Beredningsgruppen för barn-och ungdom (BBU)

MINNESANTECKNINGAR
Beredningsgruppen för barn-och ungdom (BBU)
Tid:
Måndag den 13 februari kl.13.15–16.00
Plats:
Skolsalen, Stadshuset, Huskvarna
Närvarande:
Susanne Törnvall, chef barn-och elevhälsoenheten utbildningsförvaltningen
Annika Åberg, IFO-chef socialtjänsten
Åsa Ekman, barnstrateg stadskontoret
Åsa Jonsson Sköld, chef för funktionen ensamkommande barn (EKB)socialtjänsten
Stellan Karlsson, processamordnare utbildningsförvaltningen
Marie Andréasson, processamordnare, socialtjänsten IFO barn och ungdom
Lena Lück, samordnare barn och ungdomssamverkan (SBU) kultur-och fritidsförvaltning
Ej
närvarande:
Annika Åberg-Blomqvist, bitr. verksamhetschef barn- och ungdomspsykiatriska kliniken
Mazar Alijevski, avdelningschef Ung fritid kultur-och fritidsförvaltningen
Elisabet Öhrman, kommunalrådssekreterare stadskontoret
Martina Larsson, vårdenhetschef barn- och ungdomsenheten Region Jönköpings län
Sara Elofsson, enhetschef barn- och ungdomshälsan Region Jönköpings län
Anette Kjellberg, Utvecklings-och kvalitetschef utbildningsförvaltningen
1.
Välkomna
2.
Förslag till dagordning
3.
Genomgång av föregående minnesanteckningar
4.
Handlingsplan 2016-2019 och dess aktiviteter
De aktiviteter inom handlingsplan 2016-2019 för samverkan psykisk, fysisk och
social hälsa – barn och unga i Jönköping som BBU har ansvar för diskuterades,
läs handlingsplanen här!
Frågan om och eventuellt hur det påverkar uppföljning och mätetal inom
handlingsplanen då Barnkonventionen blir till lag lyftes. BBU beslutar att lyfta
aktuella aktiviteter till diskussion kontinuerligt.
Föredragande; Marie A och Stellan K
5.
Aktuellt från LSG-grupperna
Information presenteras utifrån protokoll från senaste LSG/SGG- gruppernas
möten.
Föredragande; Stellan K och Marie A
6.
Presentation om hur vi via jonkoping.se kan informera
gällande de informationsbehov som har identifierats.
(Uppdrag från SBU-mötet 2016-12-15)
I samarbete med kommunens kommunikationsavdelning har en digital sida på
jonkoping.se utformats med information kring frågor gällande avvisningsbeslut
om nyanlända barn och ungdomar. Informationen finns under samverkansidan
kring barn och unga, se här!
Alla uppmanas att läsa igenom respektive organisations information. För
eventuell justering kontaktas Lena Lück
Föredragande; Stellan K
2 (2)
7.
Vilket behov finns inom respektive organisation av en fördjupad
utbildning gällande att möta oro, ångest och stress
Utbildning för personal med syfte att ge en fördjupad kunskap kring oro, ångest
och stress utifrån migrationssituationen enligt modell ”Hälsoskolan”
diskuterades. Hälsoskolan är en modell vilken kan utformas efter målgrupp och
dess behov. BBU föreslår att anordna ett gemensamt kunskapstillfälle med en
allmän inbjudan.
Föredragande; Susanne och Lena
8.
Hur kan vi samverka kring arbetet med att motverka kulturkrockar
Frågan bordlades, Annika Å återkommer med förslag under BBU-mötet 10/4.
Föredragande; Annika Å
9.
Höstens mötestider för BBU
Förslag till mötestider för BBU ht-2017 presenterades och beslutades enligt
följande; måndagarna 21/8, 18/9, 16/10, 13/11, samt tisdag 12/12.
10. Inför nästa SBU
- Kommunala aktivitetsansvaret – samverkan med regionen kring denna grupp
utifrån vad som diskuteras 20/1 kring unga som varken arbetar eller studerar
(UVAS).
– Principbeslut om hur vi ska hantera projekt som önskar övergå till verksamhet
inom SBU/BBU då satsning inte har beslutas.
– Skolnärvaron ht-2016
- Skrivelsen om framtid för familjecentralerna
11. Inför nästa BBU
- Föräldrar förebygger (FF) ny kortversion
- Sommarlov 2017, sommarpraktik och familjeläger
- Handlingsplan 2016-2019 med årsplan för indikatorer
- Modell för former för inflytande
12. Kommande konferenser
I samverkan med Myndigheten för ungdom och civilsamhällesfrågor (MUCF),
länets kommuner och Region Jönköpings län arrangeras en kunskapsdag om
öppna mötesplatser för unga i Jönköping 21/3, inbjudan bifogas
minnesanteckningarna.
13. Övriga frågor
- Ansökan från särskolenätverket
BBU beslutar att avslå inkommen ansökan. BBU anser att konferensavgifter inte
ska bekostas av medel från BBU/LSG/SGG. Konferensavgift bör sökas hos
respektive uppdragsgivare.
– Jönköpings kommun, Länsstyrelsen, Regionen och samtliga kommuner i länet
kommer att erbjudas gemensamma öppna utbildningar i barnkonventionen. De
ska genomföras på tre olika platser i länet.
Lena Lück
Sekreterare BBU