AKTIEÄGARNAS NOMINERINGSRÅDS FÖRSLAG

1 (3)
C
AKTIEÄGARNAS NOMINERINGSRÅDS FÖRSLAG TILL STORA ENSOS ÅRSSTÄMMA 2017
Stora Ensos aktieägares nomineringsråd har tillsatts av årsstämman 2016 för att årligen förbereda
förslag angående antalet styrelseledamöter, val av ledamöterna i styrelsen, ersättning till styrelsens
ordförande, vice ordförande och styrelseledamöter samt ersättning till ordförande och ledamöter i
styrelsekommittéer.
Aktieägarnas nomineringsråd 2016 bestod av fyra ledamöter: Gunnar Brock (styrelsens
ordförande), Jorma Eloranta (styrelsens vice ordförande) samt två ledamöter utsedda av de två
största aktieägarna, Kari Järvinen (Solidium) och Marcus Wallenberg (FAM AB). Innan årsstämman
2016 fungerade Juha Rantanen som styrelsens vice ordförande och som ledamot i aktieägarnas
nomineringsråd i stället för Jorma Eloranta. Kari Järvinen valdes till ordförande för aktieägarnas
nomineringsråd.
Aktieägarnas nomineringsråd har i sitt arbete 2016 – 2017 sammanträtt sammanlagt fyra gånger
och alla medlemmar har deltagit i varje möte.
Aktieägarnas nomineringsråd ger följande förslag till Stora Ensos årsstämma 2017:
Styrelseledamöternas arvoden
Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman att de årliga arvodena för styrelseledamöter hålls på
samma nivå som 2016 enligt följande: ordförande EUR 170 000, vice ordförande EUR 100 000 och
ledamöter EUR 70 000.
Aktieägarnas nomineringsråd föreslår även att styrelseledamöterna enligt årsstämmans beslut
använder 40 % av ovan fastställda arvoden för att förvärva Stora Ensos R-aktier på marknaden och att
förvärvet ska ske inom två veckor från årsstämman.
Därtill föreslår aktieägarnas nomineringsråd att det årliga arvodet till ledamöterna av finans- och
revisionskommittén, ersättningskommittén och kommittén för hållbarhets- och etikfrågor hålls på sin
nuvarande nivå enligt följande: ordförande för finans- och revisionskommittéen EUR 20 000,
ledamöterna för finans- och revisionskommittéen EUR 14 000, ordförande för ersättningskommittéen
och kommittéen för hållbarhets- och etikfrågor EUR 10 000 och ledamöterna för ersättningskommittéen
och kommittéen för hållbarhets- och etikfrågor EUR 6 000.
Arvoden utbetalas dock inte till styrelsens eller styrelsekommittéernas ordförande eller ledamot som är
heltidsanställd vid bolaget eller dess dotterbolag.
Antalet styrelseledamöter
Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman att antalet styrelseledamöter i bolaget ska vara nio
(9).
Val av styrelseledamöter
Stora Enso
Kanavaranta 1
P.O. Box 309
FI-00101 Helsinki, Finland
Tel: + 358 20 46 131
www.storaenso.com
Legal information
Business ID 1039050-8
VAT No FI 10390508
Stora Enso
2 (3)
Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman att av de nuvarande styrelseledamöterna
återväljs Anne Brunila, Jorma Eloranta, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Mikael Mäkinen, Richard
Nilsson och Hans Stråberg för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma
samt att Christiane Kuehne och Göran Sandberg väljs till nya ledamöter av styrelsen för samma
mandatperiod.
Gunnar Brock har meddelat att han inte är tillgänglig för omval till styrelsen.
Aktieägarnas nomineringsråd rekommenderar att Jorma Eloranta utses till ordförande och Hans
Stråberg till vice ordförande ifall ovan nämnda personer väljs tills styrelseledamöter.
