Åkermarkspriserr 2014

ÅKERMARKSPRISER
HELÅR 2016
Kontaktperson:
Chefsmäklare Markus Helin
OM PRISSTATISTIKEN FÖR
ÅKERMARKSPRISER
LRF Konsult har sedan början på 2 000-talet producerat samt presenterat statistik avseende
utvecklingen av priset på åkermark i Sverige. Arbetet kring statistiken har sedan starten varit densamma
varför materialet tydligt visar variationer och trender. Prisstatistiken grundas på överlåtelser av LRF
Konsult förmedlade fastigheter. I materialet ingår endast överlåtelser som varit utbjudna på öppna
marknaden och avser endast åkermark. Andra ägoslag som t.ex. skog-, betesmark och byggnader är inte
med i materialet. Unikt är att såväl lagfarna överlåtelser liksom överlåtelser i form av fastighetsreglering
(där en hel fastighet eller delar av åkermark, överförs till en annan) finns med. Så kallade
generationsskiften där släkting övertar gården och överlåten köpeskilling ofta understiger
marknadsvärdet är inte med i LRF Konsults material och inte heller överlåtelser i form av bodelning mm.
Statistiken visar vad marknaden i genomsnitt varit beredd att betala för åkermark. Observera att priset
på åkermark varierar kraftigt kring medelvärdet och att statistiken därför inte skall ses som en
värderingsmodell/metod för enskilda fastigheter.
För värdering av enskilda fastigheter hänvisas till LRF Konsults fastighetsmäklare/fastighetsvärderare
på aktuell ort. Statistiken redovisas indelat i 5 regioner församlingsvis efter bördighetsklass,
avkastning per hektar.
För mer information kontakta:
Markus Helin, Chefsmäklare, tel: 08-700 20 14, [email protected]
Anna Burlage Sjöberg, Kommunikatör/Pressansvarig, tel: 08-700 20 10, [email protected]
15 februari 2017
Ekonomi & Skatt Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling
© LRF KONSULT
lrfkonsult.se
ÅKERMARKSPRISER, INDELNINGEN
Indelning i 5 regioner församlingsvis efter bördighetsklass,
avkastning per hektar.
Regionernas utbredning syns på kartan.
Region 5 har delats så att Norrland utgör ett eget område
Priserna är reala, justerade efter KPI för att vara jämförbara mellan olika år
•
•
•
•
•
•
1 Åkermark i Skåne och Östergötland.
2 Åkermark i Skåne, Västra Götaland, Östergötland, Södermanland, Västmanland,
Stockholm och Uppsala.
3 Åkermark i Skåne, Blekinge, Halland, Kalmar, Gotland, Västra Götaland,
Östergötland, Örebro, Södermanland, Stockholm, Västmanland och Uppsala.
4 Åkermark i Skåne, Halland, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Västra Götaland,
Jönköping, Östergötland, Värmland, Örebro, Västmanland, Uppsala, Stockholm,
Dalarna och Gävleborg.
5 utom Norrland. Åkermark i Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg, Kalmar, Västra
Götaland, Jönköping, Östergötland, Värmland, Örebro och Dalarna.
5 Norrland. Åkermark i Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och
Norrbotten.
15 februari 2017
Ekonomi & Skatt Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling
© LRF KONSULT
lrfkonsult.se
ÅKERMARKSPRIS, KR/HEKTAR
15 februari 2017
Ekonomi & Skatt Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling
© LRF KONSULT
lrfkonsult.se
ÅKERMARKSPRIS, KR/HEKTAR
15 februari 2017
Ekonomi & Skatt Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling
© LRF KONSULT
lrfkonsult.se
ÅKERMARKSPRIS UTVECKLING 5 ÅR
2011
2015
2016
Jämfört med
föregående år
Region 1
264 000
318 000
343 000
+8%
+ 30 %
Region 2
155 000
170 000
172 000
+1%
+ 10 %
Region 3
110 000
113 000
120 000
+6%
+ 10 %
Region 4
68 000
71 000
70 000
-2%
+3%
Region 5, utom Norrland
46 000
53 000
53 000
0%
+ 14 %
Region 5, Norrland
17 000
22 000 *
16 000
- 25 %
-6%
105 000
116 000
122 000
5%
16 %
Åkermark, Kr/ha
Riket, genomsnitt
Jämfört med
år 2011
* Utmed Norrlandskusten under 2015 såldes flera större lantbruk till högre pris
än genomsnittet, det gör att jämförelsen mellan olika år är svår.
15 februari 2017
Ekonomi & Skatt Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling
© LRF KONSULT
lrfkonsult.se
ÅKERMARKSPRIS, KR/HEKTAR
© LRF KONSULT
Ekonomi & Skatt Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling
lrfkonsult.se
ÅLDER PÅ SÄLJARE OCH KÖPARE
Procentuell fördelning
av säljare och köpare
i olika åldersgrupper.
Medelålder bland
säljare är 64 år och
bland köpare 50 år.
Detta år är säljarna
något yngre medan
köparna något äldre
än snittet.
15 februari 2017
Ekonomi & Skatt Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling
Åldersgrupp
© LRF KONSULT
lrfkonsult.se
KVINNOR RESPEKTIVE MÄN, PROCENTUELL FÖRDELNING
13%
39%
61%
87%
Femårs-snittet bland
köpare ligger på 19%
kvinnor och 81% män
Femårs-snittet bland
säljare ligger på 39%
kvinnor och 61% män
15 februari 2017
Ekonomi & Skatt Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling
© LRF KONSULT
lrfkonsult.se
TILLKÖP ELLER NYETABLERING
82% av åkerarealen är tillköp till befintligt lantbruk och 18% av
åkerarealen är köp för nyetablering. Jämfört mot tidigare år så är andelen
nyetableringar något fler i år eftersom femårs-snittet ligger på 15%.
18%
Medelarealen för både
nyetablering och tillköp
under år 2016 är 34 hektar
åker.
82%
15 februari 2017
Ekonomi & Skatt Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling
© LRF KONSULT
lrfkonsult.se
VEM SÄLJER RESPEKTIVE KÖPER ÅKERMARK
Jämfört mot genomsnittet senaste femårs-perioden har
i år andelen dödsbon och utbor ökat på bekostnad av
andelen ortsbor.
15 februari 2017
Ekonomi & Skatt Juridik Affärsrådgivning Fastighetsförmedling
Jämfört mot genomsnittet senaste femårsperioden är fördelning ungefär oförändrad
förutom ”AB eller annan juridisk person” som
minskat något.
© LRF KONSULT
lrfkonsult.se
ÅKERMARKSPRISER
HELÅR 2016
Kontaktperson:
Chefsmäklare Markus Helin