Valberedningens förslag till styrelse 2017.

Valberedningens förslag till ny styrelse för BMW CS 2017.
Styrelse:
Stefan Hjort
Michael Franzetti
Christer Nilsson
Magnus Nilsson
Utses av Stockholm
Göran Benjamin
ordförande
vice ordförande (nyval)
sekreterare och representant för sektion Syd
kassör (nyval) och representant för sektion West
representant för sektion Stockholm (nyval)
representant för sektion Oldtimer (omval)
Revisorer:
Jan-Erik Ek
Wolfgang Zielke
revisor
revisor (nyval)
Valberedning:
Johan Nordkvist
Wolfgang Zielke
Jan-Erik Ek
sammankallande (omval)
(omval)
(omval)
Stockholm den 13 februari 2017.
Valberedningen i BMW Club Schweden genom Johan Nordkvist.
Adress
Tackjärnsvägen 2
168 68 Bromma
Telefon
08-25 36 01
E-mail
[email protected]
Sidan 1(1)
Hemsida
www.bmwcs.com
Org.nr
838201-9738
Postgiro
488 30 47-5