan på Varmas
risktolerans är liten.
15.2.2017 | Varmas bokslut 2016
Solvens
•
•
•
15.2.2017 | Varmas bokslut 2016
Solvenskapitalet stärktes med
243 miljoner euro under 2016
och nådde upp till 10,2 (10,0)
miljarder euro
Solvensgraden var
30,9 (31,4) %
Varma har som strategiskt mål
att bibehålla en stark solvens
med hjälp av avkastning och
en effektiv verksamhet.
Försäkring och pensioner
15.2.2017 | Varmas bokslut 2016
Premieinkomsten utvecklades jämnt
Premieinkomsten var 4,7 md €
•
Ett lyckat kundarbete stöder premieinkomstens
utveckling.
•
Årets nettoresultat av försäkringsöverföringarna
mellan arbetspensionsbolagen mätt enligt
premieinkomst i ArPL-försäkringarna var 43
miljoner euro.
15.2.2017 | Varmas bokslut 2016
Utbetalda pensioner
Vi betalade ut 5,3 miljarder euro i pensioner till 340 100 personer
15.2.2017 | Varmas bokslut 2016
Handläggningstiden för pensionsansökningar i dagar
•
•
•
15.2.2017 | Varmas bokslut 2016
Handläggningstiderna förkortades från 60
till 44 dagar tack vare det nya
handläggningssystemet för ansökningar.
Det är 9 dagar mindre än i branschen i
genomsnitt.
Vårt mål är att pensionen ska utbetalas
senast 4 dagar efter att pensionsbeslutet
har fattats.
Förutom att handläggningstiderna har
förkortats uppvisar också besluten en hög
kvalitet. I besvärsinstanserna fattas färre
beslut om ändringar i Varmas
pensionsbeslut jämfört med hela
branschen.
Totalt cirka 22 600 nya pensionsbeslut utfärdades
Andelen pensionsansökningar som görs på nätet av
alla nya pensionsansökningar var 47 %.
15.2.2017 | Varmas bokslut 2016
Pensionsreformen trädde i kraft i början av 2017 ‒ det nya pensionsslaget intresserade
•
•
•
•
•
15.2.2017 | Varmas bokslut 2016
I januari inkom 352 ansökningar
Företagarnas andel är betydande (ca 33 %)
Majoriteten av de sökande är män i åldern
62 eller 63 år.
De första partiella ålderspensionerna
började löpa i början av februari, och de
utbetalas till över 120 kunder
Ändringen orsakade en slutspurt i
ansökningarna om deltidspension. Ifjol
fattade vi 1 026 deltidspensionsbeslut, vilket
är nästan 55 % fler än år 2015
Vi tryggar pensionerna kostnadseffektivt
Vi använde 72 % av den summa som reserverats för omkostnader, dvs. 101 miljoner euro
15.2.2017 | Varmas bokslut 2016
Kundåterbäringar
Stark solvens och effektiv verksamhet innebär lägre arbetspensionsavgifter för kunden
15.2.2017 | Varmas bokslut 2016
Varma känner sitt ansvar
15.2.2017 | Varmas bokslut 2016
Prioriteringar i Varmas samhällsansvar
15.2.2017 | Varmas bokslut 2016
Samhällsansvarsresultat år 2016
Placeringarna lämnade mindre
CO2-avtryck
Etisk och transparent
affärsverksamhet
• Aktieportföljens koldioxidavtryck
minskade till 22 % under året,
företagslånens till 25 % och
fastigheternas till 8 %.
• Åtgärder: bl.a. branscher med låga
utsläpp betonas, en aktieportfölj
för hållbar utveckling skapades (ca
400 mn €) och solel användes i
fastigheterna.
• Vi publicerade etiska
affärsverksamhetsprinciper,
uppdaterade insiderregler samt
riktlinjer för sponsring och
donation.
• Från april 2017 publicerar vi
information om de nya
arbetshälsoavtalen
• GRI-samhällsansvarsrapport från
år 2016
15.2.2017 | Varmas bokslut 2016
Personalen tar också ansvar
• Vi har kartlagt
ansvarskunnandet och främjat
likvärdighet och en modern
arbetskultur.
• Vi utvecklar miljövänligheten
med hjälp av WWF:s Green
Office-system; vi räknade bl.a.
ut utsläppsgränser för
tjänstebilar och övergick till
grön el.
Aktuellt
15.2.2017 | Varmas bokslut 2016
Aktuellt om ekonomin och Varma
•
•
•
•
Den ekonomiska tillväxten fortsätter ‒ de
politiska riskerna dominerar
I Finland förväntas sysselsättningen och
exporten öka sakta men säkert
I år satsar vi på att utveckla våra tjänster för
företagare
Varma publicerar från april 2017 information
om de nya arbetshälsoavtalen
15.2.2017 | Varmas bokslut 2016
Bilagor
15.2.2017 | Varmas bokslut 2016
Nyckeltal
2016
2015
Premieinkomst, mn €
4 675
4 576
Utbetalda pensioner, mn € 1)
5 345
5 183
493 890
486 960
36 000
37 380
340 100
337 100
42 852
41 293
1 953
1 679
4,7
4,2
457
-164
Omkostnadsresultat, mn €
39
36
Driftskostnader av omkostnadsinkomsten, %
72
74
Ansvarsskuld, mn €
33 501
31 866
Solvenskapital, mn €
10 199
9 956
30,9
31,4
1,9
1,9
540
549
ArPL-försäkrade
FöPL-försäkringar
Pensionstagare
Placeringar, mn €
Placeringsintäkter, mn €
Avkastning på investerat kapital, %
Totalresultat, mn €
Solvenskapital/ansvarsskuld
2)
Solvenskapital/solvensgräns
Moderbolagets personal
1)
2)
Före avdrag av erhållna ansvarsfördelningsersättningar
Relationstalet har räknats ut i procent av den ansvarsskuld som används vid beräkning av
solvensgränsen
15.2.2017 | Varmas bokslut 2016