Namnge dokumentet

Utbildningsstatistik
2017-02-13
1 (3)
Beskrivning av SALSA avseende 2015/16
Faktorer i modellerna
Resultatmått och bakgrundsfaktorer som ingår i de två regressionsmodellerna, genomsnitt för riket.
För beräkning av SALSA 2015/16 har elever som saknar uppgift om personnummer, dvs har okänd bakgrund och saknar bakgrundsinformation, exkluderats från
analysen. Det skiljer sig från föregående års beräkning av SALSA 2014/15, då dessa
elever ingick i populationen och ingick i kategorin nyinvandrade elever*. Tidigare
än 2015 har dessa elever ingått i kategorin svensk bakgrund.
Descriptive Statistics
Förklaring
Genomsnittligt meritvärde,
Variable
N
Mean
meritv_2
max 17 ämnen för elever
som läser moderna språk
98990
221,2
100138
,781
100138
,518
100138
,050
94236
2,27
som språkval
Andel elever som uppnått
fulls_1
alla kunskapskrav
Andel pojkar
kon_1
Andel elever som är nyin-
nyinv_1
vandrade
*
Föräldrarnas genomsnitt-
samutb_1
liga utbildningsnivå
Antal elever som har värden i alla faktorer och ingår i analyserna
Valid N (listwise)
96832
Skolverket
2 (3)
Regressionsmodeller på skolnivå
Det är 1 443 kommunala och fristående skolor som ingår i regressionsmodellen på
skolnivå.
Modellen för Genomsnittligt meritvärde
Meritvärdet är beräknat som summan av 17 ämnen för elever som har godkänt
betyg i moderna språk som språkval. Annars är det max 16 ämnen.
Model Summaryb
Model
R
,765a
1
R Square
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate
,585
,584
17,33705
a. Predictors: (Constant), nyinv_1, kon_1, samutb_1
b. Dependent Variable: meritv_2
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
t
Sig.
Coefficients
B
1
Std. Error
(Constant)
93,567
6,160
samutb_1
69,846
2,254
kon_1
-35,271
nyinv_1
-83,641
a. Dependent Variable: meritv_2
Beta
15,190
,000
,617
30,985
,000
5,230
-,115
-6,744
,000
8,010
-,207
-10,442
,000
Skolverket
3 (3)
Modellen för Andel elever som uppnått målen i samtliga ämnen
Model Summaryb
Model
R
,755a
1
R Square
Adjusted R
Std. Error of the
Square
Estimate
,570
,569
,09745
a. Predictors: (Constant), nyinv_1, kon_1, samutb_1
b. Dependent Variable: fulls_1
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
t
Sig.
Coefficients
B
1
Std. Error
(Constant)
,171
,035
samutb_1
,308
,013
kon_1
-,092
nyinv_1
-,811
a. Dependent Variable: fulls_1
Beta
4,953
,000
,492
24,289
,000
,029
-,054
-3,127
,002
,045
-,364
-18,021
,000