Boendeprojektet

StockholmstadBoendeprojektet
Weilai–Framtidenivårahänder(Ideellförening)
Org.nr800207-0619
Projektnamn:Boendeprojektet
Projekttid:2017-02-15–2017-12-31
Projektplats:Stockholmstad
Projektansvarig:
ThomasTraneving
Tel:073-6004710
Email:[email protected]
Projektansvarig:
Uthyrningsledare:
JessicaMclellan
Tel.070-7914823
E:mail:[email protected]
Projektansvarig:
Förvaltningsledare:
ZekiMermer
Tel.070-7381373
E:[email protected]
Kontaktperson:
ThomasTraneving
Tel.073-6004710
E:[email protected]
Weilai–Framtidenivårahänder(Ideellaföreningar)
Adress:Fyrverkarbacken25a
Postort:11260Stockholm
Tel:072-7321111
E:mail:[email protected]
Web:www.weilai.se
Boendeprojektet Projektbeskrivning
Weilai - Framtiden i våra händer
Boendeprojektet i stort
Vihjälperallabostadslösastudenter,nyanlända,singlarochpar,
ensamståendemammorsamtpensionärerattfåtillgångtillenbra
bostad.
Viläruppmedlemmarnahurmanskasökaochhittabraboendenpå
korttid
Vårtmålmedboendeprojektetärattsetillattalla,oavsettursprung
fårtillgångtillettbraboendeochkanmedföreningenshjälplärasig
hurmanpåkorttidfårtagpåettbraboende.
Vision
WeilaisvisionärattfåettStockholmutanbostadsköerochattalla
invånareskahaettbraboende.
Bakgrund och syfte
Stockholmsbostadsköerharjufunnitsålängemankanminnas.Man
harfåttställasigibostadsköifrånmanfödsgenomföräldrarmen
ändåinteerhållitnågonbostadnärdetärdagsattflytta.Syftetmed
boendeprojektetärjustattutbildaochläraallasomönskaratthitta
enbrabostad.
Idénväcktesavmångårigadiskussioneridetohållbaraiattaldrigfå
enordentligbostad.
Mål
Målet med boendeprojektet är att minska bostadskön i Stockholm 1000
medlemmar som vi hjälper med boende t.ex. boende på vandrarhem och
kvinnojourer, samt HBV boenden. Nu har de möjlighet att flytta till ett
tryggare boende. Detta sänker stadens bostadsbidrag väsentligt.
Metod
Genom att stegvis utbilda alla i hur man bäst hittar sin bostad kan
medlemmarna själva bli specialister på att söka och hitta bra bostäder.
Vi utbildar även 22 arbetslösa personer till att starta eget och få en trygg
inkomst. Sänker arbetslöshetsersättningen.
Vi hjälper även medlemmar at komma i kontakt med lämpliga företag
och organisationer för att lättare klara sin uppgift.
Detta sker genom en åtta dagars utbildning och medlemmarna erhåller ett
diplom vid genomgången utbildning, samt förmodligen ett eget bra
boende.
Vi blir även en viktig grupp inom politiken som påverkar Stockholms
läns politiker som är engagerade i boendefrågor.
Vi samabetar med privata fastighetsägare och fastighetsbolag inom
uthyrning.
Målgrupp
Målgruppen för boendeprojektet inom Weilai är framförallt bostadslösa
men även personer som vill byta boende eller tänker byta boende i
framtiden. Ålder kan variera från studenter till pensionärer.
Vi vänder oss även till Stockholms läns politiker som ska bearbetas i
boendefrågan
Tidsplan
Första delen i Boendeprojektet inom Weilai ska utföras under 2017.
En utvärdering görs under slutet av året för eventuella fortsatta nya
projekt. Vi startar utbildningen omgående
Utbildningsplan 2017
onsdag 15 februari Steg 1 Team 1
torsdag 16 februari Steg 2 Team 1
onsdag 22 februari Steg 3
Team 1
Steg 1 Team 2
torsdag 23 februari Steg 4 Team 1
Steg 2 Team 2
onsdag 1 mars Steg 5
Steg 3 Team 2
Steg 1 Team 3
Team 1
torsdag 2 mars Steg 6
Team 1
Steg 4 Team 2
Steg 2 Team 3
onsdag 7 mars Steg 7
Team 1
Steg 5 Team 2
Steg 3 Team 3
torsdag 8 mars Steg 8
Team 1
Steg 6
Team 2
Steg 4 Team 3
osv. hela året.
Med uppehåll för helgdagar och semester
Vi kommer även anordna boendeträffar och nätverka tillsammans med
andra aktörer under året. En nätverksträff per månad planeras fr.om mars
månad.
Organisation/arbetsgrupp
Thomas Traneving är ansvarig för boendeprojektet
Thomas är specialist på boende och andrahandsboende. Thomas har även
kunskap inom bygg och markarbete samt byggnation av hus. Thomas har
kontakter med samtliga aktörer inom fastighet och boende.
Thomas använder sig av en grupp inom Weilai som tillsammans utformar
utbildning, kontaktnät och medlemmar.
Utvärdering
Utvärdering av projektet gös av en grupp av människor med kunskap
inom boendefrågor, både inom politiken, fastighetsbranschen och
medlemmar. Denna grupp sätts samman under kvartal 3 2017.
Enligt bilaga 1 Föreningens styrelseprotokoll
Enligt bilaga 2 Budget
Enligt bilaga 3
Stadgar
Protokoll styrelsemöte angående boendeprojektet
Konstituerande styrelsemöte för föreningen Weilai – Framtiden i våra händer
2017-02-07 , kl. 14.00, Stockholm.
Närvarande
Thomas Traneving, Ling Gu, Zeki Mermer,.
§ 1 - Mötets öppnande
Ling Gu hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
§ 2 - Val av Mötesordförande och Mötessekreterare
Styrelsen valde Ling Gu till mötets ordörande
Styrelsen beslutade att välja Thomas Traneving till att föra protokoll under mötet.
§ 3 - Val av justerare
Styrelsen beslutade att välja Zeki Mermer att justera protokollet.
§ 4 - Godkännande av dagordning
Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.
§ 6 - Boendeprojektet
Styrelsen beslutade att starta boendeprojektet 2017.
Projektansvarig Thomas Traneving
Thomas Traneving skriver projektbeskrivning senast 10 februari.
Innan nästa styrelsemöte ska finansieringsplan göras och att vi ska ansöka om olika
bidrag.
§ 7 Övriga frågor
Inga övriga frågor dryftades.
§ 8 - Nästa styrelsemöte
Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte till den tisdag 15 februari 16.00
§ 11 - Mötets avslutande
Ordförande Ling Gu tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.
BudgetBoendeprojektet
1
Kostnader HuvudkontorHyra
El&Värme
Vatten
Kontorsmaterial
Utbildningspersonal
IT/web
Porto
Telefon
Internet
Reklamkostnader
Data/Möblerdelati
månader
Mottagningskostnadimån.
Övrigakostnader
Intäkter
Medlemsavgifter
AntalMedlemmar
Medlemsavgift
Saknas
BoendeprojektetKostnader20170215-20171231
StockholmStad
25000
1600
500
2000
14000
700
700
600
249
1000
500
10000
1000
57849
10,5
607414
1000
100
100000
507414