Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden Dagordning

1 (4)
KALLELSE
2017-02-21
Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden
Datum
Tisdagen den 21 februari 2017
Tid
15.00
Plats
Gjörwellsalen, Landstingshuset
Kallade:
Ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden
En politisk sekreterare per parti
Förhinder meddelas till [email protected], 070 737 32 74
Dagordning
1
Val av justerare
2
Godkännande av dagordning
Beslutsärende
3
Valärende
HSN 1501-0012
4
Upphandling av omskärelse av pojkar på icke-medicinska grunder
HSN 2016-4791
5
Upphandling av akutsjukvård vid ett landstingsdrivet akutsjukhus
HSN 2016-4399
6
Plan för upphandling av hälso- och sjukvård
HSN 2016-4776
7
Inrättande av samordningsförbund för Sollentuna, Upplands Väsby
och Sigtuna kommuner
HSN 2016-4742
2/2017
2 (4)
KALLELSE
8
Avtal om verksamheten vid Centrum för arbetsmiljö- och miljömedicin,
Stockholms läns sjukvårdsområde 2017
HSN 2016-4779
9
Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde för verksamheten vid
Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin 2017
HSN 2016-4780
10 Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde för verksamheten vid
Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning 2017
HSN 2016-4781
11
Mellanlänsavtal med Region Uppsala
HSN 2016-4697
12 Årsredovisning 2016 för hälso- och sjukvårdsnämnden
HSN 2016-0555
13 Medel till implementering av åtgärder enligt Stockholms läns
landstings folkhälsopolicy 2017
HSN 2017-0096
14 Förlängning av avtal med Karolinska Universitetssjukhuset gällande
barn- och ungdomsmedicinska mottagningar
HSN 1105-0483
15 Anpassning av Stockholms läns landstings regelverk, för Invånarens
direktåtkomst till journalinformation, till det nationella ramverket
HSN 2016-4499
16 Förslag till justeringar i riktlinjer för bidrag till ideella organisationer
HSN 2016-4802
17 Förlängning av upphandlade avtal gällande geriatrisk öppen- och
slutenvård
HSN 1302-0142
18 Förlängning av vårdavtal gällande barn- och ungdomsmedicinska
mottagningar som tillhör Sachsska barn- och ungdomssjukhuset
HSN 1105-0485
Förslag till yttranden
19 Yttrande över motion HSN 2016–4866 av Dan Kareliusson, Per
Carlberg, Arnold Boström (SD) om möjligheten att införa
markörhundar för tidig lungcancerdiagnostik
HSN 2016–4866
2/2017
3 (4)
KALLELSE
20 Yttrande över motion 2016:49 av Ulf Landström (SD) och Lotta
Nordfeldt (SD) om att satsa mer av kulturen på sjukvårdens patienter
HSN 2016-4928
21 Yttrande över motion 2016:33 av Lotta Nordfeldt (SD) och Ulf
Landström (SD) om att införa förenklade hälsokontroller av nyanlända
asylsökande/flyktingar
HSN 2016-4445
22 Yttrande över motion 2016:35 av Gunnar Sandell (S) m.fl. om att öka
invånarnas hälsa genom hälsosamtal
HSN 2016-4869
Svar på skrivelser
23 Svar på skrivelse från Susanne Nordling (MP) om Snöovädret i
Stockholm
HSN 2016-4775
24 Svar på skrivelse av Håkan Jörnehed (V) om inställda operationer
HSN 2016-4774
Anmälningsärenden
25 Anmälan av delegationsbeslut
HSN 2016-4875
26 Övriga anmälningsärenden
HSN 2016-4860
Övrigt
27 Anmälan av inkomna skrivelser
28 Övriga frågor
Sekretessärenden
29 Förfrågningsunderlag enligt lagen om offentlig upphandling upphandling av planerad, specialiserad, reumatologisk rehabilitering
HSN 2016-1420
2/2017
4 (4)
KALLELSE
Välkomna! Anna Starbrink (L), ordförande
-----------------------------------------------------------------------------
2/2017