Christiane Kuehne, Jur. mag., ekon.kand., född 1955, schweizisk och tysk medborgare, har en
internationell och multikulturell bakgrund och en gedigen erfarenhet av positioner i ledande befattning
inom Nestlé koncernen under åren 1977–2015, med erfarenhet av både strategiska och operativa
frågor. Hennes senaste operativa roll på Nestlé var att fungera som Head of Strategic Business Unit
Food med ansvar för matindustrins strategi inom Nestlé på global nivå. Hon innehar en bred
internationell erfarenhet både från den europeiska marknaden samt den asiatiska och afrikanska
marknaden. Kuehne fungerar som styrelsemedlem i det brittiska bolaget James Finlays Ltd. och har
mellan åren 2012–2016 fungerat som styrelsemedlem och medlem av revisionskommittéen på L’Oréal
S.A. Hon fungerar även som styrelsemedlem i organisationen Wetter Foundation, Morges/Switzerland.
Kuehne är oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.
Göran Sandberg, Ph.D, född 19551, svensk medborgare, är professor i växtbiologi vid Svenska
lantbruksuniversitetet och Umeå Universitet sedan 1989. Han fungerar därtill som verkställande
styrelseledamot på Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samt Marianne och Marcus Wallenbergs
Stiftelse. Sandberg är styrelseledamot i Marcus Wallenbergs stiftelse för främjande av Skogsindustriell
Vetenskaplig Forskning samt i Wallenberg Foundations AB. Hans tidigare positioner innefattar posten
som rektor för Umeå Universitet 2005–2010, ordförande för Umeå Plant Science Center 1996–2004,
ordförande för SciLifeLab i Sverige 2013–2016, styrelseledamot för Human Protein Atlas projektet och
för Wallenberg Wood Science Center. Sandberg är även medlem av Kungliga Vetenskapsakademien,
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien samt Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Sandberg är
oberoende av bolaget men inte av dess betydande aktieägare på grund av sin anställning hos
majoritetsägarna till FAM AB, som är en av bolagets betydande aktieägare
Aktieägarnas nomineringsråd har erhållit och genomgått resultaten av utvärderingen av de föreslagna
styrelseledamöternas oberoende samt den årliga utvärderingen av styrelsens verksamhet, och har tagit
dessa samt principerna enligt bolagets mångfaldspolicy för styrelseledamöter i beaktande i sitt arbete
och vid beredningen av ovan nämnda förslag.
Aktieägarnas nomineringsråd har under år 2016 beaktat sin tidigare utvärdering av de kompetenser
vilka kunde ytterligare stärkas i successionsplaneringen för styrelsen på lång sikt samt ändamålet att
vidare sträva efter en god och balanserad könsfördelning. I sitt förslag för årsstämman 2017 har
1
12.4.2017: felaktigt födelseår korrigerat.
Stora Enso
3 (3)
aktieägarnas nomineringsråd föreslagit en styrelsesammanfattning som omfattar tre kvinnor och sex
män i åldrarna 46 till 66 år och som representerar totalt fem olika nationaliteter. Förslaget avser stärka
styrelsens kompetens inom biovetenskaper och operativ kunderfarenhet och försäljning samt den
kulturella mångfalden och varietén av tidigare erfarenhet styrelseledamöterna emellan.
Aktieägarnas nomineringsråd anser att den föreslagna styrelsesammansättningen återspeglar
mångfald och en god diversitet av kunnande och kompetens styrelseledamöterna emellan i enlighet
med de principer som fastslagits i bolagets mångfaldspolicy.
Målsättningen för aktieägarnas nomineringsråd är att fortsatt utvärdera de kompetenser som på lång
sikt kunde gynna styrelsearbetet samt att säkerställa att en tankemångfald (i Stora Enso kallad
Diversity of Thought) upprätthålls inom styrelsen. Målsättningen är vidare att upprätthålla eller stärka en
god och balanserad könsfördelning i styrelsen.