Dagordning - IBMA I SKÅNE

Intresseföreningen för biomedicinska analytiker i Skåne
DAGORDNING VID ÅRSMÖTE
den 28 februari 2017, kl 18.00, GK-salen, BMC, Sölvegatan 21, Lund
1. Årsmötet öppnas
2. Prövning huruvida årsmötet kallats enligt stadgarna
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
5. Godkännande av dagordningen
6. Föredragande av verksamhets- och revisionsberättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Styrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för 2017
9. Motioner
10. Medlemsavgiftens storlek/föreningens fortsättning/avveckling
11. Val av ordförande
12. Val av ordinarie ledamöter och ersättare enligt §11
13. Val av två revisorer och revisorsersättare
14. Val av valberedning att förbereda nästa årsmötes val
15. Övrigt