Brev till kommunen - Slottsbrons Båtsällskap

FÖRSLAG
För att vi ska få igång ett fungerande styrelsearbete i båtsällskapet så lämnas
följande förslag:
Tre planlagda möten där vi gör en kombination av styrelsemöte och
planeringsmöte.
Där följande deltar:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Styrelseledamöter
AU
Hamnfogde
Bryggfogdar
Föreslagna datum:
14/3, före vårens arbetsdag
15/8 före höstens arbetsdag
31/10 inför kommande årsmöte, här deltar även valberedningen
Då vi inte är ett större båtsällskap så tycker jag att det är klokt att vi har färre, men
effektivare möten.
Våra medlemmar kan komma med förslag till någon förtroendevald när de vet
vilka datum mötena kommer att hållas.
Om behov finns för styrelsen att fatta beslut så kallar ordförande till extra möte för
att behandla det specifika ärendet.
Förslag lämnat av Fredrik Emsevik, Ordförande
Slottsbrons Båtsällskap
www.slottsbronsbatsallskap.se