Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska
investeringsbanken
Som EU:s bank tillhandahåller EIB långfristig finansiering
till solida och hållbara investeringsprojekt till stöd för EU:s
politiska mål i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s
28 medlemsstater och är världens största multilaterala
långivare och emittent, och våra 3 300 medarbetare
har nästan 60 års erfarenhet av projektfinansiering. Vårt
huvudkontor ligger i Luxemburg och vi har dessutom ett
nätverk med över 40 lokala kontor.
Våra låneprioriteringar
EIB riktar in sig på fyra prioriterade områden till stöd för tillväxt och jobbskapande:
innovation och kompetens, små och medelstora företag, klimatåtgärder och
strategisk infrastruktur i hela EU. För att uppnå största möjliga effekt beviljar vi
lån till solida projekt, kombinerar våra lån med EU-medel och erbjuder teknisk
och finansiell rådgivning.
Vi stöder EU:s ekonomiska återhämtning genom att genomföra Europeiska
fonden för strategiska investeringar (Efsi). I slutet av 2016 hade EIB-gruppen
anslagit 30,2 miljarder euro inom Efsi, som mobiliserar totala investeringar om
163,9 miljarder euro, eller 52 procent av målet på 315 miljarder euro under tre år.
Efsi
d
m
9
,
3
6
1
EUR
mobiliserade av Efsi
Samtliga siffror gäller 2016
83,8
EUR
EIB-gruppens
finansiering
under 2016
md
Över 25 % av
utlåningen
Vår verksamhet över hela
världen återspeglar EU:s
utrikespolitiska prioriteringar.
Vi samarbetar med EUinstitutionerna och är
framför allt verksamma
i föranslutningsländerna och i de
östra och södra grannländerna.
Vi arbetar även i länderna
i Afrika, Västindien och
Stillahavsområdet samt Asien
och Latinamerika. Vi stöder lokal
utveckling inom den privata
sektorn, social och ekonomisk
infrastruktur och projekt inom
klimatåtgärder.
går till projekt inom
klimatåtgärder
De projekt vi finansierar gör en
verklig skillnad i människors liv.
Vi bidrar till att trygga
arbetstillfällen i tusentals små och
medelstora företag i hela Europa.
Vi ser till att tillväxtskapande
projekt som världens största
sluss i Antwerpens hamn kan
genomföras. Vi gynnar Europas
globala konkurrenskraft
genom att stödja initiativ inom
spjutspetsinnovation och
klimatåtgärder, exempelvis
vågenergiprojektet utanför
Portugals kust där det finska
startupföretaget AW Energy
omvandlar havsvågor till el.
Banken är finansiellt självständig och lånar upp
huvuddelen av sina lånemedel på de internationella
kapitalmarknaderna genom obligationsemissioner.
Våra resurser
Banken är en av de största och miljövänligaste multilaterala
emittenterna på de globala marknaderna och vår utmärkta
kreditvärdering innebär att vi lånar upp till förmånliga
villkor. Fördelarna vidarebefordras till våra kunder.
66,4 md
EIB lånade upp
EUR
på de internationella
obligationsmark­
naderna
4
EIB-gruppens
utlåning stödde
r
e
n
o
j
l
i
m
,4
Våra kunder
EIB-gruppen
investerade cirka
EUR
13,5md
i innovation
arbetstillfällen
i mindre företag
Vi lånar ut till organ inom den offentliga sektorn och till privata företag. Projekt
på över 25 miljoner euro finansieras med direkta lån, som ofta har långa
löptider, och banken stöder små och medelstora projekt via lokala bankpartner.
Medelstora företag som är börsnoterade kan få direkt stöd för FUI-investeringar.
Vi lånar ut högst hälften av den totala projektkostnaden. Våra lån har ofta en
katalysatoreffekt som leder till finansiering från andra offentliga internationella
finansinstitut, Europeiska kommissionen och privata investerare.
Vi erbjuder en rad finansiella produkter till gynnsamma villkor. För vissa projekt
som främjar innovation och kompetens i Europa kan vi acceptera högre
kreditrisker än en affärsbank. Vi erbjuder även tekniskt stöd till förberedelse och
genomförande av projekt.
© EIB GraphicTeam
Europeiska investeringsbanken
98-100, boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxembourg
3 +352 4379-1
5 +352 437704
www.eib.org – U [email protected]
Vi är fast beslutna att:
• integrera höga miljöskyddsnormer och sociala
normer i vår affärsverksamhet,
• trygga en god förvaltning, öppenhet och
ansvarighet för oss och våra motparter,
• minimera vår egen miljöpåverkan.
Ansvarsfullt företagande genomsyrar all vår
verksamhet. Vi strävar efter att förbättra människors
liv genom att främja en hållbar tillväxt för alla.
print: QH-04-17-071-SV-C
ISBN 978-92-861-3042-7
doi: 10.2867/048860
digital: QH-04-17-071-SV-N
ISBN 978-92-861-3100-4
doi: 10.2867/790757
© Heliatek, © Heidelberger Druckmaschinen © PEP-Therapy, © David Gonzáles García
En ansvarsfull
bank
EIB-gruppen består av EIB och Europeiska
investeringsfonden (EIF), det särskilda organet för
riskfinansiering till små och medelstora företag och
medelstora börsnoterade företag i Europa.
Se www.eif.org för ytterligare information.
© EIB 01/2017
För att erhålla stöd måste projekten främja
EU:s målsättningar och vara ekonomiskt,
tekniskt, finansiellt och miljömässigt solida.
Mer information om vårt erbjudande finns
på www.eib.org/products.