2016/17:882 Utrustning till soldater i utlandstjänstgöring

SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Från Riksdagsförvaltningen
2017-02-17
Besvaras senast
2017-03-01 kl. 12.00
Till försvarsminister Peter Hultqvist (S)
2016/17:882 Utrustning till soldater i utlandstjänstgöring
Försvarsmakten och svenska soldater bidrar till Sveriges deltagande i FNinsatsen Minusma i Mali. Uppdraget går bland annat ut på att stödja den
maliska regeringens och de väpnade gruppernas implementering av
fredsavtalet, att verka för dialog, försoning och minskade spänningar mellan
olika grupperingar samt att skydda civila mot olika hot – ett viktigt uppdrag och
en av få FN-ledda insatser som Sverige genom det militära försvaret bidrar till.
Att svenska officerare och soldater deltar i internationella insatser är mycket
hedervärt och ska mötas med full respekt. Det är därför bekymmersamt när det
framkommer uppgifter om att dessa inte får de bästa förutsättningar som krävs
för att kunna göra ett bra jobb i en mycket krävande miljö, som dessutom
många gånger är farlig.
Det är naturligtvis oacceptabelt att det finns soldater som känner sig tvungna att
för egna pengar köpa in utrustning som de känner är anpassad för den heta
miljön i Mali. Än värre ändå är att de inte känner sig säkra med den utrustning
som det svenska försvaret tillhandahåller i form av stridsväst 2000. Något som
förresten inte är nytt för denna insats utan också var fallet i Afghanistan.
Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:
Tänker ministern vidta någon åtgärd med anledning av uppgifterna om att
svenska soldater köper sin egen utrustning för att kunna känna sig säkra?
………………………………………
Daniel Bäckström (C)
1 (2)
SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD
Överlämnas enligt uppdrag
Lisa Gunnfors
2 (2)